21. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America
2. Otolaryngologia Polska

İmmün checkpoint inhibitörleri tedavisinde ototoksisite.

3. Clinical Otolaryngology

Kronik sinüzitli hastalarda endoskopik sinüs cerrahisi sonrası PRP.

4. The Laryngoscope

Tedavi edilmemiş idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybının doğal seyri.

5. Curēus

Nazal polipli alerjik rinit: Mekanizmalar, tedavi ve yeni gelişen tedaviler.

20. Hafta

1. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Travma sonrası gecikmiş yüz sinir felci.

2. American Journal of Otolaryngology

Trigeminal trofik sendrom: Sistematik bir derleme.

3. JAMA Otolaryngology- Head & Neck Surgery

Displastik vokal fold lezyonlarının malign dönüşümü.

4. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

KBB-baş ve boyun cerrahisinde ameliyathane verimliliğinin artırılması.

5. Otolaryngologic Clinics of North America

Son 10 yılda faringeal cerrahide gelişmeler: Yeni teknikler ve teknolojiler.

19. Hafta

1. Canadian Medical Association Journal
2. Current Pain and Headache Reports

Akut yüz ağrısı tedavisinde modern yaklaşımlar.

3. The Laryngoscope

Laringotrakeal bölgenin mikrobiyal kompozisyonu.

4. Journal of Clinical Medicine

Nörodejeneratif hastalıklarda vokal kord hareket bozukluğu.

5. International Forum of Allergy & Rhinology

Kronik rinosinüzitte baş ağrısı ve yüz ağrısı/basıncının cerrahi tedavisi.

18. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Obstrüktif uyku apnesinde ileri tanı teknikleri.

2. Facial Plastic Surgery Clinics of North America

Travmatik burun avülsiyon yaralanmalarının yönetimi.

3. The Journal of Allergy and Clinical Immunology

Alerjik rinitte intranazal antihistaminikler ve kortikosteroidler.

4. Critical Reviews in Oncogenesis

Ağız boşluğu skuamöz hücreli karsinomda boynun cerrahi tedavisi.

5. The Laryngoscope

Yetişkinlerde tekrarlayan tonsillit için antibiyotikler veya tonsillektomi.

17. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. American Journal of Otolaryngology

KBB için cerrahi alan antiseptik preparatları: Güncel bir derleme.

3. Journal of Voice

Ses bozukluklarının noninvaziv yönetimi: bir şemsiye incelemesi.

4. Plastic and Reconstructive Surgery

Perioperatif alerjik komplikasyonların tanı ve tedavisi: Pratik bir inceleme.

5. The Laryngoscope

Kan, ter ve tonsiller: Quinsy absesi için yapılan tonsillektomi sonrası kanama. Meta-analiz.

16. Hafta

1. Current Oncology Reports
2. Journal of Personalized Medicine

Nazal polip alt tiplerinde biyolojik tedaviler.

3. Children

Pediatrik bilateral vokal kord felcinin yönetimi.

4. Journal of Clinical Medicine

Pediatrik odontojenik sinüzit: Sistematik bir derleme.

5. International Journal of Molecular Sciences

Rinosinüzitte koku kaybı: Kayıp ve iyileşme mekanizmaları.

15. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Yetişkinlerde oral ve faringeal disfaji.

2. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America

Çocuklarda baş ve boyun damar anomalileri.

3. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Yetişkinlerde subjektif kulak çınlaması ile ilgili güncel anlayışlar.

4. Auris, Nasus, Larynx

Yaşlanan bir toplumda baş boyun kanserli yaşlı hastaların tedavisi.

5. The Journal of Laryngology and Otology

Total larenjektomide TORS endikasyonları, cerrahi teknikleri ve komplikasyonları.

14. Hafta

1. The Laryngoscope

Pediatrik alt konka hipertrofisi: Tanı ve yönetim.

2. Frontiers in pharmacology

Hassas tıp: İç kulak hastalıklarında yeni bir dönem.

3. Surgical Infections

Cerrahi antibiyotik profilaksisi için ideal süre nedir?

4. Biomedicines

Baş ve boyun kanserinde tanısal, prognostik ve prediktif biyobelirteçler.

5. Cancers

Göz, kulak, larenks, burun ve ağız boşluğu hastalıklarında fotodinamik terapi.

13. Hafta

1. Plastic and Reconstructive Surgery

Yarık damak cerrahisinde kanıta dayalı uygulamalar.

2. JPRAS Open

İnternal nazal valfin değerlendirilmesi ve tanı yöntemleri.

3. Brain Sciences

Endoskopik kafa tabanı tümörü cerrahisinde ameliyat koridorları.

4. Facial Plastic Surgery Clinics of North America

Kraniyofasiyal cerrahide cerrahi protokolleri sonrası geliştirilmiş iyileşme.

5. Auris, Nasus, Larynx

Kalıcı postural-algısal baş dönmesi: Fonksiyonel bir nöro-otolojik bozukluk.

12. Hafta

1. Auris, Nasus, Larynx

Karotis cisim tümörlerinin güncel tedavisi.

2. The Laryngoscope

Bilateral ani sensörinöral işitme kaybının prognozu.

3. Current Oncology Reports

Baş ve boyun mukozal melanomu: Şimdi neredeyiz?

4. Otolaryngologic Clinics of North America

Bebeklerde ve yenidoğanda obstrüktif uyku apnesinin yönetimi.

5. Oral and Maxillofacial Surgery

Nöroendokrin ve farklılaşmamış sinonazal ve kafa tabanı tümörleri.

11. Hafta

1. Auris, Nasus, Larynx

Pediatrik trakeostomi ile ilgili güncelleme.

2. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Pediatrik kronik rinosinüzitte biyolojik tedavi.

3. International Journal of Oral Science

Odontojenik maksiller sinüzitin multidisipliner tedavisi.

4. Otology & Neurotology

Stapes protezlerinin MR güvenliği: sistematik bir derleme.

5. Otolaryngologic Clinics of North America

Tiroid ve paratiroid hastalığına genel bakış: KBB perspektifi.

10. Hafta

1. Journal of the American Medical Association
2. Aesthetic Plastic Surgery

Cerrahi olmayan rinoplastide hiyaluronik asit kullanımı.

3. American Journal of Rhinology & Allergy

Akut dakriyosistit için erken endonazal dakriyosistorinostomi.

4. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Tinnitus tedavisinde nöromodülasyon: Sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Clinical Endocrinology

Sporadik medüller tiroid kanserinin ilk cerrahi tedavisi: Kılavuzlara dayalı optimal bakım

9. Hafta

1. Journal of the American Medical Association Otolaryngology
2. OTO Open

KBB’de yeni tıbbi cihaz ve tedavi onayları.

3. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Astımlı kişilerde alerjik rinitin farmakoterapötik tedavisi.

4. American Journal of Otolaryngology

Nazal septum deviasyonunun düzeltilmesi için alloplastik implantların kullanımı.

5. Acta Oto-Laryngologica

Odyostibüler perspektiften posterior kranial fossa tümörünü uyaran kırmızı bayraklar.

8. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Substernal tiroid guatrının cerrahi tedavisi.

2. British Journal of Hospital Medicine

Pediatrik uykuda solunum bozukluğunun yönetimi.

3. Endocrine

Bethesda III tiroid nodüllerinde malignite riskinin değerlendirilmesi.

4. Sleep Medicine

Mukopolisakkaridozlu çocuklarda OSA tedavisi için adenotonsillektomi.

5. Canadian Journal of Anaesthesia

Pediatrik tonsillektomi ameliyatı için perioperatif klinik uygulama önerileri.

7. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. Virchows Archiv

Olfaktor nöroblastomu hakkında güncelleme.

3. Frontiers in Pharmacology

Nazal inflamatuar hastalıkların tedavisinde hiyaluronik asidin etkinliği.

4. Otolaryngologic Clinics of North America

Tiroidektomide rekürren laringeal sinir ve superior laringeal sinirin korunması.

5. Frontiers in Immunology

Eozinofil ile ilişkili hastalıkların tedavisinde sistemik glukokortikoidler: Uzman görüşleri.

6. Hafta

1. International Forum of Allergy & Rhinology
2. Ear, Nose, & Throat Journal

Gebelikte nazal lobüler kapiller hemanjiyom.

3. Otolaryngologic Clinics of North America

Yetişkinlerde özofagus yabancı cisimleri.

4. Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Yaşa bağlı işitme kaybı: Müdahalelerin güncel ve kapsamlı bir derlemesi.

5. Canadian Association of Radiologists Journal

İnvazif fungal rinosinüzitin görüntüleme özellikleri: Sistematik bir derleme.

5. Hafta

1. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
2. Scientific Reports

Makrolid kullanımına bağlı artan işitme kaybı riski.

3. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery

Ekstrakranial nazal dermoid kistler için ameliyat seçenekleri.

4. OTO Open

Substernal tiroid guatr rezeksiyonuna ekstraservikal yaklaşımlar.

5. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Pediatrik popülasyonda perkütan trakeostomi: Sistematik bir derleme.

4. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Obstrüktif uyku apnesinin pozisyonel tedavisi.

2. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Sinonazal NUT karsinomuna terapötik yaklaşımlar.

3. Otolaryngology--Head and Neck Surgery

Kronik rinosinüzitli yetişkinlerde cinsiyet farklılıkları.

4. Expert Opinion on Pharmacotherapy

Astımlı kişilerde alerjik rinitin farmakoterapötik tedavisi.

5. International Archives of Otorhinolaryngology

Endoskopik stapedektominin sonuçları: Sistematik derleme.

3. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America

Substernal tiroid guatrının cerrahi tedavisi.

2. Journal of Clinical Medicine

Retrograd krikofaringeal disfonksiyon: Bir derleme.

3. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Adenotonsillektominin santral uyku apnesine etkisi.

4. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Endoskopi yardımlı tiroglossal kanal kist rezeksiyonu.

5. Journal of Audiology & Otology

İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybının güncel derlemesi.

2. Hafta

1. Facial Plastic Surgery Clinics of North America
2. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery

Rinolog için göğüs hastalıkları.

3. Otolaryngologic Clinics of North America
4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Laringofaringeal reflü tanısı ve tedavisi.

5. Laryngo- Rhino- Otologie

Ayaktan adenotomi ve tonsillotomiler için alt yaş sınırına ilişkin açıklama.

1. Hafta

1. Acta Oto-Laryngologica
2. Clinical Reviews in Allergy & Immunology

Kronik rinosinüzitin çeşitli endotipleri ve klinik etkileri.

3. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology

Ailesel konjenital laringotrakeal stenoz: Sistematik bir derleme.

4. Canadian Journal of Anaesthesia

Pediatrik tonsillektomi ameliyatı için perioperatif klinik uygulama önerileri.

5. Frontiers in Neurology

Bilateral vestibülopati: Klinik bir güncelleme ve önerilen tanı algoritması.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ