8. Hafta

1. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery

KBB operasyon odalarında gürültü: Bir sistematik derleme.

2. Laryngoscope Investigative Otolaryngology

Radyofrekans ablasyon ve benign tiroid nodülleri: Mevcut literatürün derlemesi.

3. Journal of Otology

Rutin hematolojik parametrelerle ani sensörinöral işitme kaybı arasındaki ilişki: Bir meta-analiz.

4. Thorax

Astımda nötrofiller: İyi, kötü ve bakteri.

5. Current Pharmacology Reports

COVID-19 için ortaya çıkan yeni ilaçların etkinliği ve güvenliği: Favipiravir ve Deksametazon.

6. European Respiratory Review

Toplum kökenli pnömoni, influenza ve COVID-19 için kortikosteroidler: Ne zaman, nasıl ve faydalar ve zararlar.

7. Hafta

1. International Forum of Allergy & Rhinology

Odontojenik sinüzitlerin tanısı: Bir uluslararası multidisipliner uzlaşı bildirisi.

2. Archives of Disease in Childhood

On beş dakikalık konsültasyon: Pediatrik ses bozukluklarını yönetmek.

3. Otolaryngology--Head and Neck Surgery

Cerrahi olmayan rinoplastilerin sekonder komplikasyonları: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Chest

Pulmoner semptomlarla seyreden eozinofiliye yaklaşım.

5. Virchows Archiv
6. Annals of Intensive Care

COVID-19 hastalarının yoğun bakım yönetimi: Pratik bir yaklaşım.

6. Hafta

1. World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery

COVID-19 çağında otorinolaringolojideki inovasyonlar: Bir sistematik literatür derlemesi.

2. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Serebelleopontin köşe tümörlerinin cerrahi tedavisinden sonra post-operatif baş ağrısı: Bir sistematik derleme.

3. Otolaryngology--Head and Neck Surgery

Stapes fiksasyonunda endoskopik ve mikroskobik stapes cerrahisi karşılaştırmasının sistematik derlemesi ve meta-analizi.

4. Chest

Nasıl yaparız: Göğüs Hastalıkları uzmanları için stratejik planlama.

5. Current Allergy and Asthma Reports

COVID-19 salgınında alerjik hastalıkların yönetimi.

6. Journal of Thoracic Oncology

Torasik radyoterapinin kardiyak toksisitesi: Mevcut kanıtlar ve geleceğe yönelik öneriler.

5. Hafta

1. Allergologie Select
2. Advances in Clinical and Experimental Medicine

COVID-19, SARS, influenza, ve soğuk algınlığı arasındaki klinik farklılıkların karşılaştırması: Bir sistematik literatür derlemesi.

3. Head & Neck

Total (faringo)larenjektomiyi takiben erken ve geç oral beslenmenin karşılaştırması: Sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Insights Into Imaging

Göğüs BT’sinde COVID-19’u taklit eden durumlar: BT spektrumu ve klinik özellikleri.

5. The Lancet

Plevral ampiyemli yetişkin hastalarda fibrinolitiklerin ve deoksiribonükleazın kullanımı: Bir uzlaşı bildirisi.

6. Journal of Clinical Apheresis

COVID-19’da konvalesan plazma tedavisinin etkinliği: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Hafta

1. The Cochrane Database of Systematic Reviews

Bell paralizisinin erken dönemdeki yönetimi için cerrahi girişimler. Cochrane derlemesi / 2021.

2. Clinical Otolaryngology

Oral premalign veya kanseröz lezyonların taraması için dar bant görüntüleme: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

3. The Laryngoscope

Frey sendromunun önlenmesi için farklı cerrahi stratejileri: Bir sistematik derleme ve meta-analiz.

4. European Respiratory Review

Astımda inhale kortikosteroidlerin kullanımı, uzun dönemde akciğer fonksiyonlarına fayda sağlar mı?

5. Chest

Tedaviye bağlı gelişen santral uyku apnesi.

6. The European Respiratory Journal

Kontrol edilemeyen astımda üçlü tedavi: Faz 3 çalışmaların bir ağ meta-analizi.

3. Hafta

1. The Laryngoscope

Meniere hastalığında koklear implantasyon: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

2. American Journal of Otolaryngology

Gebelikte ve post-partum dönemde Bell paralizisi: Çağdaş bir yönetim yaklaşımı.

3. JAMA Otolaryngology-- Head & Neck Surgery

Baş ve boyundaki vasküler anomalilerin çağdaş yönetimi: Vasküler malformasyonlar. Bir derleme.

4. European Journal of Radiology

Pulmoner viral infeksiyonların radyolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri.

5. European Respiratory Review

Kronik bronşitli hastalar için yeni bronkoskopik tedavi modelleri.

6. Toxicology

Fosgen inhalasyon toksisitesi: Mekanizması ve mekanizma temelli tedavi stratejileri üzerine güncelleme.

2. Hafta

1. American Journal of Otolaryngology

Malign otitis eksterna: Güncellenmiş bir derleme.

2. Aesthetic Plastic Surgery

İnternal nazal valfin cerrahi yönetimi: Cerrahi yaklaşımların bir derlemesi.

3. Military Medicine

Burundan kaynaklanan işitme kayıplarının tedavisi: Sistematik derleme ve meta-analiz.

4. Theranostics

COVID-19’da sitokin fırtınasının immünpatogenezi ve tedavisi.

5. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

COVID-19 ve KOAH üzerine, 2020 GOLD Bilim Komitesi Raporu.

6. Clinical Microbiology Reviews

Şiddetli akut respiratuvar sendrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Bir sistemik infeksiyon.

1. Hafta

1. The Laryngoscope

Yetişkinlerde Bell paralizisinin farmakolojik tedavisi: Bir sistematik derleme ve ağ meta-analizi.

2. Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery

Baş ve boyun kanserli hastalarda preoperatif rehabilitasyon: Bir literatür derlemesi.

3. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology

Gıda bolusu ve özofageal yabancı cisim: Kanıtların bir özeti ve yönetim süreci önerisi.

4. Clinical Medicine Insights

Pnömoni tedavisindeki yeni antibiyotiklere bir bakış.

5. The Open Respiratory Medicine Journal

Motor nöron hastalığında non-invaziv ventilasyonun faydaları.

6. Journal of Physiotherapy

Akciğer ultrasonu; plevral efüzyon, akciğer konsolidasyonu ve kollapslarının tanısında, konvansiyonel solunum değerlendirme araçlarından daha hassastır: Bir sistematik derleme.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ