31. Hafta

1. Cerebellum

Primer otoimmün serebellar ataksi için tanı kriterleri - İmmün Nedenli Serebellar Ataksiler Uluslararası Görev Gücünden bir kılavuz.

2. Neurologic Clinics

İnklüzyon cisimcikli miyozitin ayırıcı tanısı.

3. Journal of Parkinson's Disease

Parkinson hastalığında ortostatik hipotansiyonun yönetimi.

4. Current Psychiatry Reports

Borderline Kişilik Bozukluğunun farmakoterapisi: Yayınlanmış, yayınlanmamış ve hala devam eden çalışmaların bir güncellemesi.

5. Schizophrenia Bulletin

Yaşlılarda halüsinasyonlar: Pratik bir derleme.

6. The Journal of Clinical Psychiatry

Premenstrüel disforik bozukluğun kanıta dayalı tedavisi: Kısa ve öz bir derleme.

30. Hafta

1. Journal of the Neurological Sciences

İntraserebral kanamaların tedavisi: Güncel yaklaşımlar ve gelecekteki istikamet.

2. Neurotherapeutics

Huntington hastalığının terapötik güncellemesi: Semtomatik tedaviler ve yeni ortaya çıkan hastalık modifiye edici tedaviler.

3. Current Opinion in Neurology

Primer baş ağrılarında nöromodülasyon: Güncel kanıtlar ve klinik pratiğe uygulaması.

4. Molecular Psychiatry

Majör depresif bozuklukta antidepresanlarla remisyondan sonra tedavinin kesilmesi. Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. European Neuropsychopharmacology

Otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu olan yetişkinlerde uyku. Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

6. Human Psychopharmacology

Alkol kullanım bozukluğunun tedavisinde gabapentinoidler: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

29. Hafta

1. Neuropsychiatric Disease and Treatment

Serebral palsi: Tanımı, epidemiyolojisi, risk faktörleri, sınıflandırması ve tedavi seçenekleri üzerine güncel düşünceler.

2. Archives of Academic Emergency Medicine

Psikojenik non-epileptik nöbetler: Geleneksel bir derleme.

3. Physical Therapy

Bilateral vestibulopatisi olan hastalarda denge performansının sistematik bir derlemesi.

4. JAMA Psychiatry

Farklı yaş gruplarında depresyon için psikoterapi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. World Psychiatry

Şizofrenide dopamin ve glutamat: Biyoloji, semptomlar ve tedaviler.

6. Journal of Eating Disorders

Yeme bozukluğu olan çocukların ve adölesanların tedavisi için Kanada pratik rehberi / 2020.

28. Hafta

1. The Lancet
2. Journal of Clinical Medicine

Miyozitte disfajinin etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. International Journal of Environmental Research and Public Health

Parkinson hastalığının tedavisinde antidiyabetik ajanlar: Bir meta-analiz.

4. Medicina

Alzheimer hastalığında disotonomi.

5. Psychiatry Research

COVID-19 pandemisinde ve sokağa çıkma yasaklarında adölesan psikiyatrik bozuklukları.

6. Frontiers in Psychiatry

Bipolar bozukluk tanısından önceki depresyon.

27. Hafta

1. Stroke and Vascular Neurology

Serebrovasküler hastalıklarda baş ağrısı.

2. Cell Medicine

Alzheimer hastalığında hiperhomosisteinemi tedavisi için terapötik kokteyl yaklaşımı.

3. Frontiers in Neurology

D vitamini ve Parkinson hastalığı semptomları arasındaki ilişkinin bir derlemesi.

4. Current Opinion in Psychology

Borderline Kişilik Bozukluğu olan adölesanların genel psikiyatrik yönetimi.

5. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Hareket bozukluklarında kendine zarar verme davranışları: Sistematik derleme.

6. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Duygudurum bozukluklarında yeni terapötik hedefler: Bir tedavi adayı olarak Pentoksifilin (PTX).

26. Hafta

1. Journal of the Formosan Medical Association

Kaynağı belli olmayan embolik inmelerin tanısı ve tedavisi: Tayvan İnme Derneği ve Tayvan Kardiyoloji Derneğinden bir uzlaşı bildirisi / 2020.

2. Current Opinion in Neurology

Multipl sklerozda hastalık modifiye edici tedavilerin advers etkilerinin önlenmesi ve yönetimi.

3. Annals of Neurology

İnmede başarılı endovasküler tedavi sonrası kan basıncı hedefleri ve sonuçları: Çok merkezli bir çalışma.

4. The New England Journal of Medicine
5. World Psychiatry

Psikiyatrik bozukluğu olan çocuk ve adölesanlarda, 80 farklı antidepresan, antipsikotik, anti-dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ilacı ve duygudurum düzenleyici ilacın güvenliği: 78 farklı advers etkinin geniş çaplı bir sistematik meta-derlemesi.

6. Journal of Clinical Medicine

Alkol kullanım bozukluğunda; magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfor, selenyum, çinko ve krom düzeyleri: Bir derleme.

25. Hafta

1. Practical Neurology

Kas biyopsisi: Nedir, neden ve ne zaman yapılır?

2. Journal of Parkinson's Disease

Parkinson hastalığında ağrının yönetimi.

3. International Journal of Molecular Sciences

Post-travmatik menenjitin tanısal zorlukları: Klinik ve patolojik özelliklerine odaklanmış sistematik bir derleme.

4. International Journal of Environmental Research and Public Health

Bilingual psikotik hastalarda psikiyatrik semptomatoloji değerlendirmesi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Schizophrenia Research

Yüksek riskli psikozlarda gençler için negatif semptom değerlendirme stratejilerinin bir derlemesi.

6. Journal of Psychiatric Research

Elektrokonvulsif tedavi süresince prolaktin değişiklikleri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

24. Hafta

1. Neurology

Fonksiyonel yürüme bozuklukları: Belirtileri temel alan bir yaklaşım.

2. Journal of Neurointerventional Surgery

Direkt aspirasyon inme trombektomisi: Kapsamlı bir derleme.

3. Neuroscience Bulletin

Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluklarında monoklonal antikor bazlı tedaviler: Araştırma safhasından tedaviye.

4. Journal of the Neurological Sciences

Şiddetli COVID-19’da SARS-CoV-2 ile tetiklenen panik atak.

5. Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Şizofrenide negatif semptomların patofizyolojisi: Güncel ilerlemeler ve tedavi için çıkarımlar.

6. Schizophrenia Research

Psikotik bozukluğu ve hiperprolaktinemisi olan kişilerde prolaktini düşürmeye yönelik farmakolojik tedavi stratejileri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

23. Hafta

1. Neurological Sciences

Nörolojik hastalıklarda disfaji: Bir literatür derlemesi.

2. Frontiers in Neurology

Üreme çağındaki kadınlarda epilepsi yönetiminin prensipleri.

3. Neurology

Pratik önerilerin güncelleme özeti: Patent foramen ovale ve sekonder inme önlenmesi. Amerikan Nöroloji Akademisi raporu.

4. Current Psychiatry Reports

Cinsel bağımlılığının ilaçla tedavisi.

5. Asian Journal of Psychiatry

COVID-19 pandemisinin nöropsikiyatrik yönleri: Seçilmiş bir derleme.

6. Schizophrenia Research

Şizofreni hastalarında kronik sigara kullanımı ve kognisyon: Bir meta-analiz.

22. Hafta

1. Current Pain and Headache Reports

Yaşlılarda baş ağrısı: Nedenler, tanılar ve tedaviler.

2. Neurology

Güncellenmiş pratik kılavuz önerilerinin özeti: Bilinç bozuklukları.

3. World Neurosurgery

COVID-19 ve SARS-Cov-2 infeksiyonu: Patofizyolojisi ve sinir sistemine klinik etkileri.

4. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America

Otizm spektrum bozukluğu olan hastalarda katatoni.

5. Addictive Behaviors Reports

Psikiyatri servislerinde yatan hastalarda sigarayı bıraktırma: Bir derleme.

6. Psychosomatics

Hastane ortamında intihar riski taraması: Kısa, valide edilmiş araçların bir derlemesi.

21. Hafta

1. Stroke and Vascular Neurology

Serebrovasküler hastalıkların klinik yönetimi için Çin İnme Derneği kılavuzu: Yönetici özeti ve serebral venöz sinüs trombozunun klinik yönetimi için 2019 güncellemesi.

2. Journal of Clinical Neuroscience

COVID-19’un nörolojik belirtileri ve komplikasyonları: Bir literatür derlemesi.

3. ESMO Open

COVID-19 pandemisinde beyin tümörü olan hastaları nasıl tedavi ederiz?

4. Lancet

The Lancet semineri: Yeme bozuklukları.

5. Current Psychiatry Reports

Sosyal anksiyete bozukluğunda sanal realite tedavisi.

6. Dermatologic Therapy

Dermatolojide psikofarmakoloji: Dermatolojide primer psikiyatrik durumların tedavisi.

20. Hafta

1. Journal of Clinical Neuroscience

COVID-19, SARS ve MERS: Nörolojik bir perspektif.

2. Seizure

Koronavirüs enfeksiyonu ile ilişkili nöbetler.

3. Annals of Neurology

Multipl skleroz hastalarında Fingolimod, Natalizumab ve Rituksimab için kanser riski.

4. The Journal of Clinical Psychiatry

Duygudurum bozukluğu ve şizofreni hastalarında tardif diskinezinin erken tanısı ve tedavisi.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Şizofreni veya ilişkili hastalığı olanlarda Avatar tedavisi. Cochrane derlemesi.

6. Depression and Anxiety

Trikotillomani için farmakolojik ve davranışçı tedaviler: Güncellenmiş bir sistematik derleme ve meta-analiz.

19. Hafta

1. National Center for Biotechnology Information

COVID-19’un nörolojik etkisi: Nörobilim topluluğu için pratik öneriler.

2. Neurological Sciences

Nörofibromatozisin nörolojik belirtileri: Bir derleme.

3. Drugs

Parkinson hastalığı olan yetişkinlerde Off epizodlarının tedavisi veya önlenmesi için tedavi stratejileri.

4. Nature Reviews

Multipl skleroz hastalarında bilişsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi ve yönetimi.

5. Archives of Disease in Childhood

15 dakikalık konsültasyon: Yeni bir psikoaktif madde kullanmış çocuk ya da gençleri tanıma ve yönetme.

6. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity

Tip 2 Diyabet hastalarında tıkınırcasına yeme bozukluğu: Tanıda ve yönetimdeki zorluklar.

18. Hafta

1. Journal of the Neurological Sciences

COVID-19 pandemisinde Miyastenia Gravis (MG) ve Lambert-Eaton miyastenik sendromun (LEMS) yönetimi için kılavuz.

2. Journal of Neurology

Levodopa sataşma testi: Endikasyonlar, protokol ve kılavuz.

3. Toxins

Bleferospazm ve oromandibular distoninin Botulinum toksinlerle tedavisi.

4. Crit Care

COVID-19: SARS-CoV-2 pandemisinde yoğun bakımda deliryum yönetimi.

5. Cleveland Clinic Journal of Medicine
6. CNS Drugs

Psikotropik ilaç tedavisi ve elektrokonvülsif tedavinin (EKT) birlikte uygulanmasının etkinliği ve güvenliği.

17. Hafta

1. The Lancet

Parkinson hastalığında farmakolojik tedaviye başlama: Ne zaman, neden ve nasıl?

2. Neurological Sciences

Serebral vasküler malformasyonlar ve görüntüleme modelleri.

3. European Journal of Neurology

SARS-Cov-2, beyni ele geçirebilir mi? Hayvan modellerinden alınan dersler.

4. Current Psychiatry Reports

Gençlerde borderline kişilik bozukluğunun tanısı ve tedavisi.

5. Acta Neurologica Belgica

Şizofreni mi frontotemporal demans mı? Klinisyenlerin doğru tanı koymasını destekleme.

6. Translational Psychiatry

Sedanter davranışla demans riski arasındaki ilişki: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

16. Hafta

1. Journal of the Neurological Sciences

COVID-19’un santral sinir sistemi belirtileri: Sistematik bir derleme.

2. Neurology

COVID-19 ve nöromusküler hastalıklar.

3. Blood Advances

Amerikan Hematoloji Derneğinin orak hücre hastalığı için 2020 kılavuzu: Çocuklarda ve yetişkinlerde serebrovasküler hastalığın önlenmesi, tanısı ve tedavisi.

4. Asian Journal of Psychiatry

Koronavirüs pandemisinde çoklu travmatik olaylara maruz kalan hastalar için ne yapabiliriz?

5. Death Studies

Koronavirüs anksiyete skalası: COVID-19 ile ilişkili anksiyete taraması için kısa bir mental sağlık tarama ölçeği.

6. Frontiers in Psychiatry

Preterm davranışsal fenotipi hakkında ne biliyoruz? Açıklayıcı bir derleme.

15. Hafta

1. Otolaryngol Head Neck Surgery

Klinik pratik rehber: Meniere hastalığı / 2020.

2. The Korean Journal of Pain

Kronik ağrılarda spinal kord stimülasyonu: Teknik ilerlemeler.

3. Parkinson's Disease

Parkinson hastalığında bilişsel defisitler: Mekanizmaları ve tedavisi.

4. International Journal of Environmental Research and Public Health

Yaşlılara karşı yaşları nedeniyle yapılan ayrımcılığının temel belirleyicileri: Sistematik bir derleme.

5. Frontiers in Psychiatry

Şiddetli ve dirençli anoreksiya nervozada psikolojik tedaviler: Mini bir derleme.

6. Internet Interventions

Panik bozukluk ve agorafobi için yoğun, bir haftalık, internet üzerinden bilişsel davranışçı tedavi: Pilot bir çalışma.

14. Hafta

1. European Neurology

Fasiyal ağrı: Pragmatik tanısal bir yaklaşım için kapsamlı bir derleme ve öneri.

2. Headache

Kadınlarda migren ve iskemik inme: Açıklayıcı bir derleme.

3. The New England Journal of Medicine
4. Frontiers in Psychiatry

Posttravmatik stres bozukluğunda uyku düzensizlikleri ve intihara eğimlilik: Literatüre genel bir bakış.

5. F1000Research

Yetişkinlerde spesifik fobiye yönelik girişimlerde en son ilerlemeler: Hızlı bir derleme.

6. Bioelectronic Medicine

Madde kullanım bozukluklarında biyobelirteçler ve nöromodülasyon teknikleri.

13. Hafta

1. Journal of the Neurological Sciences
2. F1000Research

Merkezi sinir sisteminin paraneoplastik hastalıkları.

3. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Nörolojik ve oftalmolojik hastalıklarda görsel halüsinasyonlar: Patofizyoloji ve yönetim.

4. Journal of Affective Disorders

Tedavisi zor depresyonların belirlenmesi, değerlendirmesi ve yönetimi: Bir uluslararası uzlaşı bildirisi.

5. Journal of Affective Disorders

Yüksek riskli durumlarda depresyonun önlenmesi için farmakolojik girişimler: Sistematik derleme ve meta-analiz.

6. Translational Pediatrics

Çocuklarda ve adölesanlarda obsesif kompulsif bozukluklar: Epidemiyolojisi, tanısı ve yönetimi.

12. Hafta

1. CNS Drugs

Küme baş ağrılarının ilaçla tedavisi.

2. Journal of Neurologic Physical Therapy

Parkinson hastalığının alt tiplerini, klinik denge ölçümleriyle birbirinden ayırt etme.

3. The Lancet

İnme rehabilitasyonundaki ilerlemeler ve zorluklar.

4. Seminars in Perinatology

Bipolar bozukluğu olan perinatal kadınlarda psikotropik ilaçların kullanımı.

5. The British Journal of Psychiatry

Depresyon hastalarında haftada bir veya iki seans psikoterapinin etkilerinin karşılaştırması.

6. Focus

Bipolar bozuklukta kanıta dayalı psikoterapiler.

11. Hafta

1. Neurologic Clinics

2016 Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmasına göre, merkezi sinir sistemi tümörlerinin görüntülemesi.

2. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Guillain-Barré sendromunda hiper-refleksi: Sistematik derleme.

3. Journal of the Neurological Sciences

Tedaviye dirençli opioid kullanım bozukluğu (TROUD): Tanımı, nedenleri ve tedavi önerileri.

4. Journal of Anxiety Disorders

Koronafobi: Korku ve 2019-nCoV salgını.

5. Schizophrenia Bulletin

Klinik olarak yüksek riskli bireylerde psikozun başlangıcına neler neden olur? Risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin bir meta-analizi.

10. Hafta

1. BMJ

Akut iskemik inmenin yönetimi. BMJ derlemesi.

2. European Journal of Neurology

Yetişkin mitokondriyal hastalıkta bilişsel defisitlerin sistematik derlemesi.

3. Seizure

Renal yetmezliği olan epilepsi hastalarının yönetimi.

4. Current Psychiatry Reports

Bipolar bozuklukta karma (mikst) semptomların tedavisi: Güncellenmiş bir bakış.

5. Schizophrenia Bulletin

Menstrüel siklusun perimenstrüel fazında psikoz alevlenmeleri: Sistematik derleme ve meta-analiz.

9. Hafta

1. Headache

Migrenin nörogörüntülemesi: Amerikan Başağrısı Derneğinin sistematik derlemesi ve kanıta dayalı kılavuzu / 2020.

2. Blood Reviews

Antiplatelet tedavi alan olan hastalarda kanamaların ve prosedürlerin yönetimi.

3. Current Neurology and Neuroscience Reports

Kızamığın nörolojik komplikasyonları.

4. Clinical Psychology Review

Öz eleştiri ve psikoterapi sonuçları: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Frontiers in Psychiatry

Pedofili ve çocuk cinsel istismarı için herhangi bir biyobelirteç var mıdır? Bir derleme.

8. Hafta

1. European Jurnal of Neurology
2. Journal of Neurology

Menstrüel migren: Nedir ve önemli midir?

3. Neurology

Gebelikte lomber ponksiyon için sakral anatomik aralık işareti. Randomize bir çalışma.

4. Movement Disorders Clinical Practice

Hareket bozukluklarındaki psikozun nozolojisi ve fenomenolojisi.

5. Neurology

Pratik rehber: Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ve adölesanlarda insomianın ve uyku davranış bozukluğunun tedavisi.

7. Hafta

1. Cephalalgia

Orofasiyal ağrıların uluslararası sınıflandırması, 1. Baskı (ICOP).

2. Stroke

Akut santral retinal arter oklüzyonlarında trombolitik tedavi.

3. Current Treatment Options in Neurology

Beyin metastazlarında epilepsi: Yeni bir klinik antite.

4. The Lancet. Psychiatry

Fonksiyonel bilişsel bozukluklar: Sistematik bir derleme.

5. Psychiatry and Clinical Neurosciences

Bipolar bozukluğu olan hastalarda manik ve depressif semptomlar için parlak ışık tedavisinin etkinliği ve güvenliği: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

6. Hafta

1. The Lancet

Lewy cisimli demansın yönetiminde yeni kanıtlar.

2. Progress in Cardiovascular Diseases

HİV pozitif hastalarda inmenin önlenmesi.

3. Journal of the Neurological Sciences

Solid tümörlerin leptomeningeal metastazları.

4. Current Psychiatry Reports

Yaşlılarda kişilik bozuklukları: Epidemiyoloji, değerlendirme ve tedavinin bir derlemesi.

5. The Psychiatric Clinics of North America

Ajite depresyonda tanı, klinik özellikler ve öneriler.

5. Hafta

1. Continuum

Kas ve nöromusküler kavşak hastalıklarına yaklaşım.

2. Multiple Sclerosis and Related Disorders

Nöro-Behçet hastalığı: Tanı, ayırıcı tanı ve tedavi üzerine bir güncelleme.

3. Current Neurology and Neuroscience Reports

Wilson hastalığında uyku bozuklukları.

4. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Terminal dönemindeki yetişkin hastalarda, delirium için ilaç tedavisi.

5. Lancet

Lancet Semineri. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.

4. Hafta

1. Cancer
2. Muscle & Nerve

Beklenmeyen klinik şartlarda küçük lif nöropatisi: Bir derleme.

3. Journal of Neural Transmission

Tourette sendromu ile ilişkili tiklerin tedavisi.

4. Aging Medicine

Alzheimer hastalığının taramasında kullanılan araçlardaki ilerlemeler.

5. The American Journal of Psychiatry

Gebelikte ve doğum sonrası dönemde lityum maruziyeti: Güvenlik ve etkinlik sonuçlarının derlemesi ve meta-analizi.

3. Hafta

1. Journal of Neurology

Guillain-Barré sendromunda hiperrefleksi: Sistematik derleme.

2. Current Neurology and Neuroscience Reports

Kafa tabanının inflamatuvar hastalıkları: Bir derleme.

3. Sleep Medicine Reviews

Beyin hasarı sonrası gelişen insomnianın non-farmakolojik tedavisi: Bir sistematik derleme.

4. Nature Reviews
5. The American Journal of Psychiatry

Akut şizofrenide antipsikotik ilaçların doz-yanıt meta-analizi.

2. Hafta

1. Nature Reviews

Hareket bozukluklarında cinsiyet farklılıkları.

2. Neurological Sciences

Nörolojik hastalıklarda respiratuvar acillere pratik yaklaşım.

3. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine

İnme sonrası hiperlipidemi yönetimi.

4. Current Treatment Options in Neurology

Parkinson hastalığında huzursuz bacak tedavisi.

5. Journal of Neuroimaging

Gliomaların yönetiminde tanısal zorluklar için klinik görüntüleme: Bir derleme.

1. Hafta

1. Neurologic Clinics

Kranial sinir görüntülemesi ve patolojisi.

2. Current Treatment Options in Neurology

İdiopatik normal basınçlı hidrosefalinin tedavi stratejileri üzerine güncelleme.

3. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine

Perioperatif inmenin değerlendirmesi ve yönetiminde güncelleme.

4. Current Neurology and Neuroscience Reports

Vasküler parkinsonizmin nörogörüntülemesi

5. Journal of the Neurological Sciences

Serebral arter infarktlarında malign serebral ödemin öngörücüleri: Bir meta-analiz.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ