21. Hafta

1. Journal of the American Medical Association

İnterstisyel akciğer hastalığı: Bir derleme.

2. Journal of Clinical Medicine

Sarkoidozla ilişkili pulmoner hipertansiyon.

3. Ugeskrift for Laeger

Alerjik alveolitin yeni tanımı ve tedavi seçenekleri.

4. Otolaryngologic Clinics of North America

Astımda spirometri, tepe akışı ve provokasyon testinin yorumlanması.

5. Journal of Microbiology

Kronik solunum yolu hastalıklarında mikrobiyom temelli tedavilerin uygulanması.

20. Hafta

1. Medicina Clínica
2. Terapevticheskiĭ Arkhiv

KOAH için yeni klinik kılavuzlar: Paradigma değişimi.

3. Annals of Internal Medicine

Göğüs hastalıkları: 2023'te kaçırmış olabilecekleriniz.

4. International Immunopharmacology

Şiddetli astım için hassas tıp: Biyolojik hedefe yönelik tedaviler.

5. Surgical Pathology Clinics

Granülomatöz akciğer hastalıkları: Pratik bir yaklaşım ve ortak durumların derlemesi.

19. Hafta

1. Current Opinion in Pulmonary Medicine
2. Breathe

Akciğer kanseri görüntülemesinde yeni gelişmeler.

3. Radiographics

BT’de akış artefaktlarının değerlendirilmesi ve kullanımı.

4. American Journal of Roentgenology

Pulmoner fibrozisin görüntülenmesi: Bir AJR güncellemesi.

5. European Radiology

Stabil göğüs ağrısında görüntüleme: ESCR uygulama önerileri.

18. Hafta

1. Journal of Immunology
2. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology

Supratorasik tüberkülozun görüntülenmesi.

3. Seminars in Ultrasound

Akciğer, plevra ve diyafram hasta başı ultrasonu.

4. Respiratory Research

Şiddetli astımda klinik remisyonun önündeki engeller.

5. Nature Reviews

İlaca dirençli tüberküloz: kalıcı bir küresel sağlık sorunu.

17. Hafta

1. Folia Morphologica

Anatomiden cerrahiye akciğer segmentleri.

2. Infection

Yeni başlayan tüberküloz: Kapsamlı bir genel bakış.

3. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Akut solunum sıkıntısı sendromunun yeni küresel tanımı.

4. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine

Şiddetli toplum kökenli pnömoni için antibiyotik stratejileri.

5. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Yetişkinlerde astımın farmakolojik yönetimi: 2023 güncellemesi.

16. Hafta

1. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine
2. Therapeutische Umschau

Yaygın kistik akciğer hastalığı.

3. Annals of Intensive Care

Boğulmayla ilişkili pnömoninin mikrobiyolojik özellikleri.

4. Biomedical Journal

İdiyopatik pulmoner fibrozis: Yeni biyobelirteçleri kullanan tanı yolları.

5. European Respiratory Review

KOAH'ın akut alevlenmelerinde inhale ve sistemik kortikosteroid karşılaştırması.

15. Hafta

1. Current Opinion in Pulmonary Medicine
2. Nature Reviews Disease Primers
3. COPD

KOAH’ta diyafram ultrasonunun uygulanması.

4. Radiology

Pulmoner nodüllerin tespitinde MR tanısal performansı.

5. Nature Reviews Clinical Oncology

Hiç sigara içmemiş hastalarda akciğer kanseri: Yeni bir hastalık.

14. Hafta

1. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Astım yönetimi için dijital inhalerler.

2. Chest

Fungal pnömoniye tanısal bir yaklaşım.

3. Ugeskrift for Laeger

Obstrüktif akciğer hastalıklarının biyolojik tedavisi.

4. Infectious Disease Clinics of North America

Toplum kökenli pnömoninin radyografik görüntülemesi.

5. Revue des Maladies Respiratoires

Adölesanlarda idiyopatik spontan pnömotoraksın tanısı ve tedavisi.

13. Hafta

1. Journal of Clinical Medicine
2. Clinics in Chest Medicine

Sarkoidoz tanısında bronkoskopinin rolü.

3. Thorax

Kistik akciğer hastalıklarının tanısı: UK-RDCN bildirisi.

4. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine

Şiddetli toplum kaynaklı pnömoni için yeni kılavuzlar.

5. Journal of Functional Morphology and Kinesiology

Egzersize bağlı astım: Sporcularda solunum sorunlarının yönetimi.

12. Hafta

1. Journal of Ultrasound in Medicine

Akciğer ultrason belirtileri: Başlangıç.

2. Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America

Akciğerin MR perfüzyon görüntülemesi.

3. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

KOAH ile ilişkili ekstrapulmoner komorbiditeler: Bir derleme.

4. Alternative Therapies in Health and Medicine

TKP hastalarında kortikosteroid komplikasyonları: Sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

Sporcularda astım ve egzersize bağlı bronkokonstriksiyon: Tanı, tedavi ve anti-doping zorlukları.

11. Hafta

1. Journal of Thoracic Disease
2. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem.

3. Respirology

Tedavi edilebilir özellikler bakım modelleri.

4. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

KOAH hastalarında solunum egzersizlerinin etkileri.

5. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine

Akut invaziv pulmoner aspergilloz: Klinik prezentasyon ve tedavi.

10. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America

İmmün yetmezliği olanlarda COVID-19.

2. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Kronik bronşit için bronkoskopik girişimler.

3. Progress in Molecular Biology and Translational Science

Solunum hastalıkları için RNA terapötikleri.

4. Advanced Drug Delivery Reviews

Uzun etkili inhale ilaçlar: Günümüz ve gelecek.

5. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Mukoaktif ilaçlar ve akciğer hastalıkları tedavisinde çoklu uygulamalar.

9. Hafta

1. Clinics in Chest Medicine
2. Critical Care Clinics
3. Infectious Disease Clinics of North America

Ventilatörle ilişkili pnömoninin yönetimi: Kılavuzlar.

4. Journal Of Magnetic Resonance Imaging

Akciğer perfüzyonunun manyetik rezonans görüntülemesi.

5. Current Opinion in Pulmonary Medicine

KOAH’ta pulmoner hipertansiyon: Mevcut anlayış, bilgi boşlukları ve gelecekteki yönler.

8. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. The Lancet

GOLD KOAH raporu: 2024 güncellemesi.

3. Allergologie Select

Alerjik astım hastaları için alerjen immünoterapisi.

4. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Amfizemde bronkoskopik akciğer hacmi azaltılması: Bir derleme.

5. Muscle & Nerve

Solunum zayıflığının elektrodiagnostik ve ultrason değerlendirmesi.

7. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. Clinics in Chest Medicine

Sarkoidozda anti-inflamatuar tedaviler.

3. Lancet

ANCA ile ilişkili vaskülitin tanısı ve tedavisi.

4. Clinical Microbiology and Infection

Refrakter invaziv pulmoner aspergillozu nasıl yönetebilirim?

5. Journal of Personalized Medicine

Non-enfeksiyöz granülomatöz akciğer hastalığı: Radyolojik bulgular ve ayırıcı tanı.

6. Hafta

1. Clinics in Chest Medicine
2. European Respiratory Review
3. Respiratory Investigation

Pulmoner fonksiyonel görüntülemedeki güncel gelişmeler.

4. The Korean Journal of Internal Medicine

Tüberküloz sonrası akciğer hastalığının uzun süreli tedavisi.

5. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Kronik obstrüktif akciğer hastalığına ilişkin seçilmiş güncellemeler.

5. Hafta

1. Clinics in Chest Medicine
2. Current Opinion in Pulmonary Medicine

KOAH değerlendirilmesi ve tedavisinde göğüs BT’nin rolü.

3. European Journal of Radiology

Pulmoner aspergillozun farklı formları: Resimli bir makale.

4. Histopathology

Mezotelyomanın derecelendirilmesine ilişkin güncellemeler.

5. Respiratory Medicine

Astımda küçük hava yolları: İnflamasyon ve patofizyolojiden tedavi yanıtına.

4. Hafta

1. Infectious Disease Clinics of North America
2. European Journal of Internal Medicine

Bağ dokusu hastalıklarında solunum tutulumu.

3. Chest

Nasıl yaparım: KOAH'ta evde non-invaziv ventilasyon.

4. European Respiratory Review

Bronşektazili yetişkinlerde Pseudomonas aeruginosa eradikasyon tedavisi.

5. Canadian Journal of Respiratory Therapy

Pnömoninin saptanmasında hasta başı akciğer ultrasonu: Sistematik bir derleme.

3. Hafta

1. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Mediastinal evrelemede yenilikler nelerdir?

2. Medicine

Torasentez teknikleri: Bir literatür derlemesi.

3. Tuberculosis

Yeni tanı alan TB hastalarında hematolojik parametreler.

4. Diagnostics

Akciğer ultrasonu ve plevral artefaktlar: Resimli bir derleme.

5. Heliyon

İdiyopatik pulmoner fibrozda hastalık ilerlemesinin öngörücü biyobelirteçleri.

2. Hafta

1. Nature Reviews Disease Primers
2. Histopathology
3. Nature Reviews Rheumatology

Sistemik skleroz interstisyel akciğer hastalığı.

4. Journal of Clinical Medicine

Fibrotik pulmoner sarkoidozun klinik belirtileri ve yönetimi.

5. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Orta dereceli astım: Yük, mekanizmalar ve tedavi perspektifleri.

1. Hafta

1. Journal of Ultrasound in Medicine

Akciğer ultrason belirtileri: Başlangıç.

2. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Akut solunum sıkıntısı sendromunun yeni küresel tanımı.

3. Thorax

Kistik akciğer hastalıklarının tanısı. Birleşik Krallık CLD- RDCN bildirisi.

4. Heliyon

İdiyopatik pulmoner fibrozda hastalık ilerlemesinin öngörücü biyobelirteçleri.

5. Chest

Yoğun bakımda akut nöromüsküler solunum yetmezliğinin tanımlanması ve yönetimi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ