22. Hafta

1. Continuum
2. Expert Review of Neurotherapeutics

Distimi tedavisindeki zorluklar: Anlatısal bir derleme.

3. Medicines

Travmatik beyin hasarının tedavisine modern bir yaklaşım.

4. Current Neurology and Neuroscience Reports

MOG antikor hastalığı: Sunum, tanı ve tedavideki nüanslar.

5. The Lancet

Nörobilişsel bozuklukların biyobelirteç bazlı tanısına yönelik Avrupa önerileri.

21. Hafta

1. Handbook of Clinical Neurology
2. Clinical Neurophysiology
3. Continuum

Baş ağrısı olan hastaya yaklaşım.

4. Practical Neurology

Nörologlar için nörodejeneratif hastalığın patolojisi.

5. International Journal of Stroke

İntraserebral kanama tedavisi: Yeni bir çağın şafağı.

20. Hafta

1. Handbook of Clinical Neurology
2. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
3. British Dental Journal

Trigeminal nevralji ve trigeminal nöropatik ağrı.

4. Lancet

Parkinson hastalığının tıbbi, cerrahi ve fiziksel tedavileri.

5. Neurology

İnme sonrası epilepsinin patofizyolojisi, tanısı, prognozu ve önlenmesi.

19. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America
2. Current Opinion in Infectious Diseases

Fusarium türleri MSS infeksiyonları.

3. Current Pain and Headache Reports

Akut yüz ağrısı tedavisinde modern yaklaşımlar.

4. Cephalalgia

Migren ve tedavilerinin gebelik sonuçlarına etkisi.

5. The Lancet

Parkinson hastalığının biyolojik sınıflandırması: SynNeurGe tanı kriterleri.

18. Hafta

1. Practical Neurology

Nörolojik yürüyüş değerlendirmesi.

2. Frontiers in Neuroscience

Parkinson hastalığında distoni tedavisinde botulinum toksini kullanımı.

3. Stroke

ARISE I intrakranyal anevrizmaların yönetimi üzerine uzlaşı incelemesi.

4. Nature Reviews

Nörolojik kriterlere göre beyin ölümü/ölüm kılavuzlarında yeni gelişmeler.

5. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Progresif supranükleer palsi sendromunu farmakoterapi ile nasıl yönetebiliriz?

17. Hafta

1. The Lancet
2. Handbook of Clinical Neurology

Migrende kanıta dayalı önleyici tedaviler.

3. Neurologic Clinics

NMOSD ve MOGAD tanı ve tedavisinde güncellemeler.

4. Nature Reviews Neurology

İnme sonrası bozuklukların tedavisi için nörostimülasyon.

5. Journal of the American Medical Association Neurology

Hafif ve orta şiddette travmatik beyin hasarında erken nöbet profilaksisi.

16. Hafta

1. Continuum

Baş ağrısı olan hastaya yaklaşım.

2. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America

İnme sonrası motor sonuçlarının biyobelirteçleri.

3. Frontiers in Immunology

55 yaş ve üzeri bireylerde multipl sklerozun yönetimi.

4. Curēus

Kriptokokkoz ve kriptokokal menenjit: Derleme ve güncel yönetim yaklaşımı.

5. Arquivos de Neuro-Psiquiatria

Beyin hasarlı hastalarda anormal postür üzerine sistematik derleme ve meta-analiz.

15. Hafta

1. The Lancet
2. Journal of Neurology

Multipl skleroz: Yüksek etkili ilaçlarla erken tedavi zamanı.

3. European Journal of Neurology

Alzheimer hastalığı için anti-amiloid antikor tedavileri.

4. Current Pain and Headache Reports

Migren ve vertigo komorbiditesine odaklanmış güncelleme.

5. Frontiers in Neurology

Ameliyat sonrası Guillain-Barré sendromu: Bir literatür derlemesi.

14. Hafta

1. Continuum
2. Neurologic Clinics

Nöroloji kliniğinde ağrılı gözler: Nörologlar için bir kılavuz.

3. Clinical Medicine

Akut ortamda zihinsel engelli ve epilepsili hastaların yönetimi.

4. Stroke

Non-travmatik intraserebral kanamanın yaygın olmayan nedenleri.

5. Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Patolojik ağrı: Parkinson hastalığında non-motor belirtiler ve tedavisi.

13. Hafta

1. Lancet
2. Eye

Nöro-oftalmolojide Herpes zoster: Pratik bir yaklaşım.

3. Handbook of Clinical Neurology

Gebelikteki ve emzirme dönemindeki migrende özel hususlar.

4. Journal of Personalized Medicine

Hareket bozukluklarında diplopi: Literatürün sistematik bir derlemesi.

5. Frontiers in Pain Research

Küme baş ağrısı: Klinik, epidemiyoloji, patofizyoloji, tanı ve tedavi güncellemesi.

12. Hafta

1. Ageing Research Reviews
2. Practical Neurology

Optokinetik nistagmus: Altı pratik kullanım.

3. The New England Journal of Medicine

Merkezi sinir sisteminin kavernöz malformasyonları.

4. Journal of Pain Research

Ağrılı diyabetik periferik nöropati tedavisine ilişkin güncelleme.

5. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America

İnme iyileşmesi ve rehabilitasyonunda yenilikler: İnme sonrası ağrı.

11. Hafta

1. Handbook of Clinical Neurology

Paraneoplastik hareket bozuklukları.

2. Journal of Ultrasound in Medicine

Polinöropatilerde nöromüsküler ultrason.

3. British Journal of Anaesthesia Education

Yoğun bakımda intravenöz immünglobulin kullanımı.

4. Journal of the Neurological Sciences

Multipl skleroz ve lökodistrofiler arasında ayırıcı tanı.

5. The Lancet

Atriyal fibrilasyonu olan kişilerde ikincil inmenin önlenmesi.

10. Hafta

1. Genes
2. Journal of the American Medical Association

Miyotonik distrofi Tip 1 tanı ve yönetimi.

3. Parkinsonism & Related Disorders

Huntington hastalığı dışı korelerde son gelişmeler.

4. Clinical Parkinsonism & Related Disorders

Sporda göreve özgü distoninin tedavisi: Sistematik bir derleme.

5. Frontiers in Aging

Alzheimer hastalığı için terapötik bir seçenek olarak demir şelatörleri.

9. Hafta

1. Practical Neurology

Hepatik ensefalopati: Bir nöroloğun bakış açısı.

2. Epilepsia Open

Status epileptikusun cerrahi tedavisi: Sistematik bir derleme.

3. Revue Neurologique

İlaca dirençli juvenil miyoklonik epilepsi: Bir literatür derlemesi.

4. Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Tik acil durumları ve malign Tourette sendromu: Değerlendirme ve yönetim.

5. Radiotherapy and Oncology

Baş ve boyun kanserinde modern radyoterapinin nörolojik komplikasyonları.

8. Hafta

1. Life
2. Journal of Pain and Symptom Management

Multipl sklerozda palyatif bakım yönleri.

3. Sleep Medicine Clinics

Hızlı göz hareketi uyku davranış bozukluğu.

4. Journal of Clinical Neurology

Enfeksiyonla ilişkili iskemik inmede yeni yönelimler.

5. Epilepsia

Yeni başlayan dirençli status epileptikusta ikinci basamak immünoterapi.

7. Hafta

1. Expert Opinion on Investigational Drugs
2. Journal of Neurology

Kriptokokal menenjitin klinik tedavisi.

3. Stroke

Serebral venöz trombozun tanısı ve yönetimi.

4. Molecular Neurodegeneration

Amyotrofik lateral skleroz için sıvı biyobelirteçler.

5. Neurology

Beyin tümörlü hastalarda anti-nöbet ilaçlarının kesilmesi.

6. Hafta

1. Continuum

Miyelopati tanısına klinik yaklaşım.

2. Intensive Care Medicine

Yoğun bakım ortamında status epileptikus.

3. Parkinsonism & Related Disorders

Parkinson hastalığının klinik tanısının iyileştirilmesi.

4. Frontiers in Neurology

Serebral ödem için yeni ileri görüntüleme teknikleri.

5. Multiple Sclerosis

Kanser ve multipl skleroz: Fransız MS Derneğinin 2023 önerileri.

5. Hafta

1. The Psychiatric Clinics of North America
2. Handbook of Clinical Neurology

Aşırı ilaç kullanımına bağlı baş ağrısının yönetimi.

3. The Lancet

Spinal müsküler atrofi tedavisindeki zorluklar ve fırsatlar.

4. Mayo Clinic Proceedings

Multifokal motor nöropatili hastaları tanımlamak için pratik bir kılavuz.

5. Clinical and Translational Medicine

Spinoserebellar ataksi 27B: Yeni, sık görülen ve tedavi edilebilir bir ataksi.

4. Hafta

1. Nature Reviews
2. Handbook of Clinical Neurology
3. Parkinsonism & Related Disorders

Odaklanmış ultrason tedavisi: Geleceğe dönüş.

4. Current Pain and Headache Reports

Trigeminal postherpetik nevralji: Patofizyolojiden tedaviye.

5. Journal of Central Nervous System Disease

NMO spektrum bozukluğunun uzun süreli tedavisindeki gelişmeler.

3. Hafta

1. Current Opinion in Neurology
2. Life

Multipl sklerozda baş ağrısı ve diğer ağrı sendromları.

3. Stroke

Aterosklerotik intrakraniyal stenozun optimal tıbbi yönetimi.

4. Continuum

Kemoterapi ve radyasyon tedavisinin nörolojik komplikasyonları.

5. Practical Neurology

Nörolojide yaygın olarak kullanılan ilaçlar ve cinsel işlev bozuklukları.

2. Hafta

1. The Medical Clinics of North America
2. Current Opinion in Cardiology

Atriyal fibrilasyonun nörolojik etkisi.

3. Therapeutic Advances in Neurological Disorders

Miyastenik sendromların yönetimi için kılavuz.

4. Expert Review of Neurotherapeutics

Primer lateral skleroz tanısında güncel zorluklar.

5. Journal of Clinical Neurophysiology

Cerrahi öncesi değerlendirmelerde EEG görüntüleme.

1. Hafta

1. Journal of Clinical Neurology

Enfeksiyöz ensefalitin sonucu ve sekelleri.

2. Neurologic Clinics

Multipl sklerozda tanı gecikmesi ve yanlış tanı.

3. World Neurosurgery

Spastisite için epidural omurilik stimülasyonu.

4. Management of Complications in Neuro-Oncology Patients

Nöro-onkoloji hastalarında komplikasyonların yönetimi.

5. Current Opinion in Neurology

COVID-19 baş ağrıları: Epidemiyoloji, patofizyoloji, etkiler ve yönetim.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ