22. Hafta

1. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology

Ventriküler aritmiler için radyasyon tedavisi.

2. Cardiology in Review

Kalsifiye aort stenozunun patolojik mekanizması ve tedavisi.

3. Annals of Medicine and Surgery

Koroner arter kalsifikasyonu: Kavramlar ve klinik uygulamalar.

4. Hämostaseologie

Derin ven trombozunun yönetimi: Revize AWMF S2k kılavuzuna dayalı bir güncelleme.

5. Journal of the American College of Cardiology Cardiovascular Imaging

Normal akım, düşük gradiyentli aort darlığı: ABD ve Avrupa kılavuzlarının karşılaştırması.

21. Hafta

1. Circulation

Hipertrofik kardiyomiyopati yönetimi kılavuzu 2024.

2. Journal of the American College of Cardiology

Akut MI hastalarında şiddetli mitral yetersizliğinin yönetimi.

3. Journal of Clinical Medicine

Koroner kronik total oklüzyon revaskülarizasyonu: Ne zaman, kim ve nasıl?

4. International Journal of Molecular Sciences

Akut koroner sendromlarda antiplatelet tedaviye yönelik güncel stratejiler.

5. Journal of Echocardiography

Akut iskemide miyokardiyal hareket: Eko ile görünmez deformasyonun ortaya çıkarılması.

20. Hafta

1. Current Cardiology Reports

Periferik arter hastalığında tıbbi tedavi.

2. Annals of Internal Medicine

Kardiyoloji: 2023'te kaçırmış olabilecekleriniz.

3. Curēus

Miyokard hastalığında kardiyovasküler MR görüntüleme.

4. European Heart Journal Open

Gebe hastalarda dislipidemi yönetimi: 2024 güncellemesi.

5. The Journal of Heart and Lung Transplantation

AMI-Kardiyojenik şokta VA-ECMO neden rutin olarak kullanılmamalıdır?

19. Hafta

1. Current Problems in Cardiology
2. The American Journal of the Medical Sciences

QTc aralığı: Sıklıkla tanınmayan bir elektrokardiyografik aralık.

3. Arrhythmia & Electrophysiology Review

İlaca bağlı AF: Aritmojenik mekanizmalar ve yönetim stratejileri.

4. Cardiovascular Toxicology

Opioidlere bağlı uzun QT sendromu: Kalp sağlığına karşı bir zorluk.

5. Cardiology Clinics

Koroner yoğun bakım ünitesindeki kompleks kalp-akciğer ventilatörü acil durumları.

18. Hafta

1. Heart

Sarkopeni ve aort kapak hastalığı.

2. European Radiology

Stabil göğüs ağrısında görüntüleme: ESCR uygulama önerileri.

3. Korean Circulation Journal

Çağdaş kardiyolojide beta blokerler: Kullanmamak daha mı iyi?

4. Journal of the American Heart Association

Koroner arter dominansının klinik önemi: Literatürün gözden geçirilmesi.

5. Circulation

Triküspid kapak: Patoloji, görüntüleme ve güncel tedavi seçenekleri: AHA bildirisi.

17. Hafta

1. EBioMedicine

Kardiyolojide ileri hücre ve gen tedavileri.

2. Expert Review of Endocrinology & Metabolism

Diyabet hastalarında kalp yetmezliğini öngörme yöntemleri.

3. Current Cardiology Reports

Kardiyologlar için radyasyona maruz kalmanın mesleki riskleri.

4. Curēus

Dislipidemi yönetimi ve ilaçlar hakkında bir güncelleme: Bir derleme.

5. Circulation

Perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda antiplatelet de-eskalasyon stratejileri.

16. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology
2. Circulation

Kardiyak sarkoidoz tanısı ve yönetimi: AHA bildirisi.

3. Archives of Cardiovascular Diseases

Yaşlılardaki koroner arter hastalığında antiplatelet tedavi.

4. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Diyabetik kardiyomiyopatinin tedavisinde en son çıkan ilaçlar.

5. Journal of Multidisciplinary Healthcare

Kalp dışı hastalıklarda EKG özellikleri: Mekanizmalardan pratik yönlere.

15. Hafta

1. Circulation

Yaşlılarda kardiyojenik şok: AHA bildirisi.

2. Current Problems in Cardiology

Kalıtsal metabolik hastalıklarda kardiyak bulgular.

3. Journal of Clinical Medicine

Akut koroner sendrom sonrası lipid düşürücü tedavi.

4. Cardiology Clinics

Akut aort sendromlu hastaların ilk triyajı ve yönetimi.

5. Radiology

Ani kardiyak arrest sonrası kardiyak MR: Sistematik bir derleme.

14. Hafta

1. Cardiology

İnfektif endokardit ve antitrombotik tedavi.

2. Current Cardiology Rports

İntraoperatif ekokardiyografi: Karar verme rehberi.

3. Pediatric Blood & Cancer

Orak hücre hastalığı olanlarda elektrokardiyografik anormallikler.

4. JACC Heart Failure

Kalp yetersizliği yönetiminde çağdaş Amerikan ve Avrupa kılavuzları.

5. Nature Reviews

PET görüntülemeyle aterosklerotik kardiyovasküler hastalığın ortaya çıkarılması.

13. Hafta

1. Pharmaceutics

Statin tedavisinin potansiyel faydaları ve riskleri.

2. Chest

Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda atriyal aritmiler.

3. Journal of Thoracic Disease

Kalıcı atriyal fibrilasyon için hibrit ablasyon: Bir derleme.

4. Journal of the American Heart Association

Triküspit yetersizliği: Güncel girişimsel yönetimin gözden geçirilmesi.

5. Archives of Cardiovascular Diseases

Sol atriyal kardiyomiyopati: Patofizyoloji, değerlendirme ve klinik çıkarımlar.

12. Hafta

1. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal
2. Heart Failure Clinics

Kalp yetersizliğinde ön yükü azaltma tedavileri.

3. Journal of the American Medical Association

Transtiretin proteinine bağlı kardiyak amiloidoz: Bir derleme.

4. Diagnostics

Yüksek duyarlılık testleri çağında serum troponininin klinik yorumu.

5. The Journal of Vascular Access

Distal radyal arter: Transkateter girişimler için çok yönlü damar erişimi.

11. Hafta

1. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal

Gebelikte aritmilere genel bir bakış.

2. The Lancet Regional Health

Endokarditin önlenmesi: NICE rehberini gözden geçirme zamanı.

3. The Journal of Heart and Lung Transplantation

Kalp yetersizliğine bağlı kardiyojenik şok: ISHLT konferans özeti.

4. Current Problems in Cardiology

TAVR komplikasyonları: Kapsamlı bir analiz ve yönetim stratejileri.

5. The Journal of Invasive Cardiology

Kronik total oklüzyon perkütan koroner girişime ilişkin güncelleme

10. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology Cardiovascular Imaging

Kardiyolojide ultrason kayma dalgası elastografisi.

2. Interventional Cardiology Clinics

Cerrahi sonrasında transkateter mitral kapak değişimi.

3. Indian Heart Journal

Klinikte lipid parametrelerinin laboratuvar değerlendirmesi.

4. The American Journal of Cardiology

Asemptomatik aort stenozu: risk sınıflandırmasından tedaviye.

5. ESC Heart Failure

Kalp yetersizliğinde hiperkalemi epidemiyolojisi ve risk faktörleri.

9. Hafta

1. Annals of Noninvasive Electrocardiology

Atriyal vuruşun neden olduğu erken diyastolik kalp sesleri.

2. Current Cardiology Reports

Erişkinlerde konjenital koroner arter fistüllerinin tanısı ve yönetimi.

3. Chest

Kardiyopulmoner komorbiditeli pulmoner arteriyel hipertansiyonun yönetimi.

4. European Journal of Clinical Pharmacology

Sirozlu hastalarda direkt oral antikoagülanların güvenli kullanımına ilişkin öneriler.

5. Curēus

İlaca bağlı ödemin etiyolojisi: Dihidropiridin, tiazolidinedion ve ödeme neden olan diğer ilaçlar.

8. Hafta

1. Interventional Cardiology Clinics

Mitral kapak darlığında transkateter tedavi.

2. Curēus

Kalp yetersizliğinin erken tanısında yeni biyobelirteçler.

3. Clinical Research in Cardiology

GOLD KOAH bildirisi 2023: Kardiyologlar için kısa bir güncelleme.

4. Current Problems in Cardiology

Tekrarlayan kalp iskemisi ve normal koroner arterleri olan kadınların tanı ve tedavisi.

5. Blood Reviews

Kronik böbrek hastalığı olan, pıhtılaşma bozukluğu bulunan veya kanserli hastalardaki atriyal fibrilasyonda antikoagülasyon yönetimi.

7. Hafta

1. Clinics in Chest Medicine
2. Dimensions of Critical Care Nursing

Aort yetmezliği: Mevcut tedavilerin gözden geçirilmesi.

3. Cardiac Electrophysiology Clinics

Anormal koroner arterler: En son bilgilerle güncel yaklaşım.

4. Journal of Clinical Medicine

Gebelik aritmileri: Acil serviste ve yoğun bakımda yönetim.

5. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal

Bir kadının yaşam döngüsü boyunca iskemik kalp hastalığı spektrumu.

6. Hafta

1. Medicina

Hipertansif akut kalp yetersizliğinin klinik incelemesi.

2. Dimensions of Critical Care Nursing

Aort yetersizliği: Mevcut yönetimin gözden geçirilmesi.

3. Stroke

Serebral venöz trombozun tanısı ve yönetimi: AHA bildirisi.

4. Echocardiography

Sol ventrikül sertliğinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.

5. Frontiers in Cardiovascular Medicine

Spontan koroner arter diseksiyonunun yönetimi ve sonuçları.

5. Hafta

1. The New England Journal of Medicine

Kardiyak implante edilebilir elektronik cihazlar.

2. Journal of the American Heart Association

Lipid düşürücü tedavi ve hemorajik inme riski.

3. Heart Failure Reviews

Kadınlarda kardiyomiyopatilerin özellikleri ve yönetimi.

4. Current Heart Failure Reports

Kalp yetersizliğinde diüretik tedavisi: Kombinasyon tedavisi.

5. International Journal of Molecular Sciences

Atriyal fibrilasyonun patofizyolojisi ve 60 yaş altı bireylerde tedaviye yaklaşım.

4. Hafta

1. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM

Gebelikte Evre I kronik hipertansiyon.

2. Annual Review of Medicine

Yetişkinlerde kompleks konjenital kalp hastalığı.

3. Indian Heart Journal

Kronik böbrek hastalığı olanlarda dislipideminin yönetimi.

4. Cardiovascular Drugs and Therapy

Kardiyolojik hastalarda hiperkalemi: Eski bir soruna yeni çözümler.

5. Cardiology Clinics

Sporcularda hipertansiyon: Klinik çıkarımlar ve yönetim stratejileri.

3. Hafta

1. Trends in Biotechnology

Kalp kapakçıklarının 3D baskısı.

2. Current Heart Failure Reports

Kalp yetersizliğinde antiaritmik tedavi.

3. Journal of the American College of Cardiology

Direkt oral antikoagülanlar ne zaman tercih edilmemeli?

4. Current Cardiology Reports

Kardiyak yoğun bakım ünitesinde kardiyak arrest sonrası bakım.

5. Progress in Cardiovascular Diseases

Transtiretin amiloid kardiyomiyopatinin tanı ve tedavisindeki gelişmeler.

2. Hafta

1. British Journal of Obstetrics and Gynaecology
2. Current Opinion in Cardiology

Atriyal fibrilasyonun nörolojik etkisi.

3. World Journal of Emergency Medicine

Acil serviste travmatik kalp durmasına yaklaşım.

4. Current Problems in Diagnostic Radiology

Kardiyotorasik manyetik rezonans anjiyografi.

5. Toxics

Eser elementlerin kardiyovasküler hastalıklardaki rolü.

1. Hafta

1. Nature Reviews
2. Biomedicines

Periferik arter hastalığında koruyucu tedaviler.

3. Medicina

Acil serviste AF ve AKY olan hastaların optimal yönetimi.

4. Journal of the American College of Cardiology

Konjenital kalp hastalığının görüntülenmesinde yeni teknikler.

5. Current Cardiology Reports

İnfektif endokardit antibiyotik profilaksisi: Kanıtlar ve kılavuzlar.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ