16. Hafta

1. Best Practice & Research

Kaybolan ikiz: Teşhis ve çıkarımlar.

2. Cancers

Vulvar intraepitelyal neoplazinin erken tanısı.

3. Current Treatment Options in Oncology

Over kanserinde uygun PARP inhibitörlerinin seçimi.

4. Journal of Clinical Medicine

Sol brakiyosefalik ven anormalliklerinin prenatal tanısı ve postnatal sonuçları: Sistematik derleme.

5. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Vajinal doğal orifis transluminal endoskopik cerrahi yoluyla başarılı bir histerektomi gerçekleştirmek için standart 10 adımlı yaklaşım.

15. Hafta

1. Best Practice & Research

Meme kanserinden kurtulanların jinekolojik yönetimi.

2. The Urologic Clinics of North America

İnterstisyel sistit/mesane ağrısı sendromunun farmakolojik yönetimi.

3. American Journal of Translational Research

Doğum sonu kanamada oksitosinin yan etkileri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Frontiers in Oncology

Endometriozis ile over kanseri prognozu arasındaki ilişki: Güncellenmiş bir meta-analiz.

5. International Journal of Gynecological Cancer

Seks kord stromal tümörlerinde doğurganlığı koruyucu cerrahi: Onkolojik ve üreme sonuçları.

14. Hafta

1. Curēus

Gestasyonel trombositopeni: Son güncellemeler üzerine bir derleme.

2. International Journal of Molecular Sciences

Atipik endometriozis ile ilişkili biyobelirteçlerin sistematik bir derlemesi.

3. International Journal of Environmental Research and Public Health

Yardımcı üreme teknolojisinin kullanımına ilişkin doğum kusurları riskinin değerlendirilmesi: Güncellenmiş sistematik bir derleme.

4. Best Practice & Research

Monokoryonik çoğul gebeliklerde ikiz anemi polisitemi sekansının patofizyolojisi, tanısı ve yönetimi.

5. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Vajinal progesteron, tekil gebeliği ve spontan erken doğum öyküsü olan kadınlarda tekrarlayan erken doğumu önler mi? Sistematik bir derleme ve meta-analizden elde edilen kanıtlar.

13. Hafta

1. Best Practice & Research

İkizde ters dönmüş arteriyel perfüzyon: Girişimin zamanlaması.

2. Cancers

Genç kadınlarda endometrial kanser yönetimi.

3. Diagnostics

İleri evre over kanserinde cerrahi: Primer ve interval sitoredüksiyon.

4. Reproductive Biomedicine Online

Prematür over yetmezliği olan kadınlarda hormon tedavisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Doğum öncesi tanı konan gastroşiziste preterm ve term doğumun karşılaştırması: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

12. Hafta

1. Seminars in Nuclear Medicine
2. Experimental and Therapeutic Medicine

Pre-eklampsinin öngörülmesi ve tanısında yeni yaklaşımlar: Kongo kırmızı nokta kâğıt testi.

3. Revista da Associação Médica Brasileira

Tekrarlayan vulvovajinal kandidiyaz için oral ve vajinal antifungal tedavi: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.

4. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Doğum sırasında bel ağrısının tedavisinde steril su enjeksiyonunun analjezik etkileri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Frontiers in Surgery

Gebelikte ve doğum sonrası perianal hastalıklar: Sıklığı, risk faktörleri, kadınların yaşam kalitesine etkisi ve tedavi yöntemleri.

11. Hafta

1. Archives of Gynecology and Obstetrics

Kromozomal anormallikler için doğum öncesi tarama.

2. Cancers

Üçlü negatif meme kanseri: 2021'de sınıflandırma ve tedavide güncellemeler.

3. Journal of Medical Ultrasonics

Non-invaziv fetal tedavi için yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason.

4. Obstetrics and Gynecology

Eklampsinin önlenmesi için doğum sonrası magnezyum sülfat kullanım süresi: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.

5. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Doğum indüksiyonunda traksiyonlu ve traksiyonsuz Foley kateter karşılaştırması: Sistematik bir derleme ve randomize çalışmaların meta-analizi.

10. Hafta

1. Best Practice & Research

2021'de meme kanseri yönetimi: Obstetrik ve jinekoloji için bir el kitabı.

2. Reproductive Biomedicine Online

Anöploidiler için non-invaziv preimplantasyon genetik testi: Bir güncelleme.

3. Diabetes & Metabolic Syndrome

Erkek infertilitesinde hormonal durumun değerlendirilmesi. Bir güncelleme.

4. Obstetrical & Gynecological Survey

Pre-menopozal, gebe ve post-menopozal kadınlarda akut sistit tanı ve tedavisi aynı mıdır? Literatürün bir derlemesi.

5. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Obez kadınlarda sezaryen doğum sonrası yara komplikasyonlarında profilaktik negatif basınçlı yara tedavisi: Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.

9. Hafta

1. Urology
2. Seminars in Cell & Developmental Biology
3. International Journal of Gynecological Cancer

Over kanserinde radyoterapinin rolü.

4. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

COVID 19'lu gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçları: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Journal of Clinical Ultrasound

Fetal beyin görüntülemesi: Fetal ultrasonografi ve intrauterin manyetik rezonans görüntüleme arasında bir karşılaştırma.

8. Hafta

1. Injury

Travmatik fetal yaralanmaların tanınması ve yönetimi.

2. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
3. Thrombosis Research

Gebelikte venöz tromboembolizm yönetimi.

4. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Preeklampsi-eklampsi tanı kriterlerinin evrimi.

5. Current Oncology

Yüksek dereceli endometriyal kanserde sentinel lenf düğümü haritalaması.

7. Hafta

1. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology

İnguinal endometriozis: Sistematik bir derleme.

2. Current Treatment Options in Oncology

Servikal kanser için radikal histerektomi: Doğru cerrahi yaklaşım.

3. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America

Yüksek riskli hastanın meme kanseri risk değerlendirmesi ve yönetimi.

4. The British Journal of Radiology

Plasentanın fonksiyonel görüntülemesindeki gelişmeler.

5. Biomedicines

Endometriozis ile komplike plasenta akreta spektrum bozukluğu: Sistematik derleme ve meta-analiz.

6. Hafta

1. American Journal of Obstetrics and Gynecology
2. International Journal of Molecular Sciences

Nadir kalıtsal jinekolojik kanser sendromları.

3. Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation

Gebelikte COVID-19 infeksiyonu: Mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi.

4. Prenatal Diagnosis

Prenatal hidronefroz: Doğum öncesi ve sonrası yönetimde köprü oluşturma.

5. European Journal of Pediatrics

Over torsiyonu: Pediatrik popülasyonda tanı, cerrahi ve doğurganlığın korunması.

5. Hafta

1. Current Pain and Headache Reports

Jinekolojik onkolojik ameliyatlar için analjezi: Geleneksel bir derleme.

2. American Journal of Obstetrics and Gynecology

İkiz gebeliklerde fetal büyümeyi değerlendirmek için ikizlere özgü büyüme çizelgeleri kullanılmalı mı?

3. Evidence-Hased Complementary and Alternative Medicine

Pelvik inflamatuar hastalık için tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımına ilişkin kanıtlar: Bir literatür derlemesi.

4. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America

Obstetrik ve jinekolojide ultrasonun faydaları ve tuzakları.

5. Journal of Minimally Invasive Gynecology

Endometriozis rezeksiyon cerrahisi sonrası endometrioma tekrarını önlemek için idame tedavisi-Sistematik bir derleme ve ağ meta-analizi.

4. Hafta

1. Obstetrical & Gynecological Survey

Gebelikte hiperparatiroidizm: Literatürün gözden geçirilmesi.

2. Tomography

Primer over malignite görüntülemede taklitçiler ve tuzaklar.

3. British Journal of Obstetrics and Gynaecology

Gebelikte Listeriosis: Annenin maruz kalması, tedavisi ve yenidoğan komplikasyonlarına ilişkin bir şemsiye incelemesi.

4. Archives of Gynecology and Obstetrics

Servikal kanserde minimal invaziv radikal histerektomi ve abdominal radikal histerektominin sağkalım yönünden karşılaştırması.

5. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Ultrasonografi veya manyetik rezonans görüntüleme ile yüksek riskli kadınlarda plasenta akreata spektrumunun tanısı: Testlerin doğruluğunu karşılaştırmak için sistematik derleme.

3. Hafta

1. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Histeroskopik miyomektomi: Uluslararası Jinekolojik Endoskopi Derneği (ISGE) kılavuzu.

2. International Journal of Women's Dermatology

Plazma hücreli vulvit: Sistematik bir derleme.

3. StatPearls

Sonografik fetal değerlendirme, protokoller ve yorumlama.

4. Reproductive Sciences

Uterin adenomyozisin IVF sonuçlarına etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Obstetrics and Gynecology

Yeni doğanlara doğum sonrası plasental transfüzyonun yönetimi.

2. Hafta

1. Best Practice & Research
2. International Journal of Women's Dermatology

Kadınlarda hormon tedavisi ve melanom.

3. Journal of Blood Medicine

Gebelikte DİK - Patofizyoloji, klinik özellikler, teşhis skorları ve tedaviler.

4. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Sezaryen skar gebeliğinin histeroskopik tedavisi: Sistematik bir derleme.

5. Obstetrics and Gynecology

Konjenital uterin anomalisi olan kadınlarda obstetrik komplikasyonlar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

1. Hafta

1. Journal of Lower Genital Tract Disease

Vajinal mikrobiyom: Vajinal disbiyotik durumlar.

2. Pregnancy Hypertension

Gebelikte hastanın pozisyonunun tansiyon ölçümüne etkisi.

3. Reproductive Sciences

Kadınlarda veziko-vajinal fistül 2010-2020: Sistemik bir derleme ve meta-analiz.

4. Obstetrics and Gynecology

Balon kateterlerle ayakta servikal olgunlaştırma: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Best Practice & Research

Önceden sezaryen doğum veya uterus ameliyatı geçirmiş hastalarda doğum eyleminin başlatılması.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ