16. Hafta

1. Der Internist
2. Journal of Personalized Medicine

Sabit hava akımı tıkanıklığı olan astım: Sabit yaklaşımdan kişiselleştirilmiş yaklaşıma.

3. Scientific Reports

Hafif-orta astımda inhalerlerin karşılaştırmalı etkinliği: Sistematik inceleme ve ağ meta-analizi.

4. Respiratory Research

Hücre dışı veziküller ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH): Sistematik bir derleme.

5. Journal of Korean Medical Science

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı taramasının etkinliği ve zararları: Güncellenmiş sistematik bir inceleme ve meta-analiz.

15. Hafta

1. Cancers

Akciğer kanserinde yapay zekâ uygulaması.

2. Clinics in Chest Medicine

Tüberküloz dışı mikobakteriler: Tanı ve tedavi.

3. Frontiers in Immunology

Astım ve Covid-19 arasındaki nedensel ilişki ve ortak genetik.

4. Thorax

İngiliz Toraks Derneği'nin mesleki astıma ilişkin klinik bildirimi.

5. BMC Pulmonary Medicine

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalitenin öngörücüleri: Sistematik derleme ve meta-analiz.

14. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. Thorax

İngiliz Toraks Derneği'nin mesleki astıma ilişkin klinik bildirisi.

3. The European Respiratory Journal

Egzersiz sırasında pulmoner hemodinamiklerin tanısal, prognostik ve ayırıcı tanısal önemi.

4. Pharmaceutics

Bronkopulmoner invaziv küf infeksiyonlarının tedavisi ve profilaksisi için inhale antifungal ajanlar.

5. Expert Review of Respiratory Medicine

KOAH'ta tanısal bronkoskopinin komplikasyonları ve güvenlik analizi: Sistematik derleme ve meta-analiz.

13. Hafta

1. European Respiratory Review
2. Chest

Hayatı tehdit eden astım tedavisi: Şiddetli astım serisi.

3. Respiratory Medicine

Malign plevral efüzyonların tanı ve tedavisine ilişkin güncelleme

4. Respiratory Research

KOAH'ın tekrarlayan akut alevlenmelerinin önlenmesi için antimikrobiyal tedaviler: Kılavuzların ötesinde.

5. Clinical Immunology

Astımlı hastalarda uzun süreli inhale kortikosteroid kullanımının güvenliği: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

12. Hafta

1. Clinics in Chest Medicine
2. Oman Medical Journal

COVID-19 sonrası solunum komplikasyonları.

3. Breathe

Tüberküloz tanısı ve tedavisindeki yeni gelişmeler.

4. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases

KOAH'ta evde yapılan non- invaziv ventilasyon: Küresel bir sistematik derleme.

5. European Clinical Respiratory Journal

Eozinofilik hava yolu hastalıkları: temel bilim, klinik belirtiler ve gelecekteki zorluklar.

11. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews

COVID-19 tedavisi için inhale kortikosteroidler.

2. Pharmacology & Therapeutics

Astımda Tip 2 sitokinleri hedef alan farmakolojik yaklaşımlar.

3. Breathe

COVID-19, interstisyel akciğer hastalığı ile nasıl etkileşime girer?

4. Annals of Allergy, Asthma & Immunology

Biyobelirteçler ve biyolojikler çağında alerjik ve eozinofilik astım: benzerlikler, farklılıklar ve yanlış anlamalar.

5. Cells

2022'de muko-obstrüktif akciğer hastalıkları için balgam ve mukus değerlendirme yöntemleri: Günlük rutinimizden çıkarma zamanı!

10. Hafta

1. International Journal of Environmental Research and Public Health

Asbeste maruz kalmış popülasyonlarda akciğer kanseri taraması.

2. Respiratory Research

Yüksek akışlı nazal kanülün sonucunu tahmin etmede ROX indeksinin değeri: Sistematik bir inceleme ve meta-analiz.

3. The Journal of Heart and Lung Transplantation

Pulmoner hipertansiyonda rutin olarak ölçülen laboratuvar parametrelerine dayalı risk değerlendirmesi.

4. Lung Cancer

Akciğer kanseri tanı ve tedavi zamanı: Risk faktörlerine, müdahalelere ve hasta sonuçları üzerindeki etkiye sistematik bir genel bakış.

5. Respiration; International Review of Thoracic Diseases

Pozitif havayolu basıncı ile uyku apnesinin tedavisi ve diyastolik disfonksiyonla ilişkisi: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.

9. Hafta

1. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
2. Molecular Biomedicine

COVID-19 pnömonisi için kök hücre tedavisi.

3. Chest

Kistik fibrozisli erişkinlerde pulmoner infeksiyon yönetimi.

4. Clinical Rheumatology

İdiyopatik pulmoner hemosiderozlu yetişkin hastalar: Literatürün kapsamlı bir incelemesi.

5. Journal of Infection and Public Health

Non-invaziv ventilasyon, pnömoni ile ilişkili solunum yetmezliği olan hastalarda sonucu iyileştirir: Sistematik derleme ve meta-analiz.

8. Hafta

1. European Respiratory Review

Sarkoidozla ilişkili pulmoner hipertansiyonun tanı ve tedavisine ilişkin WASOG bildirisi.

2. Advances in Respiratory Medicine

KOAH’ta magnezyum sülfatın etkinliği: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. Annals of Allergy, Asthma & Immunology

Astımda biyolojik terapötikleri karşılaştırmak ve seçmek için akılcı bir yaklaşım.

4. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığının tedavisinde antifibrotiklerin rolü.

5. Curēus

Transfüzyona bağlı orak hücre hastalığında transfüzyona bağlı akut akciğer hasarının yönetimine ilişkin sistematik bir derleme.

7. Hafta

1. European Respiratory Review

Osilometrinin klinik önemi ve uygulamaları.

2. Curēus

Elit sporcularda egzersize bağlı bronkospazm.

3. Advances in Therapy

Hasta odaklı bir yaklaşımla doğru inhaler nasıl seçilir?

4. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

KOAH'ta cinsel sağlık: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Journal of Infection and Public Health

Non-invaziv ventilasyon, pnömoni ile ilişkili solunum yetmezliği olan hastalarda sonucu iyileştirir: Sistematik derleme ve meta-analiz.

6. Hafta

1. The American Journal of the Medical Sciences
2. Drugs
3. Frontiers in Microbiology

Mycobacterium tuberculosis ve SARS-CoV-2 ko-infeksiyonları: Bir derleme.

4. The American Journal of Emergency Medicine

Acil klinisyenler için COVID-19 ile ilgili klinik güncelleme: Belirtileri ve hasta değerlendirmesi.

5. Infectious Diseases

Hastanede yatan yetişkinlerde biyobelirteçler tarafından yönlendirilen antibiyotik süresi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Hafta

1. Mediastinum

Duman inhalasyonu yaralanmaları: Geleneksel bir derleme.

2. Sleep Medicine Reviews

Yetişkinlerde ve çocuklarda astım ve obstrüktif uyku apnesi - Güncel bir derleme.

3. Frontiers in Medicine

COVID-19'da non-invaziv solunum desteği: Geleneksel bir derleme.

4. Autoimmunity Reviews

Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı için patogenez, klinik özellikler ve tedavi stratejisi.

5. Epidemiology and Infection

Akciğer kanseri ile komplike olan akciğer tüberkülozu ile basit akciğer tüberkülozu arasındaki klinik ve görüntüleme özelliklerinin karşılaştırılması: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Hafta

1. Revue Médicale Suisse

Pulmonoloji 2021: Bir yılın derlemesi.

2. Frontiers in Medicine
3. Journal of Personalized Medicine

Tip 2 olmayan astım için hangi tedavi?

4. Indian Journal of Pediatrics

Astımın uzun dönem tedavisinde son gelişmeler.

5. Journal of Clinical Medicine

ARDS'de kanıta dayalı mekanik ventilasyon stratejileri.

3. Hafta

1. Journal of Intensive Care

COVID-19 hastaları için non-invaziv solunum desteği: Ne zaman, kim için ve nasıl?

2. Chest

Organize pnömoni tanısına algoritmik yaklaşım: Klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerin bir korelasyonu.

3. Drug and Therapeutics Bulletin

Beş Avrupa ülkesinde astım tedavisinde kısa etkili beta agonistlerinin kullanımı.

4. Breathe

Bronşektazili çocuk ve adölesanların yönetimi: ERS klinik uygulama kılavuzunun özeti.

5. Advanced Science

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Tip 2-Koronavirüse neden olan varyantlar ve önleyici stratejiler.

2. Hafta

1. The New England Journal of Medicine

Şiddetli astım için biyolojik tedaviler.

2. Cancers

Multipl primer akciğer kanseri tanı ve tedavisindeki son gelişmeler.

3. Journal of Internal Medicine

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için yeni tedavileri takip eden komplikasyonlar.

4. Sleep & Breathing

OSA-KOAH örtüşmesinin prevalansı, patogenezi ve yönetiminin gözden geçirilmesi.

5. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Bağ dokusu hastalıklarında bronkoalveolar lavaj ve akciğer biyopsisi yapılır mı yapılmaz mı?

1. Hafta

1. Pharmacological Reviews

İnhale ilaçlar: Dünü, bugünü ve geleceği.

2. Annals of Medicine and Surgery

COVID-19'da pulmoner barotravma: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Diffüz idiyopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazisi: DIPNECH.

4. The Clinical Respiratory Journal

KOAH'ta akut Tip II solunum yetmezliği ile ilişkili kan biyobelirteçleri: Bir meta-analiz.

5. Clinical and Experimental Allergy

Anti-tüberküloz ilaçlara karşı şüpheli aşırı duyarlılık reaksiyonlarının pratik yönetimi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ