31. Hafta

1. Rheumatology

Sistemik lupus eritematozuslu hastaların yönetimi için klinik pratik rehberler ve öneriler: Kritik bir karşılaştırma.

2. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Antifosfolipid sendromunun yönetimi üzerine bir güncelleme.

3. Current Rheumatology Reports

Lupus nefritinin tanısı ve yönetimi üzerine bir güncelleme.

4. Nature Reviews

Osteoartrit için temel ve yardımcı girişimler: Etkinlik ve uygulamalar için modeller.

5. Physical Therapy

Bilateral vestibulopatisi olan hastalarda denge performansının sistematik bir derlemesi.

30. Hafta

1. Reumatismo

Polimiyalji romatika yönetimi için İtalyan Romatoloji Derneği pratik rehberi / 2020.

2. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

Tendinopatinin yönetimi: Tendinopati tedavilerinin etkinliğini değerlendiren sistematik derlemelerin sistematik bir derlemesi.

3. Annals of the Rheumatic Diseases

SARS-CoV-2 şartlarında romatizmal ve kas iskelet hastalıklarının yönetimi için geçici EULAR önerileri.

4. Rheumatic Diseases Clinics of North America

Kanser ve sistemik lupus eritematozus.

5. Nature Reviews

Romatoid artritte aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi.

29. Hafta

1. Rheumatic Diseases Clinics of North America
2. Journal of Scleroderma and Related Disorders

Antisentetaz senromu: Ayrı bir hastalık spektrumu.

3. Best Practice & Research

Allopürinol hipersensitivitesi: Patogenez ve önleme.

4. Physical Therapy

Meme kanseriyle ilişkili lenfödem için girişimler: APTA Onkolojik Fiziksel Tedavi Akademisinden klinik pratik rehber.

5. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Aksiyal spondiloartritte biyolojik tedaviler ve spinal radyografik ilerleme: Yapılandırılmış bir literatür derlemesi.

28. Hafta

1. Arthritis & Rheumatology

COVID-19 pandemisi sürecinde yetişkinlerde romatizmal hastalıkların yönetimi için Amerikan Romatoloji Koleji kılavuzu: Versiyon 1.

2. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Aksiyal spondiloartriti değerlendirmede ve tedavi kararlarına rehberlik etmede yardımcı olacak serum biyobelirteçleri üzerine bir güncelleme.

3. The American Journal of Sports Medicine

Hamstring yaralanmalarının tedavisi için plateletten zengin plazma enjeksiyonu. En iyi/en kötü vaka analizlerinin sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

4. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Statin kullanımının romatoid artrit riskine etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Exercise and Sport Sciences Reviews

Aktif spor yapan kadınlarda göğüs desteğinin biyomekaniği.

27. Hafta

1. Current Rheumatology Reports
2. Arthritis Research & Therapy

Ankilozan spondilit tedavisinde IL-17 inhibitörlerinin etkinliği ve güvenliği: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Rheumatology

Ailesel Akdeniz Ateşinde biyolojik tedavilerin etkinliği, etkililiği ve güvenliğine yönelik sistematik bir literatür derlemesi.

4. Arthritis Care & Research

Osteoartritte komorbiditeler: Gözlemsel çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. Nature Reviews

İnflamatuvar artritlerde farmakomikrobiyomikler: Tedavi yanıtının modülatörü olarak bağırsak mikrobiyomu.

26. Hafta

1. Current Opinion in Rheumatology

Sistemik sklerozun yönetimi: İlk beş yıl.

2. Journal of Physiotherapy
3. Clinical and Experimental Rheumatology

Psöriatik artritte biyolojik DMARD’ların etkinliği: Artiküler, entezit, daktilit, deri ve fonksiyonel sonuçlar üzerindeki etkinliklerinin sistematik bir literatür derlemesi ve meta-analizi.

4. Arthritis Care & Research

Romatoid artritte araba kullanma kabiliyeti ve güvenliği: Sistematik bir derleme.

5. RMD Open

Aksiyal spondiloartritte vücut kitle indeksinin hastalık aktivitesine etkisi: Sistematik derleme ve meta-analiz.

25. Hafta

1. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

Obezitesi ve obeziteyle ilişkili komorbiditesi olan yetişkinlerde fiziksel tıp ve rehabilitasyon pratiği üzerine ISPRM/ESPRM kılavuzu.

2. Best Practice & Research

Yerleşik romatoid artritte konvansiyonel radyografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile yapısal hasarın ilerlemesini değerlendirme.

3. Annals of the Rheumatic Diseases

Psöriatik artritin farmakolojik tedavisi: Psöriatik artritin yönetimiyle ilgili 2019 güncellenmiş EULAR önerilerinin sistematik literatür araştırması

4. RMD Open

Romatoid artritte yorgunluğun yönetimi.

5. Physical Therapy

Bilateral vestibülopatisi olan hastalarda denge performansının sistematik bir derlemesi.

24. Hafta

1. Arthritis Research & Therapy

Erken inflamatuvar artrit hastalarını belirlemede ve hastalığı ayırt etmede ultrasonun önemi: Açıklayıcı bir derleme.

2. Arthritis Care & Research

2019 EULAR/ACR SLR sınıflandırma kriterlerini daha önceki iki sınıflandırma kriterleri ile karşılaştırma.

3. The American Journal of Sports Medicine

Normal salin enjeksiyonlarının lateral epikondilit semptomları üzerine etkisi. Sistematik bir derleme ve randomize klinik çalışmaların meta-analizi.

4. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Romatoid artrtitte hidroksiklorokin, metotreksat, biyolojikler ve glukokortikoid kullanımıyla diyabet gelişimi arasındaki ilişki: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Çocuklar ve adölesanlar için yayınlanan fiziksel aktivite kılavuzlarını karşılaştırma ve değerlendirme. Sistematik bir literatür derlemesi ve analizi.

23. Hafta

1. Rheumatology

Sistemik lupus eritematozus hastalarının yönetimi için klinik pratik rehberler ve öneriler: Kritik bir karşılaştırma.

2. Annals of the Rheumatic Diseases

Psöriatik artritin farmakolojik tedavilerle yönetiminde EULAR önerileri: 2019 güncellemesi.

3. The Journal of Rheumatology

Vasküler patoloji ve osteoartrit: Sistematik bir derleme.

4. Journal of Rehabilitation Medicine

Non-invaziv beyin stimülasyonu teknikleri, kronik ağrı tedavisinde etkili midir? Yorumla birlikte bir Cochrane derleme özeti.

5. The American Journal of Sports Medicine

Distal biseps tendon tamirinin komplikasyonları. Sistematik bir derleme.

22. Hafta

1. Arthritis & Rheumatology

COVID-19 pandemisinde, romatizmal hastalığı olan yetişkin hastaların yönetimi üzerine Amerikan Romatoloji Koleji Kılavuzu / 2020.

2. The Journal of Rheumatology

Görüntüleme teknikleri: Psöriatik artritte entezitin tanısı ve tedavinin takibi için seçenekler.

3. Annals of the Rheumatic Diseases

Lupus nefritinin yönetimi üzerine EULAR/ERA–EDTA önerilerinin 2019 güncellemesi.

4. Arthritis Research & Therapy

Oral kolşisin kullanımına bağlı advers etkiler: Randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. Medicine and Science in Sports and Exercise

Spora bağlı kas iskelet yaralanmalarında hiperbarik oksijen tedavisi.

21. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

2020 yılının bir derlemesi: Vaskülitler.

2. The American Journal of Sports Medicine

Diz osteoartritinde plateletten zengin plazma ve hyalüronik asit tedavilerinin karşılaştırması. Randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

3. Journal of Gastroenterology

Crohn hastalığına bağlı spondiloartritlerin fenotipi, patogenezi ve tedavisi.

4. RMD Open

Romatoid artritte yeni bir tedavi hedefi olarak Hastalığı Modifiye Eden Antiromatizmal İlaçlar kullanmadan (DMARD-free) remisyon: Başarabilmenin ve sürdürebilmenin sistematik bir literatür derlemesi.

5. Current Opinion in Rheumatology

Gut hastalığı ve hiperürisemide komorbiditeler: Aralarında nedensel bir ilişki var mı yoksa epifenomen mi?

20. Hafta

1. Arthritis Care & Research

Gut hastalığının yönetimi için Amerikan Romatoloji Koleji Kılavuzu / 2020.

2. RMD Open

OMERACT HEMRIS (Topuk Enteziti MR Görüntüleme Skorlama Sistemi) Atlası.

3. Arthritis & Rheumatology

Aksiyal spondiloartritlerde tedavilerin radyografik progresyon üzerine etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. Clinical Rehabilitation

Aşil tendinopatisinin tedavisinde düşük seviyeli lazer tedavisiyle fotobiomodülasyon: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. British Journal of Sports Medicine

Kalça ağrısı olan kişilerde fonksiyonları iyileştirme: Kalça ağrılarında fizyoterapist tarafından yapılan girişimlerin sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

19. Hafta

1. RMD Open

Periferik spondiloartrit: İhmal edilen bir klinik tablo- mevcut bilgilerin son durumu.

2. Annals of the Rheumatic Diseases

Kıkırdak kaybı, osteoartritte ağrıya neden olur mu ve olursa hangi şiddette?

3. Nature Reviews

Checkpoint inhibitörlerinin immün ilişkili advers etkileri.

4. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine

Multipl sklerozda alt ekstremite kas kuvvetinin alt ekstremite fonksiyonel kapasitesi için önemi: Sistematik bir derleme.

5. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

Klinik pratikte yürümenin neden olabileceği yorgunluğu ölçme: Sistematik bir derleme.

18. Hafta

1. Arthritis Care & Research

Amerikan Romatoloji Kolejinin romatizmal ve kas iskelet hastalıklarında üreme sağlığının yönetimi üzerine kılavuzu / 2020.

2. Rheumatology International

Biyolojik tedaviler, sistemik skleroz için bir yanıt mı?

3. Clinical and Experimental Rheumatology

COVID-19: Romatoloji uzmanları için yeni bir zorluk.

4. Nature Reviews

Metotreksat ve inflamatuvar artritteki etki mekanizması.

5. Sports Medicine

Ramazan orucunun fiziksel performansa etkisi: Meta-analizle birlikte sistematik bir derleme.

17. Hafta

1. The Journal of Rheumatology

Covid-19’da romatoloji uzmanının rolü.

2. Journal of Physiotherapy

Akut hastane şartlarında COVID-19’un fizyoterapi yönetimi: Klinik pratik için öneriler.

3. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Pulse kortikosteroid tedavisinin güvenliği: Sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Arthritis & Rheumatology

Aksiyal spondiloartitlerde potansiyel bir hastalık modifiye edici tedavi olarak Non-Steroid Anti-İnflamatuvar ilaçlar.

5. Arthritis Care & Research

Romatoid artrit ve kanseri olan hastalarda hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların kullanımı için önerilerin sistematik derlemesi.

16. Hafta

1. The Journal of Infection

Kortikosteroid tedavisinin koronavirüslü hastalara etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. Journal of Autoimmunity

Biyolojik ilaçlarla tedavi edilen romatizmal hastalıklarda, koronavirüs enfeksiyonu için öneriler.

3. The New England Journal of Medicine

Diz osteoartritinde fizik tedavi ve glukokortikoid enjeksiyonların karşılaştırması.

4. Rheumatology and Therapy

Psöriatik artrit ve Diabetes mellitus: Açıklayıcı bir derleme.

5. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine

İnme hastalığı geçirenlerde yüksek yoğunluklu egzersizin kardiyorespiratuvar fitness üzerine etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

15. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

2020 yılının bir derlemesi: Fibromiyalji.

2. Seminars in Arthritis and Rheumatism

IgG4 ilişkili hastalıklarda biyobelirteçler: Sistematik bir derleme.

3. Rheumatology International

Romatoid artrtit ve psöriatik artritte el ultrasonu paternleri: Ultrasonun ayırıcı tanıdaki rolü.

4. Arthritis Care & Research

Romatizmal hastalıklarda ve kas iskelet hastalıklarında üreme sağlığının yönetimi için Amerikan Romatoloji Koleji kılavuzu / 2020.

5. Nature Reviews

İnflamatuvar artritin patogenezinde tendon ve ligament mekanik yüklenmesi.

14. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

2020 yılının bir derlemesi: Romatoid artrit tedavisindeki yenilikler.

2. RMD Open

Psöriatik artritte biyolojiklerin etkinliği ve güvenliği: Sistematik bir literatür derlemesi ve ağ meta-analizi.

3. Arthritis Care & Research

Romatoid artritte remisyona ve düşük hastalık aktivitesine ulaşmada cinsiyet farklılıkları.

4. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine

Serebral palsili yetişkinlerde ağrı: Sistematik bir derleme ve bireysel hasta verilerinin meta-analizi.

5. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Rehabilitasyon camiası COVID-19’a nasıl hazırlanmalı?

13. Hafta

1. Autoimmunity Reviews

COVID-19 infeksiyonu ve romatoid artrit: Çok uzakta, çok yakınımızda…

2. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Sistemik sklerozda kas ve iskelet el tutulumu.

3. Annals of the Rheumatic Diseases

Sentetik ve biyolojik DMARD’ların güvenliği: Romatoid artrit yönetiminde EULAR önerilerinin 2019 güncellemesiyle ilgili bilgilendirme içeren sistematik bir literatür derlemesi.

4. The Lancet. Neurology

İnme rehabilitasyonunda ilerlemeler ve güçlükler.

5. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Multipl sklerozlu hastalarda motor öğrenme: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

12. Hafta

1. Best Practice & Research

Sklerodermayı taklit eden durumlar - Klinik özellikleri ve yönetimi.

2. BMJ

ANCA ilişkili vaskülitlerin yönetimi.

3. Journal of Autoimmunity
4. Journal of Neurologic Physical Therapy

Kronik inme, inkomplet spinal kord yaralanması ve beyin yaralanmalarından sonra lokomotor fonksiyonları düzeltmek için klinik pratik rehber.

5. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Fibromiyalji hastalarında egzersizin etkileri hakkında hâlihazırda ne biliyoruz? Toplu bir derleme.

11. Hafta

1. Annals of the Rheumatic Diseases

Romatoid artritin sentetik ve biyolojik hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlarla yönetimi üzerine EULAR önerileri: 2019 güncellemesi.

2. BMJ Open Ophthalmology

Antiromatizmal ilaçların oküler yan etkileri: Kalitatif bir derleme.

3. Advances in Therapy

Primer inflamatuvar romatizmal hastalıklara sekonder osteoartrit tedavisinde hyaluronik asit enjeksiyonları: Sistematik bir derleme ve kalitatif sentez.

4. The Israel Medical Association Journal

Romatolojide Nosebo etkisi: Keşfedilmemiş bir sorun.

5. The American Journal of Occupational Therapy

Üst ekstremite periferik sinir yaralanmalarının rehabilitasyonunda kortikal plastisite: Kapsamlı bir derleme.

10. Hafta

1. Best Practice & Research

Sistemik skleroz, miyozit, antifosfolipid sendrom ve Sjögren sendromunda hedefe yönelik tedaviler.

2. Nature Reviews

Romatolojide glukokortikoid tedavilere bakış: Konverjans çağı.

3. Cartilage

İntervertebral disk patolojileri için güncel tedavi seçenekleri.

4. The American Journal of Sports Medicine

Spor hekimliğinde biyolojik tedavilerin güncel kullanımı için pratik bir rehber.

5. Pain Research & Management

Fibromiyalji için mevcut ve yeni ortaya çıkan ilaç tedavileri.

9. Hafta

1. Clinical Rheumatology

Romatoid artrit yönetiminde tedavi stratejileri ilaçlardan daha önemlidir.

2. Best Practice & Research
3. International Journal of Molecular Sciences

Romatizmal hastalıklarda otoantikor biyobelirteçler.

4. The Medical Clinics of North America

Kronik spinal kord yaralanması olan hastaların yönetimi.

5. Stroke

Kronik inmede üst ekstremite aktivitesi için Botulinum Toksin-A uygulamasına rehabilitasyon eklenmesinin sonuçları. InTENSE çalışması.

8. Hafta

1. Best Practice & Research. Clinical Rheumatology

İnflamatuvar kas hastalığı: Bir güncelleme.

2. Rheumatology International

Romatoid artrit ve psöriatik artrtit tedavisinde ilaç etkileşimleri.

3. The Journal of Rheumatology

Kanser immünoterapisiyle ilişkili immün nedenli advers etkiler: Romatoloji uzmanları için bir derleme.

4. Clinical Rehabilitation

Progresif supranükleer palsili hastalarda egzersiz ve fizksel aktivite: Sistematik bir derleme.

5. Musculoskeletal Science & Practice

Pasif eklem mobilizasyonunun lokal kas fonksiyonlarına ani etkisi: Literatürün sistematik bir derlemesi.

7. Hafta

1. Clinical and Experimental Rheumatology

2019 yılının bir derlemesi: İdiopatik inflamatuvar miyopatiler.

2. Orthopaedic Journal of Sports Medicine

Diz osteoartritinde hyaluronik asit enjeksiyonları veya oral nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar: Randomize çalışmaların sistematik derlemesi ve meta-analizi.

3. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Sistemik sklerozda cinsiyet hormonları ve cinsiyet hormonlarını hedefleyen tedaviler: Sistematik bir literatür derlemesi.

4. F1000 Research

Osteoartrit fenotiplerini anlamada en son ilerlemeler.

5. Physical Therapy

İnme sonrası bakımda en iyi pratikleri uygulamak için aerobik egzersiz önerileri: AEROBICS 2019 güncellemesi.

6. Hafta

1. Musculoskeletal Science & Practice

Bel ağrısı olan hastalarda segmental hareket testinin kullanımı için kanıtlar ve öneriler - Sistematik bir derleme.

2. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine

Serebral palsili hastalarda ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin kas spastisitesi üzerine etkisi: Sistematik derleme ve meta-analiz.

3. Rheumatology

Spino-pelvik orientasyon: Spondiloartrit tanısı üzerine potansiyel etkisi.

4. Current Rheumatology Reports

Aksiyal spondiloartritin tanısı ve sınıflaması üzerine bir güncelleme.

5. Clinical and Experimental Rheumatology

Bir yılın derlemesi 2019: Sistemik lupus eritematozus.

5. Hafta

1. Annals of the Rheumatic Diseases

Romatoid artritin sentetik ve biyolojik hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlarla yönetimi üzerine EULAR önerileri: 2019 güncellemesi.

2. Drugs & Aging

Polimiyalji romatikanın patogenezi, tanısı ve yönetimi.

3. Ci Ji Yi Xue Za Zhi

Sakroiliak eklem ağrılarının tanısı ve girişimsel ağrı yönetimi seçenekleri.

4. Journal of the Neurological Sciences

Parkinson hastalığı olanlarda zorlu bisiklet egzersizlerinin tedavi edici etkisi.

5. Seminars in Oncology Nursing

Kemoterapi nedenli periferik nöropatilerde proaktif rehabilitasyon.

4. Hafta

1. Frontiers in Immunology

Behçet sendromunda farklı fenotiplerin tedavisi.

2. Current Rheumatology Reports

Psöriatik artrit: Yeni ve eski tedaviler.

3. Pain Practice

Aksiyal ve radiküler omurga kaynaklı ağrılarda rejeneratif tıp: Açıklayıcı bir derleme.

4. Osteoarthritis and Cartilage

Osteoartritte 2019 yılı derlemesi: Biyobelirteçler.

5. Neurology

Huntington hastalığında fizik tedavi pratiğine rehberlik edecek klinik öneriler.

3. Hafta

1. Osteoarthritis and Cartilage

Osteoartritte 2019 yılının derlemesi: Epidemiyoloji ve tedavi.

2. Current Rheumatology Reports
3. Journal of Autoimmunity

Aksiyal spondiloartritte hedefe yönelik tedavi: Konseptten uygulamaya.

4. Osteoporosis International

Gebelikle ilişkili osteoporoz: Birleşik Krallıktan bir vaka serisi ve literatür derlemesi.

5. Muscle & Nerve

Beklenmeyen klinik şartlarda küçük lif nöropatisi: Bir derleme.

2. Hafta

1. Seminars in Arthritis and Rheumatism

ESCEO derneğinden diz osteoartritinin yönetimi üzerine güncellenmiş algoritma önerisi

2. Nature Reviews

Aksiyal spondiloartritin tanı ve tedavisinde görüntülemenin rolü.

3. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery

Tendinopati tedavi seçeneklerinde güncellemeler.

4. International Journal of Molecular Sciences

Osteoporoz için moleküler bazlı tedavi stratejileri: Bir literatür derlemesi..

5. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease

Miyozit tedavisinde yeni anlayışlar.

1. Hafta

1. BioMed Research International

Aşil tendinopatisi için vücut dışı şok dalga tedavisi.

2. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Yetişkinlerde aksiyal spondiloartritin farmakolojik tedavisi.

3. Seminars in Neurology

Bel ve boyun ağrısının değerlendirilmesi ve tedavisi.

4. Multiple Sclerosis and Related Disorders

Multipl sklerozlu hastalar için pilates: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. Medicine

Diz osteoartritinde akupunkturun etkinliği ve güvenliği. Sistematik derlemelere genel bir bakış.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ