9. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. Blood

Yetişkinlerde Burkitt lenfomanın tedavisi.

3. Clinical Rheumatology
4. Blood Advances

von Willebrand hastalığının tanısı üzerine ASH ISTH NHF WFH 2021kılavuzu.

5. Frontiers in Pediatrics

Kritik hasta çocuklarda kanama - Literatür derlemesi, bilgi boşlukları ve gelecekteki araştırmalar için öneriler.

8. Hafta

1. Blood Advances

Amerikan Hematoloji Derneği Kılavuzu / 2021: Kanserli hastalarda venöz tromboembolizmin önlenmesi ve tedavisi.

2. Blood

T-hücreli lösemi/lenfomayı nasıl tedavi ederim?

3. Hematology, Transfusion and Cell Therapy

COVID-19 çağında hemoglobinopati ve pediatri.

4. Haemophilia

Hemofili hastası kadınlar ve kızlar: Neler öğrendik?

5. Cancer Management and Research

Miyelodisplastik sendromlu hastalarda aneminin klinik yönetimi: Yeni ortaya çıkan terapötik seçenekler üzerine bir güncelleme.

7. Hafta

1. Blood Advances

von Willebrand hastalığının yönetimi üzerine; ASH, ISTH, NHF, WFH 2021 kılavuzu.

2. Blood

NPM1-mutasyonlu AML’yi nasıl tanırım ve tedavi ederim?

3. Therapeutic Advances in Hematology

Düşük riskli miyelodisplastik sendromlar için tedavi seçenekleri: Şu anda neredeyiz?

4. Blood Reviews

Sistemik mastositozun non-hematolojik tanısı: Radyoloji ve patolojinin iş birliği.

5. Expert Review of Hematology

Akut ve kronik graft versus host hastalığı için biyobelirteçler: Günümüzde tıbbın geldiği son nokta.

6. Hafta

1. Blood Advances

Amerikan Hematoloji Derneği / COVID-19 Hastalarında Tromboprofilaksi İçin Antikoagülasyon Kullanım Kılavuzu 2021.

2. Lancet

The Lancet Semineri. Multipl miyelom.

3. Blood Reviews

Hekimler için primer miyelofibroz kılavuzu: Patofizyoloji, tanı ve yönetim.

4. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia

COVID-19 sürecinde akut lösemi tedavisi: Kanıtların odaklanmış derlemesi.

5. Pediatric Blood & Cancer

Çocukluk çağındaki rabdomiyosarkomların patolojisi: COG, EpSSG ve CWS ortak görüş bildirisi / 2021.

5. Hafta

1. Journal of Clinical Medicine

Trombotik trombositopenik purpura: Patofizyoloji, tanı ve yönetim.

2. Blood

Siklik trombositopeniyi nasıl yönetirim?

3. Cancers

Hipoplastik miyelodisplastik sendromlar: Sadece bir overlap sendromu mu?

4. International Journal of Hematology

Hematolojik malignitelerdeki dissemine intravaküler koagülasyonun tanı ve tedavisindeki ilerlemeler.

5. The Lancet

Multipl miyelom ile ilişkili kemik hastalığının tedavisi: Uluslararası Miyelom Çalışma Grubunun (IMWG) Kemik çalışma Grubundan (BWG) öneriler.

4. Hafta

1. Transfusion and Apheresis Science

Hemoglobinopatiler için gen tedavisi.

2. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

Orak hücre hastalığında karaciğer.

3. Disease Markers

Kardiyotoksisite: Çocukluk çağı lösemi tedavisindeki majör aksilik.

4. Expert Review of Hematology

Trombositten zengin plazma tedavisinin kanıta dayalı endikasyonları.

5. Annals of Oncology

Kimerik antijen reseptör (CAR) T-hücre tedavisine bağlı yan etkilerin yönetimi.

3. Hafta

1. Annals of Oncology

Miyelodisplastik sendromlar: ESMO Klinik Pratik Rehberi / 2021.

2. Expert Review of Hematology

Kronik miyelomonositik lösemi - Bir derleme.

3. Annals of Hematology

COVID-19 ile ilişkili hematolojik bozukluklar: Bir derleme.

4. British Journal of Haematology

Hematolojik hastalıkların tedavisi için CRISPR/Cas9: Bakteriden klinik uygulamaya bir seyahat.

5. Bone Marrow Transplantation

Multipl miyelomda, kimerik antijen reseptör-T-hücre tedavisi: Vaatler ve zorluklar.

2. Hafta

1. Cancers

Lösemide dual kinazı hedef alan ilaçlar.

2. Expert Review of Hematology

Masif transfüzyonlarda hemostatik defektler: Bir güncelleme ve tedavi önerileri.

3. The Oncologist

Kanserle ilişkili trombozun yönetimi için kılavuz güncellemesi.

4. Leukemia

Multipl miyelomda aşılama önerileri: Avrupa Miyelom Ağından (EMN) bir uzlaşı bildirisi.

5. International Journal of Molecular Sciences

Çocuklarda akut promiyelositik lösemi: Bir “hassas tıp” ve “kemoterapisiz tedavi” modeli.

1. Hafta

1. Journal of the National Comprehensive Cancer Network

NCCN Kılavuzu: T hücreli lenfomalar, Versiyon 1.2021.

2. Annals of Oncology

Kronik lenfositik lösemi: Tanı, tedavi ve takip için ESMO klinik pratik kılavuzu.

3. Medicinal Research Reviews

Hematolojik hastalıklar için likit biyopsi teknolojileri.

4. Leukemia & Lymphoma

Multipl miyelomda böbrek yetmezliği: 2005-2019 yılları arasındaki tüm randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir derlemesi ve meta-analizi.

5. American Journal of Hematology

Birleşik Devletlerde şiddetli olmayan hemofili A hastalarında inhibitörlerin yönetimi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ