31. Hafta

1. European Journal of Endocrinology

Erkeklerde osteoporoz: Tanı ve yönetim - Tedavi ve hedefler kadınlardakiyle aynı mı olmalı?

2. Paediatric Drugs

Tip 1 Diabetes Mellituslu çocuklarda ve adölesanlarda diyabetik ketoasidozun yönetimi.

3. Journal of Endocrinological Investigation

COVID-19 infeksiyonu ve glukokortikoidler: Adrenal yetersizlikte steroid replasmanı üzerine İtalyan Endokrinoloji Derneği Uzman Görüşü önerilerinin güncellemesi.

4. Pituitary

Hipofiz Derneği kılavuzu: COVID-19 pandemisi süresince Hipofiz hastalıklarının yönetimi ve hasta bakımı önerileri- Uluslararası bir perspektif.

5. Renal Failure

Kronik böbrek hastalığı olanlarda edinsel uzun QT sendromu.

30. Hafta

1. Andrology

Erkeklerde fonksiyonel hipogonadizmin araştırılması, tedavisi ve takibi üzerine Avrupa Androloji Akademisi (EAA) kılavuzu / 2020.

2. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Tip 2 diyabetle ilişkili polinöropatide ağrı görülmesi, vasküler olay ve mortalite ile ilişkilidir.

3. European Journal of Endocrinology

COVID-19 pandemisinde endokrinoloji: Nöroendokrin neoplazmaların (NEN) yönetimi.

4. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

Nöroendokrin tümörlerde teranostikler: Güncel yaklaşımlara ve gelecekte ortaya çıkacak zorluklara genel bir bakış.

5. The Lancet

Tip 2 diyabet ve bilişsel bozukluklar - Her iki komorbiditenin de etkili yönetimine doğru.

29. Hafta

1. Journal of Endocrinological Investigation

Klinefelter sendromu olan erkek hastalarda testosteron tedavisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. Hormones

Kronik böbrek hastalığı olanlarda Tip 2 diabetes mellitus yönetimi.

3. Pituitary

Yetişkinliğe geçiş yaşlarında kanser olup iyileşen kişilerde büyüme hormonu eksikliği: Tanı ve tedavi.

4. Endocrine Reviews

İleri evre kronik böbrek yetersizliğinde glisemik takip ve yönetim.

5. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

COVID-19’da diyabetik ketoasidoz: Benzersiz kaygılar ve dikkat edilecek konular.

28. Hafta

1. BMJ Open Diabetes Research & Care

İnsülinle tedavi edilen Tip 2 diyabetli hastalarda hipoglisemi: Bu durum hastalarda görülebilir.

2. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

COVID-19 pandemisinin endokrin ve metabolik yönleri.

3. Maturitas

2020 yılında yetişkin başlangıçlı otoimmün diyabet: Bir güncelleme.

4. Obesity Surgery

Metabolik cerrahi sonrasında tamamlayıcı bir tedavi olarak GLP-1 analogları: Sistematik bir derleme ve kalitatif sentez.

5. BMC Endocrine Disorders

Subklinik hipotiroidizm ve kanser insidansı ve kanser mortalitesi riski: Sistematik bir derleme.

27. Hafta

1. The Lancet
2. European Journal of Endocrinology

COVID-19’da endokrinoloji: Hipertiroidizm ve hipotiroidizm yönetimi.

3. Pituitary

Büyüme hormonu eksikliği olan yetişkinlerde büyüme hormonu tedavisinin kardiyovasküler etkileri: Bir meta-analiz güncellemesi.

4. Endocrine

Adenohipofizeal hiperfonksiyon sendromları ve posterior hipofiz tümörleri: Prevalans, klinik özellikleri ve patofizyolojik mekanizmaları.

5. The Lancet

COVID-19 ve Cushing sendromu: Endojen glukokortikoid artışı olan özel bir popülasyon için öneriler.

26. Hafta

1. Clinics in Geriatric Medicine

Hastanede yatan yaşlılarda hiperglisemi ve diyabetin yönetimi.

2. Archives of Osteoporosis

Gebelik ve laktasyonla ilişkili bir osteoporoz olgusu ve literatürün bir derlemesi.

3. Frontiers in Endocrinology

Diabetes Mellitusu olan adölesanlarda vasküler komplikasyonlar.

4. Endocrine Connections
5. European Journal of Endocrinology

COVID-19’da endokrinoloji: Kalsiyum metabolik bozukluklarının ve osteoporozun yönetimi.

25. Hafta

1. Endocrine

COVID-19 ve endokrin hastalıkları: Avrupa Endokrinoloji Derneği bildirisi.

2. Current Diabetes Reports

Tip 1 Diyabetli kadınlarda emzirme sürecinde diyabet yönetimi.

3. Archives of Disease in Childhood

15 dakikalık konsültasyon: Primer amenoresi olan çocuğa yapılandırılmış bir yaklaşım.

4. Medicina

Laktasyon ketoasidozu: Vaka raporlarının sistematik bir derlemesi.

5. European Journal of Endocrinology

COVID-19 pandemisinde endokrinoloji: Diabetes insipidus ve hiponatreminin yönetimi.

24. Hafta

1. European Journal of Endocrinology

Avrupa Endokrinoloji Derneği Klinik Pratik Rehberi: Obezitede endokrin iyileştirme.

2. Hormone and Metabolic Research

Hipofiz adenomlarının medikal tedavisinde güncelleme.

3. Hormones

Kronik böbrek hastalığı olanlarda Tip 2 diabetes mellitus yönetimi: Bir güncelleme.

4. Diabetology & Metabolic Syndrome

Gençlerde Görülen Erişkin Tipi Diyabetin (MODY) klinik taraması üzerine güncelleme.

5. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition

Tip 2 Diyabet hastalarında inülin takviyesinin insülin kontrolüne, HbA1c ve HOMA-IR düzeylerine etkisi: Sistematik bir derleme ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.

23. Hafta

1. Wiener Medizinische Wochenschrift

Tiroid nodüllerinin radyofrekans ablasyonu: Avusturya’dan İyi Klinik Pratik önerileri.

2. Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Tip 1 Diyabetli hastalarda insülin tedavisine metformin eklemenin vasküler ve metabolik etkileri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. European Journal of Endocrinology

COVID-19 salgınında endokrinoloji: Hipertiroidi ve hipotiroidinin yönetimi.

4. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Akromegali komorbiditelerinin tanısı ve tedavisi üzerine bir uzlaşı: Bir güncelleme.

5. Medicine

Hipertiroidizmin hızlı düzeltilmesinden sonra gelişen miyopati. Bir vaka raporu ve literatür derlemesi.

22. Hafta

1. The Lancet

Tip 1 Diyabeti olan hastalarda diyabetik ketoasidoz için risk faktörleri ve önleme stratejileri.

2. Circulation

Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında stabil koroner arter hastalığının klinik yönetimi. Amerikan Kalp Derneği Bildirisi / 2020.

3. Diabetes & Metabolic Syndrome

COVID-19 epidemisinde diyabet hastaları için klinik öneriler.

4. European Journal of Endocrinology

Ektopik ACTH sekresyonuna bağlı Cushing sendromu: Yönetimi üzerine bir uzman görüşü.

5. Diabetologia

Diyabetik nöropati: Gelecekte neler var?

21. Hafta

1. Endokrynologia Polska

Diyabetik retinopatisi olan hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları.

2. Diabetes Care

Metforminin Tip 2 Diyabetik böbrek hastalığı olanlarda uzun dönemdeki etkileri.

3. The Lancet

Tip 2 Diyabetin serebral mikrovasküler komplikasyonları: İnme, bilişsel fonksiyon bozuklukları ve depresyon.

4. Diabetes/Metabolism Research and Reviews

Diyabetik nefropatide nutrasötiklerin terapötik uygulamaları: Mevcut kanıtlar ve gelecek için tavsiyeler.

5. BMJ Open Diabetes Research & Care

Tip 2 Diyabetli yetişkin hastalarda glisemik kontrolü iyileştirmeye yönelik psikolojik girişimler: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

20. Hafta

1. Nature Reviews
2. The Lancet

COVID-19 hastalarında diyabetin yönetimi için pratik öneriler.

3. BMJ Open Diabetes Research & Care

Ramazan süresince diyabetin yönetimi için öneriler: 2020 güncellemesi, ADA/EASD kılavuzlarında yer alan prensipleri uygulama.

4. International Journal of Clinical Practice

Glukokortikoidlerin neden olduğu Diabetes Mellitusun oral tedavisi: Sistematik bir derleme.

5. Best Practice & Research

Diabetes insipidusun tanısı ve ayırıcı tanısı: Güncelleme.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ