42. Hafta

1. Molecular and Cellular Biochemistry

Kardiyovasküler hastalıklarda yeni terapötik hedefler üzerine en son güncellemeler.

2. Scientific Reports

Miyokard kontraksiyon fraksiyonu, hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında mortaliteyi öngörür.

3. Current Cardiology Reports

Sistemik romatolojik hastalıklarda perikardit.

4. Current Opinion in Cardiology

Koroner Arter Baypas Cerrahisi (KABC) sonrasında sekonder koruma: Yeni ajanlar paradigmayı değiştirir mi?

5. Cardiology in Review

Kronik renal yetmezlikte ve kardiyovasküler hastalıklarda ağır metal toksisitesi. Şelasyon tedavisinin olası rolü.

41. Hafta

1. European Heart Journal

Atriyal fibrilasyonun tanı ve tedavisi için EACTS işbirliğiyle hazırlanan 2020 ESC kılavuzu.

2. Cardiology Clinics

Koroner arter hastalığının tanısında ve tedavisinde koroner fizyoloji değerlendirmesi.

3. Current Rheumatology Reports

Sistemik vaskülitlerin kardiyovasküler belirtileri.

4. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Japon perspektifinden, perkütan koroner girişim sonrasında antitrombotik tedavi.

5. Current Opinion in Pulmonary Medicine

Konjenital kalp hastalığıyla ilişkili pulmoner arter hipertansiyonu hakkında bilgi eksikliklerini giderme.

40. Hafta

1. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Kantitatif koroner anjiyografi üzerine Japonya CVIT uzlaşı raporu.

2. JAAPA

Kardiyak amiloidozu anlama ve tanıma.

3. Current Cardiology Reports
4. Scandinavian Journal of Rheumatology

Tırnak yatağı videokapilleroskopisi: Pulmoner arter hipertansiyonunda periferik mikroanjiyopatinin değerlendirilmesinde yeni ve olası bir belirteç.

5. Thrombosis and Haemostasis

COVID-19 infeksiyonu ile ilişkili venöz tromboembolizmin önlenmesi ve tedavisi: Kılavuzlardan önce bir uzlaşı bildirisi.

39. Hafta

1. Current Heart Failure Reports

Romatizmal hastalıklarda miyokard tutulumu.

2. Europace

Kardiyak aritmilerde elektrokardiyografik görüntüleme ve resenkronizasyon tedavisi.

3. Current Atherosclerosis Reports

Lp(a) hiperlipoproteinemi yönetimi için terapötik aferez.

4. Renal Failure

Kronik böbrek hastalığı olanlarda edinsel uzun QT sendromu.

5. Heart Failure Reviews

Cor pulmonale: Akut ve kronik durumlarda geleneksel ve ileri seviye ekokardiyografinin rolü.

38. Hafta

1. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

Transkateter mitral kapak tamiri ve replasmanı: En son verilerin ve sonuçların analizi.

2. Journal of clinical medicine

Direkt oral antikoagülanlarla tedavi edilen hastalarda, spontan kanamanın insidansı, tanısı ve tedavisi.

3. Current Hypertension Reports

Hipertansif kardiyomiyopatiye çağdaş bir yaklaşım: Sol ventrikül hipertrofisini geriye döndürme.

4. Clinical Medicine Insights

Nörojenik ortostatik hipotansiyon: Tıbbın geldiği son nokta ve tedavi stratejileri.

5. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Optik koherans tomografinin kantitatif ölçümü ve morfolojik değerlendirmesi için uzman uzlaşı bildirisi.

37. Hafta

1. Journal of Echocardiography

Takotsubo sendromunda multimodalite görüntüleme: Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (EACVI) ve Japon Ekokardiyografi Derneği (JSE) ortak bildirisi.

2. Journal of the American College of Cardiology

Tip 2 Diyabetli hastalarda kardiyovasküler riskin azaltımı için yeni tedavilerin seçiminde ACC/ADA uzman görüşü / 2020.

3. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Kontrast maddeye bağlı akut böbrek hasarı.

4. New England Tıp Dergisi

Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda erken ritim kontrolü tedavisi. EAST-AFNET 4 Çalışması.

5. Echocardiography
36. Hafta

1. Current Opinion in Cardiology

Koroner bifurkasyon lezyonlarının perkütan yönetimi: Güncel perspektifler.

2. Current Rheumatology Reports

Miyozitte miyokardit yönetimi: Tanı ve tedavi.

3. Heart Failure Reviews

Takotsubo sendromu ve akut koroner sendromun klinik profillerinin karşılaştırması: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Heart

İnfektif endokarditin epidemiyolojisi, tanısal değerlendirmesi ve yönetiminde patojenin etkisi.

5. European Heart Journal Cardiovascular Imaging

COVID-19 hastalarının ekokardiyografinin küresel değerlendirmesi.

35. Hafta

1. JAMA Cardiology

Konjenital kalp hastalığı olan yetişkin hastalarda elektrokardiyogramı değerlendirme. Bir derleme.

2. Journal of the American College of Cardiology

Akut miyokard infarktüsü ve kardiyak arrest sonrası şok durumundaki hastalarda optimum kan basıncı.

3. Cardiac Electrophysiology Clinics

Epikardiyal ablasyon komplikasyonları.

4. Mayo Clinic Proceedings

Lipid yönetiminde transatlantik yaklaşımların karşılaştırması: AHA/ACC kılavuzu vs ESC/EAS kılavuzu.

5. Current Cardiology Reports

Spontan koroner arter diseksiyonunda güncellemeler.

34. Hafta

1. Mayo Clinic Proceedings

Kardiyovasküler hastalığı olan yaşlı hastaların yönetiminde kapsamlı geriatrik değerlendirme.

2. Current Opinion in Cardiology

Mitral yetersizlik: Perkütan mitral kapak tamirinin çağdaş bir derlemesi ve periprosedürel görüntülemenin rolü.

3. Annals of Translational Medicine

Yoğun bakım ünitesindeki ileri evre kalp yetersizliği olan hastaların yönetimi üzerine bir derleme.

4. Journal of Cardiovascular Echography

Atriyal fibrilasyon, kanser ve ekokardiyografi.

5. Renal Failure

Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliğindeki hastalarda, koroner arter bypass greft cerrahisi ile ilaçlı stent uygulamasının karşılaştırması.

33. Hafta

1. Journal of Arrhythmia

Avrupa Kalp Ritim Derneği (EHRA)/Kalp Ritim Derneği (HRS)/Asya Pasifik Kalp Ritim Derneği (APHRS)/Latin Amerikan Kalp Ritim Derneği (LAHRS) uzmanlarından kardiyak aritmilerde risk değerlendirmesi üzerine uzlaşı bildirisi: Doğru popülasyonda doğru sonuçlar için doğru araçları kullan.

2. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Kronik böbrek hastalığındaki dirençli hipertansiyonun tedavisinde kullanılan prosedürler ve cihazlar.

3. Mayo Clinic Proceedings

İnfektif endokardit: Çağdaş bir derleme.

4. Journal of Cardiovascular Echography
5. Catheterization and Cardiovascular Interventions

Girişimsel kardiyolojinin pulmoner hipertansiyon tedavisinde değişen ve gelişen rolü.

32. Hafta

1. Lancet

Kardiyojenik şok için geçici dolaşım desteği.

2. Current Cardiology Reports

Düşük gradyanlı aort darlığında yeni neler var? Cerrahi, TAVR veya medikal tedavi?

3. Echocardiography

Konjenital kalp hastalıklarında üç boyutlu transözofageal ekokardiyografinin uygulamaları.

4. The American Journal of Medicine

Trombotik Trombositopenik Purpura hastalarında kardiyovasküler komplikasyonlar ve mortalite ile ilişkileri.

5. Cardiovascular Drugs and Therapy

Atrial fibrilasyonlu hastalarda sekonder inme önlenmesinde Non-Vitamin K antagonisti oral antikoagülanlar: Gözlemsel çalışmaların eklenmesiyle güncellenen bir analiz.

31. Hafta

1. Echocardiography

Sol ventrikül diyastolik fonksiyonun transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirmesi.

2. Journal of the American Heart Association

ST-segment yükselmeli akut miyokart enfarktüsünde reperfüzyon stratejilerinin karşılaştırması: Çok değişkenli ağ meta-analizi.

3. Current Cardiology Reports

MitraClip sonrası mitral darlık: Nasıl önlenir ve nasıl tedavi edilir?

4. Renal Failure

Kronik böbrek hastalığı olanlarda edinsel uzun QT sendromu.

5. Journal of Cardiovascular Electrophysiology

Pulmoner ven izolasyonu için yüksek enerjili kısa süreli ablasyonda güncelleme.

30. Hafta

1. Journal of Cardiovascular Echography

Ekokardiyografide kardiyak kitleler: Eğitici bir derleme.

2. Heart

Biyoprostetik ve mekanik kapaklarda endokardit riski: Sistematik derleme ve meta-analiz.

3. European Heart Journal

Koroner hastalıkta basit elektrokardiyografik ölçümler ani aritmik ölüm tahminini iyileştirir. PREDETERMINE çalışması.

4. Journal of the American College of Cardiology

Kronik aort yetersizliğine eşlik eden mitral yetersizliği.

5. Journal of Cardiac Surgery

Mitral kapak tamirinde minimal invaziv yaklaşımlarla sternotominin karşılaştırması: Randomize ve eşleştirilmiş gözlemsel çalışmalardan elde edilen erken ve geç sonuçların bir meta-analizi.

29. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology

Optimal revaskülarizasyon için hibrid koroner yaklaşımlar.

2. Heart

COVID-19 pandemisinde şiddetli aort darlığının transkateter yönetimi.

3. Nature Reviews

Romatoid artritte aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi.

4. Herz

Kardiyotoksisitenin tanısı için ekokardiyografi ve biyobelirteçler.

5. ESC Heart Failure

Kardiyovasküler hastalar için kullanılan akselerometrelerdeki ilerlemeler: Pratik önerilerle birlikte sistematik bir derleme.

28. Hafta

1. Herz
2. Heart

Konjenital kalp hastalığı olan yetişkinler ve COVID-19 pandemisi.

3. Echocardiography

Mitral stenozda sol ventrikül distolik fonksiyonu.

4. Cardiovascular Drugs and Therapy

Kalp yetmezliği olan post-miyokard infarktüslü hastalar için mevcut ve yeni ortaya çıkan ilaç tedavileri: Kanıtların bir derlemesi.

5. European Journal of Heart Failure

Kalp yetmezliğinin günümüzde kullanılan biyobelirteçlerinde cinsiyetle ilişkili farklılıklar.

27. Hafta

1. Circulation

Kardiyak amiloidoz: Gelişen tanı ve yönetim. Amerikan Kalp Derneğinden bilimsel bir rapor / 2020.

2. Journal of Cardiovascular Echography
3. Current Neurology and Neuroscience Reports

İskemik inme veya geçici iskemik atak sonrasında kardiyak görüntüleme.

4. Coronary Artery Disease

Obstrüktif koroner arter hastalığı olmayan hastalarda iskemi: Koroner mikrovasküler disfonksiyonun sınıflandırması, tanısı ve tedavisi.

5. Annals of Neurology

İnmede başarılı endovasküler tedavi sonrası kan basıncı hedefleri ve sonuçları: Çok merkezli bir çalışma.

26. Hafta

1. European Journal of Heart Failure

Kalp yetmezliğinin seyrinde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi -ESC/HFA görüş bildirisi 2020.

2. Current Cardiology Reports

Ekokardiyografi rehberliğinde perikardiyosentez: Ne zaman ve nasıl yapılmalı?

3. Clinical Interventions in Aging

Koroner kronik total oklüzyonu olan yaşlılarda perkütan koroner girişimler: Mevcut kanıtlar ve gelecekteki perspektifler.

4. Journal of Cardiovascular Echography

Kanser hastalarında trombotik risk: Venöz tromboembolizmin tanısı ve yönetimi.

5. The Clinical Respiratory Journal

Pulmoner embolide hastaların prognozu için kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW): Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

25. Hafta

1. JACC

Koroner arter hastalığı için ilaç kaplı balonlar. Uluslararası İlaç Kaplı Balonlar (DCB) Uzlaşı Grubunun Üçüncü Raporu.

2. American Heart Journal

Kardiyovasküler uzmanlar için COVID-19’un güncel bir derlemesi.

3. Heart

COVID-19 pandemisi ve troponin: İndirekt miyokard hasarı mı, miyokard inflamasyonu mu yoksa miyokardit mi?

4. Nature Reviews

Kardiyak amiloidozun tanısal görüntülemesi.

5. Current Oncology Reports

Kanser tedavisiyle ilişkili kardiyovasküler toksisitenin önlenmesi için kardiyoprotektif stratejiler: Bir derleme.

24. Hafta

1. JACC

İleri evre kalp yetersizliği: Epidemiyoloji, tanı ve tedavi yaklaşımları.

2. Nature Reviews

Gebelik ve kardiyovasküler hastalık.

3. Journal of Clinical Medicine

Akut ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü sonrasında risk tahminini iyileştirmede kardiyak manyetik rezonansın rolü.

4. Heart Failure Reviews

Kalp yetersizliğinde atriyal fibrilasyonun yönetimi: Uzmanlar paneli önerileri.

5. Annals of Internal Medicine

ACE inhibitörlerinin veya Anjiyotensin reseptör blokerlerinin yetişkinlerdeki SARS-CoV-2 enfeksiyonlarındaki riski ve etkisi: Gerçek yaşam verileriyle bir sistematik derleme.

23. Hafta

1. Internal and Emergency Medicine

Akut pulmoner embolizmin yönetimi 2019: Güncellenmiş Avrupa kılavuzlarında yeni neler var?

2. Journal of Nephrology

Diyaliz hastalarında koroner arter hastalığı: kanıtların sentezi, ihtilaflar ve yönetim stratejisi önerileri.

3. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology

Prematür ventriküler kompleksler: Klinik pratik için tanı ve tedavi önerileri. Amerikan Kardiyoloji Elektrofizyoloji Konseyinden çağdaş bir derleme.

4. Neurology

Hassas karotis plaklarının görüntülemesi. Görüntüleme tekniklerinin rolü ve araştırma ajandası.

5. Circulation

COVID-19’un kardiyak belirtilerinin spektrumu - Bir sistematik ekokardiyografik çalışma.

22. Hafta

1. Advances in Therapy

Klinik kardiyolojide ilerlemeler 2019: Önemli klinik çalışmaların bir özeti.

2. Circulation

Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında stabil koroner arter hastalığının klinik yönetimi. Amerikan Kalp Derneği Bildirisi / 2020.

3. Neurology

Patent foramen ovale ve sekonder inme koruması. Pratik önerilerin güncellenmiş özeti. Amerikan Nöroloji Akademisi Kılavuz Komitesi raporu / 2020.

4. Heart Failure Reviews

Kalp yetersizliği ve sepsis: Optimal yönetim için pratik öneriler.

5. Open Heart

Atriyal fibrilasyon yönetiminde kateter ablasyon: Güncel teknik perspektifler.

21. Hafta

1. Echocardiography

Ekokardiyografi-Floroskopi Füzyon Görüntüleme: Konjenital ve yapısal kalp hastalıklarının girişimsel kılavuzluğundaki temel özellikleri.

2. European Heart Journal

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde ani ölümlerin nedeni.

3. Heart

Transkateter aort kapak implantasyonunda infektif endokardit komplikasyonu.

4. Journal of Thoracic Disease

Stabil iskemik kalp hastalığı olanlarda perkütan koroner girişimlerin sonuçlarını iyileştirme.

5. Journal of the American College of Cardiology

Patent foramen ovale hastalarında atrial septal anevrizma, şant büyüklüğü ve tekrarlayan inme riski.

20. Hafta

1. Journal of the American Society of Echocardiography

Yetişkinlerde intraoperatif ekokardiyografi: Güncel pratiğin kapsamlı bir derlemesi.

2. Heart

Akut torasik aort diseksiyonunda yanlış tanı koyma riski: Güncel kılavuzların bir derlemesi.

3. European Heart Journal Supplements

Koroner arterlerin patobiyolojik değerlendirmesi ve girişimsel tedavisi için MR görüntülemesi.

4. JAMA Cardiology

Şiddetli düşük sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda perkütan koroner girişimle koroner arter bypass greftlemenin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırması.

5. The Journal of Maternal-fetal & Neonatal Medicine

Gebelikte aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi (ARCV): Dokuz hastadan oluşan bir vaka serisi ve literatür derlemesi.

19. Hafta

1. Der Radiologe

Kardiyak MR görüntüleme: 2020 güncellemesi.

2. European Journal of Heart Failure

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu ambulatuar kalp yetersizliği olan hastalarda düşük kan basıncının yönetimi.

3. Circulation

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklarda sekonder koruma. Dislipidemide en son yayınlanan ABD ve Avrupa kılavuzlarının karşılaştırması.

4. Journal of Echocardiography

Hipertrofik kardiyomiyopatinin tanısında ve prognostik sınıflandırmasında ekokardiyografinin rolü.

5. Journal of Cardiovascular Translational Research

Aritmojenik kardiyomiyopati ve spor aktiviteleri.

18. Hafta

1. Circulation

Atrial fibrilasyonun azaltılması için yaşam tarzı ve risk faktörü modifikasyonları. Amerikan Kalp Derneğinden bilimsel bir rapor.

2. The American Journal of Emergency Medicine

COVID-19’un kardiyovasküler komplikasyonları.

3. Echocardiography

Triküspid kapakların değerlendirilmesinde 3D ekokardiyografi.

4. Heart Failure Reviews

Kardiyotoksisitede kardiyak görüntüleme: Klinik pratik üzerine bir odaklanma.

5. Journal of Clinical Medicine

Aritmojenik kardiyomiyopatinin doğal seyri.

17. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology

COVID-19 pandemisinde akut miyokard infarktüsünün yönetimi.

2. The New England Journal of Medicine

Covid-19 hastalarında Renin–Angiotensin–Aldosteron sistem inhibitörleri.

3. Journal of Cardiovascular Development and Disease

Kronik kalp yetersizliğinde sağ ventrikül fonksiyonları: Tanıdan tedavi yaklaşımına.

4. Current Problems in Cardiology

Semptom süresi, akut miyokard infarktüsünü öngörür mü?

5. Herz

Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati.

16. Hafta

1. JACC

Kardiyologlar için COVID-19: Viroloji, klinik epidemiyoloji, kardiyak ve diğer belirtiler ve potansiyel tedavi stratejilerinin güncel bir derlemesi.

2. Heart

Akut rekürren perikardit: Patofizyolojiden yeni tedavi stratejilerine.

3. European Journal of Heart Failure

COVID-19 kardiyojenik şokunda, koronavirüsün miyokard lokalizasyonu.

4. Journal of the American College of Cardiology

Kalp yetmezliğinde inflamasyon. Güncel JAAC derlemesi.

5. Current Treatment Options in Oncology

Kardiyotoksisiteyi önleme stratejileri.

15. Hafta

1. Journal of Investigative Medicine

Pulmoner hipertansiyon üzerine klinik güncelleme.

2. ESC Heart Failure

Sınırda (mid-range) ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği: Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzundaki yeni kalp yetersizliği sınıflamasının artıları ve eksileri.

3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

ACC/AHA lipid kılavuzu: Kişiselleştirilmiş bakımdan kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine.

4. Frontiers in Cardiovascular Medicine

Göğüs ışınlamasıyla ilişkili kardiyovasküler hasar.

5. JACC

Kardiyak aritmilerin kateter ablasyonunda perkütan epikardiyal yaklaşımlar.

14. Hafta

1. European Journal of Heart Failure

Dilate kardiyomiyopatisi olan hastaların tanısında ve yönetiminde elektrokardiyogram.

2. Pulmonary Circulation

Kronik akciğer hastalığıyla ilişkili pulmoner hipertansiyonda atriyal aritmiler.

3. Irish Journal of Medical Science

Radyal arter spazmları: Derlemeler ve güncellemeler.

4. Cardiology and Therapy

Transkateter aort kapak replasmanı üzerine güncelleme.

5. Journal of Cardiovascular Electrophysiology

Atriyal fibrilasyonun kateter veya cerrahi tedavisinin kardiyak anatomiyle ilişkisi.

13. Hafta

1. European Cardiology

Transkateter aort kapak implantasyonundan sonra antitrombotik tedavi.

2. World Journal of Cardiology

Periferik arter hastalığı olan ve kontrast madde nefropatisi riski taşıyan kişilerde karbondioksit anjiyografisi.

3. Netherlands Heart Journal

Adölesanlarda akut miyokard infarktüsü: Altta yatan mekanizmanın yeniden değerlendirmesi.

4. Clinical Autonomic Research

Elektronik sigaranın kardiyovasküler otonomik etkileri: Sistematik bir derleme.

5. Cancers

Statin kullanımı ve hepatosellüler kanser riski: Gözlemsel çalışmaların bir meta-analizi.

12. Hafta

1. European Cardiology

Koroner arter hastalığında dual antiplatelet tedavi: ACC/AHA 2016 ve ESC 2017 kılavuzlarının karşılaştırması.

2. Heart

Aort stenozu olan yetişkinlerde ileri düzey sol ventriküler görüntülemenin rolü.

3. Nature Reviews

Tromboz için terapötik stratejiler: Yeni hedefler ve yaklaşımlar.

4. Heart Failure Clinics

Kalp yetersizliğinde atriyal fibrilasyon. Antitrombotik tedaviye odaklanma.

5. The Israel Medical Association Journal

Sağ koroner arterde kronik total oklüzyonu olan hastalarda sağkalım.

11. Hafta

1. Cardiovascular Intervention and Therapeutics

Japon Kardiyovasküler Girişim ve Terapötik Derneğinden kantitatif koroner anjiyografi üzerine uzlaşı raporu / 2020.

2. Blood Reviews

Antiplatelet tedavi alan hastaların kanaması olduğunda ve tıbbi işlemler öncesinde yönetimi.

3. Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives

75 yaşın altındaki ve üstündeki hastalarda, kronik total oklüzyonlar için perkütan koroner girişimlerin karşılaştırması: Sistematik bir derleme.

4. Heart, Lung & Circulation

Genetik kalp hastalığı: Ailesel aortopatiler - Çağdaş bir derleme.

5. Heart Failure Reviews

Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde C-reaktif proteinin tanısal ve prognostik değeri: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

10. Hafta

1. European Heart Journal

Kardiyolojide 2019 yılı: Valvüler kalp hastalıkları.

2. Herz

İnflamatuvar dilate kardiyomiyopati. Etyoloji ve klinik yönetim.

3. Heart

Postinfarkt ventriküler septal defektlerin transkateter tedavisi.

4. Cardiac Electrophysiology Clinics

Sot atriyal apendiksin kapatılması: Periprosedürel ve postprosedürel komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi.

5. Current Cardiology Reports

Konjenital kalp hastalığı olan yetişkinlerle ilgili 2018 tarihinde yayınlanan güncellenmiş kılavuz hakkında her kardiyoloğun bilmesi gerekenler.

9. Hafta

1. European Heart Journal

Kardiyolojide 2019 yılı: Akut koroner sendromlar.

2. Current Heart Failure Reports

İatrojenik dekompanse kalp yetersizliği.

3. Archives of Cardiovascular Diseases

Akut miyokard infarktüsünden sonra kardiyojenik şok ve koroner revaskülarizasyona yönelik yeni anlayışlar.

4. Circulation

Hemodinamik açıdan stabil olan ve olmayan ventriküler aritmilerin haritalandırılmasında ECG görüntülemenin (ECGI) değerlendirmesi.

5. JAMA Cardiology

ST-segment yükselmeli akut miyokard infarktüsünde femoral girişimle radyal girişimin güvenlik ve etkinliğinin karşılaştırması: SAFARI-STEMI randomize klinik çalışması.

8. Hafta

1. Heart, Lung & Circulation

Ventriküler ektopinin elektrokardiyografik ayak izleri.

2. Heart

Sekonder mitral yetmezlik: Patofizyoloji, oransallık ve prognoz.

3. Chronic Diseases and Translational Medicine

Kanser hastalarında koroner arter hastalığının optimal yönetimi.

4. Heart Failure Reviews

Aritmojenik dilate kardiyomiyopatide yeni beliren konseptler.

5. Cardiac Electrophysiology Clinics

Epikardiyal ve endokardiyal kapamanın karşılaştırması. Biri diğerinden daha mı iyi?

7. Hafta

1. BioMed Research International

Akut miyokard infarktüsü ve kalp yetersizliği için biyobelirteçler.

2. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine

Koroner bifurkasyon lezyonları için perkütan koroner girişimler: En son kanıtlar.

3. Clinical Cardiology

Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatilerde radyofrekans ablasyonun etkinliği ve güvenliği: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. European Heart Journal

Rezidüel inflamatuvar kardiyovasküler riskin görüntülemesi.

5. Medical Devices

Koroner arter oklüzyonlarının tespitinde AngelMed Guardian® sistemi: Güncel perspektifler.

6. Hafta

1. Journal of Cardiovascular Imaging

Pulmoner hipertansiyonda ekokardiyografik tarama yöntemleri: Pratik bir gözden geçirme.

2. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention

Hipertansiyona bağlı organ hasarı ve hipertansiyon tedavisi. Antihipertansif tedavilerin faydalı etkileri nasıl değerlendirilir?

3. Heart

Hipertrofik kardiyomiyopatide ani ölüm risk sınıflandırması için gelişmiş görüntüleme.

4. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia

Konjenital kalp hastalığı olan yetişkinlerde perioperatif ekokardiyografi.

5. Diagnostics

Koroner ateroskleroz görüntülemesi.

5. Hafta

1. Clinical Radiology

Transkateter aort kapak replasmanı komplikasyonlarının görüntülemesi.

2. Heart Failure Clinics

Kalp yetmezliğinin neden olduğu pulmoner hipertansiyon.

3. Journal of Clinical Hypertension

Hipertansif hastalarda sol ventrikül hipertrofisinin prognostik değeri: Elektrokardiyografik çalışmaların meta-analizi.

4. Heart Failure Reviews

Sistemik sağ ventrikülde kalp yetmezliğinin değerlendirmesi ve yönetimi.

5. Acta Diabetologica

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda kanser riski: Randomize kontrollü çalışmaların kapsamlı bir meta-analizi.

4. Hafta

1. Journal of the American Society of Echocardiography

Amerikan Ekokardiyografi Derneğinden “İskemik kalp hastalıklarında stres ekokardiyografinin yapılışı, yorumlanması ve uygulanması kılavuzu / 2020.”

2. European Journal of Heart Failure

Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde sol atriyum fonksiyonu: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. The American Journal of Cardiology

ST-Segment yükselmeli miyokard infarktüsü olan 70 yaş ve üzeri hastalarda, farmakoinvaziv strateji ve primer perkütan koroner girişimin karşılaştırması.

4. Journal of Human Hypertension

Antihipertansif tedavi ve ani kardiyak ölüm, beklenmeyeni beklemeli miyiz?

5. Heart Failure Reviews

Yetişkin konjenital kalp hastalığında kalp yetmezliği: Fallot tetralojisi.

3. Hafta

1. Chest

Masif hemoptizilerin yönetimi / 2020.

2. The New England Journal of Medicine

Asemptomatik aort stenozunda erken cerrahi veya konservtif bakım.

3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Kardiyo-obstetrik: Gebeliğin kardiyovasküler komplikasyonlarını tanıma ve yönetme.

4. Mayo Clinic Proceedings

Gençlerde akut miyokard infarktüsü.

5. American Journal of Cardiovascular Drugs

Kilolu hastalarda kullanılan antihipertansif ilaçların kardiyovasküler sonuçlara etkisi. Sistematik derleme ve meta-analiz.

2. Hafta

1. Heart

Akut pulmoner emboli tedavisinde ekokardiyografinin rolü.

2. Heart Failure Clinics

Kalp yetersizliğinde kardiyorenal sendrom.

3. Journal of the American College of Cardiology

Bir klinik antite olarak atriyal yetmezlik.

4. European Heart Journal

Trigliseridlerin klinik derlemesi / ESC 2020.

5. Interventional Cardiology Clinics

Akut koroner sendromlarda transradiyal anjiyografi ve girişimler.

1. Hafta

1. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine

2020'de koroner lezyonların fizyolojik değerlendirmesi.

2. Journal of Cardiology

Vazospastik anjinası olan hastalarda miyokard sintigrafisinin klinik faydası.

3. Heart

Anjinası ve non-obstrüktif koroner hastalığı olan hastaların kateter laboratuvarında tanısı.

4. Acta Cardiologica Sinica

Semptomatik periferik arter hastalığında antitrombotik tedavi.

5. JAMA Cardiology

ST-segment yüksekliği olan miyokard infarktüsünde femoral girişim ve radyal girişimin güvenlik ve etkinlik yönünden karşılaştırması. SAFARI-STEMI randomize klinik çalışması.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ