9. Hafta

1. JAMA

Anal fissürlerin tanısı ve tedavisi -2021.

2. Curēus

Yağlı karaciğer hastalığının tedavisi: Günümüz ve gelecek.

3. Diagnostics

Pankreatik nöroendokrin neoplazmların tanısında endoskopik ultrasonun rolü.

4. International Journal of Colorectal Disease

Crohn hastalığının cerrahi yönetimi: Günümüzde tıbbın geldiği en son noktanın bir derlemesi.

5. Endoscopy International Open

Gastroözofageal reflü hastalığında transoral insizyonsuz fundoplikasyonun uzun dönem sonuçları: Sistematik derleme ve meta-analiz.

8. Hafta

1. The American Journal of Gastroenterology

ACG Klinik Rehberi: İrritabl bağırsak sendromunun yönetimi / 2021.

2. Digestive Diseases

Genel pratikte kronik abdominal ağrı.

3. Nutrients

Karaciğer sirozu olan hastalarda malnütrisyon.

4. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Kompleks biliyer litiaziste dilatasyon yardımıyla taş ekstraksiyonu: Teknik yönler ve pratik prensipler.

5. Therapeutic Advances in Gastroenterology

Eozinofilik özofajit: Çocuklarda ve yetişkinlerde klinik, endoskopik, histolojik ve terapötik açıdan farklılıklar ve benzerlikler.

7. Hafta

1. Journal of Surgical Oncology

Pankreatik duktal adenokarsinom için immünoterapi.

2. Journal of Hepatology

Steatohepatitin sekonder nedenlerinin tanısı ve yönetimi.

3. Neurogastroenterology and Motility

Yetişkinlerde kronik konstipasyon: Konservatif, davranışsal, medikal ve cerrahi tedaviler.

4. Frontiers in Oncology

Mide kanserinde tedavi öncesi düşük albümin/globulin oranı, kötü prognozu öngörür: Bir meta-analizden çıkarımlar.

5. Gut

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda SARS-CoV-2 aşılaması: Bir uluslararası uzlaşı toplantısından öneriler.

6. Hafta

1. The Lancet

Otoimmün hepatitte varolan ve yeni tedavi seçenekleri.

2. Clinical Liver Disease

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve en son kılavuz güncellemeleri.

3. ANZ Journal of Surgery

Akut komplike apandisitte post-operatif antibiyotik tedavinin süresi: Sistematik derleme ve meta-analiz.

4. International Journal of Colorectal Disease

C-reaktif protein, kolorektal cerrahide anostomoz kaçağını öngörebilir: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

İleri evre pankreas kanserinde pankreatik enzim replasman tedavisinin kısa ve uzun dönemli sonuçlara etkisi: Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.

5. Hafta

1. Colorectal Disease

Acil kolorektal cerrahide ACPGBI uzlaşı rehberi / 2021.

2. Current Opinion in Gastroenterology

Otoimmün hepatit: İmmünopatogenezden tanısal ve terapötik yeniliklere.

3. Gastroenterology

Dirençli Helicobacter pylori infeksiyonunun yönetimi üzerine AGA klinik pratik güncellemesi: Uzman görüşü.

4. The Lancet

İrritabl bağırsak sendromu ve organik gastrointestinal hastalıkların birbiriyle çakışması.

5. Gastroenterology

Erken başlangıçlı kolorektal kanserlerde epidemiyoloji, moleküler karakterizasyon, tanı ve tarama stratejileri üzerine bir güncelleme.

4. Hafta

1. JAMA
2. Journal of Translational Internal Medicine

Hemoroidlerin endoskopik tedavisindeki ilerlemeler.

3. Journal of Clinical Medicine

Peutz-Jeghers sendromunun yönetimi: Avrupa Herediter Tümör Grubu (EHTG) Kılavuzu.

4. Journal of Gastrointestinal Cancer

Çok küçük duodenal nöroendokrin tümörlerin endoskopik yönetimi.

5. Current Gastroenterology Reports

Dirençli gastroparezilerin tedavisinde gastrik elektrik stimülasyonu: Yönetimine güncel yaklaşım.

3. Hafta

1. Nature Reviews
2. Journal of Clinical Medicine

Pankreatik sıvı koleksiyonlarının endoskopik yönetimi.

3. Endoscopic Ultrasound

EUS rehberliğinde pelvik drenaj: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. The Korean Journal of Internal Medicine

Pankreas lezyonlarının minimal invaziv yönetiminde endoskopik tedavinin rolü.

5. European Journal of Gastroenterology & Hepatology

Direkt oral antikoagülanlar ile majör gastrointestinal kanama riski: Tipi ve dozu önemli mi? Sistematik bir derleme ve ağ meta-analizi.

2. Hafta

1. Endoscopy

Kolorektal kanser taramasında kolon kapsül endoskopisi: Bir sistematik derleme.

2. Inflammation and Regeneration

İnflamatuvar bağırsak hastalığı için bakteriyoterapi.

3. Digestive Diseases and Sciences

Gebelikte karaciğer biyopsisi: İki vaka raporu ve literatür derlemesi.

4. Journal of Clinical and Translational Hepatology

Akut karaciğer yetmezliğindeki koagülopatinin klinik yönleri.

5. Gastroenterology Research

İmmünterapötik ajanların gastrointestinal advers etkileri: Sistematik bir derleme.

1. Hafta

1. Digestive Diseases and Sciences

Gastrointestinal kanamalarda antikoagülanların etkisini tersine çevirme: Tedavi kılavuzlarının derlemesi.

2. Current Gastroenterology Reports

Gastrik varislerin yönetiminde endoskopik ultrasonun rolü.

3. Annals of Gastroenterology

Yaşlılarda kolorektal kanserlerin önlenmesi için aspirin: Dost mu düşman mı?

4. Hepatology

Sirozlu hastalarda rifaksimin kullanımı.

5. Gastrointestinal Endoscopy

Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneği İnfeksiyon Kontrolü Zirvesi / 2021: GİS endoskopisinde infeksiyon kontrolünün güncellemesi, zorlukları ve geleceği.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ