22. Hafta

1. Otolaryngologic Clinics of North America
2. Continuum
3. Indian Journal of Gastroenterology

Gebelikte akut karaciğer yetmezliği.

4. Infectious Disease Clinics of North America

Erkek hastalarda idrar yolu enfeksiyonu: Tedavideki zorluklar.

5. Hämostaseologie

Derin ven trombozunun yönetimi: Revize AWMF S2k kılavuzu güncellemesi.

21. Hafta

1. Die Ophthalmologie
2. Continuum

Baş ağrısı olan hastaya yaklaşım.

3. American Family Physician

Yetişkinlerde bulantı ve kusmanın değerlendirilmesi ve tedavisi.

4. Scientific Reports

Proton pompası inhibitörleri kronik öksürüğün şiddetini biraz azaltır.

5. Medical Ultrasonography

Pediatrik acil tıp ultrasonunda bir güncelleme: Travma ve torasik uygulamalar.

20. Hafta

1. Primary Care
2. International Journal of Hematology

Kanserle ilişkili tromboz ve kanama.

3. Current Allergy and Asthma Reports

Renkli derilerde alerjik dermatozların tanısı.

4. The American Journal of Emergency Medicine

Acil tıp güncellemeleri: Üst gastrointestinal kanama.

5. Emergency Medicine Practice

Opioid kullanım bozukluğu olan acil servis hastalarının yönetimi.

19. Hafta

1. Emergency Medicine Clinics of North America
2. Nature Reviews

Ciddi kutanöz advers ilaç reaksiyonları.

3. British Journal of Hospital Medicine

Acil serviste akut aort diseksiyonunun tanı ve tedavisi.

4. Harm Reduction Journal

Yüksek dozda nalokson formülasyonları sandığımız kadar önemli değil.

5. Journal of Clinical Medicine

Akut kolesistitin tanı ve tedavisi: Pratik bir yaklaşım için kapsamlı bir derleme.

18. Hafta

1. Current Opinion in Hematology
2. The American Journal of Emergency Medicine

Acil tıp güncellemeleri: Alt GİS kanaması.

3. European Radiology

Stabil göğüs ağrısında görüntüleme: ESCR uygulama önerileri.

4. European Urology

Avrupa Üroloji Derneği ürolojik enfeksiyon kılavuzu: 2024 kılavuz özeti.

5. British Journal of Anaesthesia

Acil serviste ve YBÜ’de prosedürel sedasyon ve analjezi için farmakolojik ajanlar.

17. Hafta

1. Journal of the American College of Cardiology
2. Medizinische Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin
3. Emergency Radiology

Hastane öncesi acil tıp: Çeşitli görüntüleme bulguları.

4. Curēus

Birinci basamakta anormal karaciğer biyokimyasına yaklaşım.

5. Journal of Multidisciplinary Healthcare

Kalp dışı hastalıklarda EKG özellikleri: Mekanizmalardan pratik yönlere.

16. Hafta

1. Continuum

Baş ağrısı olan hastaya yaklaşım.

2. Practical Neurology

Nörolojik yürüyüş değerlendirmesi.

3. Emergency Medicine Clinics of North America

Acil serviste antimikrobiyal direncin yönetimi.

4. Diagnostics

Acil serviste majör travmalarda kan transfüzyonu.

5. Pediatric Neurology

Febril nöbetler: Farklı kılavuzların sistematik bir incelemesi.

15. Hafta

1. Emergency Medicine Clinics of North America

Şiddetli ajitasyon ile hiperaktif deliryum.

2. Cardiology Clinics

Akut aort sendromlu hastaların ilk triyajı ve yönetimi.

3. Annals of Internal Medicine

Akut, subakut ve kronik bel ağrısında invaziv olmayan tedaviler.

4. Open Access Emergency Medicine

Acil serviste göğüs ağrısı risk sınıflandırması: Güncel perspektifler.

5. Arquivos de Neuro-Psiquiatria

Beyin hasarlı hastalarda anormal postür üzerine sistematik derleme ve meta-analiz.

14. Hafta

1. Acta Clinica Belgica

Acil tıp hekimleri arasında iş stresi ve tükenmişlik.

2. Cleveland Clinic Journal of Medicine

Şiddetli hiponatremi: İdrar çıkışını izliyor musunuz?

3. Indian Journal of Gastroenterology

Akut karaciğer yetmezliğinde akut böbrek hasarı: Bir derleme.

4. Journal of the American College of Emergency Physicians Open

Acil serviste non-invaziv solunum desteği: Tartışmalar ve en son öneriler.

5. Deutsches Ärzteblatt International

Çocuklarda çoklu travma - Epidemiyoloji, akut tanısal değerlendirme ve tedavi.

13. Hafta

1. The Orthopedic Clinics of North America

Ortopedik travmalarda lokal antibiyotik kullanımı.

2. International Journal of Emergency Medicine

Acil serviste sterkoral kolit: Literatürün bir derlemesi.

3. The American Journal of Emergency Medicine

Akut aort tıkanıklığı: Acil klinisyenler için bir derleme.

4. Urologia

Ürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisi: Kim, ne zaman, nerede?

5. World Journal of Emergency Medicine

Gebelikte ve üreme çağındaki kadınlarda akut ajitasyonun acil servislerde yönetimi.

12. Hafta

1. Academic Emergency Medicine

Kardiyak aresti takiben terapötik hipotermi.

2. BJU International

Mesane travması: Kılavuzların bir kılavuzu.

3. International Journal of Emergency Medicine

Kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda acil hava yolu yönetimi.

4. Diagnostics

Yüksek duyarlılık testleri çağında serum troponininin klinik yorumu.

5. Indian Journal of Gastroenterology

Pediatrik akut karaciğer yetmezliği: Etiyoloji ve tedavide güncel bakış açısı

11. Hafta

1. Journal of Thoracic Disease
2. Internal Medicine Journal
3. The American Journal of Emergency Medicine

Acil tıp güncellemeleri: Akut divertikülit.

4. Annals of Allergy, Asthma & Immunology

Anafilaksi: 2023 uygulama parametresi güncellemesi.

5. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR uzlaşı önerileri.

10. Hafta

1. Canadian Family Physician

Kırsal acil serviste yanık tedavisine yaklaşım.

2. The American Journal of Emergency Medicine

Sıtma: Acil tıp klinisyeni için odaklanmış bir inceleme.

3. Indian Heart Journal

Klinikte lipid parametrelerinin laboratuvar değerlendirmesi.

4. The American Journal of Cardiology

Asemptomatik aort stenozu: Risk sınıflandırmasından tedaviye.

5. Radiology

GİS kanamasında görüntülemenin rolü: ACG ve SAR uzlaşı önerileri.

9. Hafta

1. Lancet
2. Critical Care Clinics
3. Indian Journal of Gastroenterology

Viral hepatitin neden olduğu akut karaciğer yetmezliği.

4. Annals of Noninvasive Electrocardiology

Atriyal vuruşun neden olduğu erken diyastolik kalp sesleri.

5. Neuroscience and Biobehavioral Reviews

Tik acil durumları ve malign Tourette sendromu: Değerlendirme ve yönetim.

8. Hafta

1. Journal of Obstetrics and Gynaecology of India
2. Italian Journal of Pediatrics

Yetişkinlerde ve çocuklarda ölümcül gıda anafilaksisi.

3. Emergency Medicine Clinics of North America

İntihar veya cinayet belirtileri olan hastanın acil serviste bakımı.

4. JAMA Internal Medicine

Santral venöz kateterlerin komplikasyon oranları: Sistematik derleme ve meta-analiz.

5. Curēus

İlaca bağlı ödemin etiyolojisi: Dihidropiridin, tiazolidinedion ve ödeme neden olan diğer ilaçlar.

7. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. Emergency Medicine Clinics of North America
3. Journal of Clinical Medicine

Gebelik aritmileri: Acil serviste ve yoğun bakımda yönetim.

4. Diabetes Research and Clinical Practice

Hipoglisemi ve diyabetik ketoasidozun acil bakımına yönelik girişimlerin etkinliği.

5. Best Practice & Research

Düşük ve orta gelirli ülkelerde gebelik ve lohusalık döneminde psikiyatrik acil durumlar.

6. Hafta

1. Lancet
2. European Respiratory Review
3. British Journal of Haematology
4. Medicina

Hipertansif akut kalp yetersizliğinin klinik incelemesi.

5. Gut

GÖR modern tanısında güncellemeler: Lyon uzlaşısı 2.0.

5. Hafta

1. Primary Care
2. Emergency Medicine Clinics of North America
3. Der Nervenarzt

Acil tıpta yeni psikoaktif maddeler.

4. Intensive Care Medicine
5. The American Journal of Emergency Medicine

Acil tıp güncellemeleri: Akut divertikülit.

4. Hafta

1. Primary Care
2. Handbook of Clinical Neurology
3. Acta Paediatrica
4. Italian Journal of Pediatrics

Çocuklarda gastrointestinal kanama: Tanısal yaklaşım.

5. Semergen

Birinci basamakta KOAH hasta profilleri. Sevk kriterleri.

3. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. Current Opinion in Neurology
3. Emergency Medicine Clinics of North America
4. Medicine

Torasentez teknikleri: Bir literatür derlemesi.

5. Journal of the American College of Cardiology

Direkt oral antikoagülanlar ne zaman tercih edilmemeli?

2. Hafta

1. The American Journal of Emergency Medicine
2. World Journal of Critical Care Medicine
3. World Journal of Emergency Medicine

Acil serviste travmatik kalp durmasına yaklaşım.

4. Curēus

İnvajinasyonun yönetimi: Sistematik bir derleme.

5. Medicina

Acil serviste atriyal fibrilasyon ve akut kalp yetmezliğinin optimal yönetimi.

1. Hafta

1. Pain Practice
2. Pediatric Emergency Care

Çocuk acil servislerinde ilaç hataları.

3. Curēus

Karaciğer hastalığının tanısı ve tedavisi.

4. Alimentary Pharmacology & Therapeutics

Alt gastrointestinal kanamanın tedavisindeki gelişmeler.

5. International Journal of Emergency Medicine

Acil serviste sterkoral kolit: Literatürün gözden geçirilmesi.

UZMANLIK ALANLARINA GÖRE HAFTALIK MAKALE ÖZETLERİ