8. Hafta

1. Diabetologia

Tip 1 Diyabet için mevcut ve gelecekteki tedaviler.

2. Digestive Diseases

Genel pratikte kronik abdominal ağrı.

3. The New England Journal of Medicine

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatanlarda deksametazon.

4. Current Rheumatology Reports

Kawasaki hastalığı: Bir güncelleme.

5. Critical Pathways in Cardiology

Akut miyokard infarktüsünün yanlış tanısı: Literatürün bir sistematik derlemesi.

7. Hafta

1. The Lancet

Hastanede diyabet ve hiperglisemi yönetimi.

2. Cancer Treatment and Research Communications

Kanser hastalarında iştah problemi: Patofizyoloji, tanı ve tedavi.

3. British Journal of Clinical Pharmacology

Bifosfonat nefropatisi: Bir vaka serisi ve literatür derlemesi.

4. Cardiac Electrophysiology Clinics

Atriyal fibrilasyon ve kalp yetersizliği: Epidemiyoloji, patofizyoloji, prognoz ve yönetim.

5. Annals of Internal Medicine

SARS-CoV-2 infeksiyonunda asemptomatik hasta oranı: Bir sistematik derleme.

6. Hafta

1. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity

Mevcut uluslararası kılavuzlara göre diyabetli hastalarda dislipidemi tedavisi için en iyi uygulamalar.

2. Nephrology

Diyabetik böbrek hastalığının tanısı, patofizyolojisi ve tedavisi hakkında güncelleme.

3. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

COVID-19 öncesinde, hastalık süresince ve sonrasında tiroid fonksiyonları.

4. European Journal of Endocrinology

Genetik obezite hastaları için tedaviler hakkında güncelleme.

5. Diagnostics

Pankreatitte genetik anormallikler: Tanı, klinik özellikler ve tedavi üzerine bir güncelleme.

5. Hafta

1. The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

Hipertiroidizm tanısı ve tedavisi üzerine güncelleme. Ultrasonografi ve fonksiyonel görüntüleme.

2. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Ektopik ACTH ve/veya CRH üreten feokromositomalar.

3. ESMO Open

İmmün checkpoint inhibitörlerinin endokrin komplikasyonlarını nasıl tedavi ederiz?

4. Current Diabetes Reviews

Diabetes Mellitus ve böbrek fonksiyonları: Güncel medikal araştırmalar ve görüşler.

5. Hormones

Hipofiz adenomlarının 2017 WHO sınıflaması üzerine güncelleme: Yenilikler ve perspektifler.

4. Hafta

1. Obesity Facts

Metabolik sendromlu ebeveynlerin çocuklarında metabolik sendrom: Bir meta-analiz.

2. Frontiers in Endocrinology

Obezite, influenaza ve COVID-19 şiddetini ve mortalitesini artırır: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. PloS One

Tip 2 Diyabet ve prediyabet için kullanılan testlerin tanısal doğruluğu: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

4. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Tip 2 Diyabetli yetişkin hastalarda ultra uzun etkili insülin analogları ile NPH insülinin (insan izofan insülin) karşılaştırması. Cochrane derlemesi.

5. BMJ

Tip 2 Diyabet için SGLT-2 inhibitörleri ve GLP-1 reseptör agonistleri: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi ve meta-analizi.

3. Hafta

1. Best Practice & Research

Cushing hastalığında remisyon ve rekürrensin tanımı.

2. Food Science & Nutrition

Tip 1 Diyabetli gebe kadınlarda diyetle karbonhidrat alımı: Geleneksel bir derleme.

3. Journal of Functional Morphology and Kinesiology

Diyabetli atletlerde nutrisyonel tedavi.

4. American Journal of Hematology

Parenteral demir tedavisi ve fosfor homeostazisi: Bir derleme.

5. Seminars in Cancer Biology

Tirozin kinaz inhibitörlerinin tiroid fonksiyonlarına ve tiroid hormon metabolizmasına etkileri.

2. Hafta

1. Endocrine Connections
2. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity

Gebelik ve Tip 1 Diyabet: Teknoloji ve tedavi ile ilgili güncellemeler.

3. European Journal of Endocrinology

Gebelikte endokrinoloji: Gestasyonda safra asitlerinin metabolik etkisi.

4. Cardiovascular Diabetology

Tip 2 Diyabetin kardiyorenal komplikasyonlarının önlenmesi ve tedavisi için SGLT-2 inhibitörleri.

5. Diabetic Medicine

Solid organ transplantasyonunundan sonra gelişen diyabetin tespiti ve yönetimi için ABCD ve RA kılavuzu / 2021.

1. Hafta

1. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Cushing sendromu için adrenale yönelik tıbbi tedaviler.

2. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Primer hiperparatiroidizmde preoperatif görüntülemenin kullanımı.

3. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity

Williams sendromunda gelişme, vücut kompozisyonu ve endokrin sorunları.

4. Clinical Obesity

COVID-19 çağında GLP-1 reseptör agonistleri: Dost mu düşman mı?

5. Metabolism

COVID-19’un şiddetli formlarında bağımsız bir risk faktörü olarak aşırı vücut ağırlığı.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ