31. Hafta

1. Best Practice & Research

Gebelikte non-obstetrik cerrahi (kalınbağırsak ve mesane cerrahisi dâhil).

2. Gastroenterology Clinics of North America

Hepatit E. Epidemiyoloji, klinik seyir, önleme ve tedavi.

3. United European Gastroenterology Journal

Metabolik endoskopi: Bugünün bilimi-yarının tedavisi.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Videoendoskopi çapında, inflamatuvar bağırsak hastalığı ile ilişkili kolonik displazinin prognozu (1990’dan günümüze). Meta-analizle birlikte sistematik derleme.

5. Gastroenterology

Geniş, proksimal poliplerde kolorektal endoskopik rezeksiyon sonrası profilaktik klipleme, kanamayı önler: Randomize çalışmaların meta-analizi.

30. Hafta

1. The Lancet

İmmün checkpoint inhibitörlerinin neden olduğu enterokolitin yönetimi için İngiliz Gastroenteroloji Derneği kılavuzu / 2020.

2. Current Opinion in Gastroenterology

Gastroözofageal reflü hastalığında regürjitasyonun yönetimi.

3. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Non-Çölyak glüten ve buğday duyarlılığı.

4. United European Gastroenterology Journal

Gebelikte Crohn hastalığı için ameliyat: Ulusal çapta bir anket.

5. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Kronik viral hepatit ve metabolik bozukluk.

29. Hafta

1. The Lancet

COVID-19 pandemisinde karaciğer bozukluğu olan hastaların yönetimi: Bir Asya-Pasifik görüş bildirisi.

2. Nature Reviews

Rektal kanserin multidisipliner yönetimi.

3. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Kronik karaciğer hastalığı ve gebelik: Derleme makale.

4. Journal of Medical Virology

COVID-19 tanısı konmuş hastalarda gastrointestinal ve hepatik anormallikler: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Alt gastrointestinal kanaması olan hastalarda erken kolonoskopi sonuçları iyileştirmez: Randomize çalışmaların sistematik derlemesi.

28. Hafta

1. Nature Reviews

Kolanjiyokarsinom 2020: Mekanizması ve yönetimindeki en son ilerlemeler.

2. Diseases of the Colon and Rectum

Sol kolon divertiküliti için Amerikan Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği Pratik Rehberi / 2020.

3. Journal of Digestive Diseases

Yeni koronavirüs infeksiyonunun sindirim sistemi tutulumu: Gastroenteroloji perspektifinden infeksiyon önlemesi ve kontrolü.

4. International Journal of Colorectal Disease

Refrakter metastatik kolorektal kanserler için kurtarma tedavilerinin sistematik bir derlemesi.

5. Hepatology

Hepatosellüler karsinom için lokal ve bölgesel tedaviler.

27. Hafta

1. Best Practice & Research

Gebelikte abdominal görüntüleme (maternal ve fetal riskler).

2. Endoscopy

Gastrointestinal motilite bozukluklarının endoskopik yönetimi: ESGE Kılavuzu 2020.

3. Pancreatology

Kronik pankreatit yönetiminde tanısal endoskopik ultrasonun rolü üzerine uluslararası uzlaşı kılavuzu. Uluslararası Pankreatoloji Derneği, Amerikan Pankreatoloji Derneği, Japon Pankreas Derneği, Avrupa Pankreatik Klübü önerileri / 2020.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda COVID-19.

5. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Kadınlarda erkeklere göre non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı riski daha düşüktür fakat hastalığın ilerleme riski daha yüksektir.

26. Hafta

1. Hepatology

Hepatik hidrotoraksın multidisipliner yönetimi 2020: Kanıta dayalı bir derleme ve kılavuz.

2. Current Gastroenterology Reports

Şüpheli erken kronik pankreatitte değerlendirme ve yönetim.

3. Therapeutic Advances in Gastroenterology

Optik değerlendirme: Kolorektal neoplazilerin etkili yönetimi için püf noktaları.

4. Hepatology Research
5. Medicines

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının oral belirtileri ve hastalık aktivitesini gösteren non-invaziv belirteçlerin rolü.

25. Hafta

1. European Journal of Cancer

Metastatik özogastrik kanserlerde disfaji palyasyonu: Uluslararası multidisipliner bir görüş bildirisi.

2. Annals of the New York Academy of Sciences

Özofagogastrik bileşke çıkış obstrüksiyonlarına nasıl yaklaşmalı?

3. Therapeutic Advances in Gastroenterology

İnflamatuvar bağırsak hastalığının yönetiminde tamamlayıcı ve alternatif tedaviler.

4. Gastroenterology

Randomize kontrollü bir çalışmaya göre; pankreasın kistik lezyonları için yapılan endoskopik ultrasonografi kılavuzluğundaki ince iğne aspirasyonunda antibiyotik profilaksisi gerekmez.

5. The American Journal of Gastroenterology

Siroza bağlı hepatik ensefalopatinin yönetiminde, amonyak düzeyleri klinik yönetime kılavuzluk yapmaz.

24. Hafta

1. The American Journal of Gastroenterology

ACG Klinik Rehberi: Kronik pankreatit.

2. World Journal of Gastroenterology

Sol ventrikül destek cihazlarında gastrointestinal kanamanın tedavisi: Kapsamlı bir derleme.

3. Clinical and Experimental Gastroenterology

Endoskopik ultrason rehberliğinde safra kesesi drenajı: Güncel perspektifler

4. Therapeutic Advances in Gastroenterology

Barret özofagusunda ve erken özofageal adenokarsinomda endoskopik tedavinin endikasyonları, kontrendikasyonları ve kısıtlamaları.

5. World Journal of Emergency Surgery

COVID-19 hastalarında cerrahi: Operasyonel direktifler.

23. Hafta

1. Gastrointestinal Endoscopy

Akalazya yönetimi üzerine ASGE kılavuzu / 2020.

2. The Lancet

COVID-19 hastalarında gastrointestinal ve karaciğer tutulumunun belirtileri ve prognozu: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. Clinical Gastroenterology and Hepatology

COVID-19 infeksiyonunda diyare: Patogenez, epidemiyoloji, önleme ve yönetim.

4. The American Journal of Gastroenterology

Rutin klinik pratikte profilaktik endoskopik klipleme, polipektomi sonrası geç ortaya çıkan kanamaları önlemez: Bir eğilim skoru eşleme analizli kohort çalışma.

5. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Hepatit B ile ilişkili glomerülonefrit ve tedavi optimizasyonu.

22. Hafta

1. Gut

Klinik pratikte karaciğer biyopsisi rehberi. İngiliz Gastroenteroloji Derneği, Kraliyet Radyologlar Koleji ve Kraliyet Patoloji Koleji / 2020.

2. Current Gastroenterology Reports

Hepatolitiazisin yönetimi: Literatürün bir derlemesi.

3. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Fibrostenoz ile seyreden Crohn hastalığının medikal tedavisi. Sistematik derleme.

4. Liver International

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının güncel yönetimi.

5. Gastroenterology

Kolorektal kanserleri kimyasal maddelerle önleme (kemo-önleme).

21. Hafta

1. Gastrointestinal Endoscopy

Familyal Adenomatöz Polipozis sendromunda endoskopinin rolü / Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneği Kılavuzu 2020 /

2. Nature Reviews

Çocuklarda ve yetişkinlerde fonksiyonel konstipasyonun yönetimi.

3. Intestinal Research

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında ekstraintestinal belirtilerin patogenezi ve klinik perspektifi.

4. Journal of Digestive Diseases

Yeni koronavirüs enfeksiyonunda sindirim sistemi tutulumu: Gastroenteroloji perspektifinden enfeksiyonu önleme ve kontrol.

5. Gastroenterology

Yapay zekânın gastroenteroloji ve hepatolojiye uygulanması.

20. Hafta

1. World Journal of Emergency Surgery

Yaşlılarda akut apendisitin tanısı ve tedavisi için SIFIPAC/WSES/SICG/SIMEU Kılavuzu / 2019.

2. Surgical Oncology Clinics of North America

Apendiks, kolon ve rektumun nöroendokrin tümörleri.

3. Journal of Clinical Medicine

Gebelikte intrahepatik kolestaz: Literatürün bir derlemesi.

4. World Journal of Gastroenterology

Karaciğer sirozunda spontan portosistemik şantlar: Klinik ve terapötik yönler.

5. Obesity Surgery

COVID-19 pandemisinde metabolik ve bariatrik cerrahi için, Uluslararası Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Federasyonu / IFSO önerileri.

19. Hafta

1. Digestive Endoscopy

COVID-19 ve gastrointestinal endoskopi: Neler hesaba katılmalı?

2. Colorectal Disease

COVID-19: Kolorektal cerrahiye etkisi.

3. International Journal of Molecular Sciences

Tat bozuklukları, inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve karaciğer sirozunda görülen çinko eksikliği için Japon pratik rehberi.

4. Current Opinion in Gastroenterology

Kronik intestinal psödo-obstrüksiyon üzerine güncelleme.

5. Journal of Medical Ultrasonics

Safra kesesi duvar kalınlaşmasının B-mod ultrasonografik tanısı.

18. Hafta

1. Digestive Endoscopy

COVID-19 pandemisinde gastrointestinal endoskopi. Japon Gastroenterolojik Endoskopi Derneğinden öneriler.

2. Digestive Diseases and Sciences

Mast hücresi aktivasyon sendromu: Gastroenteroloji uzmanları için bir el kitabı.

3. Gastroenterology

COVID-19 sürecinde inflamatuvar bağırsak hastalıklarının yönetimi üzerine AGA klinik pratik güncellemesi: Uzman yorumları.

4. Gastrointestinal Endoscopy

Antiplatelet ve/veya antikoagülan tedavi, EUS rehberliğindeki biliyer drenajda hemorajik advers etkileri artırmaz

5. Journal of Crohn's & Colitis

Crohn hastalığı için ECCO kılavuzu: Cerrahi tedavi.

17. Hafta

1. Surgical Endoscopy

Bariatrik cerrahi üzerine EAES klinik pratik rehberi: IFSO‑EC, EASO ve ESPCOP tarafından uygun bulunan 2020 güncellemesi.

2. Der Hautarzt
3. Translational Gastroenterology and Hepatology

Non-invaziv tanı: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve alkolik karaciğer hastalığı.

4. Gut

Dekompanse sirozda albümin: Yeni konseptler ve perspektifler.

5. Journal of Gastroenterology

Kronik Hepatit B’de nukloz(t)id analoglarının advers etkileri: Sistematik bir derleme.

16. Hafta

1. World Journal of Emergency Surgery

Perfore ve kanamalı peptik ülserler: WSES kılavuzu / 2020.

2. Radiographics

Endoskopik ultrason rehberliğindeki biliyer drenaj için radyolojik değerlendirme.

3. Current Treatment Options in Gastroenterology

Bariatrik cerrahinin ve endoskopik bariatrik tedavilerin GÖR hastalığına etkileri: Bir güncelleme.

4. Journal of Clinical Gastroenterology

Sirozlu hastalarda renal hastalığın değerlendirmesi.

5. Journal of Crohn's & Colitis

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda COVID-19 riski artmış mıdır?

15. Hafta

1. World Journal of Emergency Surgery

Karaciğer travması: WSES 2020 kılavuzu.

2. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America

Dirençli gastroözofageal reflü hastalığı ve fonksiyonel heartburn.

3. Intestinal Research

Crohn hastalığında fibrostenotik striktürler.

4. World Journal of Gastroenterology

Pankreas kistlerinin yönetimiyle ilgili kılavuzlarda benzerlikler ve farklılıklar.

5. JAMA

Nonalkolik steatohepatit. Bir derleme.

14. Hafta

1. Nature Reviews
2. Journal of Clinical Medicine

Primer sklerozan kolanjite genel bir bakış.

3. Current Gastroenterology Reports

Gastroözofageal reflü hastalığı için yeni tedaviler: Proton pompası inhibitörlerinin ötesinde.

4. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Crohn hastalığında anemi ve demir eksikliği.

5. Medical Oncology

Karaciğer sirozu olan hastalarda hepatosellüler karsinoma için laparoskopik termoablasyon. Zorlu tümörler için etkili bir prosedür.

13. Hafta

1. Endoscopy

Avrupa’da sindirim kanalı kanserlerinin taramasında gastrointestinal endoskopinin rolü: Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneğinden bir görüş bildirisi.

2. Nature Reviews. Disease Primers
3. Current Gastroenterology Reports
4. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Endoskopik ultrason rehberliğinde karaciğer biyopsisi: En son kanıtlar.

5. The British Journal of Surgery

Laparoskopik sağ kolektomide intrakorporeal ve ekstrakorporeal anastomozları karşılaştıran randomize klinik çalışma. (IEA çalışması).

12. Hafta

1. The Lancet Gastroenterology and Hepatology

Önceden bir sindirim sistemi hastalığı olan kişilerde COVID-19'un etkileri.

2. Digestive Diseases and Sciences

Helicobacter pylori: Mevcut teşhis ve yönetim stratejilerinin derlemesi.

3. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Derleme makale: Gebelik ve laktasyonda mide yanmasının (heartburn) yönetimi.

4. Endoscopy International Open

Hiler kolanjiyokarsinomda preoperatif biliyer drenaj: Ne zaman ve nasıl?

5. International Journal of Colorectal Disease

Transvers kolon kanserinde; laparoskopik ve açık kolektominin, güvenlik, etkinlik ve onkolojik sonuçlarının karşılaştırılması.

11. Hafta

1. Gastroenterology

Displazili ve/veya erken kanserli Barret özofagusunun endoskopik tedavisi üzerine AGA klinik pratik güncellemesi: Uzman derlemesi.

2. Liver International
3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Endoskopik ultrasonografi: İçeriden bir görünüm.

4. International Journal of Colorectal Disease

50 yaşın altındaki kişilerde premalign kolorektal poliplerin lokasyonu: Sigmoidoskopi taraması için bir başka gerekçe.

5. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Ülseratif kolitte fekal kalprotektin ve histolojik remisyon.

10. Hafta

1. The American Journal of Gastroenterology

ACG Klinik rehberi: İnce Bağırsaklarda Aşırı Bakteri Çoğalması

2. Colorectal Disease

Avrupa Koloproktoloji Derneği: Hemoroidal hastalık için rehber.

3. Chronic Diseases and Translational Medicine

Çocuklarda ve yaşlılarda Helicobacter pylori infeksiyonunun tanısı ve tedavisi.

4. Diagnostics

Pankreatik fibroz ve kronik pankreatit: Klinik uygulama için non-histolojik tanıların mini bir derlemesi.

5. Endoscopy International Open

Rezektabl olmayan malign hiler obstrüksiyonlarda unilateral ve bilateral endoskopik stentlemenin karşılaştırması: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

9. Hafta

1. Gastroenterology

Orta dereceli ve şiddetli ülseratif kolitin yönetimi için AGA klinik pratik rehberi / 2020.

2. Nature Reviews

Primer biliyer kolanjit: Patogenezi ve tedavi imkânları.

3. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Sirozlu hastalarda renal bozukluğun tanısı ve yönetimi.

4. Blood Reviews

Antiplatelet tedavi alan olan hastalarda kanamaların ve prosedürlerin yönetimi.

5. Endoscopy

Biliyer striktürü olan hastalarda farklı kolanjiyoskopların tanısal performansı: Sistematik bir derleme.

8. Hafta

1. Gastroenterology

Gastrik intestinal metaplazinin yönetimi üzerine AGA klinik pratik rehberi / 2020.

2. Gut

Hepatik fibrozisin non-invaziv değerlendirmesinde ilerlemeler.

3. Clinical Gastroenterology and Hepatology

İnflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar için diyet rehberi / IOIBD 2020.

4. Drugs

Crohn hastalığında postoperatif rekürrensin ilaç tedavisiyle önlenmesi.

5. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Gastroenteroloji programı direktörleri ve endoskopi eğitiminde uzman kişilerle yapılan Delfi anketi temelinde; Endoskopiyi öğretmede en iyi pratikler.

7. Hafta

1. Endoscopy

ERCP ile ilişkili advers etkiler: Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ESGE) Kılavuzu / 2020.

2. Gastroenterology

Fonksiyonel Heartburn için Amerikan Gastroenteroloji Derneği klinik pratik güncellemesi: Uzman derlemesi / 2020.

3. Current Gastroenterology Reports

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında ilk seçenek biyolojikler veya küçük moleküller: Klinisyenler için pratik bir rehber.

4. Journal of Clinical Gastroenterology

Kronik konstipasyon tedavisinde kullanılan ilaçların karşılaştırmalı etkinlikleri.

5. Journal of Hepatology

İntrahepatik kolanjiyokarsinom için sistemik tedaviler.

6. Hafta

1. Journal of Crohn's & Colitis

Crohn hastalığında kullanılan terapötikler üzerine ECCO kılavuzu: Medikal tedavi.

2. Current Treatment Options in Gastroenterology

Ruminasyon sendromu: Tanısı ve tedavisi.

3. Cancers

Pankreas kanserinde pankreatik enzim replasman tedavisi.

4. Esophagus

Psödoakalazya: Literatürün sistematik bir derlemesi.

5. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Gerçek yaşam pratiğinde, eozinofilik özofajit için yapılan tedavilerin etkinliği.

5. Hafta

1. Techniques in Coloproctology

İtalyan Kolorektal Cerrahi Derneğinin (SICCR) inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) görüş bildirisi: İBH yönetiminin genel prensipleri.

2. GE Portuguese Journal of Gastroenterology

Yaşlılarda enteroskopi: Prosedürel yönleri, endikasyonları, verimliliği ve güvenliği.

3. Journal of Gastroenterology

Primer biliyer kolanjit için yeni geliştirilen tedaviler.

4. Current Treatment Options in Gastroenterology
5. International Journal of Colorectal Disease

Transvers kolon kanserinde laparoskopik ve açık kolektominin güvenliğinin, etkinliğinin ve onkolojik sonuçlarının karşılaştırması: Bir meta-analiz.

4. Hafta

1. The American Journal of Gastroenterology

Kronik pankreatit: Zor bir hastalığı yönetme.

2. Journal of Medical Ultrasonics

Yeni ultrason tekniklerinin fokal karaciğer lezyonlarında uygulanması.

3. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Orta ve şiddetli aktif ülseratif kolitte ilk ve ikinci seçenek ilaç tedavileri: Güncellenmiş bir ağ meta-analizi.

4. Current Treatment Options in Gastroenterology

Minör özofageal fonksiyonel bozukluklar: Bu tanıma uygunlar mı?

5. BMJ Open

Erken evre mide kanserinde endoskopik submukozal diseksiyon ve endoskopik mukozal rezeksiyonun karşılaştırması: Bir meta-analiz.

3. Hafta

1. The American Journal of Gastroenterology

ACG Klinik Rehberi: Hepatik ve mezenterik dolaşım bozuklukları / 2020.

2. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Varis dışı üst gastrointestinal kanamaların yönetimindeki endoskopik ilerlemeler: Bir derleme.

3. Current Gastroenterology Reports

İnce bağırsak divertükülozisi: Patogenezi, klinik yönetimi ve yeni konseptler.

4. Clinical Endoscopy

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında kolon kapsül endoskopisi.

5. Gastroenterology

Kronik konstipasyonun mekanizması, değerlendirmesi ve yönetimi / 2020.

2. Hafta

1. Current Opinion in Gastroenterology

Gastroenterologun anal fissür yönetimi.

2. Digestion

Hafif ve orta şiddetli/şiddetli ülseratif kolit için tedavi algoritması: Bir güncelleme.

3. Obesity Surgery

Post-gastrik bypass kronik diyarenin tanı ve tedavi açısından yönetimi: Sistematik bir derleme.

4. The American Journal of Gastroenterology

Post-ablasyon Barret özofagusu hastalarına yaklaşım.

5. Clinical Endoscopy

Akut kolesistitli yüksek risk taşıyan cerrahi hastalara pratik yaklaşım: Perkütan yaklaşım ve endoskopik alternatiflerin karşılaştırması.

1. Hafta

1. The Journal of Allergy and Clinical Immunology

Eozinofilik özofajitin tanısı ve tedavisi.

2. Digestion

İnflamatuvar bağırsak hastalığının gebelikte ve emzirme döneminde yönetimi üzerine güncelleme.

3. Expert Review of Gastroenterology & Hepatology

Roma IV fonksiyonel kronik konstipasyonun tanı ve tedavisine bir yaklaşım.

4. Arab Journal of Gastroenterology

İlaç kullanımına bağlı pankreatit: Bir güncelleme.

5. Clinical Gastroenterology and Hepatology

Erken kolonoskopi, alt gastrointestinal kanamalı hastalarda sonuçları iyileştirmez: Randomize çalışmaların sistematik derlemesi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ