21. Hafta

1. Surgical Oncology Clinics of North America

Minimal invaziv modifiye Mckeown özofajektomi.

2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Endoskopik ultrason eşliğinde biliyer drenaj (EUS-BD).

3. Korean Journal of Radiology

Tesadüfi pankreas kisti: Kanserden ne zaman endişelenmeli?

4. Surgical Oncology Clinics of North America

Erken evre özofagus ve mide kanserlerinde endoskopik tedaviler.

5. Journal of Clinical Medicine

Çağdaş karın duvarı rekonstrüksiyonu: Gelişen teknikler ve trendler.

20. Hafta

1. Cancers

İnce bağırsak tümörünün endoskopik tanısı.

2. World Journal of Gastrointestinal Oncology

Acil ortamda obstrüktif kolorektal karsinomun yönetimi.

3. Den OPEN

Ülseratif kolitte J poşunun endoskopik değerlendirmesi: Bir derleme.

4. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Endoskopik tam kalınlıkta rezeksiyon: Teknikler, uygulamalar, sonuçlar.

5. Clinical and Experimental Gastroenterology

Tesadüfen bulunan Meckel divertikülü rezeke edilmeli mi? Sistematik bir derleme.

19. Hafta

1. The American Surgeon
2. Thoracic Surgery Clinics

Diyafram rezeksiyonunda rekonstrüktif teknikler.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Akut apandisitte apendektomiye karşı antibiyotik tedavisi.

4. European Journal of Surgical Oncology

Primer meme kanserinin karaciğer metastazlarına yönelik cerrahi.

5. Curēus

Abdominal volvulus: Yönetim stratejilerinin kapsamlı bir incelemesi.

18. Hafta

1. Thoracic Surgery Clinics
2. Mayo Clinic Proceedings

Sklerozan mezenterit: Klinisyenler için kısa bir klinik inceleme.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Apendiks flegmonu veya apse için erken ve gecikmiş apendektomi.

4. Journal of Clinical Medicine

Metabolik cerrahi sonrası kilo alma: Cerrahi başarısızlığın ötesinde.

5. Plastic and Reconstructive Surgery

Perioperatif alerjik komplikasyonların tanı ve tedavisi: Pratik bir inceleme.

17. Hafta

1. Nature Reviews
2. Otolaryngologic Clinics of North America
3. Current Oncology Reports

Sarkomda perkütan ablasyon hakkında güncelleme.

4. Journal of Clinical Medicine

Tüp mide ameliyatı sonrası komplikasyonların endoskopik yönetimi.

5. The Journal of Surgical Research

Yaklaşımı tersine çevirme zamanı: Retroperitoneoskopik adrenalektomi.

16. Hafta

1. World Journal of Gastroenterology

Cerrahide yeni yön: Süper minimal invaziv cerrahi.

2. Clinics in Colon and Rectal Surgery

Kalıtsal kolorektal kanser sendromlarında kemoprevansiyon.

3. Journal of Clinical Medicine

Akut ve kronik mezenter iskemisinde revaskülarizasyon stratejileri.

4. Surgery

Crohn hastalığı için mezenterik bazlı cerrahi: Kanıtlar ve perspektifler.

5. Annals of the Royal College of Surgeons of England

Ülseratif kolitte ileorektal anastomoz: Cerrahların ve hastaların bilmesi gerekenler.

15. Hafta

1. The Surgical Clinics of North America
2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Üst gastrointestinal kanamanın cerrahi tedavisi.

3. Annals of Surgery

Cerrahide NETosis: Patofizyoloji, önleme ve tedavi.

4. Surgery

Kolorektal cerrahi sonrası ileusu azaltma stratejileri.

5. Journal of Surgical Oncology

Omentektominin kısa ve uzun vadeli abdominal sonuçları nelerdir?

14. Hafta

1. Surgical Infections

Cerrahi antibiyotik profilaksisi için ideal süre nedir?

2. Journal of Gastrointestinal Surgery

Varis dışı üst GİS kanamasında başarısız endoskopik hemostazlar.

3. Digestive and Liver Disease

Kronik non-organik konstipasyonda transanal irrigasyon için görüş bildirisi.

4. Digestive Diseases

Pankreatikoduodenektomi sonrası sinistral portal hipertansiyonun yönetimi.

5. Clinical Endoscopy

Obstrüktif kolorektal kanser tedavisinde ameliyata köprü olarak kolon stentleme.

13. Hafta

1. Updates in Surgery

Pankreas kanseri cerrahisinde gelişmeler.

2. Medicina

GÖR tedavisinde anti-reflü cerrahisinin güncel durumu.

3. Journal of Visceral Surgery

Küçük rektal kanserlerin lokal eksizyonu sonrası yönetim.

4. The Journal of Surgical Research

Kolorektal cerrahide geriatrik değerlendirme: Sistematik bir derleme.

5. RöFo

Abdominal aort anevrizması olanlarda güncel görüntüleme stratejileri.

12. Hafta

1. Clinical Liver Disease
2. Gut

BSG gastrointestinal endoskopide sedasyon kılavuzu.

3. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR önerileri.

4. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Kolonda polipektomi sonrası kanamanın önlenmesi ve yönetimi.

5. British Journal of Clinical Pharmacology

Sindirim cerrahisi sonrası post-operatif ileus: Farmakolojik girişimlerin meta-analizi.

11. Hafta

1. Clinics in Plastic Surgery

Anatomik tanımlı lipoabdominoplasti.

2. Annals of Oncology

Erken meme kanseri: Tanı, tedavi ve takip için ESMO kılavuzu.

3. Clinical Endoscopy

Endoskopik tedavi uygulanan hastalarda sarkopeninin klinik anlamı.

4. Journal of Personalized Medicine

Karın duvarı fıtıkları: Laparoskopik ve robotik cerrahinin son durumu.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Oddi safra sfinkteri disfonksiyonu olan yetişkinler için endoskopik sfinkterotomi.

10. Hafta

1. Hepatology International

Sirozda cerrahi risk sınıflandırması.

2. Otolaryngologic Clinics of North America

Paratiroidektomi incileri: Bulması zor olanlar nasıl bulunur?

3. Journal of Gastrointestinal Surgery

Kronik idiyopatik kabızlık cerrahisi: Pediatrik ve yetişkin hastalar.

4. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR uzlaşı önerileri.

5. Diagnostics

Kolanjiokarsinom tanısında ve endoskopik tedavisinde güncellemeler.

9. Hafta

1. Gastroenterology

Pankreas kistlerinin tanısı ve yönetimi.

2. Journal of Gastrointestinal Surgery

Rektal nöroendokrin tümörler için endoskopik tedaviler.

3. Annals of Surgical Oncology

Gastrointestinal nöroendokrin neoplazmaların cerrahi yönetimi.

4. Gastrointestinal Endoscopy

Özofagus peroral endoskopik miyotomide yapılması ve yapılmaması gerekenler.

5. Diseases of the Colon and Rectum

İleal poş bozukluklarının radyografik değerlendirilmesi: Sistematik bir derleme.

8. Hafta

1. International Journal of Gynecological Cancer

Jinekolojik kanserde bağırsak cerrahisi sanatı.

2. Current Gastroenterology Reports

Crohn Hastalığı olanların peri-operatif optimizasyonu.

3. Digestive Endoscopy

Endoskopik ultrason eşliğinde doku edinimi konusunda Asya uzlaşı bildirisi.

4. Annals of Surgical Oncology

Özofajektomi sonrası morbidite ve mortalitenin tahmini: Sistematik bir derleme.

5. The Journal of Surgical Research

Yetişkinlerde ve yenidoğanlarda postoperatif ileusun patofizyolojisi ve yönetimi.

7. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Yetişkinlerde özofagus yabancı cisimleri.

2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

İnce bağırsak kanamalarının endoskopik tedavisi.

3. Annals of Surgical Oncology

Mide nöroendokrin tümörlerinin yönetimi: Bir derleme.

4. Medicina

Zor safra taşlarının endoskopik yönetimi: Eskimeyen bir sorun.

5. Otolaryngologic Clinics of North America

Tiroidektomide rekürren laringeal sinir ve superior laringeal sinirin korunması.

6. Hafta

1. Clinical Endocrinology

Tiroid kanserinde lenf nodu görüntüleme.

2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Yüzeysel gastrointestinal kanserin endoskopik tanısı.

3. The Surgical Clinics of North America

Hilar kolanjiokarsinomda rezektabilite nasıl belirlenir?

4. Chirurgie

İnsizyonel herniler: Minimal invaziv cerrahi prosedürler.

5. Curēus

Transvajinal laparoskopik apendektomi: Sistematik bir derleme.

5. Hafta

1. Ugeskrift for Laeger

Yaşlı kanser hastalarında cerrahi.

2. Journal of Surgical Oncology

Memenin onkolojik cerrahisindeki yenilikler.

3. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Yüzeysel gastrointestinal kanserin endoskopik tanısı.

4. Clinics in Plastic Surgery

Abdominoplastide muskuloaponevrotik tabakanın yönetimi.

5. Otolaryngologic Clinics of North America

Tiroidektomi komplikasyonlarından kaçınmak: Paratiroid bezlerinin korunması.

4. Hafta

1. Critical Reviews in Oncology/Hematology
2. Digestive Endoscopy

Metabolik bariatrik endoskopide güncellemeler.

3. Curēus

Trombositopenide endoskopik işlemlerin güvenliği.

4. Current Oncology Reports

Yaşlılarda rektum kanseri: Güncellenmiş bir derleme.

5. Chirurgie

İnsizyonel herniler: Epidemiyoloji, kanıtlar ve kılavuzlar.

3. Hafta

1. European Journal of Surgical Oncology
2. Current Opinion in Anaesthesiology

Göğüs cerrahisinde modern sıvı yönetimi.

3. Otolaryngologic Clinics of North America

Substernal tiroid guatrının cerrahi tedavisi.

4. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Erken luminal kanserin endoskopik rezeksiyonu.

5. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

Kalp cerrahisinde perioperatif glisemik yönetim.

2. Hafta

1. The Surgical Clinics of North America

Gebelikte ve jinekolojik acillerde genel cerrahi.

2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Kolon obstrüksiyonunun endoskopik yönetimi.

3. Journal of Clinical Medicine

Crohn hastalığında postoperatif nüksün yönetimi.

4. Digestive Diseases

Pankreatikoduodenektomi sonrası sinistral portal hipertansiyon yönetimi.

5. Obesity Surgery

Tüp mide ameliyatı sonrası revizyon cerrahisi olarak tek anastomoz gastrik bypass.

1. Hafta

1. Antibiotics

Nozokomiyal peritonitin optimize tedavisi.

2. Current Obesity Reports

Sleeve ile tek anastomoz duodenoileostomi.

3. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Alt gastrointestinal kanamanın tedavisindeki gelişmeler.

4. Journal of Medical Case Reports

Sağ paraduodenal herni, sınıflandırma ve cerrahi yöntemlerin seçimi.

5. Injury

Anterior abdominal bıçak yaralarında travma laparoskopisinde paradigmalar.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ