22. Hafta

1. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Ultrasonla vaskülit tanısı: Bulgular ve tuzaklar.

2. Osteoarthritis and Cartilage

Osteoartrit tedavisinde ilaçların yeniden kullanılması.

3. SLAS Technology

Romatoid artrit tedavisinde ve tanısında nanomateryaller.

4. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Aksiyel spondiloartritin farmakolojik tedavisinde bir güncelleme.

5. American Journal of Roentgenology

Miyozit ve taklitçileri: Kılavuz güncellemeleri, MR özellikleri ve yeni ufuklar.

21. Hafta

1. Annals of Internal Medicine

Romatoloji: 2023'te kaçırmış olabilecekleriniz.

2. Osteoarthritis and Cartilage

Osteoartritte 2023 yılının bir derlemesi: Görüntüleme.

3. Biomedicines

İlaca bağlı miyopatiler: Kapsamlı bir inceleme ve güncelleme.

4. Bone Reports

Tümörün neden olduğu osteomalasi: Sistematik bir literatür derlemesi.

5. Joint Bone Spine

Romatizmal ve kas-iskelet hastalıklarında kronik ağrının farmakolojik tedavisi.

20. Hafta

1. Mediterranean Journal of Rheumatology

Spondiloartritte selektif JAK inhibitörleri.

2. Rheumatology International

Aksiyal spondiloartritin tanısı, izlenmesi ve tedavisi.

3. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Sistemik lupus eritematozusun farmakolojik tedavisindeki gelişmeler.

4. Clinical Interventions in Aging

Kronik hastalıklarda sarkopeni yönetiminde non-farmakolojik stratejiler.

5. Seminars in Musculoskeletal Radiology

Gut ve diz çevresindeki diğer inflamatuar hastalıkların ileri düzeyde görüntülenmesi.

19. Hafta

1. Journal of the American Medical Association
2. The Lancet

Sjögren hastalığında hassas tıp.

3. Clinical and Experimental Rheumatology

Sistemik vaskülit: Bir yılın derlemesi 2024.

4. Rheumatology International

Aksiyal spondiloartrit: Hastalığa genel bakış.

5. Rheumatic Diseases Clinics of North America

Romatizmal immün nedenli advers olaylarda görüntüleme.

18. Hafta

1. Best Practice & Research
2. Rheumatology

Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında gebelik sonuçları.

3. Advances in Rheumatology

IgG4'e bağlı hastalıklar nadirdir ancak unutmamalısınız.

4. Nature Reviews

Tekrarlayan polikondrit: Klinik güncellemeler ve yeni ayırıcı tanılar.

5. Medicina

Behçet hastalığı: Patogenezi, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları.

17. Hafta

1. Current Rheumatology Reports
2. The Lancet
3. Current Opinion in Rheumatology

Enfeksiyon sonrası inflamatuar artritin tedavisi.

4. Emergency Medicine Clinics of North America

Ortopedik eklem ve periartiküler eklem enfeksiyonları.

5. Reumatologia

Omurga patolojisi tedavisinin üç aşamalı konsepti: Farklı bir bakış açısı.

16. Hafta

1. Lancet
2. Journal of Rheumatic Diseases

Osteoartritin tıbbi tedavisi: Botanik farmakolojik yönü.

3. Reumatología Clinica

Dirençli Behçet sendromunun tedavisine ilişkin SER önerileri.

4. European Geriatric Medicine

Ankilozan spondilitte sarkopeni gerçekten bir endişe kaynağı mıdır?

5. Frontiers in Immunology

Sistemik otoimmün hastalıklarda yeni ve potansiyel tedavi seçenekleri.

15. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

Fibromiyalji: Bir yılın derlemesi 2024.

2. Rheumatology International

Sistemik vaskülitlerde tanısal gecikmeler.

3. Clinical Immunology

SLE için mevcut ve yeni ortaya çıkan tedaviler.

4. Annals of the Rheumatic Diseases

Romatologların mRNA aşıları hakkında bilmesi gerekenler.

5. Clinical Pharmacokinetics

Gebelik süresince monoklonal antikorların farmakokinetiği.

14. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. The Cochrane Database of Systematic Reviews
3. Rheumatology

Miyozit için biyolojik ilaçlarda şu anda neredeyiz?

4. Nature Reviews

Erkeklerde osteoporozun tedavisi için kanıta dayalı kılavuz.

5. Annals of the Rheumatic Diseases

Psoriatik artritin farmakolojik tedavisi için EULAR önerileri: 2023 güncellemesi.

13. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

Sistemik lupus eritematozus: Bir yılın derlemesi 2024.

2. Frontiers in Pharmacology

Psoriatik artritli biyolojik naif hastalar için farklı biyolojikler.

3. Biomedicines

Fibromiyalji hastalarında kısıtlayıcı diyetler: En son ve güncel bilgiler.

4. Journal of Autoimmunity

Kompleman inhibitörlerinin etkinliği ve güvenliğinin dengelenmesi.

5. Rheumatology

Erken evre donuk omuz için farmakolojik girişimler. Sistematik derleme ve meta-analiz.

12. Hafta

1. Best Practice & Research

Romatologlar için ağrı mekanizmaları.

2. RMD Open

İnflamatuar artritte metabolik ve moleküler görüntüleme.

3. Current Rheumatology Reports

Klinikte aksiyal spondiloartritin hastalık aktivitesi nasıl izlenir?

4. Advances in Rheumatology

Romatologlar Gaucher ve Fabry hastalıkları hakkında ne bilmeli?

5. Current Opinion in Nephrology and Hypertension

Lupus nefritinin tedavisi için yeni kılavuzlar ve terapötik güncellemeler.

11. Hafta

1. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology

EBV reaktivasyonu ve SLE alevlenmesi.

2. Journal of Ultrasound in Medicine

Polinöropatilerde nöromüsküler ultrason.

3. Nature Reviews

Erkeklerde osteoporozun tedavisi için kanıta dayalı kılavuz.

4. Clinical and Experimental Rheumatology

İdiyopatik inflamatuar miyopatiler: Bir yılın derlemesi 2023.

5. International Journal of Hyperthermia

Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıklarında ısı tedavisi.

10. Hafta

1. MedComm

Romatoid artrit: Patogenez ve terapötik gelişmeler.

2. ImmunoTargets and Therapy

Dermatomiyozit: Pratik rehber ve karşılanmayan ihtiyaçlar.

3. Current Opinion in Rheumatology

Romatolojide bDMARD ve tsDMARD ilaçların uzun vadeli güvenliği.

4. Nature reviews

İdiyopatik inflamatuar miyopati ile ilişkili kanser taraması için uluslararası kılavuz.

5. Aging Clinical and Experimental Research

Sistemik osteoartrit: Sürekli bir durumu kategorik olarak adlandırmanın zorluğu.

9. Hafta

1. Nature Reviews

Sjögren sendromunun epidemiyolojisi.

2. Nature Reviews

Dirençli gut için ortaya çıkan yeni tedavi seçenekleri.

3. Annals of the Rheumatic Diseases

Romatologların mRNA aşıları hakkında bilmesi gerekenler.

4. Nature Reviews

JAK inhibitörlerinin romatoid artritte etkinliği ve güvenliği.

5. Expert Review of Clinical Immunology

Kanser terapisinde immün checkpoint inhibitörlerinin romatizmal yan etkileri.

8. Hafta

1. Nature Reviews
2. Zeitschrift für Rheumatologie
3. The Lancet

ANCA ile ilişkili vaskülitin tanısı ve tedavisi.

4. Annals of the Rheumatic Diseases

SLE yönetimi için EULAR önerileri: 2023 güncellemesi.

5. Pharmaceuticals

İmmün kontrol noktası inhibitörleri ve lupus eritematozus.

7. Hafta

1. Current Rheumatology Reports
2. Nature Reviews

Polimiyalji romatika ve dev hücreli arterit tedavisinde gelişmeler.

3. The Lancet

İdiyopatik inflamatuar miyopatiler: Güncel bilgiler ve gelecekteki sınırlar.

4. Annals of the Rheumatic Diseases

ANCA ile ilişkili vaskülitin yönetimi için EULAR önerileri: 2022 güncellemesi.

5. Expert Review of Clinical Immunology

Romatoloji pratiğinde ağız kuruluğu ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi ve yönetimi.

6. Hafta

1. International Journal of Rheumatic Diseases
2. Clinical Nutrition ESPEN

Romatizmal hastalıklarda koenzim Q10 takviyesi.

3. The Lancet Rheumatology

Nosiseptif, nöropatik veya nosiplastik bel ağrısı mı?

4. Rheumatology

Spondiloartrit tanısı için klinik, laboratuvar ve görüntüleme özelliklerinin performansı.

5. Scandinavian Journal of Rheumatology

Üreme çağında TNF inhibitörü kullanan kadınlarda ve doğan çocuklarında ciddi infeksiyonlar.

5. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology
2. Rheumatology International

Romatolojide B12 vitamini eksikliğine yeni bir bakış açısı.

3. Nature Reviews

Aksiyal spondiloartrit tedavisindeki en son gelişmeleri keşfetmek.

4. Rheumatology

Sarkoidozda eklem tutulumu: Prevalans, klinik patern ve sonuçlar.

5. Annals of Nuclear Medicine

Romatoid artritte hastalık aktivitesinin tanısında ve izlenmesinde PET/BT'nin rolü.

4. Hafta

1. Current Opinion in Pediatrics
2. The Korean Journal of Pain

Faset eklem bozuklukları: Tanıdan tedaviye.

3. Current Opinion in Rheumatology

Kriyoglobulinemik vaskülit: 2023 güncellemesi.

4. Rheumatology

Miyozit için biyolojik ilaçlarda şu anda neredeyiz?

5. Nature Reviews

Sistemik olmayan jüvenil idiyopatik artritin tedavisi.

3. Hafta

1. Rheumatology and Therapy

Aksiyal spondiloartritte erken tedavinin rolü.

2. Nature Reviews

Still hastalığında son gelişmeler ve gelişen kavramlar.

3. Current Rheumatology Reports

Eroziv el osteoartriti: Son gelişmeler ve gelecekteki tedaviler.

4. Rheumatology

Romatoloji pratiğinde lenfadenopati: pragmatik bir yaklaşım.

5. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Gutta ürat düşürücü tedaviyi kılavuz önerilerinin ötesine taşımak.

2. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. Current Opinion in Rheumatology
3. Nature Reviews

Sistemik skleroz interstisyel akciğer hastalığı.

4. Expert Review of Clinical Immunology

Sistemik lupus eritematozus için biyobelirteçler.

5. Annals of the Rheumatic Diseases

ANCA ilişkili vaskülit için EULAR önerileri: 2022 güncellemesi.

1. Hafta

1. Pain Practice
2. Current Rheumatology Reports

Gut tedavisinde yeni ilaç çalışmaları.

3. Clinical and Experimental Rheumatology

Sjögren sendromu: Bir yılın derlemesi 2023.

4. Expert Review of Clinical Immunology

Jüvenil sistemik skleroz tedavisinde en iyi klinik uygulamalar.

5. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Romatoid artrit tedavisinde non-biyolojik ilaçlardaki gelişmeler.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ