21. Hafta

1. Clinical and Experimental Hepatology
2. Current Opinion in HIV and AIDS
3. Infectious Disease Clinics of North America

Erkek hastalarda idrar yolu enfeksiyonu: Tedavideki zorluklar.

4. Biochemical Pharmacology

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda EBV enfeksiyonunun tedavisi.

5. Clinical Infectious Diseases

Kronik Hepatit B’li annelerde dikey bulaşın önlenmesinde TAF ve TDF karşılaştırılması.

20. Hafta

1. Blood Research

Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar.

2. Open Forum Infectious Diseases

HIV enfeksiyonunun hematolojik komplikasyonları.

3. Journal of Fungi

Koksidioidal osseöz enfeksiyonların tanısı, tedavisi ve sonucu.

4. Journal of Women's Health

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda klinik güncellemeler, 2024.

5. Surgical Pathology Clinics

Granülomatöz akciğer hastalıkları: Pratik bir yaklaşım ve ortak durumların derlemesi.

19. Hafta

1. Drugs & Aging
2. The New England Journal of Medicine

Çeşitli konaklarda kriptokok hastalığı.

3. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie

İnsan papilloma virüsü enfeksiyonu (HPV) ve gebelik.

4. Expert Review of Anti-Infective Therapy

Albicans dışı Candida türlerinin neden olduğu vajinit tedavisi.

5. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Sitomegalovirüs enfeksiyonuna yönelik farmakoterapilerdeki ilerlemeler.

18. Hafta

1. Medicina Clínica

İnvaziv aspergilloz: Kapsamlı bir inceleme.

2. Intensive Care Medicine

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yoğun bakım kaynaklı enfeksiyonlar.

3. Curēus

Kriptokokkoz ve kriptokokal menenjit: Bir derleme ve güncel yönetim yaklaşımı.

4. Reviews in Medical Virology

HPV: Epidemiyoloji, biyoloji, konakçı etkileşimleri, kanser gelişimi, önleme ve tedavi.

5. Clinical Microbiology and Infection

Gram pozitif bakterilerin neden olduğu bakteriyemi: Endokarditi ne zaman ve nasıl aramam gerekir?

17. Hafta

1. Current Opinion in Infectious Diseases

Fusarium türleri MSS infeksiyonları.

2. Transplantation

Solid organ naklinde sitomegalovirüs hakkında güncellemeler.

3. Therapeutic Delivery

Hepatit enfeksiyonlarının tedavisinde yeni tedavi yaklaşımları.

4. Nature Reviews

Antibiyotiğe dirençli patojenleri tedavi etmek için alternatif tedavi stratejileri.

5. Journal of Helminthology

Hayvanlarda ve insanlarda Fasciola enfeksiyonuna tanısal yaklaşımlardaki gelişmeler.

16. Hafta

1. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine
2. Tidsskrift for den Norske Lægeforening

Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları.

3. Emergency Medicine Clinics of North America

Ortopedik eklem ve periartiküler eklem enfeksiyonları.

4. Frontiers in Pharmacology

Kronik Hepatit C için terapötik yaklaşımlar: Kısa bir derleme.

5. The Lancet

HIV-1 tedavisinde baskılanamayan viremi: Klinisyenler için bir zorluk.

15. Hafta

1. Instructional Course Lectures
2. World Journal of Hepatology

Amibik karaciğer apsesi: Bir güncelleme.

3. Emergency Medicine Clinics of North America

Acil serviste antimikrobiyal direncin yönetimi.

4. Frontiers in Microbiology

Pseudomonas aeruginosa'nın antimikrobiyal direnci.

5. Annals of Intensive Care

Boğulmayla ilişkili pnömoninin mikrobiyolojik özellikleri.

14. Hafta

1. Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Diyabet hastalarında ayak enfeksiyonun tanısı.

2. Infectious Disease Clinics of North America

Toplum kökenli pnömoninin radyografik görüntülemesi.

3. Current Opinion in Infectious Diseases

Akut bakteriyel cilt enfeksiyonu yönetiminde güncel zorluklar.

4. Current Opinion in Organ Transplantation

Solid organ nakli alıcılarında CMV enfeksiyonu yönetiminde son gelişmeler.

5. International Journal of Molecular Sciences

HIV rezervuarları ve HIV enfeksiyonunu iyileştirmeye yönelik tedavi stratejileri.

13. Hafta

1. Chest

Fungal pnömoniye tanısal bir yaklaşım.

2. Innere Medizin

2024'te viral hepatit B ve D'nin tanı ve tedavisi.

3. Surgical Infections

Cerrahi antibiyotik profilaksisi için ideal süre nedir?

4. Reviews in Medical Virology

HIV-1 enfeksiyonu için anti-retroviral tedavide farmakolojik gelişmeler.

5. Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America

Beyin ve omurganın bulaşıcı hastalıkları: Paraziter ve diğer atipik hastalıklar.

12. Hafta

1. Clinics in Geriatric Medicine
2. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease

Viral hepatitin klinik tanısı: Mevcut durum ve gelecek stratejiler.

3. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Gebelikte Mycoplasma genitalium tedavisi: Uluslararası kılavuzlar.

4. The American Journal of Medicine

Clostridioides difficile enfeksiyonunun yönetimi: Tanı, tedavi ve geleceğe bakış açıları.

5. BMC Infectious Diseases

Aspergillus türlerine bağlı karaciğer apsesinin klinik özellikleri, tanısı, tedavisi ve sonuçları.

11. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Leptospiroz için antibiyotik profilaksisi.

2. Leukemia & Lymphoma

Hematolojik bozukluğu olanlarda Corynebacterium bakteriyemisi.

3. Infectious Disease Clinics of North America

Kistik fibrozda çoklu ilaca dirençli enfeksiyonlara yeni yaklaşımlar.

4. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine

Akut invaziv pulmoner aspergilloz: Klinik prezentasyon ve tedavi.

5. Frontiers in Medicine

Gordonia bronchialis nedenli invaziv enfeksiyonlarda antimikrobiyal tedavi.

10. Hafta

1. HIV Medicine
2. Frontiers in Immunology

Streptokok infeksiyonu ve otoimmün hastalıklar.

3. Infectious Disease Clinics of North America

Ventilatörle ilişkili pnömoninin yönetimi: Kılavuzlar.

4. Clinical Microbiology and Infection

Yetişkinlerde osteoartiküler infeksiyonda görüntüleme.

5. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Fetal tıpta danışmanlık: Konjenital sitomegalovirüs infeksiyonu.

9. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. Clinical Microbiology Reviews

Gebelikte viral enfeksiyonların patogenezi.

3. Infectious Disorders Drug Targets

Bakteriyel vajinozda antibiyotik dışı tedavi yöntemleri.

4. Indian Journal of Gastroenterology

Viral hepatitin neden olduğu akut karaciğer yetmezliği.

5. Journal of the American Academy of Dermatology

HIV'li psoriasis hastalarında biyolojik tedavinin kullanımı: Sistematik bir derleme.

8. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. Maturitas

HIV ile yaşayan kadınlarda menopozun yönetimi.

3. Clinical Microbiology and Infection

Refrakter invaziv pulmoner aspergillozu nasıl yönetebilirim?

4. The New England Journal of Medicine

İmmünkompetan kişilerde koksidioidomikoz ve histoplazmoz.

5. The Lancet

Pediatrik, maternal ve konjenital mpox: sistematik derleme ve meta-analiz.

7. Hafta

1. Clinical Medicine
2. Journal of Neurology

Kriptokokal menenjitin klinik tedavisi.

3. Journal of Clinical Medicine

Sitomegalovirüs ve gebelik: Bir derleme.

4. Canadian Association of Radiologists Journal

İnvazif fungal rinosinüzitin görüntüleme özellikleri: Sistematik bir derleme.

5. Journal of Personalized Medicine

Parvovirus B19 infeksiyonu ve gebelik: Mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi.

6. Hafta

1. Continuum
2. Journal of Clinical Medicine

Brucella spondilit: Güncel bilgiler ve son gelişmeler.

3. Current HIV/AIDS Reports

Gebelikte antiretroviral tedavi: 2023 literatür incelemesi.

4. European Respiratory Review

Bronşektazili yetişkinlerde Pseudomonas aeruginosa eradikasyon tedavisi.

5. Anaesthesia, Critical Care & Pain Medicine

ECMO hastalarında enfeksiyon: Epidemiyoloji, tanı ve korunmada değişiklikler.

5. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. Infectious Disorders Drug Targets

İnsan papilloma virüsü infeksiyonuna genel bakış.

3. British Journal of Hospital Medicine

Septik artrit ve protez eklem enfeksiyonunun tedavisi.

4. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Kalıcı viral diyarenin başka bir nedeni olarak sapovirüs infeksiyonu.

5. Journal of Infection and Chemotherapy

Toksik şok benzeri sendromla birlikte invaziv Streptococcus agalactiae infeksiyonu.

4. Hafta

1. Nature Reviews
2. Current Pediatric Reviews

Enfeksiyöz mononükleoz: Güncellenmiş bir derleme.

3. Clinical Rheumatology

ANCA ile ilişkili vaskülitte invaziv mantar infeksiyonu.

4. Foot and Ankle Clinics

Total ayak bileği protezinde infeksiyonun teşhisi ve yönetimi.

5. Microorganisms

Hematolojik malignitelerde yüksek riskli nötropenik ateş ve invazif mantar hastalıkları.

3. Hafta

1. Current Opinion in HIV and AIDS
2. The New England Journal of Medicine

Gebelikte sifiliz ve konjenital sifiliz.

3. Drugs in Context

Yüksek doz amfoterisin: Evet mi hayır mı?

4. Journal of Clinical and Experimental Hepatology

Karaciğer nakli sonrası infeksiyonlar: Zaman çizelgesi, yönetim ve önleme.

5. Intensive Care Medicine

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yoğun bakımda edinilen enfeksiyonlar.

2. Hafta

1. Expert Review of Vaccines

Hepatit B aşısının etkinliği ve güvenliği.

2. Current Opinion in HIV and AIDS

HIV infeksiyonu tedavisinde kilo alımının klinik sonuçları.

3. Clinics in Geriatric Medicine

Yaşlılarda bakteriyel deri ve yumuşak doku infeksiyonları.

4. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

Kırıkla ilişkili infeksiyonda yumuşak doku yönetiminin temel yönleri.

5. Clinical Microbiology and Infection

Çocuklarda ve yetişkinlerde beyin apsesinin tanı ve tedavisi ESCMID kılavuzu.

1. Hafta

1. Instructional Course Lectures
2. Survey of Ophthalmology

İnfeksiyöz pediatrik üveitin nedenleri: Bir derleme.

3. BMJ Open Gastroenterology

Mpox gastrointestinal belirtileri: Sistematik bir derleme.

4. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons

Çoklu eklem artroplastisi yapılan hastalarda periprostetik infeksiyon.

5. Expert Review of Anti-Infective Therapy

Karbapenem dirençli enterobakterler için yeni tedavi seçeneklerinin derlemesi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ