22. Hafta

1. Journal of the American Medical Association

İnterstisyel akciğer hastalığı: Bir derleme.

2. Expert Opinion on Emerging Drugs

Karaciğer sirozunda sarkopeni tedavisi için yeni ilaçlar.

3. Journal of the American College of Cardiology

Akut MI hastalarında şiddetli mitral yetersizliğinin yönetimi.

4. Korean Journal of Radiology

Tesadüfi pankreas kisti: Kanserden ne zaman endişelenmeli?

5. Hämostaseologie

Derin ven trombozunun yönetimi: Revize AWMF S2k kılavuzuna dayalı bir güncelleme.

21. Hafta

1. Continuum

Baş ağrısı olan hastaya yaklaşım.

2. World Journal of Radiology

Kronik pankreatit: Ağrı ve BT/MR bulguları.

3. The American Journal of Emergency Medicine

Acil tıp güncellemeleri: Üst gastrointestinal kanama.

4. Circulation

Hipertrofik kardiyomiyopati yönetimi kılavuzu 2024.

5. International Journal of Molecular Sciences

Akut koroner sendromlarda antiplatelet tedaviye yönelik güncel stratejiler.

20. Hafta

1. Current Cardiology Reports

Periferik arter hastalığında tıbbi tedavi.

2. European Heart Journal Open

Gebe hastalarda dislipidemi yönetimi: 2024 güncellemesi.

3. The American Journal of the Medical Sciences

QTc aralığı: Sıklıkla tanınmayan bir elektrokardiyografik aralık.

4. European Urology

Avrupa Üroloji Derneği ürolojik enfeksiyon kılavuzu: 2024 kılavuz özeti.

5. Surgical Pathology Clinics

Granülomatöz akciğer hastalıkları: Pratik bir yaklaşım ve ortak durumların derlemesi.

19. Hafta

1. Current Problems in Cardiology
2. Hepatology Communications

Granülomatöz karaciğer hastalıkları.

3. Nature Reviews

Ciddi kutanöz advers ilaç reaksiyonları.

4. Nephrology, Dialysis, Transplantation

Kronik böbrek hastalığında anemi: Tedavi standardı.

5. Arrhythmia & Electrophysiology Review

İlaca bağlı AF: Aritmojenik mekanizmalar ve yönetim stratejileri.

18. Hafta

1. British Medical Journal
2. Trends in Endocrinology and Metabolism

Ektopik Cushing sendromuna klinik bir bakış açısı.

3. Journal of Clinical Medicine

Portal ven trombozu: En son ve güncel bilgilerle bir derleme.

4. European Radiology

Stabil göğüs ağrısında görüntüleme: ESCR uygulama önerileri.

5. Circulation

Triküspid kapak: Patoloji, görüntüleme ve güncel tedavi seçenekleri: AHA bildirisi.

17. Hafta

1. Current Opinion in Hematology
2. Nutrients

Aktif ülseratif kolit tedavisinde kullanılan bitkisel ilaçlar.

3. Expert Review of Endocrinology & Metabolism

Diyabet hastalarında kalp yetmezliğini öngörme yöntemleri.

4. Digestive Diseases and Sciences

Akut pankreatitte venöz tromboz: Ne yapılmalı, yapılmamalı?

5. Curēus

Dislipidemi yönetimi ve ilaçlar hakkında bir güncelleme: Bir derleme.

16. Hafta

1. Lancet
2. Current Rheumatology Reports
3. Communications Medicine

Gestasyonel diyabetin önlenmesinde etkili girişimler.

4. Cardiology Clinics

Akut aort sendromlu hastaların ilk triyajı ve yönetimi.

5. Endocrine Reviews

Primer aldosteronizmde tıbbi tedaviye yön verecek biyobelirteçler.

15. Hafta

1. Circulation

Yaşlılarda kardiyojenik şok: AHA bildirisi.

2. Advances in Kidney Disease and Health

Karaciğer hastalığıyla ilişkili glomerülopatiler.

3. Current Problems in Cardiology

Kalıtsal metabolik hastalıklarda kardiyak bulgular.

4. Journal of Clinical Medicine

Akut koroner sendrom sonrası lipid düşürücü tedavi.

5. Journal of Clinical and Translational Hepatology

Normalin altı karaciğer enzim düzeyleri: Patofizyoloji ve klinik önemi.

14. Hafta

1. World Journal of Gastroenterology
2. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Şiddetli hiponatremi: İdrar çıkışını izliyor musunuz?

3. Medicine

PPİ kullanımı hafif akut pankreatitte sonuçları iyileştirir.

4. Indian Journal of Gastroenterology

Akut karaciğer yetmezliğinde akut böbrek hasarı: Bir derleme.

5. JACC Heart Failure

Kalp yetersizliği yönetiminde çağdaş Amerikan ve Avrupa kılavuzları.

13. Hafta

1. Clinics in Liver Disease

Hepatik ensefalopati: Klinik belirtiler.

2. Abdominal Radiology

Diyabette pankreasın kesitsel görüntülenmesi.

3. Pharmaceutics

Statin tedavisinin potansiyel faydaları ve riskleri.

4. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Sistemik bir hastalığın multipl metabolik böbrek belirtileri.

5. Irish Journal of Medical Science

Metforminle tedavi edilen diyabet hastalarında B 12 vitamini eksikliği.

12. Hafta

1. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal
2. Heart Failure Clinics

Kalp yetersizliğinde ön yükü azaltma tedavileri.

3. Diagnostics

Yüksek duyarlılık testleri çağında serum troponininin klinik yorumu.

4. Frontline Gastroenterology

Divertiküler hastalık: Patofizyoloji, sınıflandırma ve yönetim konusunda güncelleme.

5. Clinical Medicine Insights

Ramazan’da oruç tutan Tip 2 diyabetlilerde SGLT2 inhibitörlerinin etkinliği ve güvenliği.

11. Hafta

1. Journal of Thoracic Disease
2. Endocrine

Erken başlangıçlı Tip 2 diyabet: Bir güncelleme.

3. Asian Biomedicine

Kronik böbrek hastalığı olanlarda bitki bazlı diyetler.

4. The Journal of Heart and Lung Transplantation

Kalp yetersizliğine bağlı kardiyojenik şok: ISHLT konferans özeti.

5. American Journal of Kidney Diseases

Renal amiloidozun sınıflandırılması, etiyolojisi ve tiplendirilmesi: 2024 güncellemesi.

10. Hafta

1. Anesthesiology Clinics
2. Hepatology International

Sirozda cerrahi risk sınıflandırması.

3. Indian Heart Journal

Klinikte lipid parametrelerinin laboratuvar değerlendirmesi.

4. The American Journal of Cardiology

Asemptomatik aort stenozu: Risk sınıflandırmasından tedaviye.

5. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR uzlaşı önerileri.

9. Hafta

1. Anesthesiology Clinics
2. Gastroenterology

Pankreas kistlerinin tanısı ve yönetimi.

3. Indian Journal of Gastroenterology

Viral hepatitin neden olduğu akut karaciğer yetmezliği.

4. Curēus

İlaca bağlı ödemin etiyolojisi: Dihidropiridin, tiazolidinedion ve ödeme neden olan diğer ilaçlar.

5. Blood Reviews

Kronik böbrek hastalığı olan, pıhtılaşma bozukluğu bulunan veya kanserli hastalardaki atriyal fibrilasyonda antikoagülasyon yönetimi.

8. Hafta

1. Lancet
2. Infectious Disease Clinics of North America
3. Journal of Personalized Medicine

Parvovirus B19 infeksiyonu ve gebelik: Mevcut bilgilerin derlemesi.

4. Current Diabetes Reports

Diyabet, SGLT-2 inhibitörleri ve idrar yolu enfeksiyonu: Bir derleme.

5. European Journal of Clinical Pharmacology

Sirozlu hastalarda direkt oral antikoagülanların güvenli kullanımına ilişkin öneriler.

7. Hafta

1. Clinics in Chest Medicine
2. Clinical Liver Disease
3. Dimensions of Critical Care Nursing

Aort yetmezliği: Mevcut tedavilerin gözden geçirilmesi.

4. Journal of Clinical Medicine

Gebelik aritmileri: Acil serviste ve yoğun bakımda yönetim.

5. Frontiers in Immunology

Eozinofil ile ilişkili hastalıkların tedavisinde sistemik glukokortikoidler.

6. Hafta

1. Lancet
2. The Cochrane Database of Systematic Reviews

IgA nefropatisinde immünsüpresif olmayan tedavi.

3. Medicina

Hipertansif akut kalp yetersizliğinin klinik incelemesi.

4. Dimensions of Critical Care Nursing

Aort yetersizliği: Mevcut yönetimin gözden geçirilmesi.

5. Diabetes Therapy

Tip 2 Diyabet yönetiminde terapötik atalet: Bir derleme.

5. Hafta

1. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America
2. Canadian Medical Association Journal

Eozinofilik özofajit tanısı ve tedavisi.

3. Clinical Liver Disease

Hepatik ensefalopatinin yatarak tedavisi.

4. Indian Heart Journal

Kronik böbrek hastalığı olanlarda dislipideminin yönetimi.

5. Cardiovascular Drugs and Therapy

Kardiyolojik hastalarda hiperkalemi: Eski bir soruna yeni çözümler.

4. Hafta

1. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Gebelikte Evre I kronik hipertansiyon.

2. World Journal of Hepatology

Metabolik hastalık ve karaciğer: Bir derleme.

3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

von Willebrand hastalığı: Dahiliye uzmanı için bir rehber.

4. Digestion

Özofagus motilite bozuklukları: Tanı ve tedavi stratejileri.

5. Kidney International Reports

Kronik böbrek hastalığına yönelik yeni tedavilere ilişkin güncellemeler.

3. Hafta

1. Gastroenterology
2. Current Heart Failure Reports

Kalp yetersizliğinde antiaritmik tedavi.

3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Ayaktan genel dahiliyede 2023 güncellemesi.

4. Journal of the American College of Cardiology

Direkt oral antikoagülanlar ne zaman tercih edilmemeli?

5. Journal of Neurogastroenterology and Motility

Refrakter gastroözofageal reflü hastalığı: Tanı ve yönetim.

2. Hafta

1. Visceral Medicine

Karaciğer sirozunda antikoagülasyon zorluğu.

2. World Journal of Emergency Medicine

Acil serviste travmatik kalp durmasına yaklaşım.

3. Annals of Clinical Biochemistry

Diabetes insipidus'un laboratuvar araştırması: Bir derleme.

4. Diabetes Care

Glisemik tedavide farmakolojik yaklaşımlar: ADA kılavuzu 2024.

5. Current Medical Research and Opinion

Gebelikte subklinik hipotiroidizm için optimal levotiroksin tedavisi.

1. Hafta

1. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity

Adrenal yetmezlikte tanı stratejileri.

2. Curēus

Karaciğer hastalığının tanısı ve tedavisi.

3. Clinical and Experimental Rheumatology

Sjögren sendromu: Bir yılın derlemesi 2023.

4. Medicina

Acil serviste AF ve AKY olan hastaların optimal yönetimi.

5. Current Cardiology Reports

İnfektif endokardit antibiyotik profilaksisi: Kanıtlar ve kılavuzlar.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ