9. Hafta

1. Current Infectious Disease Reports

Kawasaki hastalığının klinik yönetimi ve tanısı üzerine 2021 güncellemesi.

2. Diagnostics

Temporomandibular eklemi etkileyen romatizmal hastalığın kapsamlı yönetimi.

3. RMD Open

Glukokortikoid ve DMARD kullanan romatoid artrit hastalarında infeksiyon riski.

4. Nutrients

Romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozusta diyetin karşılaştırması: Herhangi bir fark var mı?

5. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

Rehabilitasyon perspektifinden osteoporoz kılavuzları: AGREE II ile sistematik analiz ve kalite değerlendirmesi.

8. Hafta

1. Orphanet Journal of Rare Diseases

Behçet hastalığının yönetimi için Fransız önerileri / 2021.

2. Current Rheumatology Reports

Kawasaki hastalığı: Bir güncelleme.

3. Translational Research

COVID-19 hastalarında inflamatuvar artrit.

4. Journal of Functional Morphology and Kinesiology

Diz osteoartritinde intra-artiküler enjeksiyonlar: Literatürün bir derlemesi.

5. Pain and Therapy

Kas iskelet ağrılarının yönetimi: Kronik kas iskelet ağrıları üzerine bir güncelleme.

7. Hafta

1. Current Rheumatology Reports

Çocuklarda ve gençlerde sistemik lupus eritematozus.

2. Skeletal Radiology

COVID-19’un kas iskelet tutulumu: Görüntülemenin derlemesi.

3. Journal of Hand Therapy

Bir periferik sinir yaralanmasından sonra el dizestezisi gelişen hastalarda taktil stimülasyon programları: Bir sistematik derleme.

4. Clinical and Experimental Rheumatology

Romatizmal hastalığı olanlarda SARS-CoV-2’ye karşı aşılama: Şüpheler ve perspektifler.

5. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

Disfajili hastalarda rehabilitasyon girişimleri hakkındaki kanıtların durumu: Bir sistematik derleme.

6. Hafta

1. Physical Therapy

Ağrının yeni tanımı: Fiziksel Tıp pratiği ve Rehabilitasyon bilimi için güncellemeler ve çıkarımlar.

2. Practical Neurology

Periferik nöropatilerin tanısında ultrason taraması.

3. Biologics

Dev hücreli arterit için biyolojik tedaviler.

4. Current Rheumatology Reports

SARS-CoV-2 ve sistemik lupus eritematozus.

5. RMD Open

Hareket etmek ya da etmemek: Aksiyal spondiloartritlerde fiziksel egzersizlerin paradoksik etkisi.

5. Hafta

1. Current Rheumatology Reports
2. Rheumatology International

SARS-CoV-2 infeksiyonu, SLE’yi tetikleyebilir mi? Vaka bazlı bir derleme.

3. Rheumatology International

Metotreksat, progresif fibrotik interstisyel akciğer hastalığına neden olur mu? Bir sistematik derleme.

4. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Charcot omurgasının tedavisi ve yönetimi üzerine kapsamlı bir derleme.

5. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Kolşisinin infeksiyöz komplikasyonlarının ve infeksiyon tedavisinde kolşisin kullanımının sistematik bir derlemesi.

4. Hafta

1. Mediterranean Journal of Rheumatology

Romatoid artrit: Klinik ve ultrason derin remisyonu tanımlama.

2. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Palindromik romatizmayı nasıl tedavi etmeliyiz? Bir sistematik literatür derlemesi.

3. British Journal of Sports Medicine

Atletlerde bel ağrısını tedavi etme: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Hemiplejik omuz ağrısı tedavisinde Botulinum Toksin A’nın etkililiği: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

5. The American Journal of Sports Medicine

Primer rotator manşet tamirinden sonra işe dönüş: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Hafta

1. Journal of Physiotherapy

Boyun ağrılarının fizyoterapi yönetimi.

2. Current Rheumatology Reports

COVID-19: Romatoloji uzmanları neleri bilmeli?

3. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Romatoid artrit için immünsupressif ajanlar: Bu ajanlarla ilgili klinik çalışmaların sistematik bir derlemesi ve güncel gelişim aşamaları.

4. Clinical Rheumatology

Sistemik lupus eritematozus tedavisi için interferona yönelik tedaviler: Kritik bir güncelleme.

5. Rheumatology

Osteoartritte multipl intra-artiküler kortikosteroid enjeksiyonlarının etkinliği ve güvenliği: Randomize kontrollü çalışmaların ve gözlemsel çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

2. Hafta

1. Nature Reviews
2. Rheumatology

Aksiyal spondiloartritte tanısal gecikme: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Current Osteoporosis Reports

Glukokortikoid tedavisinin neden olduğu kemik kaybını önleme tedavileri.

4. The American Journal of Occupational Therapy

Kuru iğnelemenin spastisite ve hareket mesafesine etkisi. Bir sistematik derleme.

5. RMD Open

Tedavisi güç romatoid artritte (D2T RA) farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi stratejileri: Tedavisi güç romatoid artritin yönetimi için EULAR önerileri hakkında bilgi veren sistematik bir derleme.

1. Hafta

1. Nature Reviews

Aksiyal spondiloartrit: Konsept, yapı, sınıflandırma ve tedavi önerileri.

2. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Antisentetaz sendromu - bir miyopatiden daha fazlası.

3. Rheumatology
4. Sports Medicine

Ön Çapraz Bağ (ACL) rekonstrüksiyonu sonrasında hamstring fonksiyonlarının düzelmesi için öneriler.

5. The American Journal of Sports Medicine

Omuz artroskopisinden sonra ağrı kontrolü. Bir ağ meta-analiziyle birlikte randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ