17. Hafta

1. Critical Reviews in Oncology/Hematology

Kemik sarkomu için SELNET klinik uygulama kılavuzu.

2. The American Journal of Sports Medicine

Spor hekimliği cerrahı için alt ekstremite sinir blokları için pratik bir kılavuz.

3. Curēus

Sporcularda osteitis pubis: Güncel cerrahi tedaviye ilişkin bir literatür derlemesi.

4. The Journal of Hand Surgery

Artroskopik yardımlı distal radius kırık volar plaklamanın sonuçları: Bir meta-analiz.

5. The Journal of Arthroplasty

Periprostetik distal femur kırıklarında distal femur replasmanı sonrası klinik sonuçlar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

16. Hafta

1. Hand Clinics

Karpometakarpal artrodez: Endikasyonlar ve teknikler.

2. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Menisküs ameliyatı sonrası tedavi, oyuna dönüş ve performans.

3. Orthopaedics & Traumatology, Surgery & Research

Artroplastide örtüşen cerrahi - Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Primer kapatma ile iyileşen cerrahi yaralar için negatif basınçlı yara tedavisi.

5. Journal of Pain Research

Posterior sakroiliak eklem füzyonunun ameliyat sonrası yönetimi için en iyi uygulamalar.

15. Hafta

1. Orthopedics

Ortopedide üç boyutlu teknolojiler.

2. The Orthopedic Clinics of North America
3. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

En iyi ortopedik spor hekimliği prosedürleri.

4. Journal of Shoulder and Elbow Surgery

Bankart tamiri: Geçmiş, şimdi ve gelecek.

5. American Journal of Orthopedics

Ortopedide kök hücreler: Ortopedi uzmanı için kapsamlı bir kılavuz.

14. Hafta

1. Clinics in Geriatric Medicine

Ortopedik cerrahi ve geriatrik hasta.

2. Joint Diseases and Related Surgery

Ortopedide nanoteknoloji tabanlı ilaç dağıtım sistemleri.

3. BMC Musculoskeletal Disorders

Kısmi ön çapraz bağ yırtıklarında cerrahi olmayan yönetimin etkinliği ve fonksiyonel sonuçları.

4. Journal of Athletic Training

Pediatrik ve adolesan hasta için ön çapraz bağ rekonstrüksiyon seçeneklerinin spektrumu: Bir derleme.

5. The American Journal of Sports Medicine

İlk kez görülen ön omuz çıkığında stabilizasyon ve immobilizasyon karşılaştırması. Sistematik derleme ve meta-analiz.

13. Hafta

1. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology

Kalça kırığı hastaları nelerden ölür?

2. Infectious Disease Clinics of North America

Çocuklarda implant ilişkili omurga infeksiyonları: Tanı ve tedaviyi nasıl iyileştirebiliriz?

3. BMC Musculoskeletal Disorders

Talusun osteokondral lezyonlarının tedavisinde mikrokırığa ek olarak hiyaluronik asit tedavisi: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi.

4. The American Journal of Sports Medicine

Valgus dizilim bozukluğu için distal femoral osteotominin sonuçları: Kapalı kama ve açık kama tekniklerinin sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. Sports Health

25 yaş ve altı kadınlarda ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu için greft seçimi: Sistematik bir derleme.

12. Hafta

1. Radiology

Kırık tespitinde yapay zeka: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. International Journal of Clinical Oncology

Ergenlerde ve genç erişkinlerde kemik sarkomu için eklem koruma cerrahisi.

3. Frontiers in Surgery

Lomber omurga hastalıklarında cerrahi tedaviler (TLIF ve diğer cerrahi teknikler): Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. International Orthopaedics

Glenoid üzerindeki uzun bisep insersiyonunun superior labral anterior ve posterior (SLAP) lezyonları: Atletlerdeki yönetimi.

5. The Journal of Arthroplasty

Total kalça artroplastisinde minimal invaziv intermusküler yaklaşımlar ve konvansiyonel yaklaşımlar: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.

11. Hafta

1. Journal of Clinical Microbiology

Ortopedik infeksiyonlarda tanıyı geliştirme.

2. Materials

Ortopedik cerrahide kullanılan magnezyum esaslı alaşımlar.

3. SICOT-J

Şiddetli varus deformitesi olan osteoartritik dizlerde çift seviyeli osteotomi sonuçları. Sistematik bir derleme.

4. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Kalçanın fiziksel muayenesi: Femoroasetabular sıkışma, labral patoloji ve mikroinstabilitenin değerlendirilmesi.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Üst ve alt ekstremite açık uzun kemik kırıklarında antibiyotik uygulamasının zamanlaması, yara debridmanı ve rekonstrüktif cerrahinin aşamaları.

10. Hafta

1. Osteoarthritis and Cartilage
2. Shoulder & Elbow

Romatoid artritte anatomik total omuz artroplastisi: Sistematik bir derleme.

3. Orthopaedic Journal of Sports Medicine

Rotator manşet onarımında yama büyütmesinin faydaları: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. The American Journal of Sports Medicine

Valgus dizilim bozukluğu için distal femoral osteotominin sonuçları: Kapalı kama ve açık kama tekniklerinin sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. Hip & Pelvis

Kalça kırığı cerrahisi sonrası sarkopeni tanı ve tedavisi: Güncel kavram incelemesi.

9. Hafta

1. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

Menisküs onarımının biyolojik olarak güçlendirilmesi: Sistematik bir derleme.

2. Shoulder & Elbow

Glenoid rekonstrüksiyonu için kemik aşılama tekniklerinin gözden geçirilmesi.

3. Journal of Orthopaedic Science

Bel ağrısı tedavisi için Japon Ortopedi Birliği (JOA) klinik uygulama kılavuzunun formülasyonu- Gözden geçirilmiş 2019 baskısı.

4. European Spine Journal

Elektif omurga cerrahisi geçiren hastalarda hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların peri-operatif yönetimi: Sistematik bir derleme.

5. Current Rheumatology Reports

Çocuklarda ve ergenlerde kronik bakteriyel olmayan osteomiyelit tanısında ve tedaviye yanıt değerlendirmesinde MR görüntüleme.

8. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Erişkinlerde kalça kırığı için artroplastiler.

2. ANZ Journal of Surgery

Ortopedik cerrahide perioperatif kan transfüzyonu eşiklerinin hasta sonuçlarına etkisi: Bir literatür derlemesi.

3. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Kalçanın fizik muayenesi: Femoroasetabular sıkışma, labral patoloji ve mikroinstabilitenin değerlendirilmesi.

4. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

Periprostetik enfeksiyonların tanısında D-dimer'in hassasiyeti: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. The American Journal of Sports Medicine

Artroskopik ve açık/mini açık rotator manşet onarımlarının uzun vadeli klinik ve radyolojik sonuçlarının sistematik bir derlemesi.

7. Hafta

1. Journal of Functional Morphology and Kinesiology

Distal humerusun koronal plan kırıkları.

2. Sports Medicine and Arthroscopy Review

Spor cerrahisinde vasküler komplikasyonlar: Tanı ve tedavi.

3. Acta Bio-Medica

Dejeneratif spondilolistezis: Geleneksel bir derleme.

4. Sports Medicine and Arthroscopy Review

Dirsek artroskopisinde komplikasyonlar: Yönetim ve önleme.

5. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Yaşlı yetişkinlerde intrakapsüler kalça kırıklarının tedavisi için cerrahi girişimler: Bir ağ meta-analizi.

6. Hafta

1. Pediatrics

İdiyopatik konjenital çarpık ayak tanı ve tedavisi.

2. Journal of Clinical Medicine

Benign kemik tümörleri: Bugün bildiklerimize genel bir bakış.

3. European Journal of Trauma and Emergency Surgery

Asetabular kırıklardan sonra siyatik sinir hasarı: İnsidans ve sonuçların bir meta-analizi.

4. Orthopaedic Journal of Sports Medicine

Donmuş omuz için yardımcı bir tedavi olarak ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. European Spine Journal

Elektif omurga cerrahisi geçiren hastalarda hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların peri-operatif yönetimi: Sistematik bir derleme.

5. Hafta

1. World Journal of Orthopedics

Ortopedik işlemler için bölgesel anestezi: Ortopedik cerrahların bilmesi gerekenler.

2. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine

Patellofemoral artrit için tedavi seçenekleri.

3. World Journal of Orthopedics

Proksimal biseps tendon patolojisinin yönetimi.

4. Journal of Shoulder and Elbow Surgery

Stemless reverse total omuz artroplastisi. Sistematik bir derleme.

5. Musculoskeletal Care

Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda, preoperatif fizyoterapi sonuçları iyileştirir mi? Sistematik bir derleme.

4. Hafta

1. Diagnostics

Aspergillus türlerinin neden olduğu kemik infeksiyonları.

2. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

Kalça ve diz artroplastisi sonrası infeksiyon tanısında biyopsinin rolü: Bir meta-analiz.

3. Journal of Experimental Orthopaedics

Valgus deformitelerinde TDA sonrası yaygın peroneal sinir felci: Sistematik bir derleme.

4. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma

PRP ve diğer ortobiyolojiklerin kemik iyileşmesi ve kırık yönetimindeki rolü: Sistematik bir derleme.

5. The Journal of Hand Surgery

Şiddetli karpal tünel sendromunda karpal ligament serbestleştirilmesi sonuçlarının sistematik bir derlemesi.

3. Hafta

1. Journal of Biomechanics

Biyomekanik özelliklerdeki değişiklikler yoluyla osteoartritin erken tespiti.

2. The Journal of Foot and Ankle Surgery

Halluks rigidus tedavisinde interpozisyonel artroplasti: Sistematik bir derleme.

3. Sports Medicine

Koşmanın alt ekstremite kıkırdağına etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. PM & R

Fırlatma sporcularında üst ekstremite periferik sinir yaralanmalarının incelenmesi.

5. The American Journal of Sports Medicine

Akut aşil tendon rüptürlerinin açık ve minimal invaziv tamirinin karşılaştırmalı sonuçları ve komplikasyonları: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

2. Hafta

1. Chinese Journal of Traumatology

Yaşlı hastalarda asetabulum kırıkları: Bir gözden geçirme.

2. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology

Dirseğin lateral epikondiliti: Yönetimin güncel bir incelemesi.

3. Chinese Journal of Traumatology

Fungal periprostetik eklem enfeksiyonu: Nadir ama zorlu bir problem.

4. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

Akromioplasti sonrası kritik omuz açısı azalır mı? Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. The American Journal of Sports Medicine

Anterior inferior iliyak omurganın artroskopik dekompresyon sonuçları: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.

1. Hafta

1. BMC Musculoskeletal Disorders

Periartiküler vidalar: Eklemin içinde ve dışında neler var?

2. Osteoarthritis and Cartilage

2021 yılı derlemesinde osteoartrit: Görüntüleme.

3. The American Journal of Sports Medicine

Talusun fokal kondral defektlerinin cerrahi tedavisi: Bir Bayesian ağ meta-analizi.

4. JBJS Reviews

Periprostetik eklem infeksiyonu için 2 aşamalı revizyonda antibiyotik tedavisi: Sistematik bir derleme.

5. Colombia Médica

Ortopedi ve travmatolojide hasar kontrolü.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ