19. Hafta

1. Emergency Medicine Clinics of North America
2. Psychiatria Danubina

Aşkın psikodinamik yönleri: Bir literatür derlemesi.

3. International Journal of Mental Health Systems

Perinatal dönemde depresyon yönetimi: Kanıtların durumu.

4. Curēus

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde metakognitif terapinin kapsamı.

5. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines

Çocuk ve ergen olarak kötü muamele gören bireylerde aleksitimi: Bir meta-analiz.

18. Hafta

1. Frontiers in Psychiatry

Şizofrenide primer ve sekonder negatif semptomlar.

2. Schizophrenia Research

Obsesyon nedir? Obsesif kompulsif bozukluk ve şizofreni spektrumunu ayırt etmek.

3. Translational Psychiatry

Mani tedavisine yönelik mevcut ve yeni ortaya çıkan farmakolojik yaklaşımlar: Kritik bir genel bakış.

4. European Neuropsychopharmacology

Yetişkinlerde bipolar bozukluğun lityum tedavisi: Randomize çalışmaların ve meta-analizlerin sistematik bir derlemesi.

5. Molecular Psychiatry

Çocuklarda ve ergenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda stimülan dozu ve stratejilerinin tedavi sonuçlarına etkisi: Bir meta-analiz.

17. Hafta

1. Schizophrenia Bulletin

Şizofrenide anhedoni: Sistematik bir derleme ve karşılaştırmalı meta-analiz.

2. Pediatric Dermatology

Pediatrik deri yolma bozukluğu: Tedavinin gözden geçirilmesi.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Demans ve hafif bilişsel bozuklukta depresyon ve anksiyete için psikolojik tedaviler.

4. Clinical Psychology & Psychotherapy

Borderline kişilik bozukluğu ve bipolar bozukluğun ayırıcı tanısı: Benlik kavramı, kimlik ve benlik saygısı.

5. World Psychiatry

Şiddetli akıl hastalığı olan kişiler için toplum temelli sosyal girişimler: Son kanıtların sistematik bir derlemesi ve sentezi.

16. Hafta

1. The Urologic Clinics of North America

Kadın cinsel işlev bozukluklarının tıbbi tedavisi.

2. Skin Appendage Disorders

Trikotillomani: Şimdiye kadar ne biliyoruz?

3. Annual Review of Clinical Psychology

Çocuklarda ve ergenlerde bipolar bozukluğun psikososyal tedavisi.

4. Ageing Research Reviews

Geriatrik depresyon için transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS).

5. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery

Yanık hastasında travma sonrası stres bozukluğu: Sistematik bir derleme.

15. Hafta

1. StatPearls
2. Canadian Journal of Psychiatry
3. Annals of General Psychiatry
4. Frontiers in Psychiatry

Psikiyatride Ehlers-Danlos sendromu: Bir derleme.

5. Acta Psychiatrica Scandinavica

Şiddetli mental bozukluğu olan ebeveynlerin 0-6 yaş arası çocuklarında ruhsal ve pediatrik bozukluklar.

14. Hafta

1. Clinics in Geriatric Medicine

Yaşlılarda alkol kullanım bozukluğu.

2. Current Opinion in Psychiatry

Otizm spektrum bozukluğunda yeni tedaviler.

3. Canadian Journal of Psychiatry

Kişilik bozuklukları: Psikiyatrinin üvey çocukları.

4. Psychiatry Research

Maddeye bağlı psikoz ve bilişsel işlevsellik: Sistematik bir derleme.

5. Acta Psychiatrica Scandinavica

Travma sonrası stres bozukluğu için travma odaklı psikoterapiler: Sistematik bir gözden geçirme ve ağ meta-analizi.

13. Hafta

1. Lancet
2. Der Nervenarzt

Ketamin tedavisinin pratik yönleri-Güvenlik, kombinasyon tedavisi ve komorbiditeler.

3. The British Journal of Psychiatry

Borderline kişilik bozukluğu için psikoterapiler: Odaklanmış sistematik bir inceleme ve meta-analiz.

4. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Bipolar depresyonlu gençlerde ikinci nesil antipsikotiklerin etkinliği ve güvenliği: Sistematik derleme ve ağ meta-analizi.

5. Irish Journal of Medical Science

DEHB stimülan ilaçların kötüye kullanımı ve mevcut reçete yazma uygulamaları için düşünceler: Bir literatür derlemesi.

12. Hafta

1. Current Psychiatry Reports

Nöromodülasyon ve yeme bozuklukları.

2. Acta Psychiatrica Scandinavica

Klozapin yan etkilerinin tanınması ve yönetimi: Sistematik bir gözden geçirme ve kalitatif sentez.

3. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Borderline kişilik bozukluğunda beyin stimülasyonu girişimlerinin etkinliği ve tolere edilebilirliği: Sistematik bir derleme.

4. Pain Medicine

Reçeteli opioid alan kişilerde duygudurum ve anksiyete belirtileri: Boylamsal çalışmaların meta-analizlerini içeren sistematik bir derleme.

5. JAMA Psychiatry

Akut depresyonda kombine ve monoterapi antidepresan tedavilerinin karşılaştırması: Meta-analizle birlikte sistematik bir derleme.

11. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. Current Psychiatry Reports

Perinatal dönemdeki bipolar bozuklukta hastalık seyri ve tedavi güncellemeleri.

3. Brain Communications

COVID-19 sonrası kalıcı nöropsikiyatrik semptomlar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Annals of Clinical Psychiatry

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu: Davranışsal tedavi programlarının kanıta dayalı incelemesi.

5. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience

Çocuklarda ve ergenlerde intihar amaçlı olmayan kendine zarar vermenin tedavisi için psikotrop ilaçlar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

10. Hafta

1. International Journal of Molecular Sciences

Lityuma tedavi yanıtının genetik ve epigenetik belirteçleri.

2. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Şizofrenide nüksetme korkusu: Karma yöntemli sistematik bir derleme.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Travma sonrası stres bozukluğunun evrensel olarak önlenmesi için erken farmakolojik girişimler.

4. Journal of the Neurological Sciences

Vagus sinir stimülasyonu: Tedaviye dirençli depresyon için yeni bir tedavide güncelleme.

5. International Journal of Environmental Research and Public Health

Yetişkin kadınlarda zihinsel yetersizlik varken veya yokken otizm spektrum bozukluğu tanısı ve tedavisi.

9. Hafta

1. Schizophrenia Research

Duygudurum bozuklukları bağlamında psikoz yönetimi için kılavuz.

2. Clinics in Geriatric Medicine

Yaşlılarda halüsinojen kullanımı ve yanlış kullanımı.

3. Frontiers in Integrative Neuroscience

Farklı tanılardaki sanrıların klinik ve yapısal farklılıkları: Sistematik bir derleme.

4. Annual Review of Clinical Psychology

Mental bozuklukların tedavisinde gerçek zamanlı fonksiyonel MR görüntüleme.

5. Frontiers in Psychiatry

Dopamin reseptörü parsiyel agonistleri: Klinik etkinlikleri birbirinden farklı mı?

8. Hafta

1. Drugs

Alkol kullanım bozukluğunun farmakolojik tedavisine yönelik yeni ajanlar.

2. Autonomic Neuroscience

Depresyonda ve anksiyetede idrar yapma ve depolanmasıyla ilgili belirtiler.

3. Clinical Psychology & Psychotherapy

Okul öncesi yaşlarda yürütücü fonksiyonların değerlendirilmesi: Sistematik bir derleme.

4. Pediatric Research

Kronik pediatrik hastalıklar ve okuma güçlüğü riski: Öneriler içeren bir literatür derlemesi.

5. European Child & Adolescent Psychiatry

Çocuklarda ve ergenlerde tedaviye dirençli duygudurum bozuklukları için elektrokonvülsif terapi.

7. Hafta

1. The Lancet Neurology

Parkinson hastalığının nöropsikiyatrisi: İlerlemeler ve zorluklar.

2. Anaesthesia

Akut perioperatif nörobilişsel bozukluklar: Bir derleme.

3. Annual Review of Clinical Psychology

Ketamin ve hızlı etkili antidepresanların geleceği.

4. JAMA Psychiatry

Lityum tedavisinin intihar önleyici etkilerinin test edilmesi.

5. Journal of Affective Disorders

Travma sonrası stres bozukluğunda sosyal bilişsel performans: Bir meta-analiz.

6. Hafta

1. Nature Reviews Neurology.

Alzheimer hastalığında psikoz - Mekanizmalar, genetik ve terapötik fırsatlar.

2. World Psychiatry

Gençlik psikiyatrisi ile çocuk ve ergen psikiyatrisi arasında köprü kurma.

3. Environmental Research

Metal karışımları hamilelik sırasında artan kaygı ile ilişkilidir.

4. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Borderline kişilik bozukluğunda saldırganlık: Nörogörüntüleme çalışmalarının sistematik bir incelemesi.

5. World Psychiatry

Yeme bozukluklarının gelişen epidemiyolojisi ve farklı etyopatogenezi: Önleme ve tedavi için çıkarımlar.

5. Hafta

1. Current Opinion in Pharmacology

Karaciğer hastalığı olanlarda alkol kullanım bozukluğu tedavisi.

2. Biological Psychiatry

Spesifik fobiler için yok olma temelli tedavileri yeniden düşünmek.

3. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Otizm spektrum bozukluklarında antioksidan müdahaleler: Bir meta-analiz.

4. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie

Akut bakımda deliryum tespit araçlarının karşılaştırılması: Hızlı bir inceleme.

5. Nutritional Neuroscience

Psikiyatrik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde suda çözünen vitamin yetersizliği, eksikliği ve takviyesi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Hafta

1. Cells

Lityum ve erektil disfonksiyon: Genel bir bakış.

2. Continuum

Bilişsel ve nörodavranışsal belirtilere klinik yaklaşım.

3. Annual Review of Psychology

Çocukluk çağı antisosyal davranışları: Nörogelişimsel bir sorun.

4. Neurotherapeutics

Alzheimer hastalığı ile ilişkili duygusal ve nöropsikiyatrik bozukluklar.

5. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda hiperbarik oksijen tedavisi ve Tomatis ses tedavisinin etkisi.

3. Hafta

1. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America
2. Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Demansta psikozun paranoid ve yanlış tanımlama alt tipleri.

3. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie

Akut bakımda deliryum tespit araçlarının karşılaştırılması: Hızlı bir inceleme.

4. Neuropsychiatric Disease and Treatment

Bipolar bozukluğu olan hastalar için şema terapi: Teorik çerçeve ve uygulama.

5. Journal of Forensic and Legal Medicine

Psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalarda cinsel şiddet: Vaka yönetiminde dikkate alınması gereken faktörler.

2. Hafta

1. Journal of Neural Transmission
2. Current Opinion in Psychology

Çocukluk ve adölesan dönemde pozitif psikotik belirtiler.

3. Clinics in Geriatric Medicine

Yaşlı yetişkinlerde alkol ve madde kullanım bozukluklarını önleme stratejileri.

4. Journal of Affective Disorders

Bipolar bozukluklarda ne kullanılmamalıdır: Klinik uygulama kılavuzlarında önerilmeyen tedavilerin sistematik bir derlemesi.

5. Journal of Clinical Psychopharmacology

Juvenil psikotik bozukluklarda antipsikotiklerin karşılaştırmalı etkinliği ve tolere edilebilirliği: Sistematik bir derleme ve ağ meta analizi.

1. Hafta

1. Annual Review of Clinical Psychology

Ölçüm temelli ve veriye dayalı psikolojik tedavi.

2. CNS Drugs

Demansta apatinin farmakolojik yönetimi.

3. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America

Çocukluk çağı travması ve psikoz: Güncellenmiş kısa bir derleme ve vaka çalışması.

4. Clinical Psychology Review

Utanç ve sosyal kaygı bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sistematik bir derleme.

5. Journal of Affective Disorders

Tedaviye dirençli majör depresyon için güçlendirme stratejileri: Sistematik bir gözden geçirme ve ağ meta-analizi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ