31. Hafta

1. Journal of the American Academy of Dermatology

COVID-19 sürecinde el hijyeni: Amerikan Kontakt Dermatit Derneğinden öneriler.

2. Journal of Cosmetic Dermatology
3. Frontiers in Pharmacology

Şiddetli kutanöz advers ilaç reaksiyonlarının önlenmesi için farmakogenetik testi.

4. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Gebelikte COVID-19: Raporlanmış vakaların sistematik bir derlemesi.

5. International Journal of Gynecological Cancer

COVID-19 ve jinekolojik kanser: Yayınlanmış kılavuzlardan bir derleme.

6. Thorax

Orak hücre hastalığı olan kadınlarda gebelikteki pulmoner komplikasyonlar: Sistematik derleme ve meta-analiz.

30. Hafta

1. Journal of Cosmetic Dermatology

COVID-19 salgınında cerrahi olmayan yüz prosedürleri için güvenlik kılavuzu.

2. Journal of the American Academy of Dermatology

Biyolojik tedavi alan hastalarda morfea gelişmesi: Sistematik bir derleme.

3. Archives of Dermatological Research

Merkel hücreli karsinomlar için güncel konseptler ve yaklaşımlar.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Kronik karaciğer hastalığı ve gebelik: Derleme makale.

5. Best Practice & Research

Servikal kanserler için primer HPV taraması.

6. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Konjenital kalp defektleri standart anomali taramasında neden gözden kaçırılıyor?

29. Hafta

1. Journal of the American Academy of Dermatology

Prurigo nodularis tanısı ve yönetimi için pratik öneriler: Birleşik Devletler uzman paneli raporu.

2. Dermatologic Therapy

Çocuklarda kutanöz viral siğillerin tedavisi: Bir derleme.

3. The Journal of Dermatology

Atopik dermatit için yeni ortaya çıkan tedaviler.

4. Best Practice & Research

Gebelikte abdominal görüntüleme (maternal ve fetal riskler).

5. Frontiers in Microbiology

Gebe kadınlarda COVID-19’un obstetrik yönetimi.

6. Frontiers in Neurology

Perinatal nörokorumada magnezyum sülfat tedavisinin sistematik bir derlemesi: Geçmiş on yılda neler öğrendik?

28. Hafta

1. American Journal of Clinical Dermatology

Palmoplantar püstüloz: Etyopatogenez ve yeni tedavilerde en son ilerlemeler.

2. Journal of the American Academy of Dermatology

Eritrodermik psöriazisin biyolojiklerle tedavisi: Sistematik bir derleme.

3. Frontiers in Medicine

Koronavirüs enfeksiyonu döneminde post-viral kutanöz erüpsiyonlarla nasıl baş edilir?

4. Hepatology Research
5. Archives of Gynecology and Obstetrics

Obstetrik anal sfinkter yaralanmalarının cerrahi tamirinde metronidazol kullanımı: Literatürün sistematik bir derlemesi.

6. Best Practice & Research

Yüksek riskli kadınlarda endometrial kanserin önlenmesi.

27. Hafta

1. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

SARS-CoV-2 infeksiyonunun kutanöz belirtileri: Klinik bir güncelleme.

2. The British Journal of Dermatology

Atopik dermatitte bakteriyel deri infeksiyonlarının rolü: Uluslararası Egzema Konseyi Deri İnfeksiyonu Grubundan uzaman bildirisi ve derlemesi.

3. JAMA Dermatology

Göğüste asemptomatik yeşil-gri nodüller.

4. Best Practice & Research. Clinical Obstetrics & Gynaecology

Endometrium kanseri taramasına güncel ve gelecekteki yaklaşımlar.

5. International Urogynecology Journal

Postmenopozal kadınlarda tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarının önlenmesi için östrojen: Randomize kontrollü çalışmaların bir meta-analizi.

6. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

Açıklanamayan tekrarlayan spontan düşüklerde, heparin-aspirin kombinasyonunun tek başına aspirin ile karşılaştırmasının meta-analizi.

26. Hafta

1. Dermatology

Boyun melanomu: Klinik, dermoskopik ve konfokal özellikleri.

2. Journal of Cosmetic and Laser Therapy

Hipertrofik skarların önlenmesi ve tedavisi için lazerler: Literatürün bir derlemesi.

3. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

Psöriatik hastlarda Mycosis Fungoides riski: Kritik bir derleme.

4. Reproductive Biomedicine Online

Yardımlı üremede kan yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların yönetimi ve önlenmesi: Kanada Fertilite ve Androloji Derneği Klinik Pratik Rehberi.

5. European journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology

Doğumun ikinci evresinin uzamasının maternal ve neonatal sonuçları: Gözlemsel çalışmaların bir meta-analizi.

6. American Journal of Obstetrics and Gynecology

COVID-19 pandemisinde jinekoloji hastalarının yönetimi: Çin uzman uzlaşısı.

25. Hafta

1. Nature Reviews

Pelvik organ prolapsusu ve cinsel fonksiyonlar.

2. Therapeutic Advances in Reproductive Health

Polikistik over sendromunun yaşam boyu karakteristikleri.

3. F1000 Research

Gebe kanser hastalarının aktif yönetiminde iyi haberler.

4. Current Opinion in Rheumatology

Kutanöz Lupus Eritematozusun tedavisi: Güncel yaklaşımlar ve gelecekteki stratejiler.

5. Dermatology and Therapy

Plateletten zengin plazma ve sikatrisyal ve non-sikatrisyal alopesilerde kullanımı: Açıklayıcı bir derleme.

6. Mycoses

Distrofik tırnaklardan izole edilen Candida’nın klinik anlamı.

24. Hafta

1. Surgery Journal

Servikal ve intraligamental fibroidlerde histerektomi.

2. Best Practice & Research

Devam eden gebeliklerde doğum indüksiyonu.

3. Seminars in Arthritis and Rheumatism

Tekrarlayan gebelik kayıplarında bir risk faktörü olarak antinükleer antikor pozitifliği: Bir meta-analiz.

4. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

Şiddetli kutanöz advers reaksiyon epidermal nekrolizin klinik ve patolojenik yönleri.

5. Journal of Tissue Viability

Basınç ülselerinin ve yaralanmalarının günümüzdeki sınıflaması: Uluslararası bir perspektif.

6. Cancers

Primer kutanöz B hücreli lenfomaların tanısı ve tedavisi: Tıbbın geldiği son nokta ve perspektifler.

23. Hafta

1. Surgery Journal
2. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology

Adölesanlarda endometriozis: Bir güncelleme.

3. Pathology Oncology Research

Kanserden sağ kalanlarda hormon replasman tedavisi -Literatürün derlemesi

4. The British Journal of Dermatology

Saçlı deride eroziv püstüler dermatoz için tedavi seçenekleri: Sistematik bir derleme.

5. American Journal of Clinical Dermatology

Lupus eritematozusta akne vulgarisin güvenli yönetimi: Sistematik bir derleme ve kanıta dayalı tedavi önerileri.

6. JAMA Dermatology

Unilateral atrofik hiperpigmentasyon.

22. Hafta

1. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

COVID-19’un maternal ve perinatal sonuçları: 108 gebeliğin sistematik bir derlemesi.

2. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America

Plasental implantasyon bozuklukları.

3. Journal of the American Academy of Dermatology

Vulva hastalıkları: Bölüm I: Hastalara yaklaşım.

4. Dermatologic Therapy

AAD, EADV ve SIDeMaST kılavuzlarına göre, hafif ve orta şiddetli akne için tedavi seçeneklerine genel bir bakış.

5. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

Hidradenitis Suppurativa: Epidemiyoloji, fenotipler, tanı, patogenez, komorbiditeler ve yaşam kalitesi üzerine bir güncelleme.

6. Journal of Cosmetic Dermatology

Koronavirüs günlerinde estetik dermatoloji prosedürleri.

21. Hafta

1. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

Gebelikte ve doğumda Koronavirüs: Hızlı derleme.

2. Curēus

Yapay Zeka: Obstetrik ve Jinekoloji araştırmalarında ve klinik pratiğinde yeni bir paradigma.

3. International Journal of Gynecological Cancer

Revize 2018 Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO) servikal kanser evrelemesi: Hala mevcut olan boşluklar ve sorular üzerine bir derleme.

4. Dermatologic Therapy

COVID-19 pandemisinde dermatoloji için zorluklar.

5. The Journal of Investigative Dermatology

Dermatolojide yapay zekâ: Bir başlangıç el kitabı.

6. International Journal of Dermatology

Dermatolojide Dapson kullanımı üzerine güncelleme.

20. Hafta

1. Advances in Therapy

Over endometriozisinde malign transformasyon ve ilişkili biyobelirteçler: Açıklayıcı bir derleme.

2. Journal of Clinical Medicine

Gebelikte intrahepatik kolestaz: Literatürün bir derlemesi.

3. Journal of Gynecologic Oncology

Epitelyal over kanseri: Suboptimal cerrahi endikasyonunu gösteren preoperatif görüntüleme özelliklerinin bir derlemesi.

4. Clinical and Molecular Allergy

Ürtiker: İtalyan SIAAIC ve SIDAPA derneklerinden öneriler / 2020.

5. Journal of the American Academy of Dermatology

Dermatolojide gıda takviyeleri: Çinko, biotin, D vitamini, nikotinamid ve polipodyum ile ilgili kanıtların bir derlemesi.

6. American Journal of Clinical Dermatology

Eozinofilik dermatozlar: Teşhis ve yönetim.

19. Hafta

1. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Çamurlu amniyotik sıvı (amniotic fluid sludge) mevcudiyeti ve gebelik sonuçları: Sistematik bir derleme.

2. BJOG

Komplet mol hidatiform ve normal fetüs birlikteliği olan ikiz gebeliklerde obstetrik sonuçlar: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

3. International Journal of Environmental Research and Public Health

İlk trimester uterus rüptürü: Bir vaka raporu ve literatür derlemesi.

4. Journal of Dermatological Science

COVID-19’un kutanöz belirtileri: ÜÇ vakanın raporu ve literatür derlemesi.

5. International Journal of Dermatology

Epstein-Barr virüsüne bağlı sistemik enfeksiyonda dermatolojik belirtiler: Bir vaka raporu ve literatür derlemesi.

6. Paediatric Drugs

Pediatrik deri hastalıklarında TNFα inhibitörlerinin kullanımı.

18. Hafta

1. Nature Reviews
2. Clinical Radiology

Merkezi sinir sistemi anormalliklerinin fetal MR görüntülemesi.

3. Environmental Science and Pollution Research International

Prenatal NO2 maruziyetinin çocuklarda nörogelişimsel etkisi: Sistematik bir derleme ve meta-analiz.

4. International Journal of Dermatology

Skleromiksödem tedavisi: Sistematik bir derleme ve güncelleme.

5. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Biyolojik tedavilerin kutanöz advers etkileri.

6. International Journal of Molecular Sciences

Kutanöz skuamöz hücreli karsinom: Biyolojiden tedaviye.

17. Hafta

1. Best Practice & Research

Elektronik fetal monitorizasyonun geleceği.

2. F1000Research

Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında tanı ve tedavi seçenekleri.

3. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Pozitif tarama hikâyesi olan kadınlarda preeklampsi riski nasıl hesaplanır?

4. Urology

Penil ve skrotal dermatozlara genel bir bakış.

5. Diagnosis

Mast hücresi aktivasyon sendromunun tanısı: Küresel bir “Uzlaşı-2”.

6. International Journal of Molecular Sciences

Androgenetik Alopeside plateletten zengin plazmanın minoksidil, finasterid ve yetişkin kök hücre bazlı tedavilerle karşılaştırmasının sistematik derlemesi.

16. Hafta

1. International Journal of Gynaecology and Obstetrics

SARS-CoV-2 ile enfekte gebe kadınlarda doğum: Hızlı bir derleme.

2. Prenatal Diagnosis

Monokronik diamniyotik ikizler: Müstakbel ebeveynlere ne söyleyeceğim?

3. Metabolism

Düşük kilonun erkek ve kadın üremesine etkisi.

4. Journal of the American Academy of Dermatology

Hidroksiklorokinin dermatolojik yan etkilerinin karakteristik özellikleri: Sistematik bir derleme.

5. Lasers in Surgery and Medicine

Dermatolojide Picosecond lazerin sistematik derlemesi: Kanıtlar ve tavsiyeler.

6. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

Oral izotretinoin ile tedavi edilen akne hastalarının yönetimi üzerine yayınlanan kılavuzların ve uzlaşı makalelerinin karşılaştırması.

15. Hafta

1. Human Reproduction Open

Endometriozisin cerrahi tedavisi için öneriler: Derin endometriozis.

2. American Journal of Perinatology

COVID-19 süresince, gebelerde kortikosteroid kullanım kılavuzu.

3. Mayo Clinic Proceedings

Kadınlarda fertilitenin korunması: Tedavi için endikasyonlar ve seçenekler.

4. Allergology International

Japon Atopik Dermatit Kılavuzu / 2020.

5. International Journal of Women's Dermatology
6. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

Malassezia nedenli deri hastalıkları. Tanısal araçların kullanımı ve tedavisi.

14. Hafta

1. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Tarama yapmalı mı yapmamalı mı? Postmenopozal kadınlarda DXA.

2. Journal of Reproductive Immunology

Gebe kadınlar neden COVID-19’a duyarlıdır? İmmünolojik bir bakış açısı.

3. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Lokal ileri evre servikal kanserde intra-arteriyel ve intravenöz neoadjuvan kemoterapinin güvenlik ve etkinlik yönünden karşılaştırması: Bir meta-analiz.

4. F1000Research

Oral liken planus: Yeni bir evreleme ve algoritmik yaklaşım ve tüm bilinmesi gereken esaslar.

5. International Journal of Molecular Sciences

Paraneoplastik dermatozlar: Paraneoplastik pemfigus ve paraneoplastik dermatomiyozit üzerine kısa bir genel derleme ve ayrıntılı analiz.

6. The Yale Journal of Biology and Medicine

Melanomun radyolojik takibi: Güncel kanıtların ve klinik zorlukların bir derlemesi.

13. Hafta

1. The New England Journal of Medicine
2. Maturitas

Dislipidemili kadınlarda menopoz semptomlarının yönetimi: EMAS klinik rehberi.

3. Trends in Neurosciences

Prenatal preeklampsi maruziyetinin nörogelişimsel sonuçları.

4. International Journal of Molecular Sciences

Psöriasis ve psöriatik artritte kullanılan biyolojiklerin etkinliği ve güvenliği ve komorbiditelere etkisi: Bir literatür derlemesi.

5. Journal of Tissue Viability

Venöz bacak ülserlerinde ülserin çevresindeki derinin yönetimi: Sistematik bir derleme.

6. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

PVL-pozitif Staphylococcus aureus suşlarının neden olduğu tekrarlayan mukokutanöz infeksiyonlar: Klinik pratikte bir zorluk.

12. Hafta

1. Frontiers in Medicine

Hidradenitis Suppurativa: Patojenik mekanizmasının güncel açıklaması ve tedavi algoritması için öneriler.

2. Drug Design, Development and Therapy

Finasteridin kadın tipi saç kayıplarındaki tedavi potansiyeli: Günümüze kadar gelen kanıtlar.

3. Curēus

Polikistik over sendromu ve dermatolojik belirtileri arasındaki ilişki.

4. The New England Journal of Medicine

Güvensiz ve kişinin kendi başına yaptığı düşüklerin komplikasyonları.

5. Best Practice & Research
6. Annals of Translational Medicine

Jinekolojik tümör cerrahilerinden sonra abdominal pelvik adezyonların önlenmesi üzerine Çinli uzmanların görüş bildirisi.

11. Hafta

1. Dermatology
2. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology

Saçlı derinin malign kutanöz tümörleri: Başı muayene etmeyi her zaman hatırla.

3. Best Practice & Research

Sklerodermayı taklit eden durumlar - Klinik özellikleri ve yönetimi.

4. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction

Pelvik inflamatuvar hastalıklar: Güncellenmiş Fransız rehberi / 2020.

5. Fertility and Sterility

Laparoskopik abdominal serklaj: Refrakter servikal yetersizlik için bir hayli etkili seçenek.

6. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology

Müllerian malformasyonların tanısı ve tedavisi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ