22. Hafta

1. Bipolar Disorders

Geç başlangıçlı hezeyanlı mani.

2. Emergency Medicine Clinics of North America
3. The Lancet

Şizofrenide antipsikotiklerin etkinliği ve etkililiği.

4. Expert Opinion on Pharmacotherapy

DEHB farmakolojik tedavisinde son gelişmeler: Stimülanların ötesi.

5. Current Psychiatry Reports

Yeme bozukluklarında bilişsel-davranışçı terapide son gelişmeler (CBT-ED).

21. Hafta

1. World Psychiatry

Psikiyatri felsefesi: Teorik gelişmeler ve klinik uygulamalar.

2. Signal Transduction and Targeted Therapy

Majör depresif bozukluk: Hipotez, mekanizma, önleme ve tedavi.

3. The Lancet

Muskarinik sinyalleme bozukluğu olarak psikoz: Psikopatoloji ve farmakoloji.

4. Focus

Perinatal duygudurum ve anksiyete bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetimi.

5. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience

Klozapine kısmi yanıt veren veya vermeyen şizofreni hastalarında güçlendirme stratejileri.

20. Hafta

1. Schizophrenia Bulletin
2. The New England Journal of Medicine

Yaşlılarda tedaviye dirençli depresyon.

3. JAMA Network Open

Antipsikotiklerin neden olduğu akatizi tedavisinde ilaç etkinliği.

4. Schizophrenia Research

Katatonik belirtilerle seyreden şizofreninin tedavisi: Anlatısal bir derleme.

5. European Psychiatry

Bipolar depresyonda FDA onaylı atipik antipsikotiklerin etkinliği ve tolerabilitesi.

19. Hafta

1. Emergency Medicine Clinics of North America
2. Brain Sciences

Sendromik otizmde davranışsal ve psikiyatrik bozukluklar.

3. Journal of Clinical Medicine

Unipolar ve bipolar bozukluğu olan hastalarda psödodemans.

4. Current Psychiatry Reports

İleri yaşta bipolar bozukluğun biyobelirteçleri: Kanıta dayalı sistematik derleme.

5. Journal of Clinical Psychopharmacology

Tedaviye dirençli depresyonda dopamin kısmi agonistlerinin karşılaştırmalı etkinliği.

18. Hafta

1. The British Journal of Psychiatry

Bipolar bozuklukta ışığa duyarlılık.

2. International Journal of Environmental Research and Public Health

Gebelikte depresyon tedavisi: Güvenli mi, değil mi?

3. World Psychiatry

Borderline kişilik bozukluğu: Tanı, klinik tablo, etiyoloji, tedavi ve güncel tartışmalar.

4. Expert Opinion on Drug Safety

Şizofreni tedavisinde ikinci kuşak antipsikotiklerin yan etki yönetimi üzerine inceleme.

5. European Neuropsychopharmacology

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olanlarda antidepresanların plaseboyla karşılaştırılması.

17. Hafta

1. Current Opinion in Neurobiology
2. Drugs & Aging

Yaşlılarda inme sonrası depresyon: Genel bakış.

3. Psychological Medicine

Madde kullanımının varlığı ve tedavisi ile ilgili kişilik değişiklikleri.

4. Current Psychiatry Reports

Borderline kişilik bozukluğunda akut, kronik ve gündelik fiziksel ağrı.

5. Curēus

Yeni FDA onaylı psikiyatrik ilaçların kapsamlı bir incelemesi (2018-2022).

16. Hafta

1. Frontiers in Psychiatry
2. Schizophrenia Research

2024 yılında şizofreni sendromu: Ne biliyoruz?

3. IBRO Neuroscience Reports

Bipolar spektrum bozukluğunda bilişsel rehabilitasyon.

4. Journal of the American Medical Association Psychiatry

Yetişkinlerde yaygın anksiyete bozukluğu için psikoterapiler.

5. Journal of the American Medical Directors Association

Demansın davranışsal ve psikolojik semptomlarına ilişkin kılavuz önerileri.

15. Hafta

1. International Psychogeriatrics

Geç başlangıçlı psikozlara genel bakış.

2. Emergency Medicine Clinics of North America

Şiddetli ajitasyon ile hiperaktif deliryum.

3. Acta Psychiatrica Scandinavica

Anksiyete bozukluklarında antipsikotik ajanlar.

4. Current Opinion in Psychiatry

Şizofreni hastaları için ömür boyu ruh sağlığı tedavileri.

5. Psychogeriatrics

Demansta davranışsal ve psikolojik semptomların tedavisi: Pragmatik öneriler.

14. Hafta

1. Brain Sciences

Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde yeni yaklaşımlar.

2. Biological Psychiatry

Şizofrenide yeni tedaviler olarak muskarinik reseptör aktivatörleri.

3. Acta Psychiatrica Scandinavica

Anksiyete bozukluklarında antipsikotik ajanlar: Bir şemsiye derlemesi.

4. Journal of Neural Transmission

Bağımlılıkta nörobelirteçler: Tanımlar, geliştirme stratejileri ve son gelişmeler.

5. Frontiers in Psychiatry

Çocuk ve ergenlerde akut ruh sağlığı sorunlarında kanıta dayalı uzun vadeli girişimler.

13. Hafta

1. Molecular Psychiatry

Aktif unutma ve nöropsikiyatrik hastalıklar.

2. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences

Huntington hastalığında depresyonun tedavisi: Sistematik bir derleme.

3. The American Journal of Geriatric Psychiatry

Psikiyatride TDP-43 nörodejeneratif hastalıkların tanımlanması ve tanısı.

4. Annual Review of Clinical Psychology

Yeme bozukluklarının tedavisi: Mevcut durum, zorluklar ve gelecekteki yönler.

5. World Journal of Emergency Medicine

Gebelikte ve üreme çağındaki kadınlarda akut ajitasyonun acil servislerde yönetimi.

12. Hafta

1. Addictive Behaviors

Sosyal kaygı ve sorunlu sosyal medya kullanımı.

2. Frontiers in Psychiatry

Antipsikotik kaynaklı hiperprolaktineminin tedavisi.

3. Journal of Clinical and Experimental Hepatology

Kronik karaciğer hastalığı ve depresyonu olanlarda antidepresanlar.

4. Molecular Psychiatry

Psikotrop ilaçların kesilmesi: ilaç sınıfları arasında kanıtların sentezi.

5. L'Encéphale

Yetişkin nüfusta psikoterapinin dissosiyatif semptomlar üzerindeki etkinliği.

11. Hafta

1. Der Nervenarzt

Tedaviye dirençli obsesif-kompulsif bozukluklar.

2. General Hospital Psychiatry

Parkinson hastalığı psikozu için ikinci kuşak antipsikotikler.

3. Current Opinion in Psychiatry

Şizofrenide kanıta dayalı psikososyal girişimler: Eleştirel bir derleme.

4. International Journal of Bipolar Disorders

Ekstra uzun süreli lityum tedavisinin etkinliği: İlgili faktörler ve vaka serileri.

5. Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Tik acil durumları ve malign Tourette sendromu: Değerlendirme ve yönetim.

10. Hafta

1. Nature Reviews

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.

2. Current Opinion in Psychiatry

Şizofrenide kanıta dayalı psikososyal girişimler.

3. Pharmacological Research

Ergen depresyonu için yeni hızlı tedavi seçenekleri.

4. Curēus

Maskenin ardında: Parkinson hastalığı ve depresyon.

5. Pediatric Clinics of North America

Otizm spektrum bozukluğunda psikofarmakoloji yönetimi.

9. Hafta

1. Comprehensive Psychiatry

Yeme bozukluklarında evreleme modelleri.

2. BMC Psychiatry

ICD-11 kişilik bozukluğu sınıflandırmalarının pratik sonuçları.

3. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Gebelikte ve doğum sonrası dönemde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.

4. International Journal of Bipolar Disorders

Tekrarlayan duygudurum bozukluğu olanlarda lityum tedavisiyle intihar önlenmesi.

5. European Psychiatry

TSSB tedavi seçenekleri: 39 Avrupa ülkesindeki psikiyatristler arasında Büyükelçi araştırması.

8. Hafta

1. Sleep Medicine Clinics
2. Handbook of Clinical Neurology

Migrenin psikiyatrik komorbiditeleri.

3. Anesthesiology Clinics

Uyarıcı ilaçlar ve uyarıcı kullanım bozukluğu.

4. Molecular Psychiatry

Refrakter majör depresif bozukluk için derin beyin stimülasyonu.

5. Expert Review of Clinical Pharmacology

Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde farmakolojik ajanların etkinliği.

7. Hafta

1. Emergency Medicine Clinics of North America
2. The New England Journal of Medicine

Yaşlı erişkinlerde tedaviye dirençli depresyon.

3. The Lancet

Psikotik depresyon için farmakolojik tedaviler.

4. Human Psychopharmacology

Obsesif kompulsif bozuklukta antipsikotik kullanımı.

5. Best Practice & Research

Düşük ve orta gelirli ülkelerde gebelik ve lohusalıkta psikiyatrik acil durumlar.

6. Hafta

1. Emergency Medicine Clinics of North America
2. The Psychiatric Clinics of North America

Gençlerde uyku ve duygudurum bozuklukları.

3. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Erken başlangıçlı psikoz: Meta-analitik kanıt atlası.

4. Frontiers in Psychiatry

İnternet bağımlılığı olan gençlerde non-farmakolojik girişimlerin etkileri.

5. Expert Review of Clinical Pharmacology

Tedaviye dirençli şizofreninin tedavisinde farmakolojik ajanların etkinliği.

5. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Şizofreni için ilaçsız bilişsel davranışçı terapi.

2. Frontiers in Psychiatry

Paranoid kişilik bozukluğunda sezgi değişiklikleri.

3. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry

Parkinson hastalığında fiziksel şiddet ve saldırganlık.

4. International Journal of Bipolar Disorders

Lityum neden bipolar bozuklukta tercih edilen ilaç değildir?

5. The American Journal of Psychiatry

İleri yaş depresyonunda antidepresan sonrası bilişsel sonuçlar.

4. Hafta

1. The Psychiatric Clinics of North America
2. Handbook of Clinical Neurology

Migrenin biyodavranışsal tedavileri.

3. Der Nervenarzt

Tedaviye dirençli şizofreninin yönetimi.

4. General Hospital Psychiatry

Wernicke ensefalopatisinin tanı ve tedavisi.

5. Comprehensive Psychiatry

Doğum öncesi depresyon bozukluğunun tanısı.

3. Hafta

1. International Psychogeriatrics

Geç başlangıçlı psikozlara genel bakış.

2. Current Opinion in Psychiatry

Depresyonun kişiselleştirilmiş tedavisinde yeni trendler.

3. Psychiatry Investigation

Uzun etkili enjektabl antipsikotiklerin karşılaştırmalı güvenliği.

4. Assessment

Çocuk ve ergenlerde anksiyete ile ilişkili bozukluğun değerlendirilmesi.

5. Journal of Dual Diagnosis

Madde kullanım bozukluklarının tedavisinde bütünleştirici farmakoloji.

2. Hafta

1. Industrial Psychiatry Journal
2. Child Psychiatry and Human Development

Genç intiharına ilişkin ölçüm seçenekleri.

3. Schizophrenia Research

Gebelik ve doğum sonrası dönemde katatoni.

4. The American Journal of Psychiatry

Psikotropik ilaçlara bağlı kilo alma ve tedavisi.

5. Deutsches Ärzteblatt International

Çocukluk ve ergenlikte anoreksiya nervoza tanısı ve tedavisi.

1. Hafta

1. Current Psychiatry Reports

Sosyal medya ve gençlik ruh sağlığı.

2. Schizophrenia

Psikotik bozukluğu olanlarda kumar oynama bozukluğu.

3. Nature Reviews

Şizofreni: Nörokimyadan devrelere, semptomlara ve tedavilere.

4. Frontiers in Psychiatry

Tedaviye dirençli depresyon için Stanford nöromodülasyon terapisi.

5. Discover Mental Health

Demanstaki depresyonun birincil psikiyatrik hastalıktan ayırt edici özellikleri.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ