21. Hafta

1. Blood Research

Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar.

2. Current Pediatric Reviews

Çocuklarda demir eksikliği anemisi: Güncel bir derleme.

3. Blood Cancer Discovery

NPM1 mutasyonlu AML'nin tanı ve moleküler izleme kriterleri.

4. Clinical Advances in Hematology & Oncology

Polisitemi verada hastalığı ilerletici risk faktörleri ve tedavi hedefleri.

5. International Journal of Hematology

Pediatrik edinsel aplastik aneminin tanı ve tedavisinde son gelişmeler.

20. Hafta

1. Home Healthcare Now
2. Hämostaseologie
3. International Journal of Hematology

Kanserle ilişkili tromboz ve kanama.

4. Open Forum Infectious Diseases

HIV enfeksiyonunun hematolojik komplikasyonları.

5. International Journal of Molecular Sciences

Bruton's tirozin kinaz inhibitörleri: Son güncellemeler.

19. Hafta

1. Haemophilia
2. Curēus

Orak hücre hastalığının tedavisinde folik asit.

3. Acta Haematologica

Multipl miyelom için CAR T-hücre tedavisinin toksisitesi.

4. Expert Review of Clinical Immunology

Sarkoidozda hematolojik tutulum: Sitopenilerden lenfomaya.

5. British Journal of Haematology

İngiliz Hematoloji Derneği yetişkin aplastik anemisi tanı ve tedavi kılavuzu.

18. Hafta

1. International Journal of Hematology

Aplastik anemi için allojenik kemik iliği nakli.

2. Blood CancerJournal

Esansiyel trombositemili bin hasta: Mayo Clinic deneyimi.

3. Blood Advances

FANS: Fanconi anemisinde beyin lezyonları ve nörolojik hasar.

4. British Journal of Haematology

Yetişkinlerde kanserle ilişkili venöz tromboz: İngiliz Hematoloji Derneği Kılavuzu.

5. The Lancet

Diamond-Blackfan anemisinin tanısı, tedavisi ve sürveyansı: Uluslararası uzlaşı bildirisi.

17. Hafta

1. American Journal of Hematology
2. International Journal of Hematology

Aplastik anemide tıbbi tedavide ilerleme: Neden bu kadar uzun sürdü?

3. Blood Advances

Hemofili B ve gen terapisi: Etranacogene dezaparvovec ile yeni bir bölüm.

4. British Journal of Haematology

Yetişkinlerde preoperatif aneminin tanımlanması ve yönetimi: BSH kılavuz güncellemesi.

5. Blood

Çocuklarda, ergenlerde ve gençlerde Ph benzeri akut lenfoblastik lösemiyi nasıl tedavi ediyorum?

16. Hafta

1. Current Opinion in Hematology
2. British Journal of Hospital Medicine

Hastanızda hemofagositik lenfohistiyositoz var mı?

3. Clinica Chimica Acta

Konjenital disfibrinojeneminin tanı ve tedavisine yönelik kılavuz.

4. American Journal of Hematology

Kronik nötrofilik lösemi ve atipik kronik miyeloid lösemi: 2024 güncellemesi.

5. The Lancet

Ekstranodal doğal öldürücü/T hücreli lenfoma için birinci basamak immünkemoterapi.

15. Hafta

1. Blood Reviews

Kronik miyeloid lösemi: Biyoloji ve tedavi.

2. Journal of Viral Hepatitis

Hemofili hastalarında gen terapisinin faydaları.

3. International Journal of Molecular Sciences

İnfant akut lenfoblastik lösemi: Yeni tedavi olanakları.

4. Annals of Medicine

MN-pCT: Epidemiyoloji, patogenez, prognoz ve tedavi.

5. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology

Sistemik hafif zincir amiloidozunda minimal rezidüel hastalık.

14. Hafta

1. Haematologica
2. Biomedicine & Pharmacotherapy

Radyoterapi ve CAR-T'nin etkili kombinasyonu.

3. Clinical & Translational Oncology

Hematolojik kanser hastalarında fertilitenin korunması.

4. International Journal of Molecular Sciences

Klinik hematoloji ve hematoonkolojide Raman spektroskopisi.

5. The Lancet

Piruvat kinaz eksikliğinin tanısı ve yönetimi: Uluslararası kılavuzlar.

13. Hafta

1. Journal of the American Academy of Physician Assistants

Akut miyeloid lösemi: Güncel anlayış ve yönetim.

2. Transfusion and Apheresis Science

Gebelikte terapötik aferez yöntemlerinin kullanımı.

3. Annals of Hematology

Plazma hücre bozukluklarında terapötik plazma değişiminin rolü.

4. Advances in Nutrition

Ergenlerde demir eksikliğini yönetmeye yönelik beslenme stratejileri.

5. Blood Reviews

Orak hücre hastalığında akut ağrı krizi: Sonuçları iyileştirmek için ne yapılabilir?

12. Hafta

1. Indian Journal of Pediatrics
2. Seminars in Nephrology

Transplant sonrası lenfoproliferatif bozukluklar.

3. Intensive Care Medicine

Yoğun bakımda majör kanamanın çağdaş yönetimi.

4. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology

Yüksek doz metotreksat toksisitesiyle ilişkili risk faktörleri.

5. Pediatric Annals

Orak hücre hastalığının akut komplikasyonlarının yönetimi.

11. Hafta

1. Hematological Oncology
2. BioMed Central Anesthesiology

Nörokritik hastalarda kırmızı kan hücresi transfüzyonu.

3. Vox Sanguinis

Orak hücre hastalığında gen terapisinin mevcut durumu.

4. Handbook of Clinical Neurology

Hematolojik maligniteler ve hematopoietik kök hücre nakli.

5. Transfusion Clinique et Biologique

β-talasemide karşılanmayan ihtiyaçlar ve gelişen tedavi ortamı.

10. Hafta

1. Molecular Diagnosis & Therapy
2. Frontiers in Immunology

Multipl miyelomda farklı kaçınma stratejileri.

3. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases

T hücresi maligniteleri için CAR-T hücre tedavisi.

4. British Journal of Haematology

Yaygın büyük B hücreli lenfomanın tedavisinde yeni bakım standartları.

5. American Journal of Hematology

Esansiyel trombositemi: Tanı, risk sınıflandırması ve yönetimine ilişkin 2024 güncellemesi.

9. Hafta

1. Anesthesiology Clinics
2. Blood

Geriatrik hastalarda multipl miyelomu nasıl tedavi ederim?

3. Blood Reviews

Kemoterapiye bağlı trombositopeninin TPO-RA ile optimal yönetimi.

4. American Journal of Hematology

Miyelofibrozda yeni ilaçlar: JAK inhibitörleriyle monoterapinin değerlendirmesi.

5. British Journal of Haematology

İdiyopatik eritrositoz: Keşif için yeni ortaya çıkan alanlarla tanı ve yönetim sorunu.

8. Hafta

1. Hematology/Oncology Clinics of North America

Yüksek riskli multipl miyeloma yaklaşım.

2. Journal of Personalized Medicine

Parvovirus B19 infeksiyonu ve gebelik: Mevcut bilgilerin derlemesi.

3. British Journal of Haematology

Yeni tanı konmuş büyük B hücreli lenfomanın yönetimi: BSH kılavuzu.

4. PeerJ

Kan hücresi görüntü segmentasyonu ve sınıflandırması: Sistematik bir derleme.

5. American Journal of Hematology

İntravenöz demir kullanımı, formülasyonları, uygulanması ve reaksiyonların yönetimi.

7. Hafta

1. Molecular Cancer

Lösemide JAK/STAT: Klinik bir güncelleme.

2. Blood

MDS'nin nakil sonrası nüksetmesini nasıl azaltır ve tedavi ederiz?

3. Hematology/Oncology Clinics of North America

Yeni teşhis edilen multipl miyelomun bugün ve gelecekte yönetimi.

4. British Journal of Haematology

Yetişkin aplastik anemisinin tanı ve tedavisi: İngiliz Hematoloji Derneği kılavuzu.

5. American Journal of Hematology

Agresif T hücreli lenfomalar: 2024: Tanı, risk sınıflandırması ve yönetim güncellemeleri.

6. Hafta

1. British Journal of Haematology
2. Annual Review of Medicine

Multipl miyelom için yeni biyolojik tedaviler.

3. Clinics in Chest Medicine

Sarkoidozun hematolojik ve onkolojik yönleri.

4. Blood

Yetişkinlerde ALL yönetimi: 2023 ELN önerileri.

5. Blood Reviews

Transfüzyona bağlı β-talaseminin (TDT) yönetimi.

5. Hafta

1. Annual Review of Medicine
2. Blood Reviews

Alfa-talasemi: Pratik bir genel bakış.

3. Cancers

Eozinofili ile seyreden hematolojik neoplazmalar.

4. International Journal of Hematology

Hematolojik malignitelerde kansere bağlı tromboz.

5. British Journal of Haematology

Hemoglobinopatilerin taranması ve tanısında öğrenilen dersler.

4. Hafta

1. International Journal of Molecular Sciences
2. Pediatric Annals

Orak hücre hastalığında iyileştirici tedaviler.

3. Acta Haematologica

Kronik lenfositik löseminin ilk seçenek tedavisi.

4. Blood

Geriatrik hastalarda multipl miyelomu nasıl tedavi ederim?

5. Microorganisms

Hematolojik maligniteli hastalarda yüksek riskli nötropenik ateş ve invazif mantar hastalıkları.

3. Hafta

1. Pediatric Annals

Çocukluk döneminde geçici eritroblastopeni tanısı.

2. Current Opinion in Pediatrics

Pediatrik akut lenfoblastik lösemi için yeni tedaviler.

3. Expert Review of Clinical Immunology

Sarkoidozda hematolojik tutulum: Sitopenilerden lenfomaya.

4. Gene

β-talasemi mutasyonlarının küresel dağılımı: Bir güncelleme.

5. Blood Cancer Discovery

NPM1 mutasyonlu AML'nin tanı ve moleküler izleme kriterleri.

2. Hafta

1. Current Opinion in Rheumatology

Kriyoglobulinemik vaskülit: 2023 güncellemesi.

2. Molecular Cancer

Periferik T hücreli lenfomada terapötik zorluklar.

3. Blood Reviews

Hematolojik malignitelerde kardiyotoksisitenin tespiti ve önlenmesi.

4. Blood Cells, Molecules & Diseases

Kalıtsal hemoglobin bozuklukları: Eski ve yeni tanı yöntemlerinin derlemesi.

5. European Journal of Haematology

Multipl miyelomda CAR T hücre tedavisi: Şu anda neredeyiz ve nereye gidiyoruz?

1. Hafta

1. Blood Reviews

Alfa-talasemi: Pratik bir genel bakış.

2. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Kronik lenfositik lösemi için idame tedavisi.

3. Clinica Chimica Acta

Anormal hemoglobinlerin teşhisi ve taranması.

4. Medicine

Orak hücreli anemi hastalarında nozokomiyal enfeksiyonlar.

5. Scientific Reports

IARC'nin Grup I farmasötikleri ve kanser riskleri: Sistematik derleme ve meta-analiz.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ