43. Hafta

1. Neurological Sciences

COVID-19’un nörolojik belirtileri: Görülme oranlarının sistematik derlemesi ve meta-analizi.

2. Biologics

COVID-19 tedavisi için yeni ilaç hedefleri ve gelecekteki gidişatın bir derlemesi.

3. Annals of Hematology

COVID-19 hastalarında trombositopeninin mekanizması.

4. Journal of Gastrointestinal Cancer

Kolorektal kanser hastalarında COVID-19 riski ve prevalansı: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Pharmacology Research & Perspectives

Renin-anjiyotensin sistemi ilaçlarının kullanımı ve COVID-19 klinik sonuçlarının bir sistematik derlemesi ve meta-analizi: Bugüne kadar elde edilen kanıtlar neler?

42. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine

Acil serviste COVID-19 solunum desteği.

2. Pathobiology

COVID-19 hastalığının trombosit ve koagülasyona etkisi.

3. Matter

SARS-CoV-2’nin temasla bulaşmasında tüm yüzeyler aynı değildir.

4. The Journal of Rheumatology

Diz osteoartriti olan yetişkinlerde günde en az 10 dakika yürüme: COVID-19 pandemi sürecinde minimal aktivite önerileri.

5. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology

COVID-19 pandemisinde akciğer ultrasonunun kullanımı: Geleneksel bir derleme ve gebelikteki rolü üzerine spesifik bir odaklanma.

41. Hafta

1. Physiological Reports

COVID-19 hastalarında koku ve tat bozuklukları: Bir meta-analiz çalışması.

2. Dermatologic Therapy

Güncel kanıtlar temelinde COVID-19’a kapsamlı bir genel bakış.

3. Emerging Microbes & Infections

COVID-19’da bilgisayarlı tomografinin tanısal değeri ve anahtar özellikleri.

4. Digestive Endoscopy

COVID-19 pandemisinde gastrointestinal endoskopi üzerine klinik sorular ve yanıtlar.

5. Current Opinion in Rheumatology

COVID-19: Romatoloji uzmanları için bir el kitabı: Hastaların ve hasta odalarının yönetimi.

40. Hafta

1. Diagnostic and Interventional Imaging

COVID-19 pnömonisinde göğüs BT’si: Mevcut bilgilerin bir derlemesi.

2. British Journal of Sports Medicine

Post-COVID rehabilitasyonu için Stanford Hall uzlaşı raporu.

3. Emerging Microbes & Infections

Renin-anjiyotensin sistem inhibitörleri, hipertansiyonu olan COVID-19 hastalarında klinik sonuçları iyileştirir.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

SARS-CoV-2 dışkı testi ve fekal-oral bulaşma potansiyeli. Meta-analizle birlikte sistematik derleme.

5. Cardiac Failure Review

COVID-19 ve kalp yetmezliği: Mültiparametrik bir yaklaşım.

39. Hafta

1. Frontiers in Medicine

COVID-19’un akciğer ve akciğer dışı klinik belirtileri

2. Acta Virologica

SARS-CoV-2 ve COVID-19: Ne kadar biliyoruz?

3. American Journal of Hematology
4. Journal of Cardiovascular Computed Tomography

COVID-19’da bilgisayarlı tomografinin rolü.

5. Journal of Cardiothoracic Surgery

COVID-19: Bir güncelleme ve kardiyak tutulum.

38. Hafta

1. Clinical Immunology

Çocuklarda ve gençlerde SARS-CoV-2 infeksiyonu.

2. Clinics

COVID-19 pnömonisinde görüntüleme bulguları.

3. Blood

COVID-19 ve tromboz ve antikoagülasyon için öneriler.

4. Echocardiography
5. Neurological Sciences

COVID-19 hastalarında nöromusküler belirtiler.

37. Hafta

1. Diabetes & Metabolic Syndrome

COVID-19’da hidroksiklorokinin bir faydası yoktur: Sistematik derlemenin ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizlerinin sonuçları.

2. Journal of Medical Virology

COVID-19 nükleik asit re-pozitif hastaların klinik karakteristikleri, nedenlerin analizi ve infektivitesi: Bir literatür derlemesi.

3. JACC

COVID-19’da kalp ve akciğer multimodalite görüntülemesi.

4. Cleveland Clinic Journal of Medicine

COVID-19’da koagülopati: Belirtiler ve yönetim.

5. Journal of Thoracic Imaging

Kardiyotorasik durumları olan hastalarda COVID-19’un göğüs bilgisayarlı tomografi belirtileri.

36. Hafta

1. Cleveland Clinic Journal of Medicine

COVID-19’da torasik görüntüleme.

2. Mayo Clinic Proceedings

COVID-19’un hastane ortamında yönetimiyle ilgili işbirlikçi multidisipliner bir yaklaşım.

3. Respiratory Physiology & Neurobiology

Göğüs fizyoterapisi: Mekanik ventilasyondaki kritik durumdaki COVID-19 hastalarında önemli bir yardımcı.

4. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Gebelikte ve doğumda koronavirüs: Hızlı bir derleme.

5. European Heart Journal Cardiovascular Imaging

COVID-19 hastalarının ekokardiyografinin küresel değerlendirmesi.

35. Hafta

1. Journal of General Internal Medicine

COVID-19’un klinik karakteristiklerinin derlemesi.

2. Journal of Cardiovascular Electrophysiology

COVID-19 hastalarında kardiyak ve aritmik komplikasyonlar.

3. Journal of Clinical Pathology

COVID-19 ile ilgili histopatolojik gözlemler: Sistematik bir derleme.

4. Oral Oncology

Diş hekimleri COVID-19 hakkında neleri bilmeli ?

5. Cleveland Clinic Journal of Medicine

COVID-19’un klinik belirtileri ve seyri.

34. Hafta

1. Cleveland Clinic Journal of Medicine

COVID-19: Koronavirüs replikasyonu, patogenezi ve tedavi stratejileri.

2. IUBMB Life

SARS-CoV-2 ile birlikte görülen bakteriyel ko-infeksiyonlar.

3. Journal of Clinical Microbiology

Yeni bir Koronavirüsün ortaya çıkışı, Şiddetli Akut Respiratuvar Sendrom Koronavirüs 2: Biyolojisi ve tedavi seçenekleri.

4. Arthritis & Rheumatology

COVID-19 tedavisinde kullanılan antiromatizmal ilaçlar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Endocrine-Related Cancer

COVID-19 pandemisinde endokrin ilişkili kanserleri olan hastaların yönetiminde değişiklikler.

33. Hafta

1. Military Medical Research

COVID-19’un orijini, bulaşması ve klinik tedavisi - Mevcut durumun bir güncellemesi.

2. Journal of Thrombosis and Thrombolysis

COVID-19 güncellemesi: COVID-19 ile ilişkili koagülopati.

3. European Journal of Clinical Pharmacology

Hidroksiklorokinin COVID-19 ve diğer hastalıklardaki güvenliği: 53 randomize çalışmanın sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

4. The Lancet

Diyabetlilerde COVID-19: En kötü sonuçların nedenini anlama.

5. Journal of Cardiac Surgery

COVID-19 hastalarında kardiyak tutulum: Risk faktörleri, öngörücüleri ve komplikasyonları: Bir derleme.

32. Hafta

1. Infection

2019 Yeni Koronavirüs: Şu anda neredeyiz ve neyi biliyoruz?

2. Journal of the American Academy of Dermatology

COVID-19 sürecinde el hijyeni: Amerikan Kontakt Dermatit Derneğinden öneriler.

3. Transfusion Medicine Reviews

Koronavirüs Hastalığı 2019: Koronavirüs ve kan güvenliği.

4. Liver International

Yüksek oranda patojenik insan koronavirüsü infeksiyonlarında karaciğer hasarı.

5. Journal of Cardiovascular Pharmacology

COVID-19 hastalarının tedavisinde kardiyovasküler açıdan dikkat edilmesi gereken durumlar.

31. Hafta

1. Chinese Medicine

COVID-19 pnömonisinde geleneksel bitkisel tedavilerin etkinliği: Wuhan/Çin’de yapılan ampirik bir çalışma.

2. European Journal of Case Reports in Internal Medicine

Karın ağrısı: COVID-19 enfeksiyonunda gerçek bir zorluk.

3. Archives of Academic Emergency Medicine

COVID-19 yönetiminde antiviral tedaviler: Mevcut kanıtların sistematik bir derlemesi.

4. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

COVID-19’da potansiyel tanı aracı olarak rutin kan testleri.

5. Oncologist

COVID-19 süresince kanser hastalarının yönetimine pratik bir yaklaşım: Uluslararası İşbirliği Grubu.

30. Hafta

1. The Lancet

SARS-CoV-2 ve viral sepsis: Gözlemler ve hipotezler.

2. Annals of Intensive Care

Kritik durumdaki COVID-19 hastaları için tedavi stratejileri.

3. Journal of the American College of Cardiology

COVID-19 ve trombotik veya tromboembolik hastalık: Önleme, antitrombotik tedavi ve takip için öneriler.

4. The Pediatric İnfectious Disease Journal

Çocuklarda COVID-19 ve diğer koronavirüs enfeksiyonları. Epidemiyoloji, klinik özellikler, tanı, tedavi ve önleyici tedbirlere genel bir bakış.

5. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Gebelikte COVID-19: Raporlanmış vakaların sistematik bir derlemesi.

29. Hafta

1. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

COVID-19 hastalarında anestezi yönetimi ve perioperatif enfeksiyon kontrolü.

2. Le Infezioni in Medicina

COVID-19’a karşı koruma ve dezenfeksiyon stratejileri.

3. Journal of Thrombosis and Haemostasis

COVID-19 hastalarında hastaneye yatış esnasındaki D-dimer düzeyleri, hastane içi mortalitenin tahmini için bir göstergedir.

4. Journal of Clinical Virology

Diyabetli COVID-19 hastalarının, yoğun bakıma girme riski daha yüksektir ve kısa dönemli sonuçları kötüdür.

5. Infection, Genetics And Evolution

Enfeksiyon kinetiklerinin matematiksel modellemesi ve COVID-19, SARS ve MERS için model analizi.

28. Hafta

1. Cortellis
2. The Journal of Infectious Diseases

COVID-19’u tedavi eden sağlık çalışanlarına, havayolu veya damlacıkla bulaşma için uyarılar.

3. Journal of Infection

Serum Amiloid A (SAA), COVID-19’un şiddetini ve prognozunu belirlemede bir biyobelirteçtir.

4. Clinical Infectious Diseases

Şiddetli COVID-19 geçirip hastaneden taburcu olan kişilerde viral saçılımın süresi.

5. The Journal of Hospital Infection

COVID-19’un nozokomiyal bulaşma riski: Hong Kong’ta genel bir sağlık merkezinden deneyimler.

27. Hafta

1. medRxiv

Sigara içmek, COVID-19 hastalığının kötüleşmesiyle ilişkilidir: Bir meta-analiz.

2. Journal of Infection

Kortikosteroid tedavisinin koronavirüslü hastalara etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. Respiratory Research

Şiddetli COVID-19 hastalarında, NT-proBNP’nin prognostik değeri.

4. Journal of Thrombosis and Haemostasis

Trombositopeninin, COVID-19 hastalarında mortaliteyle ilişkisi.

5. International Forum of Allergy & Rhinology

Koku alma bozukluğu: COVID-19 için bir biyobelirteç

26. Hafta

1. Science of the Total Environment

Jakarta / Endonezya’da hava şartları ve COVID-19 pandemisi arasındaki ilişki.

2. Anesthesia and Analgesia

COVID-19 hastalarında pediatrik hava yolu yönetimi. Pediatrik Anestezi Derneği ve Kanada Pediatrik Anestezi Derneğinden uzlaşı rehberi.

3. Journal of the Neurological Sciences

COVID-19’un santral sinir sistemi belirtileri. Sistematik bir derleme.

4. The Journal of Infection

Tükrük, SARS-CoV-2 tespitinde güvenilir bir araçtır.

5. Journal of Hepatology

COVID-19 hastalarında karaciğer testlerinin karakteristik özellikleri.

25. Hafta

1. Emergency Medicine Practice

COVID-19: Acil servis hekimleri için genel bir bakış.

2. Ear, Nose, & Throat Journal

COVID-19’un klinik belirtileri: Üst hava yolu semptomlarına odaklanmış sistematik bir derleme.

3. American Journal of Hematology

COVID-19’un hematolojik bulguları ve komplikasyonları.

4. Neurology

COVID-19 ve nöromusküler hastalıklar.

5. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

COVID-19’da, hastalığın şiddetini tahmin etmede idrardaki biyokimyasal parametrelerin değeri.

24. Hafta

1. Le Infezioni in Medicina

SARS-CoV-2, SARS-CoV, ve MERS-CoV: Karşılaştırmalı bir genel bakış.

2. NEJM

COVID-19 hastalarında, Renin-Angiotensin-Aldosteron sistemi inhibitörleri.

3. Critical Care

Yeni koronavirüs pnömonisinin tedavisinde, rehberlik amacıyla ekokardiyografi kullanımı.

4. Journal of Infection

Hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarındaki nötrofil / lenfosit oranı, mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür.

5. Aging Medicine

Koronavirüs pnömonisi (COVID-19) olan yaşlı hastalarda, klorokin fosfat kullanımıyla ilgili farmakolojik bilgiler.

23. Hafta

1. Le Infezioni in Medicina

COVID-19’lu hastaların tedavisi için vademekum.

2. Resuscitation

Yeni koronavirüs pnömonisi için, kardiyopulmoner resüsitasyon stratejisi ve prosedürler üzerine öneriler.

3. Nutrients

D vitamini desteğinin, influenza ve COVID-19 enfeksiyon riskini ve ölümleri azaltabileceğine dair kanıtlar.

4. Journal of Autoimmunity

Biyolojik ilaçlarla tedavi edilen romatizmal hastalıklarda, koronavirüs enfeksiyonu için öneriler.

5. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

COVID-19’un hafif ve orta şiddette seyreden formlarında, klinik bir belirti olarak koku ve tat fonksiyonlarında bozulma: Çok merkezli bir Avrupa çalışması.

22. Hafta

1. Journal of Infection

COVID-19 hastalarında SARS-CoV-2 taşıyıcılık süresi.

2. Clinical Infectious Diseases

COVID-19 pnömonisi olan hastalarda, hastalığın ilerleme riskinin tahmini: CALL skoru.

3. Journal of Cardiovascular Electrophysiology

COVID-19 hastalarında kardiyak ve aritmik komplikasyonlar.

4. American Journal of Perinatology

COVID-19 süresince, gebelerde kortikosteroid kullanım kılavuzu.

5. Clinical Gastroenterology and Hepatology

COVID-19 enfeksiyonunda diyare: Patogenez, epidemiyoloji, önleme ve tedavi.

21. Hafta

1. Circulation

COVID-19 şüphesi olan veya tanı konmuş yetişkinlere, çocuklara ve yenidoğanlara temel ve ileri yaşam desteği için geçici kılavuz.

2. Neurological Sciences

Koronavirüs-19 pandemisinde akut inmenin yönetim şeması.

3. Ecancermedicalscience

İmmünsupresif ve immünstimülan ilaçlarla COVID-19 arasındaki ilişki - Mevcut kanıtların sistematik bir derlemesi.

4. Influenza and Other Respiratory Viruses

Sağlık çalışanlarında COVID-19’un önlenmesi için medikal maskeler ve N95 respiratörler: Randomize çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. Clinical Infectious Diseases

COVID-19 hastalarında uzamış viral RNA saçılımıyla ilgili faktörler.

20. Hafta

1. Circulation

COVID-19 tedavisinde kullanılan ve henüz araştırma safhasında olan ilaçların, QTc ilaç etkileşimi üzerine dikkat edilmesi gereken durumlar.

2. Aging

Komorbidite, COVID-19 hastalarında riski artırıyor mu? Meta-analizden kanıtlar.

3. Clinical and Experimental Pediatrics

COVID-19’un çocuklardaki epidemiyolojisi ve klinik özellikleri.

4. Anesthesia and Analgesia

COVID-19 pandemisinde obstetrik anestezi.

5. Autoimmunity Reviews

Sars-koronavirüs-2, genetik olarak yatkın kişilerde otoimmün ve/veya otoinflamatuvar mekanizmaları tetikleyebilir mi?

19. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine

COVID-19: Acil servis hekimleri için bir başvuru kitabı.

2. World Journal of Emergency Surgery

COVID-19 hastalarında cerrahi: Operasyonel direktifler.

3. BJGP Open

COVID-19 tedavisi için klorokin ve hidroksiklorokin kullanılabilir mi? Hızlı bir derleme.

4. The Medical Journal of Australia

COVID-19 hastalarında kortikosteroid tedavisi.

5. Science

Gelincikler, kediler, köpekler ve diğer domestik hayvanların, SARS-koronavirüs 2’ye yatkınlıkları.

18. Hafta

1. The Lancet. Infectious Diseases

COVID-19’un şiddetini ölçme: Model bazlı bir analiz.

2. International Journal of Infectious Diseases

SARS-Coronavirus-2 nedenli ilk menenjit/ensefalit vakası.

3. Journal Of Microbiology, Immunology, and Infection

SARSCoV-2’nin neden olduğu asemptomatik taşıyıcılık durumu, akut solunum hastalığı ve pnömoni: Gerçekler ve mitler.

4. Liver International

Yüksek oranda patojenik insan koronavirüs infeksiyonlarında karaciğer hasarı.

5. Movement Disorders

COVID-19 pandemisinin Parkinson hastalığına ve hareket bozukluklarına etkisi.

17. Hafta

1. American Thoracic Society

COVID-19: Amerikan Torasik Derneği öncülüğündeki uluslararası bir görev gücünden geçici bir yönetim rehberi.

2. Journal of Thrombosis and Haemostasis

Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneğinden (ISTH), COVID-19’daki koagülopatinin tanınması ve yönetimi için geçici bir rehber.

3. Chinese Medical Journal

COVID-19’lu yetişkin hastaların solunum rehabilitasyonu için öneriler.

4. International Journal of Infectious Diseases

Asemptomatik enfeksiyonlu iki hastadan bilgilenme: 14 günlük izolasyondan sonrası acaba güvenli mi?

5. Lancet EClinicalMedicine

COVID-19'un inkübasyon döneminde cerrahi işlem yapılan hastaların klinik özellikleri ve sonuçları.

16. Hafta

1. Anaesthesia

COVID-19’da yüksek akım nazal oksijenin kullanımı.

2. European Respiratory Review

Sağlık çalışanlarını SARS-CoV-2 infeksiyonundan koruma: Pratik endikasyonlar.

3. Annals of Surgery

Minimal invaziv cerrahi ve yeni koronavirüs salgını: Çin ve İtalya’dan alınan dersler.

4. The Journal of Infection

Yaşlılarda COVID-19: 4 haftalık bir takip süresinde karakteristik özellikler ve prognostik faktörler.

5. Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation

Rehabilitasyon camiası, COVID-19’a nasıl hazırlanmalı?

15. Hafta

1. medRxiv

ABO kan gruplarıyla COVID-19’a duyarlılık arasındaki ilişki.

2. The Journal Of Hospital Infection

Koronavirüslerin ısıyla inaktivasyonu.

3. Chest

SARS-CoV-2’li kritik dönemdeki hastaların konvalesan plazma ile tedavisi.

4. American Journal of Roentgenology

COVID-19’un ayırıcı tanısı: Radyolojik özelliklerin ötesinde.

5. American Journal of Kidney Diseases

Hemodiyaliz hastalarında COVID-19: Beş vakanın raporu.

14. Hafta

1. The Lancet. Infectious Diseases

COVID-19’da sağkalım olasılıkları.

2. Oncologist

COVID-19 pandemisinde kanser hastalarının yönetimine pratik bir yaklaşım: Bir uluslararası işbirliği grubundan öneriler.

3. Journal of Microbiology and Biotechnology

COVID-19’un epidemiyolojisi, tanısı, tedavide kullanılan ilaçlar ve aşıların güncel durumu.

4. Gastroenterology

COVID-19: Gastrointestinal belirtileri ve fekal-oral bulaşım potansiyeli.

5. linical Infectious Diseases

Şiddetli COVID-19 infeksiyonu olan kadınların vajinal sıvılarında SARS-CoV-2 bulunamamıştır.

13. Hafta

1. Nature

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların virolojik değerlendirmesi.

2. Circulation

Çin Kardiyoloji Derneği'nden, COVID-19 epidemisinde, şiddetli acil kardiyovasküler hastalığı olan kişilerin yönetimi için prensipler.

3. Journal of the American Geriatrics Society

Geriatride ve uzun dönemli bakımda Koronavirüs Hastalığı 2019. COVID-19’un ABCD’si.

4. Colorectal Disease

Koronavirüs pandemisi ve kolorektal cerrahi: İtalya deneyiminden pratik öneriler.

5. Rheumatology International

COVID-19’un başlangıç belirtisi olarak eklem ağrısı: Gözlem.

12. Hafta

1. Journal of Korean Medical Science

Güney Kore Cumhuriyetinde, 19 Ocak ve 10 Mart 2020 tarihleri arasında COVID-19’dan ölen 54 vakanın analizi.

2. Journal of Medical Virology

Üzerinde çok tartışılan tedaviler: COVID-19 için güncellenmiş bir anlayış.

3. British Journal of Obstetrics and Gynaecology

COVID-19 hastası gebeler için güvenli doğum.

4. Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Diyabet, COVID-19 gelişiminde ve prognozunda bir risk faktörüdür.

5. Headache

Sağlık personelinin kullandığı kişisel koruyucu ekipmanların neden olduğu baş ağrısı. COVID-19 için ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarında yapılan çapraz kesitli bir çalışma. (HAPPE çalışması).

11. Hafta

1. Critical Care

COVID-19 epidemisinde, hemşirelerin korunmasına özel dikkat gösterilmeli.

2. Anaesthesia

İtalya’daki COVID-19 salgını: Klinik pratikten deneyimler ve öneriler.

3. BMJ

Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar ve COVID-19.

4. European Review for Medical and Pharmacological Sciences

Yeni koronavirüs 2019-nCoV: SARS-CoV ve MERS-CoV ile karşılaştırmalı olarak prevalansı, biyolojik ve klinik özellikleri.

5. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

COVID-19 salgınında dermoskopi uygulaması: Yaklaşımda basit değişiklikler günü kurtarır.

10. Hafta

1. Intensive Care Medicine

Kritik dönemdeki COVID-19’lu yetişkin hastaların yönetimi için kılavuz. (Surviving Sepsis Campaign).

2. Journal of Internal Medicine

COVID-19 hastalarında erken antiviral tedavi, hastalık şiddetini azaltmaya ve prognozu iyileştirmeye katkıda bulunur.

3. Clinical Infectious Diseases

COVID-19 hastalarında SARS-CoV-2’ye karşı antikor yanıtı.

4. Journal of Medical Virology

Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2’nin (ACE2), organ koruyucu etkisi ve COVID-19 prognozuna etkisi.

5. Xenotransplantation

COVID-19 salgını: Domuzlar, insan enfeksiyonları için bir vektör olabilir mi?

9. Hafta

1. Anaesthesia

COVID-19 hastalarında hava yolunun yönetimi için uzlaşı rehberi.

2. Clinical Immunology

COVID-19 hastalarının tedavisinde anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı: Çin’deki klinik immünologların deneyimi.

3. Influenza and Other Respiratory Viruses

COVID-19: Yüz maskeleri ve insandan insana bulaşma.

4. Life Sciences

SARS-CoV-2 RNA bağımlı RNA polimeraza karşı Ribavirin, Remdesivir, Sofosbuvir, Galidesivir, ve Tenofovir: Bir moleküler kenetlenme çalışması.

5. Circulation.

COVID-19 ve kardiyovasküler hastalıklar.

8. Hafta

1. The Lancet. Respiratory Medicine

COVID-19 kaynaklı şiddetli akut respiratuvar distres sendromunun tedavisi.

2. Current Tropical Medicine Reports

SARS-CoV-2 aşısı için devam eden projeler: Genel bir bakış.

3. American Journal of Roentgenology

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-2019): Göğüs bilgisayarlı tomografisinin tanıda ve yönetimdeki rolü.

4. Journal of Gastroenterology and Hepatology
5. Journal of Medical Virology

COVID-19 salgını süresince maternal sağlık bakımı.

7. Hafta

1. Annual Review of Virology

Solunum sistemi viral infeksiyonlarının mevsimselliği.

2. Anti-inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry

Wuhan Koronavirüsü için şu anda mevcut bir tedavi seçeneği var mıdır?

3. ENTUK

COVID-19 süresince, KBB hastalarında nazal endoskopi ve laringoskopi muayenesi için hekimlere öneriler.

4. Journal of Gastroenterology and Hepatology

COVID-19 pandemisinde gastrointestinal endoskopi.

5. Acta Paediatrica

COVID-19, çocuklarda neden çok hafif seyrediyor?

6. Hafta

1. JAMA

COVID-19’lu yetişkin kritik hastaların yönetimi.

2. World Journal of Pediatrics

Çocuklarda COVID-2019’un tanısı, tedavisi ve önlenmesi: Uzmanlardan uzlaşı bildirisi.

3. Canadian Cardiovascular Society

COVID-19 ve kardiyovasküler hastalıklar: Kardiyak bakımla ilgilenen sağlık personeli neleri bilmelidir?

4. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

COVID-19 şüphesi olan gebe kadınlarda akciğer ultrasonu nasıl yapılır?

5. Journal of Thrombosis and Haemostasis

COVID-19 hastalarındaki anormal koagülasyon parametreleri, kötü prognozla ilişkilidir.

5. Hafta

1. Travel Medicine and Infectious Disease

COVID-19’un klinik, laboratuvar ve görüntüleme özellikleri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. Kidney International

Yeni Koronavirüs 2019 epidemisi ve böbrekler.

3. Journal of the American College of Radiology

COVID-19’a karşı savaş: Radyoloji bölümünde acil yönetimi ve infeksiyon kontrolü.

4. The Lancet. Oncology

SARS-CoV-2 infeksiyonunda kanser hastaları: Çin’den ulusal çapta bir analiz.

5. Tobacco Induced Diseases

COVID-19 ve sigara kullanımı: Kanıtların sistematik bir derlemesi.

4. Hafta

1. Clinica Chimica Acta

Trombositopeni, koronavirüs hastalığının (COVID-19) şiddetli olduğunu gösterir: Bir meta-analiz.

2. PM & R

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Koronavirüs Hastalığını (COVID-19) yönetme: Yatan hastalara bakan rehabilitasyon merkezlerinden bir CAN (Şartlar, Eylemler, İhtiyaçlar) raporu.

3. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

Acil işlemlerde şüpheli COVID-19 infeksiyonlu hastalara yapılacak anestezinin yönetimi.

4. Journal of Clinical Pathology

COVID-19 salgınında laboratuvar pratiğinde göz önünde tutulacak hususlar: Singapur’dan erken bir deneyim.

5. Minerva Urologica e Nefrologica

COVID-19 pandemisinde üroloji pratiği.

3. Hafta

1. Military Medical Research

COVID-19 salgınının orijini, bulaşması ve klinik tedavisi - Mevcut durumun bir güncellemesi.

2. The Lancet. Infectious Diseases

Hafif ve şiddetli COVID-19 vakalarında viral dinamikler.

3. MedRxiv

Sıcaklık, COVID-19 bulaşmasını anlamlı derecede değiştirir.

4. ENTUK

Koku kaybı, COVID-19 infeksiyonunda bir belirteçtir.

5. JAMA Network Open

Koronavirüs hastalığı 2019 ile mücadele eden sağlık çalışanlarında mental sonuçlar ve bunlara etki eden faktörler.

2. Hafta

1. Journal of Anxiety Disorders

Koronafobi: Korku ve 2019-nCoV salgını.

2. American Journal of Hematology

COVID-19 infeksiyonunda hematolojik parametreler.

3. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Gastroenterologlar ve hastaları COVID-19 ile ilgili neyi bilmeli?

4. Nephrology, Dialysis, Transplantation

Hemodiyaliz merkezlerinde COVID-19 pandemisinin önlenmesi, azaltılması ve sınırlandırılması için öneriler.

5. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Şüpheli veya tanı konmuş COVID-19 enfeksiyonlu gebe kadınların ve bu kadınlardan doğan bebeklerin yönetimi için uzman görüşleri.

1. Hafta

1. Emerging Microbes & Infections

Yeni ortaya çıkan insan koronavirüs infeksiyonlarının laboratuvar tanısı - En güncel bilgiler.

2. Allergy

Koronavirüs Hastalığı 2019’un on bir yüzü.

3. Pediatrics and Neonatology

Yeni koronavirüs hastalığı 2019’un (COVID-19) yeni doğanlarda, infantlarda ve çocuklardaki klinik özellikleri.

4. Liver Transplantation

Koronavirüs ve immün suprese hastalar. Üçüncü epidemikte gerçekler.

5. Journal Of Clinical Pathology

Şüpheli COVID-19 vakalarında otopsi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ