9. Hafta

1. Heart Failure Clinics

Kronik kalp yetersizliği tedavisindeki yenilikler.

2. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes, and Obesity

Ailesel hiperkolesterolemi için yeni tedaviler.

3. Expert Review of Cardiovascular Therapy

Rekürren spontan koroner arter diseksiyonları.

4. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Şüpheli infektif endokarditin değerlendirilmesinde görüntüleme.

5. Current Pharmaceutical Design

Kardiyovasküler hastalıklar için mevcut ve yeni ortaya çıkan biyobelirteçler üzerine en son güncelleme.

8. Hafta

1. European Heart Journal

Kardiyovasküler tıpta 2020 yılı: Kalp yetersizliği ve kardiyomiyopatiler.

2. Frontiers in Cardiovascular Medicine

Miyokard infarktüsünün tanısal ve prognostik biyobelirteçleri.

3. Arrhythmia and Electrophysiology

COVID-19 ile ilişkili aritmilerin dünya çapında bir araştırması.

4. Circulation

Kardiyak kanalopatilerde cinsiyetle ilişkili farklılıklar: Klinik pratik için öneriler.

5. The Canadian Journal of Cardiology

Triküspid kapak hastalıkları için transkateter girişimler: Ne yapmalı ve kimlere yapmalı?

7. Hafta

1. Critical Pathways in Cardiology

Akut miyokard infarktüsünün yanlış tanısı: Literatürün bir sistematik derlemesi.

2. Journal of the American College of Cardiology

Valvüler kapak hastalığı olanların yönetimi için 2020 ACC/AHA kılavuzu: Yönetici özeti.

3. Curēus

CIED implantasyonu yapılan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için stratejiler: Bir literatür derlemesi.

4. Circulation

Perkütan koroner girişim geçiren, oral antikoagülan ile tedavi edilen atriyal fibrilasyonlu hastalarda antitrombotik tedavi: Bir Kuzey Amerika Perspektifi: 2021 Güncellemesi.

5. Heart Failure Reviews

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda, balon pulmoner anjiyoplasti ile pulmoner endarterektominin karşılaştırması: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

6. Hafta

1. Annals of Cardiothoracic Surgery

Mitral kapakların görüntülemesi: Girişimsel cerrahlar için bir el kitabı.

2. Diagnostics

2021 yılında muayene odasında kan basıncını nasıl ölçmeliyiz ve nasıl ele almalıyız?

3. Journal of Cardiovascular Electrophysiology

Atriyal fibrilasyonun kateter ablasyonunda özofagusun korunması.

4. Clinics in Chest Medicine

Sol kalp hastalığında pulmoner hipertansiyon.

5. Current Opinion in Cardiology

Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde klinik ekokardiyografik değerlendirmelerin güncellemesi.

5. Hafta

1. Journal of Clinical Medicine

Kardiyak arrestte ECMO: Literatürün geleneksel bir derlemesi.

2. Trends in Cardiovascular Medicine

Kardiyovasküler görüntülemede yenilikçi yaklaşımlar.

3. Current Opinion in Organ Transplantation

Böbrek ve karaciğer nakli yapılacak kişilerin kardiyolojik değerlendirmesi.

4. Clinics in Chest Medicine

Kronik tromboembolik hastalık ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon.

5. Current Atherosclerosis Reports

Dislipidemi tedavisinde balık (yağı) hakkındaki gerçekler.

4. Hafta

1. Current Cardiology Reports

Diabetes mellituslu hastalarda hipertansiyon tedavisi: Çağdaş bir yaklaşım.

2. Herzschrittmachertherapie & Elektrophysiologie

Konjenital kalp hastalığı olan yetişkinlerde ekstrasistoller: Tedavi seçenekleri.

3. Clinical Journal of the American Society of Nephrology

Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda kalp yetersizliğinin yönetimi.

4. Journal of Cardiovascular Imaging

COVID-19 hastalarında ekokardiyografik muayene yaparken bilmeniz gereken şeyler.

5. Catheterization and Cardiovascular Interventions

Spontan koroner arter diseksiyonlarında mortalite: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Hafta

1. Atherosclerosis

Yeni kardiyovasküler önleme kılavuzları: 2021 yılında, sekonder koruma gereken hastalarda dislipidemiyi ve kardiyovasküler riski optimal bir şekilde nasıl yönetiriz?

2. Circulation

Orta ve büyük çaplı damar vaskülitleri.

3. Journal of Electrocardiology

Takotsubo kardiyomiyopatisinde elektrokardiyografik değişiklikler.

4. Echocardiography

Ultra-hızlı kardiyak ultrason görüntüleme konsepti ve uygulamaları.

5. Journal of Cardiology

Obstrüktif olmayan koroner arterlerde miyokard infarktüsü (MINOCA): İntrakoroner görüntüleme bazlı tanı ve yönetim.

2. Hafta

1. Postgraduate Medical Journal

Mono, ikili ve üçlü antitrombotik tedavi için kılavuz.

2. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders

Karsinoid kalp hastalığında güncelleme: Konunun özü.

3. The Canadian Journal of Cardiology

Akut kalp yetersizliğinin kanıta dayalı yönetimi. Bir derleme.

4. Journal of the American College of Cardiology

Opioid kullanımının kardiyovasküler komplikasyonları: Güncel JACC derlemesi.

5. Journal of Interventional Cardiology

TAVR: Güncel pratiklerin ve düşük riskli hastalarda göz önüne alınması gerekenlerin bir derlemesi.

1. Hafta

1. Cardiovascular Drugs and Therapy

Paroksismal atrial fibrilasyonu olan hastalarda farmakolojik kardiyoversiyon: Bir ağ meta-analizi.

2. Journal of Thrombosis and Thrombolysis

Direk oral antikoagülanları bir diğeriyle değiştirme: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Cardiology Clinics
4. European Heart Journal

Refrakter anjina yönetimi: Bir güncelleme.

5. Interventional Cardiology Clinics

Kronik total oklüzyon perkütan koroner girişimlerde hibrid yaklaşımlar ve varyasyonları.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ