16. Hafta

1. Liver International

Mide varislerinin yönetiminde güncelleme.

2. Journal of Crohn's & Colitis

Ülseratif kolitte terapötiklere ilişkin ECCO kılavuzları: Cerrahi tedavi.

3. The American Journal of Gastroenterology

Gastroözofageal reflü hastalığının tanısı ve yönetimi için ACG klinik rehberi.

4. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Gastrointestinal hastalıkta kapsül endoskopisi: Değerlendirme, tanı ve tedavi.

5. Gastroenterology Clinics of North America

Anorektal bölgedeki ağrılar: Hemoroidler, fissürler, fistüller ve diğer anorektal sendromlar.

15. Hafta

1. Digestive Diseases and Sciences

Varis kanaması: Bantlamanın ötesinde.

2. Digestive Endoscopy

Perihilar kolanjiokarsinomun endoskopik tedavisi.

3. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Diminutif ve küçük kolorektal polipler için polipektomi.

4. Frontiers in Surgery

Abdominal desmoidlerin cerrahi tedavisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Clinics & Research in Hepatology and Gastroenterology

Üst gastrointestinal video kapsül endoskopisi: En son ve güncel bilgiler.

14. Hafta

1. American Journal of Surgery
2. Frontiers in Physiology

Safra asidi tespit teknikleri ve safra asitine bağlı hastalıklar.

3. Cancers

Rektal neoplazinin minimal invaziv endoskopik ve cerrahi tedavisi.

4. Curēus

Ameliyat sonrası ileus'un önlenmesi ve yönetimi: Güncel uygulamanın gözden geçirilmesi.

5. Digestive Diseases and Sciences

Gelişmiş endoskopik rezeksiyon teknikleri: Endoskopik submukozal diseksiyon ve endoskopik tam kalınlık rezeksiyon.

13. Hafta

1. Digestive Diseases and Sciences

Barrett özofagusunun endoskopik tedavisi.

2. The British Journal of Radiology

İnguinal fıtık ve ağrının çağdaş görüntülemesi.

3. Cancers

Özofagus kanserinde rezeksiyonu sonrası komplikasyonlarda endoskopik tedavi.

4. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Polipektomi sonrası kolonoskopi için gözetim önerileri.

5. Frontiers in Surgery

Gebelikte ve doğum sonrası perianal hastalıklar: Sıklığı, risk faktörleri, kadınların yaşam kalitesine etkisi ve tedavi yöntemleri.

12. Hafta

1. Therapeutic Advances in Gastrointestinal Endoscopy

Gastrointestinal perforasyonların tedavisi için güncel endoskopik kapatma teknikleri.

2. Journal of the American College of Surgeons

Onkoloji hastalarında pre-operatif beslenme optimizasyonu: Kapsam belirleme derlemesi.

3. Digestive Diseases and Sciences

Gastrointestinal endoskopi ile ilişkili infeksiyonlar: Yeni beliren bir sorun üzerine güncelleme.

4. Diseases of the Colon and Rectum

Statin tedavisi kolon kanseri cerrahisi sonrası 90 günlük postoperatif mortalitede azalma ile ilişkilidir.

5. The British Journal of Surgery

Lokal ileri evre T4 kolon kanseri için laparoskopik ve açık kolektomi karşılaştırması: Klinik ve onkolojik sonuçların meta-analizi.

11. Hafta

1. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
2. Digestive Diseases and Sciences

GÖR hastalığının endoskopik tedavisi.

3. Cancers

Özofagus kanseri tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü.

4. Annals of Surgery

Postpankreatektomi akut pankreatit (PPAP): Uluslararası pankreas cerrahisi çalışma grubundan (ISGPS) tanım ve derecelendirme.

5. Frontiers in Surgery

Yaşlı olan veya olmayanlarda apendektominin klinik özellikleri ve sonuçlarının karşılaştırılması: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

10. Hafta

1. Diseases of the Colon and Rectum

Kolorektal cerrahide ameliyat sonrası akut böbrek hasarı.

2. Clinics in Colon and Rectal Surgery

Postoperatif poş komplikasyonlarında terapötik endoskopi.

3. Harefuah

Meme kanseri yönetiminde bölgesel nodal cerrahi.

4. Digestive Endoscopy

Safra yollarının ve pankreas sıvısı koleksiyonlarının drenajından sonra advers olayların yönetimi: Bir literatür derlemesi.

5. Clinical and Translational Gastroenterology

Kronik pankreatit, pankreas kanseri için bir risk faktörüdür ve hastalık süresi ile görülme sıklığı artar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

9. Hafta

1. BMC Gastroenterology

Gastrik polipler: 18.496 üst endoskopinin 10 yıllık analizi.

2. Gastroenterology Clinics of North America

Fekal inkontinans: Patogenez, tanı ve güncellenmiş tedavi stratejileri.

3. Clinics in Colon and Rectal Surgery

Luminal ileoçekal Crohn hastalığında cerrahi ve tıbbi tedavinin karşılaştırması.

4. Gastrointestinal Endoscopy

Genetik yatkınlığı olan bireylerde pankreas kanseri taramasına ilişkin ASGE kılavuzu: Özet ve öneriler.

5. Endoscopy

Nöroendokrin neoplazmalar dâhil subepitelyal lezyonların endoskopik tedavisi: Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ESGE) kılavuzu.

8. Hafta

1. Journal of Gastrointestinal Surgery

Akut üst varis dışı ve alt gastrointestinal kanamalar.

2. ANZ Journal of Surgery

Tiroid cerrahisinde translaringeal ultrason: En son ve güncel bilgiler.

3. Annals of the Royal College of Surgeons of England

Laringofaringeal reflü: Laparoskopik fundoplikasyon etkili bir tedavi midir?

4. Frontiers in Medicine

Kompleks kolorektal poliplerin endoskopik tedavisi: Güncel görüşler ve gelecek eğilimler.

5. Der Chirurg; Zeitschrift für Alle Gebiete der Operativen Medizen

Laparoskopik kolesistektomi sırasında safra yolu yaralanmaları: Sınıflandırma, tanıma ve onarım.

7. Hafta

1. JAMA Surgery

Göğüs tüpü yönetiminin kapsamlı incelemesi: Bir derleme.

2. Surgical Endoscopy

Primer ileostomi bölgesi malignitelerinin sistematik bir derlemesi.

3. World Journal of Surgery

Özofagus akalazyası: Tekrarlayan semptomların değerlendirilmesi ve tedavisi.

4. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences

Uzun plastik stent kullanarak transpapiller safra drenajı: Duodenal invazyonlu pankreas kanserinde erken stent disfonksiyonunun önlenmesi.

5. Annals of Surgery

İntra-operatif kırmızı kan hücresi transfüzyon stratejilerini karşılaştıran randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

6. Hafta

1. Turkish Journal of Surgery

Minimal invaziv karaciğer cerrahisi: Charité deneyimi.

2. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Laparoskopik cerrahide güvenlik konuları: Geleneksel bir derleme.

3. Annals of Surgery

Majör abdominal cerrahi sonrası iştah kaybı sorunu: Sistematik bir gözden geçirme.

4. Biomarkers in Medicine

Lenfödemli hastalarda tanı ve tedavi yanıtı için görüntüleme biyobelirteçleri.

5. Minerva Surgery

İnflamatuar bağırsak hastalığı ile ilişkili kanserde bağırsak rezeksiyonu sonrası komplikasyonlar. Sistematik bir literatür derlemesi.

5. Hafta

1. Surgical Oncology

Kolorektal kanser cerrahisinde anastomoz kaçağı.

2. Endoscopy International Open

Ampuller olmayan duodenal adenomların endoskopik tedavisi.

3. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Laparoskopik cerrahide güvenlik konuları: Geleneksel bir derleme.

4. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Özofagus kanseri için özofajektomi öncesi perkütan endoskopik gastrostomi - Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. World Journal of Emergency Surgery

Yaşlılarda akut sol kolon divertikülitinin tanı ve tedavisi için WSES/SICG/ACOI/SICUT/AcEMC/SIFIPAC kılavuzu.

4. Hafta

1. British Journal of Pharmacology

Post-operatif ileus: Farmakolojik bir perspektif.

2. Current Oncology Reports

Kanser cerrahisi sonrası kalıcı ve kronik peri-operatif ağrı.

3. Medicina

Safra yollarında teşhis: Endoskopik görüntüleme ve doku örneklemesindeki gelişmeler.

4. Annals of Internal Medicine

Akut sol taraflı kolonik divertikülit sonrası değerlendirme ve yönetim: Sistematik bir derleme.

5. Frontiers in Surgery

Pilonidal sinüs hastalığının endoskopik tedavisi: En son güncel bilgiler ve literatürün gözden geçirilmesi.

3. Hafta

1. Digestive Endoscopy

İnflamatuar sindirim hastalıklarının tedavisi için ileri endoskopi.

2. Familial Cancer

Ailesel adenomatöz polipozda kolektomi ve desmoid tümörler: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. Current Research in Pharmacology and Drug Discovery

Hastalığın yaygınlığı her zaman önemli bir parametre olmadığında: Dirençli ülseratif proktit tedavisi.

4. Pancreatology

Akut pankreatitte splanknik ven trombozu için terapötik antikoagülasyon: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Global Health & Medicine

Gastrointestinal tümörler (özofagus, mide, kolorektal tümörler) için endoskopik rezeksiyon: Japon standardı ve gelecek beklentileri.

2. Hafta

1. StatPearls
2. Surgery Open Science
3. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Ailesel adenomatoz polipozisin endoskopik tedavisi ve cerrahi konular.

4. World Journal of Emergency Surgery

Deri ve yumuşak doku infeksiyonları için WSES/GAIS/WSIS/SIS-E/AAST küresel klinik öneriler.

5. Clinics in Liver Disease

Sirotik popülasyonda polipektomi, endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal diseksiyon.

1. Hafta

1. Annals of Gastroenterology

Kolorektal malign polipler: Modern bir yaklaşım.

2. Mayo Clinic Proceedings

İnce bağırsak kanamalarının değerlendirilmesine yönelik pratik bir kılavuz.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Parsiyel pankreatikoduodenektomi sonrası antekolik ve retrokolik rekonstrüksiyon.

4. American Journal of Surgery

Malign obstrüksiyonlar için kolonik stentleme-Mevcut endikasyonlar ve sonuçların gözden geçirilmesi.

5. Digestive Diseases and Sciences

Sirozda ileri endoskopik rezeksiyon teknikleri-Sistematik bir gözden geçirme ve sonuçların meta-analizi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ