22. Hafta

1. Reproductive Medicine and Biology
2. Radiographics

Sezaryen skar ektopik gebelik: Kaçırılmaması gereken bir tanı.

3. The American Journal of Emergency Medicine

Gebelikte travma: Güncel literatürün anlatısal bir derlemesi.

4. Obstetrics and Gynecology

Nöroproteksiyon için erken doğum öncesi magnezyum sülfat.

5. International Journal of Gynecological Cancer

Over kanserinde sitoredüktif cerrahinin bir parçası olarak splenektomi.

21. Hafta

1. Die Ophthalmologie
2. F1000Research

Olumsuz gebelik sonuçlarında mikro besinler.

3. Hypertension in Pregnancy

Preeklampside gen terapisi: Yeni bir çağın şafağı.

4. NEJM Evidence

İlaçlı abortusta misoprostol tek başına ne kadar etkilidir?

5. Curēus

Sezaryen doğumda postspinal anestezi hipotansiyonu: Bir derleme.

20. Hafta

1. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
2. European Heart Journal Open

Gebe hastalarda dislipidemi yönetimi: 2024 güncellemesi.

3. Medical Science Monitor

Preeklampsinin erken tahmini ve yönetimi için biyobelirteçler.

4. Journal of Women's Health

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda klinik güncellemeler, 2024.

5. Obstetric Medicine

Böbrek nakli yapılan kadınlarda geç gebelik: Multidisipliner bir rehber.

19. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews
2. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America

Primer amenore ve erken over yetmezliği.

3. Fertility and Sterility

Uterin miyomlarına bağlı anormal uterin kanamanın modern tedavisi.

4. Plastic and Reconstructive Surgery

Perioperatif alerjik komplikasyonların tanı ve tedavisi: Pratik bir inceleme.

5. Anaesthesiology Intensive Therapy

Obez gebelerde doğum epidural analjezisinin güvenliği ve komplikasyonları.

18. Hafta

1. Journal of Medical Ultrasound

Kadınlardaki üriner inkontinansta ultrason.

2. Rheumatology

Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında gebelik sonuçları.

3. Curēus

Endometriozis tanısal görünümünün kapsamlı bir incelemesi.

4. Fertility and Sterility

Ergenlikten menopoza kadar miyomların klinik belirtileri ve tanısı.

5. Reproductive Sciences

High-grade endometriyal kanser: Moleküler alt tipler, güncel zorluklar ve tedavi seçenekleri.

17. Hafta

1. Journal of Medical Ultrasound

Fetal mikrosefali genetik danışmanlığı.

2. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Vajinal doğumda perine travmasının önlenmesi.

3. Archives of Gynecology and Obstetrics

Jinekolojik perivasküler epiteloid hücreli tümörler.

4. BMC Pregnancy and Childbirth

Bebekte düşük doğum ağırlığıyla ilişkili anneye ait faktörler.

5. Journal of Personalized Medicine

Laparoskopik miyomektominin gebelik sonuçlarına etkisi: Sistematik bir derleme.

16. Hafta

1. Human Reproduction Update
2. The Medical Journal of Australia

Over kanserinin taranması ve önlenmesi.

3. The Journal of Experimental Biology

Prenatal stres anneden fetüse nasıl aktarılır?

4. Best Practice & Research

Küretaj, düşük, ektopik ve molar gebelik sonrası doğum kontrolü.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Anne ve çocuk sağlığı sonuçları için gebelikte B12 vitamini takviyesi.

15. Hafta

1. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Gebelikte kanser: Obstetrik yönetim.

2. Communications Medicine

Gestasyonel diyabetin önlenmesinde etkili girişimler.

3. Journal of Thrombosis and Haemostasis

Antikoagülasyonla anormal uterin kanamanın yönetimi.

4. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Pediatrik hastada vajinal yabancı cisimler: Sistematik bir derleme.

5. Reproductive Sciences

Uterotubal kavşaktaki gebelikler: Terminolojisi ve yönetim önerileri.

14. Hafta

1. The Yale Journal of Biology and Medicine

Gebelikte doğal fizyolojik değişiklikler.

2. Surgical Infections

Cerrahi antibiyotik profilaksisi için ideal süre nedir?

3. Best Practice & Research

Jinekolojik robotik cerrahide ipuçları ve püf noktaları.

4. Journal of Surgical Oncology

İleri evre over kanseri için minimal invazif aralıklı sitoredüktif cerrahi.

5. Curēus

Yüksek riskli gebelikleri erken doğumdan korumaya yönelik stratejiler.

13. Hafta

1. Transfusion and Apheresis Science

Gebelikte terapötik aferez yöntemlerinin kullanımı.

2. Mayo Clinic Proceedings

Gebelikle ilişkili kanser: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Gebelikte Mycoplasma genitalium tedavisi: Uluslararası kılavuzlar.

4. Hypertension in Pregnancy

Pre-eklampsi için antihipertansif tedavi: Ağ meta-analizi ve sistematik derleme.

5. Journal of Minimally Invasive Gynecology

Pelvik organ prolapsusunda laparoskopik ve vajinal uterosakral ligament süspansiyonu.

12. Hafta

1. Expert Opinion on Investigational Drugs

Dismenore tedavisi için araştırılan ilaçlar.

2. Journal of Obstetrics and Gynaecology

Gebelikte vajinal kanama ve olumsuz klinik sonuçlar.

3. British Journal of Obstetrics and Gynaecology

Tubal ektopik gebelik için tedavi seçeneklerinin etkinliği.

4. Gynecology and Minimally Invasive Therapy

Servikal kanserli hastalarda fertilitenim korunmasına ilişkin güncel eğilimler.

5. Archives of Gynecology and Obstetrics

Histeroskopik adezyolizis sonrası nükslerin önlenmesi için intrauterin girişimler.

11. Hafta

1. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal
2. The Journal of Sexual Medicine

Vajinal gevşekliği olan kadınların tedavisi.

3. Endocrine

Gebelikte metforminin etkinliği ve güvenliği: Bir güncelleme.

4. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Fetal tıpta danışmanlık: Konjenital sitomegalovirüs infeksiyonu.

5. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology

Fetal plevral efüzyonla ilişkili kromozomal anormallikler: Genel bakış.

10. Hafta

1. Blood

Gebelikte trombositopeniyi nasıl tedavi ederim?

2. Clinical & Experimental Ophthalmology

Gebelik ve göz sağlığı: Nelere dikkat etmeliyiz? Bir derleme.

3. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Sezaryen sonrası uterus yara iyileşmesi: Sistematik bir derleme.

4. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Şüpheli makrozomi durumunda doğum indüksiyonunun zamanlaması.

5. International Journal of Gynecological Cancer

Jinekolojik kanserde görüntülemeye göre evreleme ve ultrasonun rolü.

9. Hafta

1. Journal of Obstetrics and Gynaecology of India
2. Critical Care Clinics
3. International Journal of Gynecological Cancer

Gestasyonel trofoblastik hastalıkta cerrahinin rolü: Genel bakış.

4. Ceská Gynekologie

Okült invaziv servikal kanser, FIGO evre III, negatif Pap smear testi.

5. Annals of Oncology

İlerlemiş ve metastatik endometriyal kanserin birinci basamak tedavisine immünoterapi eklenmesi.

8. Hafta

1. International Journal of Gynecological Cancer

Jinekolojik kanserde bağırsak cerrahisi sanatı.

2. Cureus

Menopozun genitoüriner sendromunda PRP’nin rolü.

3. Journal of Personalized Medicine

Parvovirus B19 infeksiyonu ve gebelik: Mevcut bilgilerin derlemesi.

4. Journal of Clinical Medicine

Preterm pre-eklampsinin önlenmesi için günlük 75 ila 81 mg aspirin.

5. Best Practice & Research

Düşük ve orta gelirli ülkelerde gebelik ve lohusalık döneminde psikiyatrik acil durumlar.

7. Hafta

1. Obstetrical & Gynecological Survey

Luteal faz defektleri ve progesteron takviyesi.

2. Medicina

Hipertiroidili kadınlarda gebelik öncesi danışmanlık.

3. Fertility and Sterility

Menopoz ve erken over yetmezliğini öngörebilir miyiz?

4. Cancers

Jinekolojik onkolojide son terapötik gelişmeler: Bir derleme.

5. Women's Health

Vulvar, vajinal ve perine sağlığının korunması: Klinik hususlar.

6. Hafta

1. Obstetrics and Gynecology
2. Journal of Personalized Medicine
3. Journal of Clinical Medicine

Sitomegalovirüs ve gebelik: Bir derleme.

4. Insights into Imaging

Endometriozis MR taklitçileri: T2 hipointens lezyonlar.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Birinci trimester cerrahi düşükte ağrı kontrolü için lokal anestezi.

5. Hafta

1. British Journal of Obstetrics and Gynaecology
2. Insights Into Imaging

Endometriozis MR taklitçileri: T1-hiperintens lezyonlar.

3. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Göbek kordonunun düğümleri: İnsidans, tanı ve tedavi.

4. Current HIV/AIDS Reports

Gebelikte antiretroviral tedavi: 2023 literatür incelemesi.

5. Obstetrics and Gynecology

Prenatal vasa previa tanısına rağmen perinatal mortalite: Sistematik bir derleme.

4. Hafta

1. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Gebelikte Evre I kronik hipertansiyon.

2. Journal of Clinical Oncology

Platine dirençli over kanserinde tedavi yaklaşımları.

3. Prenatal Diagnosis

Fetal hiperekoik böbrekler: Tanısal hususlar ve genetik test stratejileri.

4. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Fetal büyüme kısıtlaması için rutin üçüncü trimester ultrason değerlendirmesi.

5. European Journal of Surgical Oncology

Endometrium kanserinde sentinel lenf bezi biyopsisi: Ne zaman, nasıl ve hangi hastalarda?

3. Hafta

1. Diabetes Care
2. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Postpartum doğum kontrolü: Bir kılavuz meselesi.

3. Reproductive Sciences

Otoimmün ooforit tedavilerinin sistematik bir derlemesi.

4. Archives of Gynecology and Obstetrics

Hibrit umbilikal kordon kanı bankacılığı: Literatür derlemesi.

5. Best Practice & Research

Derin endometriozisin cerrahi tedavisi: Spontan gebeliğe etkisi.

2. Hafta

1. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Kiwi vakumu kullanımını basitleştirme.

2. Clinica Chimica Acta

İnsan üreme biyobelirteçlerindeki gelişmeler.

3. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Hiperemezis gravidarum tedavisi: Sistematik bir derleme.

4. Obstetrics and Gynecology

Adölesanlarda endometriozisin değerlendirilmesi ve yönetimi.

5. Current Medical Research and Opinion

Gebelikte subklinik hipotiroidizm için levotiroksin tedavisinin optimize edilmesi.

1. Hafta

1. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
2. Current Opinion in Obstetrics & Gynecology

HR+HER2-meme kanseri tedavisinde güncellemeler.

3. Obstetrical & Gynecological Survey

Skarsız uterusun spontan rüptürü: Literatür derlemesi.

4. Viruses

Gebelikte sitomegalovirüs enfeksiyonunu önleme ve tedavi seçenekleri.

5. Best Practice & Research

Morbid obez kadınlarda doğumun zamanlaması ve şekliyle ilgili zorluklar.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ