22. Hafta

1. Handbook of Clinical Neurology
2. Clinical Neurophysiology
3. Osteoarthritis and Cartilage

Osteoartrit tedavisinde ilaçların yeniden kullanılması.

4. Journal of Bodywork and Movement Therapies

KOAH’ta egzersiz tedavilerinin etkinliği: Sistematik bir derleme.

5. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Aksiyel spondiloartritin farmakolojik tedavisinde bir güncelleme.

21. Hafta

1. Mediterranean Journal of Rheumatology

Spondiloartritte selektif JAK inhibitörleri.

2. Chiropractic & Manual Therapies

Manuel terapiyi öğretmenin ve uygulamanın modern bir yolu.

3. Scientific Reports

Kronik bel ağrısı olanlarda fizyoterapötik ve geleneksel olmayan yaklaşımlar.

4. Joint Bone Spine

Romatizmal ve kas-iskelet hastalıklarında kronik ağrının farmakolojik tedavisi.

5. Seminars in Musculoskeletal Radiology

Gut ve diz çevresindeki diğer inflamatuar hastalıkların ileri düzeyde görüntülenmesi.

20. Hafta

1. Pain Practice
2. Rheumatology International

Aksiyal spondiloartritin tanısı, izlenmesi ve tedavisi.

3. European Journal of Translational Myology

Ağrılı sendromların rehabilitasyonunda botulinum toksini.

4. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Sistemik lupus eritematozusun farmakolojik tedavisindeki gelişmeler.

5. Clinical Interventions in Aging

Kronik hastalıklarda sarkopeni yönetiminde non-farmakolojik stratejiler.

19. Hafta

1. Handbook of Clinical Neurology
2. Rheumatology International

Aksiyal spondiloartrit: Hastalığa genel bakış.

3. International Journal of Molecular Sciences

Keloidler ve hipertrofik skarlar için farmakoterapi.

4. Medicina

Behçet hastalığı: Patogenezi, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları.

5. Sports Health

Dirsek medial ulnar kollateral bağ yaralanmalarında rehabilitasyon protokolleri.

18. Hafta

1. Best Practice & Research
2. Minerva Anestesiologica

Bel ağrısında lomber intervertebral disk dejenerasyonu.

3. Journal of Functional Morphology and Kinesiology

Yaralı sporcularda kinezyofobi: Sistematik bir derleme.

4. Nature Reviews

Tekrarlayan polikondrit: Klinik güncellemeler ve yeni ayırıcı tanılar.

5. Reumatologia

Omurga patolojisi tedavisinin üç aşamalı konsepti: Farklı bir bakış açısı.

17. Hafta

1. BMJ Supportive & Palliative Care
2. Current Opinion in Rheumatology

Enfeksiyon sonrası inflamatuar artritin tedavisi.

3. Reumatología Clinica

Dirençli Behçet sendromunun tedavisine ilişkin SER önerileri.

4. Best Practice & Research

Miyofasiyal ağrı: Kas-iskelet sistemi ağrısında önemli bir oyuncu.

5. Toxins

İnme sonrası spastisite yönetimine ilişkin en iyi uygulama kılavuzları.

16. Hafta

1. Lancet
2. Pain Practice

Persistan omurga ağrısı sendromu Tip 2.

3. Journal of Rheumatic Diseases

Osteoartritin tıbbi tedavisi: Botanik farmakolojik yönü.

4. European Geriatric Medicine

Ankilozan spondilitte sarkopeni gerçekten bir endişe kaynağı mıdır?

5. Curēus

Mastektomi sonrası ağrı sendromu: Bir derleme ve yeni gelişen tedaviler.

15. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

Fibromiyalji: Bir yılın derlemesi 2024.

2. Clinical Immunology

SLE için mevcut ve yeni ortaya çıkan tedaviler.

3. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Akut non-spesifik bel ağrısının tedavisi için egzersiz terapisi.

4. Annals of Internal Medicine

Akut, subakut ve kronik bel ağrısında invazif olmayan tedaviler.

5. Orthopedic Reviews

Total veya hemi dirsek artroplastisi sonrası rehabilitasyon: Sistematik derleme.

14. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. Nature Reviews
3. The Cochrane Database of Systematic Reviews
4. Nature Reviews

Erkeklerde osteoporozun tedavisi için kanıta dayalı kılavuz.

5. Annals of the Rheumatic Diseases

Psoriatik artritin farmakolojik tedavisi için EULAR önerileri: 2023 güncellemesi.

13. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

Sistemik lupus eritematozus: Bir yılın derlemesi 2024.

2. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America

Rehabilitasyon ortamında inme sonrası disfaji ve enteral beslenme.

3. Biomedicines

Fibromiyalji hastalarında kısıtlayıcı diyetler: En son ve güncel bilgiler.

4. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America

İnme iyileşmesinde ve rehabilitasyonunda yenilikler: İnme sonrası ağrı.

5. Rheumatology

Erken evre donuk omuz için farmakolojik girişimler. Sistematik derleme ve meta-analiz.

12. Hafta

1. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America

Botulinum toksinlerinin ötesinde spastisite tedavisi.

2. RMD Open

İnflamatuar artritte metabolik ve moleküler görüntüleme.

3. Neurorehabilitation and Neural Repair

İnme sonrası denge ve mobilitenin standartlaştırılmış ölçümü.

4. Current Rheumatology Reports

Klinikte aksiyal spondiloartritin hastalık aktivitesi nasıl izlenir?

5. Phytotherapy Research

Menopoz ve osteoporozun üstesinden gelmek için fitoterapötik yaklaşım.

11. Hafta

1. Journal of Ultrasound in Medicine

Polinöropatilerde nöromüsküler ultrason.

2. Nature Reviews

Erkeklerde osteoporozun tedavisi için kanıta dayalı kılavuz

3. International Journal of Hyperthermia

Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıklarında ısı tedavisi.

4. Clinical and Experimental Rheumatology

İdiyopatik inflamatuar miyopatiler: Bir yılın derlemesi 2023.

5. Current Opinion in Rheumatology

Romatolojide bDMARD ve tsDMARD ilaçların uzun vadeli güvenliği.

10. Hafta

1. Burns

Yanık hastalarında nöropatik ağrı.

2. MedComm

Romatoid artrit: Patogenez ve terapötik gelişmeler.

3. Nature reviews

JAK inhibitörlerinin romatoid artritte etkinliği ve güvenliği.

4. Sports Medicine and Health Science

Ortopedik cerrahiyi takiben post-operatif protein takviyesi.

5. Journal of Shoulder and Elbow Surgery

Kapitellum OCD cerrahisini takiben rehabilitasyon ve spora dönüş kriterleri.

9. Hafta

1. Disability and Rehabilitation

Non-travmatik subaraknoid kanamaya bağlı afazi.

2. Nature Reviews

Dirençli gut için ortaya çıkan yeni tedavi seçenekleri.

3. Clinical Parkinsonism & Related Disorders

Sporda göreve özgü distoninin tedavisi: Sistematik bir derleme.

4. Annals of the Rheumatic Diseases

Romatoloji uzmanlarının mRNA aşıları hakkında bilmesi gerekenler.

5. Shoulder & Elbow

Lateral dirsek tendinopatisinde fizik tedaviye karşılık kortikosteroid enjeksiyonu.

8. Hafta

1. Nature Reviews

Sjögren sendromunun epidemiyolojisi.

2. Annals of the Rheumatic Diseases

SLE yönetimi için EULAR önerileri: 2023 güncellemesi.

3. Worldviews on Evidence-Based Nursing

İnme geçiren hastalarda yaşam kalitesi için non-farmakolojik girişimler.

4. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

Hipermobil lateral menisküs: Mevcut tedavi seçeneklerinin sistematik derlemesi.

5. Expert Review of Clinical Immunology

Romatoloji pratiğinde ağız kuruluğu ve komplikasyonların değerlendirilmesi ve yönetimi.

7. Hafta

1. Neurological Sciences

İnme sonrası iyileşmeye yeni yaklaşımlar.

2. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery

Aşil tendon yırtıklarında güncel kavramlar.

3. Chinese Journal of Traumatology

Travmatik lomber herni: Literatürün sistematik bir derlemesi.

4. Annals of the Rheumatic Diseases

ANCA ile ilişkili vaskülitin yönetimi için EULAR önerileri: 2022 güncellemesi.

5. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Çeşitli omuz bozukluklarına ait tanı ve tedavi kılavuzlarının sistematik bir incelemesi.

6. Hafta

1. Nature Reviews
2. Sensors

Manuel terapinin Parkinson yürüyüşü üzerindeki etkileri.

3. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

Yaşlılarda kırılganlık kırığı riskinin tahmininde kas parametreleri.

4. Current Diabetes Reviews

Tip 2 diyabette statik dengeyi iyileştirmeye yönelik terapötik girişimler.

5. Rheumatology

Spondiloartrit tanısı için klinik, laboratuvar ve görüntüleme özelliklerinin performansı.

5. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology
2. Clinical Rehabilitation

Akut ve subakut bel ağrısı için fizik tedavi.

3. Nature Reviews

Aksiyal spondiloartrit tedavisindeki en son gelişmeleri keşfetmek.

4. Rheumatology

Sarkoidozda eklem tutulumu: Prevalans, klinik patern ve sonuçlar.

5. Annals of Nuclear Medicine

Romatoid artrit hastalık aktivitesinin tanısında ve izlenmesinde PET/BT'nin rolü.

4. Hafta

1. International Journal of Rheumatic Diseases
2. Clinical Nutrition ESPEN

Romatizmal hastalıklarda koenzim Q10 takviyesi.

3. The Lancet Rheumatology

Nosiseptif, nöropatik veya nosiplastik bel ağrısı mı?

4. Rheumatology

Miyozit için biyolojik ilaçlarda şu anda neredeyiz?

5. Rheumatology International

İnflamatuar romatizmal hastalıkları ve komorbiditeleri olan hastaların rehabilitasyonu.

3. Hafta

1. The Korean Journal of Pain

Faset eklem bozuklukları: Tanıdan tedaviye.

2. Rheumatology and Therapy

Aksiyal spondiloartritte erken tedavinin rolü.

3. Current Rheumatology Reports

Eroziv el osteoartriti: Son gelişmeler ve gelecekteki tedaviler.

4. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde erken fonksiyonel rehabilitasyon.

5. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Gutta ürat düşürücü tedaviyi kılavuz önerilerinin ötesine taşımak.

2. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. Paediatric Respiratory Reviews

Genç sporcular için egzersiz testleri.

3. BMC Musculoskeletal Disorders

Manuel lenfatik drenajın total diz replasmanına etkileri.

4. International Journal of Stroke

İnme sonrası yorgunluğun tedavisinde non-farmakolojik girişimler.

5. Curēus

Çene yüz bölgesinde miyofasiyal ağrı ve tetik noktaların kanıta dayalı tedavisi.

1. Hafta

1. Nature Reviews
2. Current Rheumatology Reports

Gut tedavisinde yeni ilaç çalışmaları.

3. Scandinavian Journal of Occupational Therapy

İnme rehabilitasyonuna adaptif yaklaşımlar.

4. Journal of ISAKOS

Dirsek çevresindeki sinir sıkışmalarının nedenleri, belirtileri ve tedavisi.

5. BMC Complementary Medicine and Therapies

Skar fizik tedavisinde akupunktur ve kuru iğneleme: Sistematik bir derleme.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ