22. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America
2. Journal of Viral Hepatitis

HBV DNA'ya dayalı tedavi kararları.

3. Indian Journal of Gastroenterology

Gebelikte akut karaciğer yetmezliği.

4. Surgical Oncology Clinics of North America

Erken evre özofagus ve mide kanserlerinde endoskopik tedaviler.

5. The American Journal of the Medical Sciences

İlerlemiş karaciğer sirozunda D-dimerler: Yararlı biyobelirteç mi, değil mi?

21. Hafta

1. Expert Review of Anticancer Therapy

Ailesel adenomatöz polipozisin güncel yönetimi.

2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Endoskopik ultrason eşliğinde biliyer drenaj (EUS-BD).

3. Korean Journal of Radiology

Tesadüfi pankreas kisti: Kanserden ne zaman endişelenmeli?

4. Scientific Reports

Proton pompası inhibitörleri kronik öksürüğün şiddetini biraz azaltır.

5. Clinical Infectious Diseases

Kronik Hepatit B’li annelerde dikey bulaşın önlenmesinde TAF ve TDF karşılaştırılması.

20. Hafta

1. World Journal of Gastroenterology

Viral hepatite güncel bakış açıları.

2. Cancers

İnce bağırsak tümörünün endoskopik tanısı.

3. Expert Opinion on Emerging Drugs

Karaciğer sirozunda sarkopeni tedavisi için yeni ilaçlar.

4. Annals of Internal Medicine

Gastroenteroloji/Hepatoloji: 2023'te kaçırmış olabileceğiniz şeyler.

5. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Endoskopik tam kalınlıkta rezeksiyon: Teknikler, uygulamalar, sonuçlar.

19. Hafta

1. Hepatology Communications

Granülomatöz karaciğer hastalıkları.

2. World Journal of Radiology

Kronik pankreatit: Ağrı ve BT/MR bulguları.

3. Mayo Clinic Proceedings

Sklerozan mezenterit: Klinisyenler için kısa bir klinik inceleme.

4. DEN Open

Ülseratif kolitte J poşunun endoskopik değerlendirmesi: Bir derleme.

5. Journal of Clinical Medicine

Akut kolesistitin tanı ve tedavisi: Pratik bir yaklaşım için kapsamlı bir derleme.

18. Hafta

1. British Medical Journal
2. Nature Reviews
3. Journal of Clinical Medicine

Portal ven trombozu: En son ve güncel bilgilerle bir derleme.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Remisyondaki İBH’de kalıcı gastrointestinal semptomlara pratik bir yaklaşım.

5. Cell Metabolism

Metabolik fonksiyon bozukluğu ile ilişkili steatohepatit için mevcut ve yeni tedaviler.

17. Hafta

1. Annals of Internal Medicine
2. Cancers

Otoimmün atrofik gastrit: Klinik bir derleme.

3. Nutrients

Aktif ülseratif kolit tedavisinde kullanılan bitkisel ilaçlar.

4. Digestive Diseases and Sciences

Akut pankreatitte venöz tromboz: Ne yapılmalı, yapılmamalı?

5. Clinical Nutrition

Çölyak hastalığı: Glutensiz beslenmenin ötesinde yeni tedaviler.

16. Hafta

1. Current Opinion in Gastroenterology

İskemik hepatit hakkında güncelleme.

2. Hepatology Communications

Alfa-fetoprotein: Geçmiş, bugün ve gelecek.

3. Immunology and Allergy Clinics of North America

Eozinofilik özofajitli yetişkin hastanın klinik değerlendirilmesi.

4. World Journal of Clinical Cases

İnflamatuar barsak hastalığında tedavinin kesilmesi: Güncel görüşler.

5. World Journal of Gastroenterology

Hepatolitiazis: Epidemiyolojisi, prezentasyonu, sınıflandırılması ve yönetimi.

15. Hafta

1. World Journal of Gastroenterology
2. World Journal of Hepatology

Amibik karaciğer apsesi: Bir güncelleme.

3. Indian Journal of Gastroenterology

Enfekte pankreas nekrozu: Yönetimde güncel eğilimler.

4. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Gastroparezi tedavisinde mevcut ve yeni çıkan farmakoterapi.

5. Journal of Clinical and Translational Hepatology

Normalin altındaki serum karaciğer enzim düzeyleri: Patofizyoloji ve klinik önemi.

14. Hafta

1. Immunology and Allergy Clinics of North America

Eozinofilik özofajitin farmakolojik yönetimi.

2. Visceral Medicine

İnflamatuvar bağırsak hastalığında mikrobiyota tedavisi.

3. Medicine

PPİ kullanımı hafif akut pankreatitte sonuçları iyileştirir.

4. Indian Journal of Gastroenterology

Akut karaciğer yetmezliğinde akut böbrek hasarı: Bir derleme.

5. Journal of Neurogastroenterology and Motility

Opioid nedenli konstipasyon: Tanı ve tedavide eski ve yeni kavramlar.

13. Hafta

1. Clinics in Liver Disease

Hepatik ensefalopati: Klinik belirtiler.

2. Journal of Clinical Medicine

Kistik fibrozlu kişilerde abdominal semptomların puanlanması.

3. United European Gastroenterology Journal

Crohn hastalığında intestinal striktürler: 2023'ten bir güncelleme.

4. Frontline Gastroenterology

Divertiküler hastalık: Patofizyoloji, sınıflandırma ve yönetim güncellemesi.

5. Best Practice & Research

Özofagus skuamöz hücreli kanserinin endoskopik tedavisi için küratif kriterler.

12. Hafta

1. Gut

BSG gastrointestinal endoskopide sedasyon kılavuzu.

2. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR önerileri.

3. Nature Reviews

Yetişkin çölyak hastalığının izlenmesinde en iyi uygulama kılavuzu.

4. Journal of Pancreatology

Kronik pankreatit ağrısının anlaşılması ve tedavisinde son gelişmeler.

5. Best Practice & Research

Özofagus adenokarsinomunun endoskopik tedavisi için küratif kriterler.

11. Hafta

1. Journal of Thoracic Disease
2. Cancers

Erken mide kanserinde ileri tanı ve tedavi amaçlı endoskopi.

3. Diagnostics

Kolanjiokarsinom tanısında ve endoskopik tedavisinde güncellemeler.

4. Nutrition in Clinical Practice

Yetişkin ve pediatrik inflamatuar bağırsak hastalığında diyet tedavileri.

5. Expert Opinion on Emerging Drugs

Non-alkolik steatohepatitte hepatik fibrozun tedavisinde yeni ortaya çıkan ilaçlar.

10. Hafta

1. Hepatology International

Sirozda cerrahi risk sınıflandırması.

2. World Journal of Clinical Cases

ICI nedenli kolitin tanı ve tedavisinde yeni stratejiler.

3. Expert Review of Clinical Immunology

IBH'de fibrozisin önlenmesi: Bağışıklık yolları ve klinik stratejiler.

4. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR uzlaşı önerileri.

5. Neurogastroenterology and Motility

Prokinetiklerin güvenlik ve etkinliği: ESNM ve ANSM uzman derlemesi.

9. Hafta

1. Gastroenterology

Pankreas kistlerinin tanısı ve yönetimi.

2. Indian Journal of Gastroenterology

Viral hepatitin neden olduğu akut karaciğer yetmezliği.

3. Journal of Gastrointestinal Surgery

Rektal nöroendokrin tümörler için endoskopik tedaviler.

4. Diseases of the Colon and Rectum

İleal poş bozukluklarının radyografik değerlendirilmesi: Sistematik bir derleme.

5. Lancet

Perikonsepsiyondan gebelik ve emzirmeye kadar İBH yönetimine ilişkin güncellemeler.

8. Hafta

1. Lancet
2. Cancer Immunology, Immunotherapy

Pankreas kanserinde klinik immünoterapi.

3. Digestive Endoscopy

Endoskopik ultrason eşliğinde doku edinimi konusunda Asya uzlaşı bildirisi.

4. Journal of Multidisciplinary Healthcare

Helicobacter pylori eradikasyonunda D3 vitamini girişimlerinde son gelişmeler.

5. European Journal of Clinical Pharmacology

Sirozlu hastalarda direkt oral antikoagülanların güvenli kullanımına ilişkin öneriler.

7. Hafta

1. Journal of Personalized Medicine
2. Clinical Liver Disease
3. Otolaryngologic Clinics of North America

Yetişkinlerde özofagus yabancı cisimleri.

4. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

İnce bağırsak kanamalarının endoskopik tedavisi.

5. Current Obesity Reports

Obezitede endoskopik tedaviler hakkında güncelleme.

6. Hafta

1. Digestion
2. Critical Reviews in Oncology/Hematology
3. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Yüzeysel gastrointestinal kanserin endoskopik tanısı.

4. Gut

GÖR modern tanısında güncellemeler: Lyon uzlaşısı 2.0.

5. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Kalıcı viral diyarenin başka bir nedeni olarak sapovirüs infeksiyonu.

5. Hafta

1. Canadian Medical Association Journal

Eozinofilik özofajit tanısı ve tedavisi.

2. Clinical Liver Disease

Hepatik ensefalopatinin yatarak tedavisi.

3. World Journal of Hepatology

Metabolik hastalık ve karaciğer: Bir derleme.

4. Intestinal Research

Kalıtsal kolorektal kanser için tarama ve gözetim.

5. Expert Opinion on Biological Therapy

Yetişkinlerde Crohn hastalığı için biyolojik ilaçların klinik kullanımı.

4. Hafta

1. Clinical Liver Disease
2. Curēus

Trombositopenide endoskopik işlemlerin güvenliği.

3. Journal of the Canadian Association of Gastroenterology

Crohn hastalığı sonuçlarını tahmin eden biyobelirteçler.

4. Digestion

Özofagus motilite bozuklukları: Tanı ve tedavi stratejileri.

5. GE Portuguese Journal of Gastroenterology

Pankreas hastalıklarında beslenme: Gastroenterolog için yol haritası.

3. Hafta

1. Gastroenterology
2. Tomography

Primer sklerozan kolanjit: Tanı kriterleri.

3. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Kolon obstrüksiyonu endoskopik yönetimi.

4. Journal of Neurogastroenterology and Motility

Refrakter gastroözofageal reflü hastalığı: Tanı ve yönetim.

5. Medicina

İdiyopatik yavaş transit konstipasyon: Patofizyoloji, tanı ve yönetim.

2. Hafta

1. Nutrients
2. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Laringofaringeal reflü tanısı ve tedavisi.

3. Visceral Medicine

Karaciğer sirozunda antikoagülasyonun zorluğu.

4. Journal of Clinical Medicine

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda venöz tromboembolizm.

5. Therapeutic Endoscopic Ultrasound for Complications of Pancreatic Cancer

Pankreas kanseri komplikasyonlarında terapötik endoskopik ultrason.

1. Hafta

1. Clinical Liver Disease
2. Curēus

Karaciğer hastalığının tanısı ve tedavisi.

3. Antibiotics

Nozokomiyal peritonitin optimize tedavisi.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Alt gastrointestinal kanamanın tedavisindeki gelişmeler.

5. Nature Reviews

GÖR hastalığının patofizyolojisi: Tanı ve tedavi için çıkarımlar.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ