42. Hafta

1. The Laryngoscope

Öksürüğü kontrol altına alma: Nörojenik öksürüğün multimodel tedavisi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

2. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery

COVID-19 bağlamında trakeostomi ve larinjektomide yutmanın ve iletişimin yönetimi. Bir derleme.

3. Frontiers in Public Health

Respiratuvar viral infeksiyonların mevsimselliği: COVID-19 bunu takip edecek mi?

4. The American Journal of Emergency Medicine

Acil serviste COVID-19 solunum desteği.

5. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology

COVID-19 pandemisinde akciğer ultrasonunun kullanımı: Geleneksel bir derleme ve gebelikteki rolü üzerine spesifik bir odaklanma.

6. Frontiers in Medicine

Yeni koronavirüse karşı tedavi seçenekleri: Güncellenmiş klinik ve laboratuvar kanıtları.

41. Hafta

1. Frontiers in Neurology

Perilenfatik fistül: Sınıflandırma, etyoloji, tanı ve tedavinin bir derlemesi.

2. The Laryngoscope

Yetişkinlerde intrakapsüler ve ekstrakapsüler diseksiyon tonsillektominin karşılaştırması: Sistematik bir derleme.

3. Otolaryngology--Head and Neck Surgery

İntranazal antiviral ilaç uygulaması ve COVID-19: En son bilgilerle bir derleme.

4. ERJ Open Research

ERS Uluslararası Kongresi, Madrid, 2019: İnterstisyel akciğer hastalığı toplantısından önemli bölümler.

5. Nature Reviews

Sitokin fırtınasının ortasında akciğer inervasyonu: Nöroimmün etkileşimler ve COVID-19.

6. Hematology

Akut pulmoner embolizmin risk sınıflandırması ve yönetimi.

40. Hafta

1. Dermatologic Clinics
2. JAMA Otolaryngology- Head & Neck Surgery

Okul çağındaki çocuklarda kronik öksürüğün otolaringolojik yönetimi: Bir derleme.

3. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

COVID-19 pandemisinde larenjektomi yapılan hastaların bakımı.

4. Allergy

2020’de astımdaki ilerlemeler ve en son gelişmeler.

5. Journal of Thoracic Imaging

COVID-19 ile ilişkili göğüs BT bulgularının raporlanması üzerine Kuzey Amerika Radyoloji Derneği uzmanlarının uzlaşı bildirisi.

6. Journal of Clinical Medicine

Hiperkapni: Astımda ağırlaştırıcı bir faktör.

39. Hafta

1. Physiological Reports

COVID-19 hastalarında koku ve tat bozuklukları: Bir meta-analiz çalışması.

2. Frontiers in Pharmacology

Baş ve boyun rekonstrüksiyonu için serbest doku transferinde vazopresör ajanların kullanımı: Güncel trendler ve literatürün bir derlemesi.

3. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery

Pediatrik kronik rinosinüzitte paranazal sinüs balon kateter dilatasyonunun etkinliği ve güvenliği: Sistematik bir derleme.

4. Diagnostic and Interventional Imaging

COVID-19 pnömonisinde göğüs BT’si: Güncel bilgilerin bir derlemesi.

5. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

KOAH’ta denge bozuklukları ve egzersiz girişimlerinin etkinliği: Sistematik bir derleme.

6. Emerging Microbes & Infections

COVID-19’da bilgisayarlı tomografinin tanısal değeri ve anahtar özellikleri.

38. Hafta

1. Otolaryngol Head Neck Surgery

Baş ve boyun paragangliomalarının yönetimi üzerine, British Skull Base Society klinik uzlaşı dokümanı / 2020.

2. Rhinology

Graves oftalmopatisi için endoskopik transnazal orbital dekompresyon, literatürün sistematik bir derlemesi.

3. Otolaryngologic Clinics of North America

COVID-19 çağında pediatrik otolaringoloji.

4. Journal of Thoracic Imaging

E-sigara veya buhar ürünleriyle ilişkili akciğer hasarının patolojik korelasyonu ile birlikte radyolojik derlemesi.

5. Journal of Cardiovascular Computed Tomography

COVID-19’da bilgisayarlı tomografinin rolü.

6. British Journal of Hospital Medicine

COVID-19’un radyolojik belirtileri: Hekimler için anahtar noktalar.

37. Hafta

1. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Cerrahi destekli hızlı maksiller genişletmenin (SARME) stabilitesi: Sistematik bir derleme.

2. The Laryngoscope

Septorinoplasti sonrasında uygun antibiyotik kullanım süresi nedir?

3. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology

Otolog veya alloplastik greftlerle yapılan nazal dorsum rekonstrüksiyonunun komplikasyonları: Sistematik derleme ve meta-analizlerden kanıtlar.

4. Journal of the American College of Radiology

COVID-19 BT bulguları: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

5. American Journal of Cancer Research

Akciğer kanserinde erken tanı ve tarama.

6. Frontiers in Medicine

COVID-19’un akciğer ve akciğer dışı klinik belirtileri

36. Hafta

1. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery

Kronik rinosinüzitli yetişkin hastalarda akut alevlenmelerin tanımı ve karakteristikleri: Sistematik bir derleme.

2. Journal of Otology

Timpanoplastide çeşitli graft materyallerinin başarı oranları - Bir derleme.

3. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Rinosinüzit ve görüntülemenin rolü.

4. JACC

COVID-19’da kalp ve akciğer multimodalite görüntülemesi.

5. Journal of Thoracic Imaging

Kardiyotorasik durumları olan hastalarda COVID-19’un göğüs bilgisayarlı tomografi belirtileri.

6. Clinics

COVID-19 pnömonisinde görüntüleme bulguları.

35. Hafta

1. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery

COVID-19 pandemisi sürecinde baş ve boyun kanserlerinin yönetimi üzerine Kanada Baş ve Boyun Cerrahi Onkoloji Derneği önerileri.

2. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Temporomandibular bozuklukların yönetiminde oklüzal splint tedavisinin etkinliği: Randomize kontrollü çalışmaların ağ meta-analizi.

3. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Benign parotis neoplazmalarında karşılaştırmalı olarak parsiyel yüzeyel parotidektomi ile yüzeyel paroditektominin artılarının ve eksilerinin meta-analizi.

4. Chest

Miyozitle ilişkili hızlı gelişen interstisyel akciğer hastalığının tanısı ve yönetimi.

5. Cleveland Clinic Journal of Medicine

COVID-19’da torasik görüntüleme.

6. Respiratory Physiology & Neurobiology

Göğüs fizyoterapisi: Mekanik ventilasyondaki kritik durumdaki COVID-19 hastalarında önemli bir yardımcı.

34. Hafta

1. Otolaryngol Head Neck Surgery

Fasiyal Schwannoma yönetiminin sonuçları: Literatürün sistematik bir derlemesi.

2. Clinical Otolaryngology

Larengofarengeal reflüde ampirik tedavi mantıklı bir strateji midir? Çağdaş bir derleme.

3. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Submandibular bezin vasküler klinik anatomisi.

4. European Respiratory Review

Sjogren sendromunun akciğer komplikasyonları.

5. Journal of Clinical Pathology

COVID-19’da histopatolojik gözlemler: Sistematik bir derleme.

6. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Pnömoni ve alkol kullanım bozukluğu: Tedavi için öneriler.

33. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Vagal sinir stimülasyonunun endikasyonları, implantasyonu ve sonuçları.

2. Otolaryngol Head Neck Surgery

Pediatrik sellar ve suprasellar lezyonlar için endonazal endoskopik cerrahi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Benign parotis tümörlerinin tedavisinde cerrahi tekniklerin ve karar verme için rehberliğin derlemesi.

4. European Journal of Radiology

Pulmoner inflamasyonların değerlendirmesinde kullanılan PET görüntülemedeki ilerlemeler.

5. IUBMB Life

SARS-CoV-2 ile birlikte görülen bakteriyel ko-infeksiyonlar.

6. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Kapaklarla bronkoskopik akciğer volüm azaltımı: Uzman hekim, neleri bilmeli?

32. Hafta

1. International Archives of Otorhinolaryngology
2. Otolaryngologic Clinics of North America

Sinüs ve kafa tabanı cerrahisinde perioperatif analjezi.

3. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Post-travmatik maksillofasial psödoanevrizmaların yönetimi: Literatürün bir derlemesi ve algoritma önerisi.

4. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Yetişkinlerde hipersensitivite pnömonitinin tanısı. ATS/JRS/ALAT klinik pratik rehberi.

5. European Respiratory Review

Anti-fibrotik tedavisiz idiopatik pulmoner fibrozis prognozu: Sistematik bir derleme.

6. Chest

KOAH yönetiminde elektronik inhaler monitorizasyonunun yararlılığı. Vaatler ve zorluklar.

31. Hafta

1. International Forum of Allergy & Rhinology

Topikal nazal tedavilerin, yetişkinlerdeki uyku apnesi şiddetine etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

COVID-19 pandemisinde sinüs ve anterior kafa tabanı cerrahisi: Sistematik derleme, sentezler ve YO-IFOS görüş bildirisi.

3. Otology & Neurotology

Tinnitus tedavisi için transkutanöz elektrik sinir stimülasyonu: Sistrmatik bir derleme ve meta-analiz.

4. Chest

Yetişkinlerde ve adölesanlarda astım ve astım dışı eozinofilik bronşit nedenli kronik öksürüğün yönetimi. CHEST kılavuzu ve uzman paneli raporu.

5. Thorax

Orak hücre hastalığı olan kadınlarda gebelikteki pulmoner komplikasyonlar: Sistematik derleme ve meta-analiz.

6. Journal of Thoracic Oncology

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için neoadjuvan kemoterapi: Güncel konseptler ve gelecekteki yaklaşımlar.

30. Hafta

1. The Laryngoscope

Vokal kord lökoplakilerinde cerrahi girişim ne zaman endikedir?

2. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery

Anaplastik tiroid kanserinde hava yolu yönetimi, semptomları giderme ve en iyi destekleyici bakım.

3. World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery
4. The Lancet

BT’de tesadüfen tespit edilen interstisyel akciğer anormallikleri: Fleischner Derneğinden bir görüş bildirisi.

5. Thorax

Kritik dönemdeki hastalarda akut solunum yetmezliği için mukoaktif ajanlar: Sistematik bir derleme ve meta analiz.

6. The European Respiratory Journal

Bcr-Abl Tirozin Kinaz inhibitörlerinin pulmoner komplikasyonları.

29. Hafta

1. The Lancet

COVID-19 çağında trakeostomi: Küresel ve multidisipliner rehberlik.

2. World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery

Kafa tabanı kordomalarında güncel tedavi paradigmalarının derlemesi.

3. Physical Therapy

Bilateral vestibulopatisi olan hastalarda denge performansının sistematik bir derlemesi.

4. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

KOAH’ın farmakolojik yönetimi. Amerikan Toraks Derneği Klinik Pratik Rehberi / 2020.

5. Chest

COVID-19 pandemisinde akciğer nodüllerinin yönetimi ve akciğer kanseri taraması. CHEST uzman paneli raporu.

6. European Respiratory Review

Respiratuvar viral sepsis: Epidemiyoloji, patofizyoloji, tanı ve tedavi.

28. Hafta

1. JAMA Otolaryngology- Head & Neck Surgery

Poliplerin varlığında veya yokluğunda kronik rinosinüzitin çağdaş sınıflandırması. Bir derleme.

2. Auris, Nasus, Larynx

Baş ve boyunda ekstrakranial arteriovenöz malformasyonların yönetimi.

3. World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery

Pediatrik sinonazal ve kafa tabanı lezyonları.

4. Thorax

Orak hücre hastalığı olan kadınlarda gebelikteki pulmoner komplikasyonlar: Sistematik derleme ve meta-analiz.

5. The European Respiratory Journal

Respiratuvar virüs infeksiyonlarında hücre bazlı tedavilerin güncel durumu: COVID-19’a uygulanabilirlik.

6. Respiratory Medicine

Şiddetli astım hastalarında paranazal ve göğüs bilgisayarlı tomografiyi göz önüne almalı mıyız?

27. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Tiroid ve paratiroid cerrahisinde perioperatif analjezi: Güncel pratiklerin bir derlemesi.

2. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Kronik otitis mediada endoskopik ve mikroskobik ossiküloplastinin karşılaştırması: Literatürün sistematik bir derlemesi.

3. World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery

Anterior kafa tabanının serbest doku rekonstrüksiyonu: Bir derleme.

4. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
5. Wiener Klinische Wochenschrift

COVID-19 hastalarında ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) için öneriler.

6. Respiratory Medicine

Astımda tanı ve hastalık karakteristikleriyle ilişkili uçucu organik bileşikler - Sistematik bir derleme.

26. Hafta

1. Oral Oncology

COVID-19 sonrasında rezektabl oral kavite kanserlerinin cerrahi dışı yönetimi: Hızlı bir derleme ve meta-analiz.

2. The Journal of Rheumatology

Ankilozan spondilit hastalarında işitme kaybı: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. The Journal of Allergy and Clinical Immunology

Astım, COVID-19’da entübasyonu uzatır.

4. The European Respiratory Journal

KOAH’ta inhale kortikosteroidlerin bırakılması: Avrupa Solunum Derneği Kılavuzu / 2020.

5. Clinical and Experimental Rheumatology

ANCA ilişkili vaskülitlerde interstisyel akciğer hastalığının epidemiyolojisi ve yönetimi.

6. The Clinical Respiratory Journal

Pulmoner embolide hastaların prognozu için kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW): Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

25. Hafta

1. Allergy

Alerji ve immünolojiye özel, COVID-19 ve SARS-CoV-2 ile ilgili 150 sorunun özet cevapları.

2. Ear, Nose, & Throat Journal

T2 Larengeal karsinomalarda; lazer mikrocerrahi, radyoterapi ve açık parsiyel larenjektominin karşılaştırması: Onkolojik sonuçların sistematik bir derlemesi.

3. The Laryngoscope

Temiz-Kontamine baş ve boyun cerrahisinde antibiyotik profilaksisinin optimal süresi nedir?

4. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine

Büyük taklitçi: Toplum kökenli pnömoni gibi görünen tüberküloz.

5. International Archives of Allergy and Immunology

Astım ve COVID-19 pandemisi: Bir literatür derlemesi.

6. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

İnterstisyel akciğer hastalığı bulunan sistemik sklerozda; etyoloji, risk faktörleri ve biyobelirteçler.

24. Hafta

1. Thorax

KOAH’ta akut alevlenmeler: Tanısal biyobelirteçleri ve tedavi edilebilir özellikleri araştırma.

2. The European Respiratory Journal

Malign plevral mezotelyamanın yönetimi için ERS/ESTS/EACTS/ESTRO kılavuzu.

3. Chest

İnhale kortikosteroidlerle trakeobronkomalasi arasındaki ilişki.

4. Oral Oncology

COVID-19 hastalarında trakeostomiyle ilgili uluslararası kılavuzların sistematik derlemesi.

5. American Journal of Otolaryngology

COVID-19 pandemisinde orofarengeal kanamalar için acil prosedürler: Sağlık ekibinin korunması.

6. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases

COVID-19 pandemisinde uyku apnesinin KBB uzmanı tarafından tedavisi.

23. Hafta

1. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Komorbiditesi olan hastalarda KOAH yönetimi: Uzmanlardan öneriler.

2. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi

COVID-19’lu yetişkinlerde solunum rehabilitasyonu için öneriler.

3. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery

Erken evre küçük hücereli dışı akciğer kanserinde segmentektomi veya lobektomi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. BMJ

Otolaringoloji/Baş ve boyun cerrahisinde rejeneratif tıptaki ilerlemeler.

5. The Journal of Allergy and Clinical Immunology

Rinit ve sinüzitin günümüzdeki ve gelecekteki tedavisi.

6. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases

COVID-19 pandemisinde COVID-19 ve KBB pediatrik otorinolaringoloji. Fransız AFOP ve SFORL Kılavuzu.

22. Hafta

1. Intensive Care Medicine

Toplum kökenli şiddetli respiratuvar viral infeksiyonu olan yetişkinlerin yoğun bakım yönetimi.

2. Clinics in Chest Medicine
3. Respiratory Medicine

KOAH tedavisinde hedefler: Semptomlara ve alevlenmelere odaklanma.

4. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery

İatrojenik servikal özofageal perforasyonların yönetimi. Açıklayıcı bir derleme.

5. Otolaryngologic Clinics of North America
6. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases

COVID-19 pandemisi şartlarında KBB’de kortikosteroid tedavisi. Uzlaşı bildirisi.

21. Hafta

1. The Journal of Allergy and Clinical Immunology

Koronavirüs Hastalığı (COVID)-19: Alerji camiasına ve sağlık profesyonellerine destek için Dünya Sağlık Örgütü tanımlamaları ve kodlamaları.

2. Neurological Sciences

Nörolojik hastalıklarda solunum acillerine pratik yaklaşım.

3. Crit Care

COVID-19 ve ECMO: Koagülasyon ve inflamasyon arasındaki etkileşim.

4. European Annals of Otorhinolaryngology

COVID-19 ve rinoloji, konsültasyon odasından ameliyathaneye.

5. The Laryngoscope

Endolenfatik kese cerrahisi Meniere hastalığında faydalı mıdır?

6. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Obstrüktif uyku apnesi olan küçük çocuklarda adenotonsillektomi ve adenofaringoplastinin postoperatif morbidite yönünden karşılaştırması. Bir randomize kontrollü çalışma.

20. Hafta

1. Allergy

Medikal algortima: Hipereozinofilik sendromun tanısı ve tedavisi.

2. Academic Emergency Medicine

KOAH akut alevlenmesi için sistemik kortikosteroidler.

3. Advanced Drug Delivery Reviews

Aerosol ilaçlarda inhalasyon sonrası öksürük: Formülasyonla ilgili değerlendirmeler.

4. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases

En iyi pratik önerileri: COVID-19 pandemisinde KBB konsültasyonu.

5. The British Journal of Surgery

COVID-19 hastalarına yapılacak trakeostomide, sağlık personelinin güvenliğini garanti eden hibrid bir yaklaşım.

6. The Laryngoscope

Salvage total larenjektomide stapler kullanımı: Faydalı bir araç mı?

19. Hafta

1. Crit Care

COVID-19’da akut solunum yetmezliği: Tipik bir ARDS’mi?

2. Pharmacological Research

Hava yolu hastalıklarında granülositleri hedefleyen tedaviler.

3. National Center for Biotechnology Information

COVID-19 pnömopatisi için için düşük doz radyasyon tedavisi: Kanıtlar neler?

4. European Neurology

Fasiyal ağrı: Pragmatik tanısal bir yaklaşım için kapsamlı bir derleme ve öneri.

5. Head & Neck

Larenks kanserinde tanı ve tedavi için dar bant görüntüleme kullanımı: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

6. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Baş ve boyun bölgesindeki mukopolisakkaridozların görüntüleme özellikleri.

18. Hafta

1. Clinical Infectious Diseases

COVID-19 hastalarının tedavisi ve yönetimi üzerine IDSA Kılavuzu.

2. European Journal of Radiology

COVID-19’un görüntülemesi: Bir Çin uzman uzlaşı raporu.

3. Chest

COVID-19 pandemisinde fibrotik interstisyel akciğer hastalığının tanısı ve tedavisi üzerine pratik öneriler.

4. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Otolaringoloji pratiğinde COVID-19: Mevcut bilgilerin bir derlemesi.

5. Infectious Diseases and Therapy

Pediatrik tekrarlayan kulak burun boğaz infeksiyonları ve komplikasyonları: Daha fazlasını yapabilir miyiz?

6. The Laryngoscope

Subglottik stenozun yönetiminde solunum fonksiyon testini rutin olarak kullanmalı mıyız?

17. Hafta

1. Intensive Care Medicine

Kritik dönemdeki yetişkin hastalarda ventilatör ilişkili pnömoninin tanısı - Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. The European Respiratory Journal

Astımda kısa etkili β2-agonistlerin aşırı kullanımı, alevlenme ve mortalite riskinin artışıyla ilişkilidir: Küresel SABINA programından ulusal düzeyde bir kohort çalışması.

3. Chest

Dünya çapında, şiddetli astımın karakteristik özellikleri: Uluslararası Şiddetli Astım Kayıtlarından veriler.

4. JAMA Otolaryngology- Head & Neck Surgery

COVID-19 pandemisi süresince baş ve boyun bölgesinde muayene ve cerrahi için güvenlik önerileri.

5. The Laryngoscope

Obstrüktif uyku apnesinin tanısında oksijen desatürasyon indeksinin değeri: Sistematik bir derleme.

6. Otolaryngol Head Neck Surgery

Fasiyal kanalın primer paragangliomaları: Kanıta dayalı bir yaklaşım.

16. Hafta

1. Ear, Nose, & Throat Journal

COVID-19’un klinik belirtileri: Üst hava yolu semptomlarına odaklanmış sistematik bir derleme.

2. Otolaryngol Head Neck Surgery

COVID-19 pandemisi: Her KBB uzmanı, güvenli hava yolu yönetimi için neyi bilmeli?

3. Clinical and Translational Allergy

Rinit ve rinosinüzitte kısa veya uzun süreli sistemik steroid kullanımının faydaları ve zararları: EAACI görüş bildirisi.

4. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

KOAH’ın farmakolojik yönetimi: Amerikan Toraks Derneği Klinik Pratik Rehberi / 2020.

5. Journal of Intensive Care

Yaşamı tehdit eden hemoptizilerin yönetimi.

6. European Radiology

COVID-19’da görüntülemenin rolü.

15. Hafta

1. Otolaryngol Head Neck Surgery

Klinik pratik rehber: Meniere hastalığı / 2020.

2. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Yüz felci olan hastalar için fasiyal sinir elektrodiyagnostikleri: Klinik pratik için bir rehber.

3. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

COVID-19’un hafif ve orta şiddette seyreden formlarında klinik bir belirti olarak koku ve tat fonksiyonlarında bozulma: Çok merkezli bir Avrupa çalışması.

4. Allergology International

Şiddetli astım için biyolojik tedaviler: Astım bakımında büyük bir ilerleme.

5. ESMO Open

SARS-CoV-2 pandemisinde akciğer kanserli hastaları nasıl yönetiriz? Önce zarar verme.

6. Journal of Clinical Medicine

Hangi sarkoidoz hastalarında FDG PET/BT endikasyonu vardır?

14. Hafta

1. International Journal of Molecular Sciences

Nazal mukoza yaralanmalarının güncel ve alternatif tedavileri: Bir derleme.

2. Ear, Nose, & Throat Journal

Posterior glottik stenoz Tip I: Klinik belirtileri ve postoperatif seyri.

3. Laryngoscope Investigative Otolaryngology

Larengeal skuamöz hücreli karsinomda prognostik faktörler.

4. Annals of Internal Medicine

Kronik insomnia bozukluğu ve obstrüktif uyku apnesinin yönetimi.

5. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

İnterstisyel akciğer hastalığı ile seyreden sistemik sklerozun etyolojisi, risk faktörleri ve biyobelirteçleri.

6. Thorax

Diffüz granülomatöz hastalık: Akciğerlerin içine ve dışına bakma.

13. Hafta

1. Otolaryngology and Head and Neck Surgery

Klinik pratik rehber: Burun kanaması / 2020.

2. Head & Neck

Baş ve boyun kanserlerinin tanısında ekshale nefes analizi.

3. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Edinsel kolesteatom tedavisinde endoskopik kulak cerrahisi mikroskobik cerrahinin yerini alabilir mi? Çağdaş bir derleme.

4. The European Respiratory Journal

Koronavirüs hastalığı 2019’un önlenmesi ve yönetiminde stratejiler.

5. Thorax

KOAH’ta balgam mikrobiyom profillemesi: Tekil patojen tespitinin ötesinde.

6. Breathe

Profesyonel sürücülerde obstrüktif uyku apnesi taraması.

12. Hafta

1. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

Parameningeal-nonparameningeal bölgedeki pediatrik rabdomiyosarkomların cerrahi tedavisi.

2. JAMA Otolaryngology-- Head & Neck Surgery

İdiopatik ani sensorinöral işitme kaybında ilk seçenek tedavi olarak intratimpanik ve sistemik kortikosteroidlerin karşılaştrıması: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. The Laryngoscope

Malign otitis eksternanın tanısında ve tedavi sonuçlarını takibinde en iyi test hangisidir?

4. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Vücut dışı yaşam desteği süresince ARDS için mekanik ventilasyon: Araştırma ve pratik.

5. Chest

Şiddetli astımda en son ilerlemeler: Fenotiplerden kişiselleştirilmiş tıbba.

6. Tuberculosis and Respiratory Diseases

Pneumocystis pnömonisinin tanısında ve yönetiminde en son ilerlemeler.

11. Hafta

1. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery

Nazal kolumella rekonstrüksiyonu - Güncel tekniklerin kapsamlı bir derlemesi.

2. Rhinology

Graves oftalmopatisi için endoskopik transnazal orbital dekompresyon: Literatürün sistematik bir derlemesi.

3. International Forum of Allergy & Rhinology

Kronik rinosinüzitte biyolojiklerin rolü: Sistematik bir derleme.

4. European Respiratory Review

α1-Antitripsin eksikliği ve kronik solunum sistemi hastalıkları.

5. PloS One

Diyafragma fonksiyonlarının ultrasonografik modellemesi: Solunum sisteminin değerlendirilmesine yeni bir yaklaşım.

6. The Lancet

Akut Respiratuvar Distres sendromu tedavisi için deksametazon: Çok merkezli, randomize, kontrollü bir çalışma.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ