16. Hafta

1. Journal of Clinical Medicine

"No-Reflow" fenomeni: Çağdaş bir derleme.

2. Current Problems in Cardiology

Koroner olmayan prosedürlerde distal radyal arter erişimi.

3. International Journal of Molecular Sciences

Atriyal fibrilasyon için yeni çıkan antiaritmik ilaçlar.

4. Indian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Aortik ark cerrahisinde optimal beyin koruması.

5. Heart

Kalp cerrahisi ve doğuştan kalp hastalığı: modern bir devrim üzerine düşünceler.

15. Hafta

1. Circulation

2022 AHA/ACC/HFSA Kalp Yetersizliği Yönetimi Kılavuzu: Yönetici özeti.

2. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology

Atriyal fibrilasyon ablasyonunda yenilikler.

3. Frontiers in Cardiovascular Medicine

Koroner hassas hastaların non-invaziv multimodalite görüntülemesi.

4. Journal of Clinical Medicine

Kadınlarda kardiyovasküler hastalıkların yönetimine ilişkin güncelleme.

5. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Akut miyokard infarktüsü için primer perkütan koroner girişim kılavuzu. Japon CVIT uzlaşı raporu 2022 güncellemesi.

14. Hafta

1. Heart

Biküspit aort kapağı: Gelişen bilgiler ve yeni sorular.

2. Journal of Clinical Medicine

Mitral paravalvüler kaçak: Klinik uygulamalar, tanı ve tedavi.

3. ESC Heart Failure

Kalp cerrahisi hastalarında sağ ventrikül yetmezliği için standartlaştırılmış bir tanım.

4. Acta Cardiologica Sinica

Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz infeksiyonları riskini azaltmak için ameliyat öncesi kontrol listesi.

5. Curēus

Kronik antikoagülasyonda perkütan koroner müdahale sonrası üçlü antitrombotik tedavi (üçlü tedavi): Bir literatür derlemesi.

13. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine

Kardiyak herniasyon: Acil durumda pratik bir kılavuz.

2. Cardiology Clinics

Konjenital kalp hastalığı olan erişkinlerde pulmoner hipertansiyon.

3. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Akut miyokard infarktüsü için primer perkütan koroner girişim uzlaşı raporu. Japon CVIT kılavuzu 2022 güncellemesi.

4. Journal of Korean Medical Science

Akut pulmoner emboli ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon: Klinik ve seri BT pulmoner anjiyografik özellikler.

5. Journal of Cardiac Surgery

Transkateter aort kapak replasmanından sonra kalıcı kalp pili implantasyonu riskinin tahmin edicileri: Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.

12. Hafta

1. Der Internist

Diyastolik kalp yetersizliği üzerine bir güncelleme.

2. BioDrugs

Hipertrigliseridemi için iki yeni hedefin hikâyesi: Hangi tedavi seçimi?

3. Canadian Medical Association Journal

Postural ortostatik taşikardi sendromunun tanısı ve tedavisi.

4. Current Cardiology Reports

Elektif perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda antiplatelet tedavi.

5. The American Journal of Medicine

Klinisyenler için antiaritmik ilaç etkinliğini anlamak: Görünenden daha fazlası var.

11. Hafta

1. Drugs
2. The Annals of Thoracic Surgery

B tipi aort diseksiyonunun yönetimine ilişkin STS/AATS klinik uygulama kılavuzu.

3. International Journal of Cardiology

Hipertrofik kardiyomiyopatide senkop: Güncellenmiş bir sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Clinical Research in Cardiology

Transkateter aort kapak implantasyonundan sonra serebrovasküler olay insidansının sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. Journal of Vascular Surgery

Acil ve elektif ortamlarda kadınlarda abdominal aort anevrizması onarımı sonrası erken mortalite üzerine sistematik bir derleme ve meta-analiz.

10. Hafta

1. The American Journal of Medicine

Akut ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde antiplatelet ajanlar.

2. Journal of Cardiology

Kardiyovasküler manyetik rezonans ile miyokardiyal doku görüntülemesi.

3. Journal of Cardiovascular Development and Disease

Doğuştan kalp hastalıklarında taşiaritmiler: İyon kanallarından kateter ablasyonuna.

4. Frontiers in Cardiovascular Medicine

Biküspit aort kapak darlığı: Patofizyolojik mekanizma, görüntüleme tanısından klinik tedavi yöntemlerine.

5. Current Cardiology Reports

Akut miyokardit ve kronik inflamatuvar kardiyomiyopatide, endomiyokardiyal biyopsi üzerine en son ve güncel bilgiler.

9. Hafta

1. Current Treatment Options in Oncology

Kanser tedavileri ve vasküler toksisiteler.

2. ESC Heart Failure

Kalp cerrahisi hastalarında sağ ventrikül yetersizliği için standart bir tanım.

3. Journal of Clinical Medicine

Modern kardiyak kateterizasyon laboratuvarlarında asetilkolin kullanımı: Sistematik bir derleme.

4. Diagnostics

Hipertrofik kardiyomiyopatili yetişkinlerde ve çocuklarda anatomik-MR görüntüleme korelasyonları.

5. Journal of Cardiovascular Development and Disease

Aritmik mitral kapak sarkması ve mitral anüler ayrılma: Klinik özellikler, patofizyoloji, risk sınıflandırması ve yönetimi.

8. Hafta

1. Diagnostics

Miyokarditte kardiyovasküler manyetik rezonans.

2. The American Journal of Medicine

Akut ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünde antiplatelet ajanlar.

3. Journal of Imaging

İskemik kronik kardiyomiyopatide multimodalite görüntüleme.

4. Frontiers in Cardiovascular Medicine

Biküspit aort kapak darlığı: Patofizyolojik mekanizma, görüntüleme tanısından klinik tedavi yöntemlerine.

5. Current Cardiology Reports

Akut miyokardit ve kronik inflamatuvar kardiyomiyopatide, endomiyokardiyal biyopsi üzerine en son ve güncel bilgiler.

7. Hafta

1. Thrombosis Research

Gebelikte venöz tromboembolizm yönetimi.

2. Cardiology Research

Kuadriküspit aort kapağı: Klinisyenler için giriş.

3. Journal of Vascular Surgery

Popliteal arter anevrizmaları için Vasküler Cerrahi Derneği klinik uygulama kılavuzu.

4. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

Alt ekstremite kronik venöz hastalığı yönetim kılavuzu - Avrupa Vasküler Cerrahi Derneği (ESVS) 2022.

5. Journal of Cardiovascular Computed Tomography

Ultra yüksek çözünürlüklü BT görüntüleme: Klinik uygulamada kardiyovasküler görüntüleme için fırsatlar.

7. Hafta

1. Current Treatment Options in Oncology

Kanser tedavileri ve vasküler toksisiteler.

2. ESC Heart Failure

Kalp cerrahisi hastalarında sağ ventrikül yetersizliği için standart bir tanım.

3. Journal of Clinical Medicine

Modern kardiyak kateterizasyon laboratuvarlarında asetilkolin kullanımı: Sistematik bir derleme.

4. Diagnostics

Hipertrofik kardiyomiyopatili yetişkinlerde ve çocuklarda anatomik-MR görüntüleme korelasyonları.

5. Journal of Cardiovascular Development and Disease

Aritmik mitral kapak sarkması ve mitral anüler ayrılma: Klinik özellikler, patofizyoloji, risk sınıflandırması ve yönetimi.

6. Hafta

1. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon

Alman-Avusturya S3 Kılavuzu: Miyokard infarktüsüne bağlı kardiyojenik şok: Tanı, izleme ve tedavi.

2. Journal of Cardiac Surgery

İzomerik atriyal uzantıları olan kalplerin cerrahi tedavisi.

3. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Yeni 3-zone hibrid greft: Akut Tip I diseksiyonda insanlardaki ilk deneyim.

4. The Canadian Journal of Cardiology

Fontan hastalarında koagülasyon ve antikoagülasyon.

5. Autonomic Neuroscience

Ortostatik hipotansiyon ve postural taşikardi sendromu tedavisinde oral ve intravenöz hidrasyon.

5. Hafta

1. Trends in Cardiovascular Medicine

Perkütan koroner girişimler için fizyolojik rehberlik: Kanıtların durumu.

2. Journal of Cardiac Surgery

Tip B aort diseksiyonunda endovasküler girişim kriterleri.

3. Journal of Cardiology

Transkateter sol atriyal apendiks kapatmanın etkinliği ve güvenliği.

4. Journal of Echocardiography

Geçici perkütan mekanik dolaşım destek cihazlarının ekokardiyografik görüntülemesi.

5. International Journal of Cardiology

Transseptal ponksiyon: Anatominin, tekniklerin, komplikasyonların ve zorlukların gözden geçirilmesi.

4. Hafta

1. Medicines

Kalp cerrahisinde diyafram ultrasonu: En son ve güncel bilgiler.

2. Annals of Cardiothoracic Surgery

Aort ark anevrizmaları için hibrit çözümlerin mevcut durumu.

3. Journal of Cardiac Surgery

Mitral kapak paravalvüler kaçakları: Literatürün kapsamlı bir derlemesi.

4. Clinical Radiology

Kardiyovasküler MR görüntüleme ile kapsamlı mitral kapak prolapsusu değerlendirmesi.

5. Surgical Innovation

Post-kardiyak cerrahide farklı ağrı kontrol prosedürlerinin değerlendirilmesi: Sistematik bir gözden geçirme ve ağ meta-analiz.

3. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology

75 yaş ve üzeri hastalarda atriyal fibrilasyonun yönetimi.

2. Current Cardiology Reports

Sol ana hastalık için PKG veya KABG: Hastalık lokasyonu önemli mi?

3. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon

Yaş önemli mi? KTEPH'li yaşlı hastada pulmoner endarterektomi.

4. Expert Review of Cardiovascular Therapy

Aort kökü anevrizmaları ve diseksiyonları için cerrahi müdahalelerde ilerleme.

5. Echocardiography

2D- ve 3D-speckle tracking ekokardiyografide kalp yetersizliği gelişme riski yüksek hastalar: Kapsamlı bir derleme.

2. Hafta

1. Curēus

Malign superior vena cava sendromu: En son ve güncel bilgiler.

2. Heart, Lung & Circulation

Proksimal aort grefti infeksiyonunun yönetimi ve sonuçları: Sistematik bir derleme.

3. Journal of the American College of Cardiology Cardiovascular Interventions

Kronik total oklüzyon perkütan koroner girişimlerde güncel sorunlar.

4. Current Problems in Cardiology

Kollar arası kan basıncı farkı ile kardiyovasküler hastalık varlığı arasındaki ilişki: Güncel bulguların gözden geçirilmesi.

5. Journal of Cardiac Surgery

Doğal mitral kapak enfektif endokarditinde kapak değişimi veya onarımı-Hangisi daha iyi? Bir meta-analiz ve sistematik derleme.

1. Hafta

1. Cardiology and Therapy
2. Heart

Kapak girişimlerinden sonra hasta bakımı.

3. Journal of Cardiology

Aort darlığının yaşam boyu yönetimi: Gelecekteki tedaviler için planlama.

4. Interventional Cardiology Clinics

Triküspit kapağın ekokardiyografik görüntülemesi: İşlem öncesi planlama ve işlem içi rehberlik.

5. Frontiers in Cardiovascular Medicine

KABG ameliyatı olan hastalarda non-invaziv iskemi testleri: Teknik zorluklar, kısıtlamalar ve gelecek yönergeler.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ