43. Hafta

1. European Journal of Haematology

Orak hücre hastalığında vazo-oklüzif ağrı krizleri: Tanım, patofizyoloji ve yönetim.

2. Blood

Pediatrik yaş grubunda, tekrarlayan akün lenfoblastik lösemiyi nasıl tedavi ederim?

3. Stem Cell Research & Therapy

Miyelodisplastik sendromda hematopoezi iyileştirecek yeni kombinasyonlar.

4. Expert Review of Hematology

Otolog transplantasyon için uygun, yeni tanı konmuş multipl miyelom hastalarında, idame stratejisindeki ilerlemeler.

5. Nature Reviews

Kanser immünoterapisinde NK hücreleri.

42. Hafta

1. Journal of Diabetes Science and Technology

Diabetes mellitusta hemoglobinopatiler ve hemoglobin A1c.

2. Annals of Hematology

COVID-19 hastalarında trombositopeninin mekanizması.

3. Expert Review of Hematology

Kronik lenfositik lösemi hastalarında tedaviyle ilişkili komplikasyonları en aza indirme ve yönetme.

4. Blood Reviews

Hücresel tedaviyle graft-versus-host hastalığı önleyebilir veya tedavi edebilir miyiz?

5. BMC Gastroenterology

Yetişkin talasemi hastalarında hepatosellüler karsinom: Mevcut kanıtlar temelinde bir uzman görüşü.

41. Hafta

1. Drugs

Beta talasemi: Transfüzyon ve demir şelasyonu ötesinde yeni tedavi seçenekleri.

2. Blood Reviews

Hematolojik malignitelerde periferik nöropati - Geçmiş, günümüz ve gelecek.

3. Blood

İlerlemiş sistemik mastositozun tanısında, prognounun belirlenmesinde ve tedavisindeki yeni gelişmeler.

4. Haematologica

Miyelodisplastik sendromlar: Kişiselleştirilmiş yönetime doğru ilerleme.

5. Expert Review of Hematology

Kronik böbrek hastalığında, hematolojik malignitelerde ve kanserde anemi tedavisinin yeniden değerlendirilmesi: Görüşler ve yorumlarla perspektifler.

40. Hafta

1. Best Practice & Research

Hemofagositik lenfohistiyositoz: Patogenez, tanı ve tedavi üzerine bir güncelleme.

2. British Journal of Haematology

Trombotik antifosfolipid sendromu için uygun antikoagülasyon stratejisi nedir?

3. Expert Review of Clinical Pharmacology

Hemofili tedavisindeki yeni ilaçların kullanılabilirliği.

4. Thrombosis and Haemostasis

COVID-19 infeksiyonu ile ilişkili venöz tromboembolizmin önlenmesi ve tedavisi: Kılavuzlardan önce bir uzlaşı bildirisi.

5. Current Hematologic Malignancy Reports

Miyelodisplastik sendromda allojenik hematopietik hücre naklinin endikasyonları.

39. Hafta

1. Hematology/Oncology Clinics of North America
2. Current Hematologic Malignancy Reports

Adölesan ve genç yetişkin hastalarda ALL’nin zorlu alt tiplerinin tedavisine yeni yaklaşımlar.

3. Experimental Hematology

Orak hücre hastalığı için yakın zamanlarda onaylanan ilaçların etkinliği ve güvenliği: Klinik çalışmaların bir derlemesi.

4. Blood Reviews

Tekrarlayan ve dirençli agresif B hücreli lenfomaların modern yönetimi: Güncel tedaviler üzerine bir perspektif ve CAR T-hücre tedavisi için hasta seçimi.

5. European Journal of Haematology

Orak hücre taşıyıcılığı ve şiddetli COVID-19’un potansiyel riski- Mini bir derleme.

38. Hafta

1. Advances in Pediatrics

Orak hücre hastalığı yönetimindeki ilerlemeler.

2. HemaSphere

Nadir görülen kalıtımsal anemilerde gebelik için öneriler.

3. Current Treatment Options in Oncology

Akut lenfoblastik löseminin yönetimindeki en son ilerlemeler.

4. European Journal of Haematology

Transplant için uygun olmayan multipl miyelom hastalarında ilk seçenek tedavilerin ağ meta-analizi.

5. Journal of Blood Medicine

Trombosit transfüzyonu: Zorluklar ve sonuçlar üzerine bir güncelleme.

37. Hafta

1. Frontiers in Physiology

Orak hücre hastalığının tedavisindeki en son ilerlemeler.

2. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia

Akut miyeloid lösemideki yeni tedaviler için bir kullanıcı rehberi.

3. Best Practice & Research

Miyelodisplastik Sendrom/Miyeloproliferatif Neoplazm Overlap Sendromları -Tedavideki ilerlemeler.

4. Blood

B hücreli maligniteler için CD-19 hedefli kimerik antijen reseptör T-hücre tedavisi alan hastalarda infeksiyonları nasıl önlerim?

5. European Respiratory Review

Orak hücre hastalığı olan çocuklarda ve adölesanlarda kronik respiratuvar komplikasyonların yönetimi.

36. Hafta

1. Annals of Oncology

Marjinal zon lenfomalar: Tanı, tedavi ve takip için ESMO Klinik Pratik Rehberi 2020.

2. American Journal of Hematology
3. American Journal of Hematology
4. International Journal of Hematology

B hücreli kronik lenfositik löseminin kutanöz belirtileri.

5. Cells

Biyokimyada ve tıpta demir ve şelasyon: Demir metabolizmasının kontrolünde ve ilişkili hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımlar.

35. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Orak hücre hastalığı olan kişiler için hematopoietik kök hücre transplantasyonu. Cochrane derlemesi.

2. International Journal of Laboratory Hematology

Günlük pratikte bazofiliyi nasıl araştırırım?

3. Blood Reviews

Miyelofibroz için mevcut ve gelecekteki tedaviler.

4. Blood

COVID-19’un tromboz ve antikoagülasyon için anlamı.

5. CA

Kanser immünoterapisine bağlı toksisitenin bir derlemesi.

34. Hafta

1. American Journal of Hematology

Kronik miyeloid lösemi: Tanısı, tedavisi ve takibi üzerine 2020 güncellemesi.

2. Expert Review of Hematology

Nadir görülen kanama bozukluklarının yönetimindeki ilerlemeler.

3. Frontiers in Immunology

Kaç ya da dövüş: Hemofili A’da inhibitörler.

4. American Journal of Clinical Dermatology

Hematolojik malignitesi olan hastalarda immün nedenli dermatozlar: Kapsamlı bir derleme.

5. The American Journal of Medicine

Trombotik Trombositopenik Purpura hastalarında kardiyovasküler komplikasyonlar ve mortalite ile ilişkileri.

33. Hafta

1. British Journal of Haematology

COVID-19 pandemisinde immün trombositopenisi olan yetişkinlerin yönetimi için pratik rehber.

2. Blood

Yeni ilaçlar çağında akut miyeloid lösemiyi nasıl tedavi ederim?

3. European Journal of Haematology

Tüylü hücreli lösemide kemik lezyonları: Tanı ve tedavi.

4. Cleveland Clinic Journal of Medicine

COVID-19’da koagülopati: Belirtileri ve yönetimi.

5. Mayo Clinic Proceedings

Hematopoietik noplazmlara herediter yatkınlık: Soy, kan kanserleri için sorun olduğunda.

32. Hafta

1. Cancer

Modern çağda akut miyeloid lösemi tedavisi: Bir el kitabı.

2. Transfusion Medicine Reviews

Koronavirüs Hastalığı 2019: Koronavirüs ve kan güvenliği.

3. British Journal of Haematology

Miyelodisplastik sendromlu yetişkin hastaları nasıl yönetiriz?

4. Leukemia

Kronik miyeloid lösemili kişilerde COVID-19.

5. American Journal of Hematology

Multipl miyelomda görüntülemenin rolü.

31. Hafta

1. Annals of Hematology

Acil serviste talasemi: Nadir bir hastalık için özellikle dikkat edilecek hususlar.

2. International Journal of Laboratory Hematology

COVID-19 ve klinik hematoloji laboratuvarı.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Talasemi hastalarında büyüme hormonu tedavisi. Cochrane derlemesi.

4. Blood

Steroide dirençli graft-versus-host hastalığını nasıl tedavi ederim?

5. Expert Review of Hematology

del(5q) ile daha yüksek miyelodisplastik sendromlar riski: del(5q) önemli mi?

30. Hafta

1. Leukemia

Kronik miyeloid lösemi tedavisi için European LeukemiaNet 2020 önerileri.

2. Frontiers in Molecular Biosciences

Talaseminin laboratuvar tanısında güncellemeler.

3. Expert Review of Hematology

Vasküler bir bozukluk olarak orak hücre hastalığı.

4. Expert Opinion on Investigational Drugs

Hemofili tedavisinde araştırma safhasındaki ilaçlar.

5. Cancer
29. Hafta

1. Blood Advances

Amerikan Hematoloji Derneğinin Orak Hücre Hastalığı için 2020 kılavuzu: Akut ve kronik ağrıların yönetimi.

2. Journal of Thrombosis and Thrombolysis

COVID-19 güncellemesi: COVID-19 ile ilişkili koagülopati.

3. Frontiers in Nutrition

Kalıtımsal aşırı demir birikimi bozuklukları.

4. British Journal of Haematology

Sistemik mastositozun klinik ve patolojik tüm özellikleri.

5. Nature Reviews

Kanser immünoterapisi için NK hücreleri.

28. Hafta

1. Journal of the National Comprehensive Cancer Network

NCCN Onkolojide Klinik Pratik Kılavuzu. Kronik Lenfositik Lösemi / Küçük Lenfositik Lenfoma, Versiyon 4.2020.

2. Current Opinion in Hematology
3. Orphanet Journal of Rare Diseases

Non-delesyonel alfa talasemi: Bir derleme.

4. Frontiers in Medicine

COVID-19 pandemisinde hemoglobin bozukluklarının yönetimi.

5. Gene Therapy

Genom düzenlemede ilerlemeler: Kesin ve etkili β-talasemi tedavisi için seçim teknolojisi.

27. Hafta

1. Journal of the National Comprehensive Cancer Network

NCCN Onkolojide Klinik Pratik Kılavuzu. Hodgkin Lenfoma, Versiyon 2.2020.

2. Current Hematologic Malignancy Reports

Hafif zincir amiloidoz (AL amiloidoz) tanısında ve yönetiminde güncellemeler.

3. Expert Review of Hematology

Hematolojik kanser hastalarında yeniden beslenme (refeeding) sendromu - güncel yaklaşımlar.

4. American Journal of Hematology

Transfüzyon bağımlı β-Talasemi için gen tedavileri: Mevcut durum ve başarı için kritik faktörler.

5. Nature Reviews

Treg hücre bazlı tedaviler: Zorluklar ve perspektifler.

26. Hafta

1. European Journal of Haematology

COVID-19 ve Talasemi: Uluslararası Talasemi Federasyonundan bir görüş bildirisi.

2. Stem Cell Research & Therapy

Miyelodisplastik sendromda hematopoezi iyileştirmek için yeni kombinasyonlar.

3. Seminars in Thrombosis and Hemostasis

İmmün nedenli trombotik trombositopenik purpura: Yetişkinlerdeki tanısı ve tedavisi üzerine açıklayıcı bir derleme.

4. Current Oncology Reports

CAR T hücresi tedavisinin nörolojik komplikasyonları.

5. Bioscience Reports

Klinikte gen düzenleme ve CRISPR: Güncel ve gelecekteki perspektifler.

25. Hafta

1. Molecular Therapy

Hemofili tedavisinde moleküler bir devrim.

2. British Journal of Haematology

Akut miyeloid lösemi ve immün sistem: İmmünoterapi için öneriler.

3. Expert Review of Hematology

Tekrarlayan/dirençli miyelomlarda monoklonal antikorlar: Klinik çalışmalardan, gerçek yaşam çalışmalarından ve meta-analizlerden güncellenmiş kanıtlar.

4. Haematologica

HLA-haploidentikal donör kaynaklı donör lenfosit infüzyonunun klinik uygulamaları: EBMT Akut Lösemi Çalışma Biriminden uzlaşı önerileri.

5. Hematology/Oncology Clinics of North America

Klinik pratikte miyelodisplastik sendroma genetik yatkınlık.

24. Hafta

1. Annals of Oncology

Yetişkinlerde akut miyeloid lösemi: Tanı, tedavi ve takip için ESMO klinik pratik rehberi / 2020.

2. The Lancet

Hematolojik malignitelerde kök hücre transplantasyonundan sonra gelişen graft versus host hastalığının profilaksisi ve yönetimi: Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Derneğinin güncellenmiş uzlaşı önerileri.

3. Blood

Pediatrik hemofagositik lenfohistiositoz.

4. American Journal of Hematology

İmmünglobulin hafif zincir amiloidoz: Tanısı, prognozu ve tedavisi üzerine 2020 güncellemesi

5. Leukemia

Kronik miyeloid lösemi hastalarında COVID-19.

23. Hafta

1. American Journal of Hematology

Hodgkin lenfoma: Tanı, risk sınıflaması ve yönetimi üzerine 2020 güncellemesi.

2. Annals of Hematology

Orak hücre hastalığının patofizyolojisi ve en son terapötik anlayışlar.

3. Haematologica

Miyelodisplastik sendromlar: Kişiselleştirilmiş yönetime doğru ilerleme.

4. Blood

Castleman hastalığına genel bir bakış.

5. Expert Review of Hematology

Nadir görülen edinsel kanama bozuklarının yönetimindeki ilerlemeler.

22. Hafta

1. Blood Reviews

Klinisyenler için primer miyelofibroz kılavuzu: Patofizyoloji, tanı ve yönetim.

2. Frontiers in Immunology

Allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu ile gelişen VOD/SOS tanısı ve tedavisi.

3. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Hemofili için gen tedavisi. Cochrane derlemesi / 2020.

4. Expert Review of Hematology

Yetişkinlerde otoimmün hemolitik anemi: Primer risk faktörleri ve tanısal prosedürler.

5. Clinical and Experimental Medicine

Miyelodisplastik sendrom için demir şelasyon tedavisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

21. Hafta

1. Acta Haematologica

COVID-19 salgınında lösemi tedavisi.

2. Expert Opinion on Emerging Drugs

β-Talasemide yeni geliştirilen tedaviler: Hastalığın yönetiminde yeni bir çağa doğru.

3. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases

Orak hücre hastalığı olan adölesanlarda ve genç kadınlarda hormonal kontrasepsiyonla ilgili güncel konular ve seçenekler: Sağlık profesyonelleri için bir güncelleme.

4. Critical Reviews in Oncology/Hematology

Hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan hastalarda graft-versus-host hastalığına yönelik 20 profilaktik tedavinin karşılaştırmalı etkinliği: Çoklu tedavilerin ağ meta-analizi.

5. British Journal of Haematology

İngiliz Hematoloji Derneğinin 60. Geleneksel Bilimsel Toplantısının Özetleri. 27-29 Nisan 2020 Birmingham, UK.

20. Hafta

1. Hellenic Journal of Cardiology

Talasemi hastalarında biyokimyasal ve görüntüleme belirteçleri.

2. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Orak hücre hastalığındaki ağrı için transkutanöz elektrik sinir uyarısı (TENS). Cochrane derlemesi / 2020.

3. Haematologica

Edinsel Hemofili A’nın tanısı ve tedavisi üzerine uluslararası öneriler.

4. Expert Review of Hematology

Yeni tanı konmuş multipl miyelom: Mevcut tedavi stratejileri, yeni ortaya çıkan tedavi yaklaşımları ve ötesi.

5. Blood Reviews

Düşük ve yüksek riskli MDS’de tedavi stratejileri: Gelecek ne vadediyor?

19. Hafta

1. Blood Advances

Orak hücre hastalığında tromboz için klinik, laboratuvar ve genetik risk faktörleri.

2. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia

Multipl Miyelom ve ilişkili hastalıkların tanısı üzerine uzlaşı rehberi: Kanada MCRN-CGC önerileri / 2020.

3. Current Treatment Options in Oncology

Tüylü hüceli löseminin biyolojisi ve tedavisi.

4. British Journal of Haematology

Akut miyeloid lösemisi olan yaşlı hastaları nasıl tedavi ederiz?

5. Expert Review of Hematology

Hemofili A hastaları ve inhibitörler: Önleme ve değişen tedavi paradigmaları.

18. Hafta

1. Pharmacotherapy

Vokselotorun sistematik derlemesi: Orak hücre hastalığının yönetiminde kendi sınıfında bir ilk olan orak hemoglobin polimerizasyon inhibitörü.

2. Diagnosis

Mast hücresi aktivasyon sendromunun tanısı: Küresel bir “Uzlaşı-2”.

3. Journal of Thrombosis and Thrombolysis

SARS-CoV2 ve non-SARS-CoV2 nedenli şiddetli pnömonide koagülasyon özelliklerinin farkları.

4. Expert Review of Hematology

Hodgkin lenfomada hastalık biyobelirteçleri üzerine bir güncelleme.

5. Blood Advances

Ph-like ALL için klinik tanı ve tedavi stratejileri.

6. American Journal of Hematology

Başka yerde sınıflanmamış EBV-pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma: Tanı, risk sınıflaması ve yönetimi üzerine 2020 güncellemesi.

17. Hafta

1. European Journal of Haematology

Orak hücre hastalığında vazo-oklüzif ağrı krizleri: Tanım, patofizyoloji ve yönetim.

2. The Journal of Emergency Medicine

Hemofili ve Von Willebrand hastalığı: Acil serviste yönetimi üzerine bir derleme.

3. American Journal of Hematology

COVID-19 infeksiyonunda hematolojik parametreler.

4. American Journal of Hematology

COVID-19’un hematolojik bulguları ve komplikasyonları.

5. The Lancet

Pediatrik hematoloji ve onkoloji departmanlarında COVID-19 yönetimi için stratejik plan.

16. Hafta

1. Blood Advances

Amerikan Hematoloji Derneğinin orak hücre hastalığı için 2020 kılavuzu: Çocuklarda ve yetişkinlerde serebrovasküler hastalığın önlenmesi, tanısı ve tedavisi.

2. International Journal of Laboratory Hematology

COVID-19 ve klinik hematoloji laboratuvarı.

3. American Journal of Hematology

Multipl Miyelom: Tanı, risk sınıflandırması ve yönetim üzerine 2020 güncellemesi.

4. Current Hematologic Malignancy Reports

Geniş granüler lenfositik löseminin tanısı ve tedavisindeki ilerlemeler.

5. The Lancet

İntravenöz demir: Demir eksikliğinin yönetimini değiştirme için bir çerçeve.

15. Hafta

1. Lancet
2. Journal of Geriatric Oncology

Yaşlı hastalarda akut promiyelositik löseminin tedavisi: Uluslararası Geriatrik Onkoloji Derneğinden öneriler.

3. Expert Review of Hematology

Hodgkin lenfomada hastalık biyobelirteçleri üzerine bir güncelleme.

4. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Orak hücre hastalığı olanlarda sessiz serebral infarktların önlenmesi için girişimler. Cochrane derlemesi.

5. Pediatric Blood & Cancer

Pediatrik diferansiye tiroid kanserinin yönetimi: Pediatrik onkologlar için genel bir bakış.

6. Pediatric Radiology

Wilms’ten böbrek tümörlerine: Hangisinde biyopsi gerekir?

14. Hafta

1. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis

Hemofili yönetimi: Küçük farklılıklarla büyük etkiler.

2. Frontiers in Molecular Biosciences

Talasemi sendromlarında ve hemoglobinopatilerde HCV infeksiyonu: Yeni perspektifler.

3. Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy

Avrupa’da orak hücre hastalığı için alternatif donör hematopoietik kök hücre transplantasyonu.

4. British Journal of Haematology

Miyelofibroz biyolojisi ve çağdaş yönetimi.

5. Therapeutic Advances in Hematology

Akut lenfoblastik lösemide ölçülebilir rezidüel hastalığın değerlendirmesi ve yönetimi.

6. Current Hematologic Malignancy Reports

Miyelodisplastik sendromda allojenik hematopoietik hücre transplantasyonunun endikasyonları.

13. Hafta

1. Current Oncology

Pediatrik tip yumuşak doku sarkomlarında sistemik tedaviler.

2. British Journal of Haematology

Orak hücre hastalığında yeni ortaya çıkan tedaviler.

3. Acta Neuropathologica Communications

Moleküler tanı çağında pediatrik düşük dereceli gliomlar.

4. Expert Review of Hematology

Kronik lenfositik lösemisi olan hastalarda tedaviyle ilişkili komplikasyonları minimize etme ve yönetme.

5. Blood Reviews

Graft-versus-host hastalığını hücre tedavisiyle önleyebilir miyiz ya da tedavi edebilir miyiz?

6. European Journal of Haematology

Transplant yapılamayan multipl miyelom hastalarında ilk seçenek tedavilerin ağ meta-analizi.

12. Hafta

1. Current Hematologic Malignancy Reports

Çocuklarda, adölesanlarda ve genç yetişkinlerde miyeloproliferatif neplazmalar.

2. Children

Pediatrik akut promiyelositik lösemide ilerlemeler.

3. Frontiers in Pediatrics

Kombine immün yetmezliklerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu, IEWP-EBMT 2020.

4. Blood Reviews

Sistemik amiloidozun tanısında, risk değerlendirmesinde ve yönetiminde yeni gelişmeler.

5. Journal of Blood Medicine

Trombosit transfüzyonu: Zorluklar ve sonuçlar üzerine bir güncelleme.

6. Haematologica

Miyelodisplastik sendromların yönetiminde immünsupressif tedavilerin kullanımı: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

11. Hafta

1. Frontiers in Pediatrics

Orak hücreli anemi hastalığında yaşamı tehdit eden infeksiyöz komplikasyonlar: Kısa ve öz açıklayıcı bir derleme.

2. Thrombosis Research

İmmün trombositopeni (ITP) hastaları, trombositopeniye rağmen neden daha az kanama deneyimi yaşar?

3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Şiddetli megaloblastik anemi: Vitamin eksikliği ve diğer nedenler.

4. Blood Advances

Postoperatif trombositopeni değerlendirmesine pratik bir yaklaşım.

5. Hematology

Transfüzyon bağımlı miyelodisplastik sendromlu hastalarda demir şelatörlerinin etkinliği ve güvenliği: Bir meta-analiz.

10. Hafta

1. Pediatrics

Çocuklarda renal görüntülemenin günümüzdeki en son durumu. (State-of-the-Art).

2. Children

Pediatrik akut miyeloid lösemide yeni ve ufukta görünen hedefe yönelik tedaviler.

3. American Journal of Hematology

Multipl miyelomda tedaviyle ve hastalıkla ilişkili komplikasyonlar: Sağkalım için öneriler.

4. British Journal of Haematology

Sistemik mastositozun klinik ve patolojik tüm özelliklerinin bir derlemesi.

5. Transfusion

İnvaziv prosedürler uygulanacak trombositopenik hastalarda kanamanın değerlendirmesi ve kanama şiddeti.

9. Hafta

1. European Journal of Pediatrics

Anemisi olan veya olmayan çocuklarda demir eksikliğinin tanısı ve yönetimi: İsviçre Pediatrik Onkoloji Grubu Pediatrik Hematoloji Çalışma Grubundan uzlaşı önerileri / 2020.

2. Biology of Blood and Marrow Transplantation

Çocuklarda, adölesanlarda ve genç yetişkinlerde akut Graft-versus-Host hastalığının önlenmesi ve tedavisi.

3. Blood Reviews

Antiplatelet tedavi alan olan hastalarda kanamaların ve prosedürlerin yönetimi.

4. Current Treatment Options in Oncology

Akut miyeloid lösemi tedavisinde minimal rezidüel hastalığın kullanımı.

5. Annals of Hematology

Düşük riskli miyelodisplastik sendromlarda gelişen tedaviler.

8. Hafta

1. Blood Advances

Orak hücreli anemi için Amerikan Hematoloji Derneği 2020 Kılavuzu: Transfüzyon desteği.

2. Therapeutic Advances in Hematology

Adölesan ve genç erişkin nüfusta akut lenfoblastik löseminin yönetimi için pratik rehber.

3. Expert Review of Hematology

Hematolojik malignitelerde kullanılan yeni tedavilerin toksisiteleri.

4. Current Hematologic Malignancy Reports

Waldenström makroglobulinemisi yönetimindeki yeni tedavi stratejileri.

5. Haematologica
7. Hafta

1. The Lancet

Çocuklarda, adölesanlarda ve genç yetişkinlerde sinüzoidal obstrüktif sendromun tanısı, derecelendirmesi ve tedavisi için öneriler: Uluslararası uzmanlardan bir görüş bildirisi.

2. Therapeutic Advances in Hematology

Akut lenfoblastik lösemide kullanılan yeni immünoterapi ilaçlarının neden olduğu toksisitenin yönetimi.

3. British Journal of Haematology

Orta şiddetteki aplastik aneminin kendine özgü ve sık görülen özellikleri.

4. Expert Opinion on Investigational Drugs

Hemofili tedavisinde araştırma safhasındaki yeni ilaçlar.

5. Expert Review of Hematology

Allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonundan sonra görülen sitomegalovirüs infeksiyonlarının tedavisi üzerine bir güncelleme.

6. Hafta

1. Current Oncology Reports

Tekrarlayan ya da dirençli Hodgkin lenfoma tedavisinde ilerlemeler.

2. Blood Reviews

Hematolojik malignitelerde periferik nöropati. Geçmiş, bugün ve gelecek.

3. CA

Matür (Periferik) T hücreli lenfoma (MTCL) biyolojisinde ve yönetiminde hızla değişen görünüm.

4. HemaSphere

Transfüzyon bağımlı olan ve olmayan düşük riskli MDS’de anemi tedavisi: Mevcut ve yeni ortaya çıkan tedaviler.

5. Annals of Hematology

Beta talasemi majör hastalarında demir yükünün kardiyak komplikasyonları. Sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Hafta

1. Current Oncology Reports

Miyelodisplastik sendromlar: Riskleri nasıl tanırım ve akut miyeloid lösemiye dönüşümü nasıl önlerim?

2. Leukemia
3. The Korean Journal of Internal Medicine

Atipik hemolitik üremik sendromun tanısı ve yönetimine ilişkin uzlaşı.

4. Expert Review of Hematology

Tekrarlayan/Tedaviye Dirençli Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma: Epidemiyoloji, tedavi kılavuzları ve gerçek yaşam tedavi pratiklerinin bir derlemesi.

5. Thrombosis Research

Hemofili klinik pratiğinde uzatılmış yarı ömürlü rekombinant ürünler - Beklentiler, fırsatlar ve zorluklar.

4. Hafta

1. ESMO Open

Kanser nedenli trombozu nasıl tedavi ederim?

2. Current Opinion in Hematology

Amerikan Aferez Derneğinin 2019 kılavuzu: Yeni neler var?

3. Journal of Internal Medicine

Antifosfolipid sendromu - Vasküler oklüzyonların sıklıkla gözden kaçan bir nedeni.

4. Oncology Research and Treatment

Çocukluk çağı kanserlerinden sonra uzun süreli takip kılavuzu: Günlük işler için pratik öneriler.

5. Haematologica

Hepsidin çağında demir metabolizmasına ve demir bozuklarına yeniden bakış.

3. Hafta

1. Transfusion Medicine and Hemotherapy

Kırmızı kan hücreleri: Değiştir, naklet veya boşalt.

2. Clinical Lymphoma

Sitotoksik kemoterapi veya radyasyon tedavisinin neden olduğu akut miyeloid lösemide tedavi stratejileri.

3. Expert Review of Hematology

Kadınlarda immün trombositopeninin yönetimi: Mevcut standartlar ve özel durumlar.

4. British Journal of Haematology

Gebelikte demir eksikliğinin yönetiminde İngiltere kılavuzu.

5. HemaSphere

Diffüz büyük B- hücreli ve high-grade lenfomayı majör genetik alt tiplerine göre tedavi etmeye hazır mıyız?

2. Hafta

1. Blood Advances

Amerikan Hematoloji Derneği 2019 İmmün Trombositopeni Kılavuzu.

2. Haemophilia

Kalıtsal fibrinojen hastalıklarda fibrinojen konsantrasyonu: Geçmiş, şimdi ve gelecek.

3. Blood Reviews

Miyelom hastalarında neden kemik hastalığı var? Tarihsel bir perspektif.

4. British Journal of Haematology

Faktör VIII: Proteini, geninin klonlanması, sentez faktörleri ve gen tedavisi; 35 yılda neler oldu?

5. American Journal of Hematology

Orak hücreli anemili çocuklarda perioperatif bakım: Sistematik bir derleme ve klinik öneriler.

1. Hafta

1. American Journal of Hematology

Foliküler lenfoma: 2020 Tanı Ve Tedavi Güncellemesi.

2. European Journal of Haematology

Demir eksikliğinin yetişkin demir eksikliği anemisi ve diğer hastalıklardaki rolü.

3. Leukemia & Lymphoma

Yüksek riskli miyelodisplastik sendromda hipometile edici ajan bazlı kombinasyonlar.

4. The Lancet

Sinüsoidal obstrüktif sendromlu çocuklar, adölesanlar ve genç yetişkinler için tanı, evreleme ve tedavi önerileri: Uluslararası uzman görüşü bildirimi.

5. Haematologica

CAR T-hücre tedavisi gören yetişkinlerin ve çocukların yönetimi: Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Derneği (EBMT) ile ISCT ve EBMT Ortak Akreditasyon Komitesi'nin (JACIE) en iyi uygulama önerileri.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ