43. Hafta

1. Canadian Journal of Diabetes

Yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin farmakolojik glisemik yönetimi: 2020 güncellemesi.

2. Pituitary

Cushing hastalığında hipofiz cerrahisinin sonuçları: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Journal of Diabetes Science and Technology

Diabetes mellitusta hemoglobinopatiler ve hemoglobin A1c.

4. Thyroid

Hipertiroidizmin yetişkinlerdeki adipöz doku aktivitesi ve dağılımına etkisi.

5. Renal Failure

Azotemi hastalarında akut tübülointerstisyel nefrit tanısı için bir ipucu olarak non-diyabetik glikozüri.

42. Hafta

1. Digestive and Liver Disease

Gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler üzerine güncelleme.

2. Trends in Endocrinology and Metabolism

Pankreatik cerrahiden endokrin ve metabolik çıkarımlar.

3. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Prader-Willi sendromlu yetişkinlerde gözden kaçan tanılar ve sağlık problemleri - Tarama ve tedavi için öneriler.

4. Journal of American College Health

Uyku bozukluğu olan genç yetişkinlerde insülin direnciyle ilgili ön kanıtlar.

5. Clinical Endocrinology

İnvaziv prosedürler uygulanan APS-1/APECED hastalarında hipokalseminin kontrolü için peri-prosedüral subkutan paratiroid hormonunun etkisi.

41. Hafta

1. Clinical Endocrinology

Normokalsemik primer hiperparatiroidizm: Tanısal ve yönetim zorlukları üzerine bir güncelleme.

2. World Journal of Hepatology

Kronik karaciğer hastalığı olan diyabet hastalarında diyabet için klinik tavsiyeler, tanı ve yönetim.

3. Endocrine

Papiller tiroid kanserinde hobnail varyantı: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

Yetişkinlerde büyüme hormonu replasmanına bireysel duyarlılık.

5. Gut Microbes

Bağırsak ortamı, feçes/ besin oranı ve androjen eksikliğine bağlı metabolik bozuklukları arasındaki ilişkiler.

40. Hafta

1. Canadian Journal of Diabetes

Yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin farmakolojik glisemik yönetimi: 2020 güncellemesi.

2. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology

Tip 2 Diabetes Mellitusta gastrik bypassın vücut kitle indeksi ve lipid metabolizması üzerindeki etkisi.

3. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

ACTH salgılayan pankreatik nöroendokrin tümörlerin klinik özellikleri ve moleküler mekanizmaları.

4. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders
5. Journal of Hand Therap

Diabetes mellitus, karpal tünel serbestleştirme operasyonu sonuçlarını değiştirir mi? Sistematik derleme ve meta-analizden kanıtlar.

39. Hafta

1. Pituitary

Sellanın primer ve iatrojenik yumuşak doku sarkomlarının tanısı ve yönetimi.

2. Endocrine Reviews

Graves hipertiroidizmi için yeni tedavi ufukları.

3. Journal of Diabetes Investigation

Diyabetik polinöropatinin yönetiminde güncel konseptler.

4. The Lancet

Yaşlanmada diyabet: Kanıta dayalı klinik rehberler geliştirilmesi için yollar.

5. Diabetes Care

COVID-19 infeksiyonlu Tip 1 Diyabetli yetişkinlerde diyabet kontrolünün karakteristikleri.

38. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology

Tip 2 Diyabetli hastalarda kardiyovasküler riski azaltmak için yeni tedavilerin seçiminde ACC/ADA uzman görüşü / 2020.

2. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

Akromegalinin multidisipliner yönetimi: Bir uzlaşı.

3. Curēus

Ketojenik diyetin avantajları ve dezavantajları: Bir derleme makalesi.

4. Cancers

Tiroid kanserlerinde MikroRNA’ların prognostik değeri - Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Endocrine Reviews

Selektif progesteron reseptör modülatörleri - mekanizmaları ve tedavi yararları.

37. Hafta

1. Endocrinology

Postmenopozal kadınlarda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve non-alkolik steatohepatit (NASH): Tanı ve tedavi için öneriler.

2. Expert Review of Endocrinology & Metabolism

Başlangıçtaki hipofiz cerrahisinden sonra devam eden veya tekrar eden Cushing Hastalığının yönetimi.

3. Nature Reviews
4. Current Diabetes Reports

Pediatrik Tip 2 Diabetes Mellitusta dislipidemi.

5. Current Obesity Reports

Klinik açıdan şiddetli obezitenin endoskopik yönetimi: Primer ve sekonder tedavi prosedürleri.

36. Hafta

1. Clinical Endocrinology

Normokalsemik primer hipertiroidizm: Tanısal ve yönetim zorlukları üzerine bir güncelleme.

2. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America
3. Renal Failure

Renal sekonder ve primer hiperparatiroidizm hastalarında mikro dalga ablasyon tedavilerinin karşılaştırması.

4. Endocrine

D vitamini durumuyla testosteron düzeyleri arasındaki ilişki: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Apolipoprotein M ve Tip 2 Diyabet riski.

35. Hafta

1. Pituitary

Ektopik hipofiz adenomları: Klinik özellikleri, tanısal zorlukları ve yönetimi.

2. Current Treatment Options in Oncology

İleri evre/metastatik feokromositom ve paragangliomda yeni beliren tedaviler.

3. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Aldosteronun obezitedeki vaskülometabolik ve inflamatuvar etkileri.

4. Journal of Gastrointestinal Cancer

Kolorektal kanserlerde melatoninin rolü.

5. Exercise and Sport Sciences Reviews

Metabolik sağlığın bir belirteci olarak plazma laktat.

34. Hafta

1. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Gebelikte maternal tiroid fonksiyon bozukluğu ve doğacak bebeklerde advers etki riski: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. The Journal of Emergency Medicine

Diyabetik ketoasidozu olan kritik hasta yetişkinlerin değerlendirilmesi ve yönetimi.

3. Endocrine

Gerçek yaşamda diferansiye tiroid kanserinin bireyselleştirilmiş yönetimi - Multidisipliner uzman panelinden pratik bir rehber.

4. The Journal of Endocrinology

Androjenler, östrojenler ve endometrium: Mükemmellik ve patoloji arasındaki ince denge.

5. Diabetic Medicine

Nefropatik diyabetik ayak ülserlerinin yönetiminde infrared dermal termometrenin rolü.

33. Hafta

1. Hormone Research in Paediatrics

Psödohipoparatiroidizm ve ilişkili bozuklukların tanısı ve tedavisi için öneriler: Hekimler ve hastalar için güncellenmiş pratik bir araç.

2. Nature Reviews

Primer aldosteronizmin patogenezi ve tedavisi.

3. Cancers

Menopozal hormon tedavisi ve endometrial kanser riski: Sistematik bir derleme.

4. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Hipotiroidizm için bireyselleştirilmiş tedavi: T4 herkes için yeterli mi?

5. Endocrine-Related Cancer

COVID-19 pandemisinde endokrin ilişkili kanserleri olan hastaların yönetiminde değişiklikler.

32. Hafta

1. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Günümüzde tiroid nodüllerinin çağdaş değerlendirilmesi ve tedavisi.

2. United European Gastroenterology Journal

Metabolik endoskopi: Bugünün bilimi-yarının tedavisi.

3. The Lancet

Diyabetlilerde COVID-19: En kötü sonuçların nedenini anlama.

4. Diabetic Medicine

Tip 1 Diyabette metabolik sendrom ve diyabet komplikasyonları ile ilişkisi.

5. Pituitary

Yetişkin hipopitüiter hastalarda metabolik sendrom ve bileşenleri.

31. Hafta

1. European Journal of Endocrinology

Erkeklerde osteoporoz: Tanı ve yönetim - Tedavi ve hedefler kadınlardakiyle aynı mı olmalı?

2. Paediatric Drugs

Tip 1 Diabetes Mellituslu çocuklarda ve adölesanlarda diyabetik ketoasidozun yönetimi.

3. Journal of Endocrinological Investigation

COVID-19 infeksiyonu ve glukokortikoidler: Adrenal yetersizlikte steroid replasmanı üzerine İtalyan Endokrinoloji Derneği Uzman Görüşü önerilerinin güncellemesi.

4. Pituitary

Hipofiz Derneği kılavuzu: COVID-19 pandemisi süresince Hipofiz hastalıklarının yönetimi ve hasta bakımı önerileri- Uluslararası bir perspektif.

5. Renal Failure

Kronik böbrek hastalığı olanlarda edinsel uzun QT sendromu.

30. Hafta

1. Andrology

Erkeklerde fonksiyonel hipogonadizmin araştırılması, tedavisi ve takibi üzerine Avrupa Androloji Akademisi (EAA) kılavuzu / 2020.

2. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Tip 2 diyabetle ilişkili polinöropatide ağrı görülmesi, vasküler olay ve mortalite ile ilişkilidir.

3. European Journal of Endocrinology

COVID-19 pandemisinde endokrinoloji: Nöroendokrin neoplazmaların (NEN) yönetimi.

4. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

Nöroendokrin tümörlerde teranostikler: Güncel yaklaşımlara ve gelecekte ortaya çıkacak zorluklara genel bir bakış.

5. The Lancet

Tip 2 diyabet ve bilişsel bozukluklar - Her iki komorbiditenin de etkili yönetimine doğru.

29. Hafta

1. Journal of Endocrinological Investigation

Klinefelter sendromu olan erkek hastalarda testosteron tedavisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. Hormones

Kronik böbrek hastalığı olanlarda Tip 2 diabetes mellitus yönetimi.

3. Pituitary

Yetişkinliğe geçiş yaşlarında kanser olup iyileşen kişilerde büyüme hormonu eksikliği: Tanı ve tedavi.

4. Endocrine Reviews

İleri evre kronik böbrek yetersizliğinde glisemik takip ve yönetim.

5. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

COVID-19’da diyabetik ketoasidoz: Benzersiz kaygılar ve dikkat edilecek konular.

28. Hafta

1. BMJ Open Diabetes Research & Care

İnsülinle tedavi edilen Tip 2 diyabetli hastalarda hipoglisemi: Bu durum hastalarda görülebilir.

2. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

COVID-19 pandemisinin endokrin ve metabolik yönleri.

3. Maturitas

2020 yılında yetişkin başlangıçlı otoimmün diyabet: Bir güncelleme.

4. Obesity Surgery

Metabolik cerrahi sonrasında tamamlayıcı bir tedavi olarak GLP-1 analogları: Sistematik bir derleme ve kalitatif sentez.

5. BMC Endocrine Disorders

Subklinik hipotiroidizm ve kanser insidansı ve kanser mortalitesi riski: Sistematik bir derleme.

27. Hafta

1. The Lancet
2. European Journal of Endocrinology

COVID-19’da endokrinoloji: Hipertiroidizm ve hipotiroidizm yönetimi.

3. Pituitary

Büyüme hormonu eksikliği olan yetişkinlerde büyüme hormonu tedavisinin kardiyovasküler etkileri: Bir meta-analiz güncellemesi.

4. Endocrine

Adenohipofizeal hiperfonksiyon sendromları ve posterior hipofiz tümörleri: Prevalans, klinik özellikleri ve patofizyolojik mekanizmaları.

5. The Lancet

COVID-19 ve Cushing sendromu: Endojen glukokortikoid artışı olan özel bir popülasyon için öneriler.

26. Hafta

1. Clinics in Geriatric Medicine

Hastanede yatan yaşlılarda hiperglisemi ve diyabetin yönetimi.

2. Archives of Osteoporosis

Gebelik ve laktasyonla ilişkili bir osteoporoz olgusu ve literatürün bir derlemesi.

3. Frontiers in Endocrinology

Diabetes Mellitusu olan adölesanlarda vasküler komplikasyonlar.

4. Endocrine Connections
5. European Journal of Endocrinology

COVID-19’da endokrinoloji: Kalsiyum metabolik bozukluklarının ve osteoporozun yönetimi.

25. Hafta

1. Endocrine

COVID-19 ve endokrin hastalıkları: Avrupa Endokrinoloji Derneği bildirisi.

2. Current Diabetes Reports

Tip 1 Diyabetli kadınlarda emzirme sürecinde diyabet yönetimi.

3. Archives of Disease in Childhood

15 dakikalık konsültasyon: Primer amenoresi olan çocuğa yapılandırılmış bir yaklaşım.

4. Medicina

Laktasyon ketoasidozu: Vaka raporlarının sistematik bir derlemesi.

5. European Journal of Endocrinology

COVID-19 pandemisinde endokrinoloji: Diabetes insipidus ve hiponatreminin yönetimi.

24. Hafta

1. European Journal of Endocrinology

Avrupa Endokrinoloji Derneği Klinik Pratik Rehberi: Obezitede endokrin iyileştirme.

2. Hormone and Metabolic Research

Hipofiz adenomlarının medikal tedavisinde güncelleme.

3. Hormones

Kronik böbrek hastalığı olanlarda Tip 2 diabetes mellitus yönetimi: Bir güncelleme.

4. Diabetology & Metabolic Syndrome

Gençlerde Görülen Erişkin Tipi Diyabetin (MODY) klinik taraması üzerine güncelleme.

5. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition

Tip 2 Diyabet hastalarında inülin takviyesinin insülin kontrolüne, HbA1c ve HOMA-IR düzeylerine etkisi: Sistematik bir derleme ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.

23. Hafta

1. Wiener Medizinische Wochenschrift

Tiroid nodüllerinin radyofrekans ablasyonu: Avusturya’dan İyi Klinik Pratik önerileri.

2. Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Tip 1 Diyabetli hastalarda insülin tedavisine metformin eklemenin vasküler ve metabolik etkileri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. European Journal of Endocrinology

COVID-19 salgınında endokrinoloji: Hipertiroidi ve hipotiroidinin yönetimi.

4. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Akromegali komorbiditelerinin tanısı ve tedavisi üzerine bir uzlaşı: Bir güncelleme.

5. Medicine

Hipertiroidizmin hızlı düzeltilmesinden sonra gelişen miyopati. Bir vaka raporu ve literatür derlemesi.

22. Hafta

1. The Lancet

Tip 1 Diyabeti olan hastalarda diyabetik ketoasidoz için risk faktörleri ve önleme stratejileri.

2. Circulation

Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında stabil koroner arter hastalığının klinik yönetimi. Amerikan Kalp Derneği Bildirisi / 2020.

3. Diabetes & Metabolic Syndrome

COVID-19 epidemisinde diyabet hastaları için klinik öneriler.

4. European Journal of Endocrinology

Ektopik ACTH sekresyonuna bağlı Cushing sendromu: Yönetimi üzerine bir uzman görüşü.

5. Diabetologia

Diyabetik nöropati: Gelecekte neler var?

21. Hafta

1. Endokrynologia Polska

Diyabetik retinopatisi olan hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları.

2. Diabetes Care

Metforminin Tip 2 Diyabetik böbrek hastalığı olanlarda uzun dönemdeki etkileri.

3. The Lancet

Tip 2 Diyabetin serebral mikrovasküler komplikasyonları: İnme, bilişsel fonksiyon bozuklukları ve depresyon.

4. Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Diyabetik nefropatide nutrasötiklerin terapötik uygulamaları: Mevcut kanıtlar ve gelecek için tavsiyeler.

5. BMJ Open Diabetes Research & Care

Tip 2 Diyabetli yetişkin hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmeye yönelik psikolojik girişimler: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

20. Hafta

1. Nature Reviews
2. The Lancet

COVID-19 hastalarında diyabetin yönetimi için pratik öneriler.

3. BMJ Open Diabetes Research & Care

Ramazan süresince diyabetin yönetimi için öneriler: 2020 güncellemesi, ADA/EASD kılavuzlarında yer alan prensipleri uygulama.

4. International Journal of Clinical Practice

Glukokortikoidlerin neden olduğu Diabetes Mellitusun oral tedavisi: Sistematik bir derleme.

5. Best Practice & Research

Diabetes insipidusun tanısı ve ayırıcı tanısı: Güncelleme.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ